Payday Loans

Keresés

A legújabb

Szegénység leltár - 5.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. december 03. szombat, 08:40

Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”

EUGÉNIUSZ KÖNYVEI - XXI.sz.

Balga és boldogtalan példa-tár ABC

Pokoljáró állatorvosi lovak esetleírása

Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”

SZEGÉNYSÉG, NYOMOR, LÉTMINIMUM

Gondolatok, mondások, életképek, szótárak

5.

Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”

Tiborc panasza 
Katona József: Bánk Bán


(részlet)

Második szakasz
HARMADIK JELENET

TIBORC (bizodalom s félelem közt besompolyog).
Bánk bán, nagyúr! jó reggelt.

BÁNK
Útonálló!

TIBORC
Igazán? lehet meglátni képemen?

BÁNK
Minek is becsület emberek között!

TIBORC
Való igaz; megőszült a fejem.

BÁNK
Miért?

TIBORC
Időm eljárt, jaj s panasz közt.

BÁNK
Azért teremtettem -

TIBORC
Köszönöm. Ma már
Nem háborogsz úgy, mint az éjtszaka.

BÁNK
Munkálkodó légy, nem panaszkodó -

TIBORC
Oh, istenem! tekéntenél csak egyszer
Hazámba - élve látnád a panaszt
Előtted. Mért valék becsűletes!
Holott gazember lévén, mostan is
Tied lehetnék.

BÁNK
Mely boldogtalan
Az, akinek bármely bilincsei
Boldogtalan módon oldóznak el!

TIBORC
Oh, mint örültem, hogy szabad levék!

BÁNK
Mikép örültem és bilincseimnek!

TIBORC
Hiszen való, hogy jó is az: de már
Mióta a merániak -

BÁNK
Hah! - oh!

TIBORC
Sok pénzre van szükségek: és mivel
Mi annyit adni nem tudunk, tehát
Sovány nyakunkra izmaelitákat
Ültettek - ez már égbe kiált.

BÁNK
Piha!

TIBORC
Míg tűrhetém, tűrtem becsűletessen:
Most már gazember is lennék; de késő -!
Ősz fő, kiszáradt kar: hová megyek?

BÁNK
Haramia - nincs itt más kigázolás.

TIBORC
Ma éjtszakán először kezdtem el
Próbálni azt a mesterséget; oh
Hiszen beteg feleségem és öt éhes
Porontyaimnál szívem majd kiugrott.
De látja isten, hogy nem értem azt.
Lenn a királyi ház előtt soká
Ólálkodék. Vígan valának abban.
És sokszor azt vettem csak észre, hogy
Nyelvem kiöltém, mintha azt akarnám
Felnyalni, amit ott fenn ellocsoltak.
Akkor lopózkodtál be a kapun -
Hallám az őrzővel beszédedet -
Én is tehát utánad mentem, és
Mivelhogy azt meg tudtam mondani:
Ki me nt be oly titokba, mindenik
Azt hitte, hogy Bánk bánhoz tartozok. 

BÁNK
Pih! minden e szerént tehát hamis
S megcsal, - keresse bár az ember a-
Hol akarja - legtisztábbnak mutassa
Magát, de egyben mégis mocskos az.

TIBORC
Mért bélyegez meg a szükség vele!

BÁNK
De hogyha jól meggondolom: maga
A tiszta hívség, oh! - de, ej, mi meg-
Gondolni is való van itten? a
Hívség? Kisértet, melyről minden ember
Fecseg; de még nem látta senki is. 

TIBORC
No, édes istenem! Ismét azt hiszem, hogy
Velem beszél. -

BÁNK
Beszélj, beszélj; igen
Jól hallom én panaszod; de magam
Panasza is beszél -

TIBORC
Uram teremtőm
Még a nagyúrnak is van? - No hát
Nem vétek a szegény Tiborcnak, egy
Titkos szövetségben hitét letenni.

BÁNK
Ha! - ezt hogy elfelejthetém - istenem!

TIBORC
Van más kigázolás? - vitézkedést
Ugyan ne várjanak tőlem; de hisz '
A háborúban szabad fosztani.
E gondolat legjobbnak látszatott. 

BÁNK (búsan néz ki az ablakon).
Magyar hazám! -

TIBORC
A jó merániak
Azt háború nélkül is megteszik; mert
Hisz' a zsidók eleget fizetnek; a-
Kiket tulajdonképpen tán nem is
Lehetne embernyúzóknak nevezni,
Nyúzásra bőr kivántatik, holott
Azt a merániak magok lehúzták
Már csontjainkról; így tehát ezek
A húsba kénytelenek bemetszeni -
Igaz, hogy a metéltetett sikolt; de
Hisz' arra nem szükség hallgatni, csak
Haszon lehessen. - S a nagyasszony -?
(Keserű megvetéssel lódítja el a kezét.) 

BÁNK (fejét az ablakfához nyomván).
Oh!

TIBORC
Ő cifra és márványos házakat
Épittet; és mi - csaknem megfagyunk
Kunyhónk sövényfalai közt -

BÁNK
Átkozott!

TIBORC
Ő csorda számra tartja gyűlevész
Szolgáit! éppenséggel mintha minden
Hajszála egy őrzőt kivánna; sok
Meránit, olykor azt hinné az ember,
Hogy tán akasztani viszik, úgy körül
Van véve a léhűtőktől, s mi egy
Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni.
Ő táncmulatságokat ád szűntelen,
Úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy
Keresztelője volna: és nekünk
Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az
Utcán előnkbe bukkanik, mivelhogy
A tartozás mindjárt eszünkbe jut.
A jó merániak legszebb lovon
Ficánkolódnak - tegnap egy kesej,
Ma szürke, holnap egy fakó: - nekünk
Feleség- és porontyainkat kell befogni,
Ha veszni éhen nem kivánkozunk.
Ők játszanak, zabálnak szűntelen,
Úgy, mintha mindenik tagocska bennek
Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk
Kéményeinkről elpusztúlnak a
Gólyák, mivel magunk emésztjük el
A hulladékot is. Szép földeinkből
Vadászni berkeket csinálnak, a-
Hová nekünk belépni nem szabad.
S ha egy beteg feleség, vag y egy szegény
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek,
És aki száz meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített. 

BÁNK
Hogy úgy van!

TIBORC
Ők monostort, templomot
Építenek, hol úgy sípolnak, úgy
Megzengenek, hogy a zarándokok
Táncolni kénytelenek a sáros útcán;
Nekünk pedig nincs egy jó köntösünk,
Melyben magát az ember egy becses
Védszent előtt mutathatná meg a
Templomban. 

BÁNK
Oh, buzogj vér! csak buzogj!

TIBORC
Hahogy panaszkodni akarunk, előbb
Meg kell tanulnunk írni; mert az ily
Szegény paraszt az úr elébe nem
Mehet be többé - úgy rendelte Béla
Király, s merániak hasznát veszik -
Hisz' öszvekarmolázná a szegénynek
Patkója a szép síma padlatot!
S ha tán utolsó fillérünkre egy
Törvénytudó felírja a panaszt:
Ki írja fel keserves könnyeinket,
Hogy jó királyunk megláthassa azt. - - 

BÁNK
Te Isten!

TIBORC
El kellene pirúlniok,
Midőn ezüst-arannyal varrt övek
Verődnek a lábszáraikra, mert
Véres verejtékünk gyümölcse az.
Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt
Kötnének inkább a hasokra, - leg-
Alább csak úgy külsőkép is mutatnák
A gyászt azon szegény nyomorúltakért
Kiket kiállhatatlan sajtolásaikkal
A sírba döntenek -

BÁNK
Tűrj békességgel -

TIBORC
Tűrj békességgel, ezt papolta az
Apáturunk is sokszor: boldogok
A békességesek, mert isten fiainak
Hívatnak, - úgy de tömve volt magának
A gyomra. Istenem! mi haszna! ha
Szorongat a szegénység: a pokolt
Nem féljük - a mennyország sem jön oly
Szép színben a szemünk elébe. 

BÁNK
Kirontjuk a korlátokat, lezúzzuk
A jó barátot, ellenséget; és
Aztán ha célra értünk, sírni kell csak:
Szánom keserveiteket, emberek!

TIBORC (nevetve).
Te szánsz nagyúr? oh a magyar se gondol
Már oly sokat velünk, ha zsebe
Tele van - hisz' a természet a szegényt
Maga arra szánta, hogy szülessen, éljen.
Dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és -
Meghaljon. Úgy van, úgy! ismérni kell
Az élhetetlenek sorsát, minek-
Előtte megtudhassuk szánni is.

BÁNK (haraggal teként reá,

de szeme Tiborc homlokán lévő sebhelyen akad fel). 

TIBORC (észreveszi, s kevés hajával igyekszik eltakarni).
Huszonhat esztendő előtt vala ez
Még gyenge ifjonc voltál. - Jáderánál
Egy rossz velencei akart tégedet s
Atyádat - Ej, hisz' az régen vala!

BÁNK (Tiborc homlokát megölelvén,

melléhez szorítja,

majd egy erszényt nyom a markába).
Engem s atyámat - menj, menj, menj Tiborc.

TIBORC
Szép pénz; de adhatsz-é hát mindenik
Szűkölködőnek? visszaadja-é
Ez a halottakért hullt könnyeket?
Ha mást nem adhatsz, úgy annál, kinek
Adsz, még szegényebb vagy. Vigyázz, hogy egy
Zsivány, tömött erszényeiddel együtt
Ne lopja el nagylelkűségedet.

BÁNK (méltósággal).
Tiborc! Tiborc! kivel beszélsz?

TIBORC (térdre rogyik).
Uram-
Isten! hisz' azt karom, hogy vesszek el.
Én nem vagyok gonosztevő - azért nem
Bátorkodom magamat elölni, mert az
Isten haragjától félek.

BÁNK
Tiborc!
Menj, menj; keresd fel asszonyomat, s ha meg-
Találtad, úgy jöjj, s várakozz reám.
Haza mentek - ott megmondhatod, hogy él
Még Bánk.

TIBORC
Igen - kedves szomszédok! él
Még Bánk, atyánk - fogom kiáltani.
(Sírva elmegy.)

BÁNK
Atya? - úgy - ez is még hátra van -
(Megáll a belökött ajtónál.)
Hah! fel,
Fel puha ágyadból gyermek, nehogy
Megvesztegessen udvarunk szele. (Bemegy.)
Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”

 

*

 

Jó/balszerencse

A legnagyobb csapás

egy szegény koldusra    

mégiscsak egy lottó öttalálatos..    

*    

Lealázott/alázatos

A tisztes szegénység hálaadásra,    

a nyomor megalázkodásra „tanít”,

a szó szerint vett „alázatos szolga”      

*    

Rossz kilátás

A szegény rémálma az öregségről:    

szegényházban, elfekvőben végezni    

*    

 

Kiszolgáltatott

A szegény nincs alkupozícióban,    

mindig neki diktálják a feltételeket,

mindig neki kell magát alávetnie,

mindenhez alkalmazkodnia…    

*    

 

Atomizálódás

A vadkapitalizmus

polarizálódó társadalmában    

lukas a családi-társadalmi védőháló    

*    

 

Halálozási statisztika

A rendszerváltás vesztesei

akkor járnak jól, ha korán halnak,   

ha minél előbb eltávoznak ez árnyékvilágból…    

(akár még önkezűleg be is segítve a végzetnek)

 

*    

 

Lélekölő

A szegény köti

az eltartási szerződést

és várja a tulajdonos kimúlását    

*

 

Isten háta mögött

A térséged is hátrányos helyzetű:

Se munkahely, se vállalkozási lehetőség,

Se infrastruktúra, se iskola, se művelődés,

Se bölcsőde, se pályázat, se támogatás stb.    

Világ vesztesei tömörüljetek!?

 

*

 

Lehúzó

Ha van iskola,

akkor az gyenge,

képesítés nélküli tanerőkkel,

akik beléd verik,

hogy nemcsak szegény,

de buta és tehetségtelen is vagy

 

*

 

Egészséged ügye

Ha van orvos, pályatévesztett,

kórházból kirúgott, alkoholista -

És túlterhelt, és nincs specialista;

Későn jön a mentő, korán halsz meg…

 

*

 

Rossz szomszéd

Ha van is szomszédod,

Ő is lecsúszott, depressziós,

Látod, hogy ő se vitte semmire,

Maximum egy Pató Pál,

Elhanyagolt portával:

Lehúzzátok egymást…

 

*

 

Cigányövezet

Vagy olyan szomszédod van, akitől

Folyton tartani kell – résen kell lenned,

Aki folyton kéreget, de inkább vesz, ragad,

A javadat akarja és el is veszti,

S te mehetsz pereskedni,

Ha futja egy jó ügyvédre…

 

*

 

Inercia

Tehetetlenségi nyomaték

Tanult tehetetlenséged csapdája

A holtpontról a kimozdulás a nehéz

A sárba ragadt szekeret egyedül kihúzni?

 

*

 

Öncsőd

Ha meg a krízisedbe

mégis beavatkozna a Hivatal,

akkor esetleg olyan gyámság alá vesz,

ami kiskorúsít, elveszi önállóságod stb.

 

*

 

Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”

 

*

 

Közmunka

Amire nem lehetsz büszke

Ami inkább megszégyenítő

Aminek a zöme felesleges,

És így joggal le is nézi a többség…

(ráadásul a bérezése is szinte jelképes)

 

*

 

Alul/félreinformált

Nincs kitől és honnan

Jól, pontosan és gyorsan tájékozódni –

Se ember – se eszköz, hálózat, internet stb.

Még azzal a kevés lehetőséggel sincs tisztában.

 

*

 

Csicska

A piramis alján

Pont azokat a munkákat végzed,

Amik nem csak alulfizetettek,

De testrombolók és lélekölők is…

(mégsem szűnt meg a rabszolgaság…)

 

*

 

Ügyintéző

Semmit nem tudsz

ott helyben elintézni

Minden fontos, halaszthatatlan ügyed, dolgod

csak a messzi városban, idegen embereknél intézheted

(ami rengeteg időkidobás és költségbe is vered magad)

 

*

 

Falurombolás

A kis falvadból

elviszik a postát, az iskolát,

a boltok, a szolgáltatók is bezárnak –

még jó, ha némi élelmiszer-ellátás van…

 

*

 

Pusztulj!

A munkanélküli

nemcsak fölösleges,    

de káros parazita a társadalmon…

Alanyi jogon járó alapjövedelem?

Még a létfontos háztartási munkát,

vagy a szülői-nagyszülői szolgálatot

sem ismerik el pénzben értékteremtőnek…    

*    

 

Családi pótlék

A szegények csak azért

szülnek olyan sok gyereket,    

hogy azután a segélyből vígan éljenek?

(mondják a gazdag egykézők, gyerektelenek)    

 

*    

 

Zuhanás

Peched van,    

ha éppen rosszkor,

a jóléti állam leépítésekor szegényedtél el…    

*    

Karácsonykor

még a legzsugoribb

újgazdag is adakozgat ezt-azt!?    

(lehetőleg a kamerák előtt mutatva,

hogy ő milyen jótét, szolidáris lélek)

 

*    

Rendszerváltás

Az elitnek VIP kölcsön,    

neked meg utólag megemelt OTP kamatok!    

(amit az „elit” cinkos hallgatással hagy jóvá)

 

*    

Ha

túlélsz négy évet,    

választás előtt kaphatsz ingyen sört és virslit…

Szarért-húgyért, ziziért eladod szavazatod, lelked?

*    

 

Kitörési taktika

Ha a lányod kiteszed a sarokra?

Vállalsz valami aljas bérmunkát?

Elszegődsz spiclinek vagy csicskának?

Kriminális útvesztőkbe tévedsz…

…ahonnan az út maximum a börtönbe,

majd a váláshoz, a hajléktalansághoz visz!

 

*

 

A vámszedők

Az országos szegénység

sok kutatónak, intézetnek,

karitatív civil szervezetnek,

az adománygyűjtő szélhámosoknak

ad - viszonylag elég - jó megélhetést…    

*    

Test-lélek

A szegény ember

biztonsághiány-beteg:    

soha nem tudhatja, lesz-e holnap,

mi lesz holnap, mit eszik holnap…

… ez már önmagában megbetegítő!    

*    

 

Kirekesztő

A szegényt    

már gyerekként se hívják

a gazdaghoz játszani, zsúrra…    

Így szoktatják hozzá a későbbiekhez,

amikor szintén kizáródik az úri passziókból

(kaszinó, szalon, bál, exkluzív klub stb. stb.)

 

*    

 

Alkalmi

Hiába is

hívnának meg

valami jobb helyre,    

hisz fel se tudsz öltözni…    

(ha volt is „ünneplő ruhád”,

az már régóta a zaciban van)

 

*    

 

Mód

Lehet,

hogy megadod

gyereked esküvőjének a módját,    

de akár holtodiglan attól koldulsz    

*    

 

Bódultan

Kell valami

legális-illegális kábítószer,    

ha oly pokolian kínos az életed,

hogy azt nem lehet kibírni,

ha mindig 2x2 józan vagy…    

*    

 

Földi mennyország

Nem hívén az Égiben,    

próbálsz ezért mesterséges

„paradicsomot teremteni” -

amire rámegy inged és gatyád is,

kosztpénz se marad/lopni fogsz,

és jöhetnek az elvonókúra gyötrelmei…     

*    

 

Vadon

Vadházasságban

Ahol te még ingyen fürödhetnél,    

ott tilos s így megbüntethet a rendőr

És már vadkempingezni se szabad…    

*

 

Lim-lom

A lomtalanításkor jön el a te időd:    

dúskálsz más megunt kacatjaiban    

*    

 

Kiűzetve

Elvették a bankok a földed,

El a megélhetési lehetőségeidet -

Átkeltél az óceánon szendvicsembernek,    

majd egy csóró „Dollárpapa” jött vissza    

*    

 

Felderítve

A szegény tolvaj hamar lebukik,

Pláne, ha végszükség vitte rá –    

nincs se jó ügyvéd, se jó vádalku…  

Veled javíthatják a rendőrségi mutatókat…  

*    

A törvény szigora

A szegény tolvajnak

régen levágták a kezét    

és „elfegyencszigetelték”-

ha betyárnak állt,

akkor fel is akasztották…    

*    

 

I-gazságos

A szegénységed

könnyebben elviselnéd,    

ha igazságosabb világban

és segítőkész sorstársak között élnél!    

*    

 

Családi kommuna

A teljes egyenlősdihez

pártállami diktatúra, terror kell    

vagy ez csak családi-vallási utópia!?

A jó családban legalábbis nincs az,

hogy az egyik dúskál, a másik nélkülöz…

 

*    

 

Torta

Senki nem jár jól,    

ha az egyre kisebb tortát

osztják el egyenlőbben…

de mégse olyan rossz érzés,

mint a nagyból a maradék morzsa…   

*

 

Lakbér

Állami lakás

Az olcsó bérű lakásokat

nem a legszegényebbek kapták

a magyar szocializmus időszakában

(csak a három gyerekkel mehettél biztosra)

 

*

 

Kötelezettségek

Még meg se kapod fizetésed,    

már elviheti felét a sok(féle) tartásdíj…   

Volt/van olyan, amit le is tilthatnak béredből! 

*    

 

Létszükségletek

Nincs létminimum általában,    

csak egy konkrét életformához képest?

Akinek még nincs hol laknia,

drága, uzsoraáras albérletben él,

és közben lakásra kellene félretennie,    

*    

 

Emberlét alatt

Nehéz számmal kvantifikálni,    

mi még emberi életminőség itt és most?

De ha disznóólban laksz és moslékot zabálsz…  

*    

 

Egyéni

Egy tudóst

adott esetben

nem zavarja lukas cipője,    

de kínozhatja egy szakkönyv,

vagy egy lezárható lakrész hiánya…    

*    

Viszonyítás

Ha te helyben jársz

és a többiek elszáguldanak melletted,    

az neked mi más lenne, mint visszaesés?    

*    

 

Ár

és

bér

Nem

minden

pici javulás

érzékelhető,    

ha nem csap át

küszöb-átugrásba

(mint az 1%-os béremelés,

illetve az 1%-os árcsökkentés)   

*    

 

Kivétel

Objektíve

„ugyanaz” a szegénység

szubjektíve, megélve növekszik,

ha ez mást nem, csak téged érint?    

*    

 

Védőgyűrű

Ha nem egy

sorsközösség    

szolidaritási gyűrűjében

kell nap mint nélkülöznöd,

egyre több mindenről lemondanod…    

*    

 

Váratlan kiadás

Ha hirtelen megszorulsz,    

mindeni csak tanácsot ad kalácsvég helyett    

*    

A

Guiness

rekordok könyve

számon tartja vajon    

a legnagyobb lemondókat?    

*    

Biztos a kiadás –

bizonytalan a kár…

Sokat lehet spórolni,

ha nem kötsz biztosítás –    

de sokat is veszthetsz,

ha netán leég a házad…    

*    

 

Könnyelmű

költekezésre csábító,    

ha nincs értelme tervezni, beosztani,

ha be nem látható időben gyűlne össze

egy valami nagyobb tervhez elég pénzmag…    

*    

 

Szegény bolond

A szegény kénytelen lehet    

levágni-megenni aranytojást tojó tyúkját?

Tudja ő, hogy hosszú távon ez rossz döntés,

de ő nem szeretne rövid távon/ma éhen halni…    

*    

 

Adózó

A cigaretta,

az alkohol árában,

a beépített luxusadókban    

sokat fizetsz be a” jótékony” államnak

(amiből az valamit olykor visszacsepegtet)   

*    

 

Trend

A tendencia

Alul lenni se jó,

de még rosszabb,    

ha egy már elért fokról csúszol le…    

*    

 

Részlet

Elcsábulsz

az áruhitelre,   

amit pont neked találtak ki,

aki nem tudja a teljes vételárat kifizetni - 

s így neked 4o-5o%-kal többe kerül minden    

*    

 

Karácsony

Szegénységed

még kínzóbban éled át,    

amikor családi ünnep közeleg,

vagy maga a nagy szeretetünnep,

én nem könnyű nem pénzben mérni

az adott-kapott ajándék értékét….    

*    

 

Ha

legalább

az ünnepen

nem dúskálhatsz,    

összeroppant a szűkös hétköznap –

ilyenkor még a januári jövedelmed is elköltöd,

már akinek pl. decemberben ezt is kiutalják…    

(azután jön a hét szűk hét, a „majd lesz valahogy”)

 

*    

 

Jeles nap

Szegénynek

inkább csak gond

a név- és születésnap,

a ballagás, az esküvő stb.?

Nem tud megfelelni még

a minimális elvárásnak sem…    

*    

A

gazdag

rokon ajándéka

sokszor csak megaláz,

vagy „csak” zavarba hoz,

vagy túlzottan lekötelez…   

*    

 

Szép és igaz szó

Mily szépen hangzik

az s.k. készített ajándék    

nagyobb emberi értéke!    

És sok igazság is van benne,

Pláne, ha szabadon dönthetnél,

hogy most te ezt választod,

s nem a kényszer diktálna….

Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”