Payday Loans

Keresés

A bűn PDF Nyomtatás E-mail

A bűn
(Lábjegyzetek Platónhoz 2-3.)


TARTALOM, ELŐSZÓ


Tartalom

Laczkó Sándor - Dékány András: Filozófia mint bűntárs? - Előszó

"Halld hát, fiam, nem épen a Tilos Fa gyümölcse volt oka a Száműzésnek, hanem csak az átlépés a Tilosba"

 • Heller Ágnes: Bűn szankciók nélkül
 • Kelemen János: Tiltás, határok, kirekesztés az Isteni színjátékban
 • Bacsó Béla: Franz Kafka a bűnről
 • Juhász Anikó - Csejtei Dezső: A bűn disszeminációja
 • Gyenge Zoltán: A Bűn heteronómiája - Richárd, Agamemnón avagy Ábrahám
 • Weiss János: A kőszív motívuma a magyar romantikában - Előzetes (filozófiai) megállapítások a Csongor és Tünde elemzéséhez
 • Békés Vera: Oidipusz, Ádám, Raszkolnyikov - ősbűn-modellek a XX. század első felében
 • Loboczky János: A bűn és a démoni Bartók zenéjében
 • Garaczi Imre: A bűn mint a művészi ábrázolás forrása

"Ha már van fogalmad a sötétről, akkor látod kedvesebbnek a világosat..."

 • Kendeffy Gábor: Mire jó a rossz? - A mandineres gondviselés tanítása a pogány és keresztény antikvitásban
 • Boros István: Bűn, bűnbeesés és antropológiai következményeik
 • Kormos József: Intellectus et appetitus - voluntas et appetitus - Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus a bűnről
 • Boros Gábor: Locke és Leibniz a bűnről
 • Schmal Dániel: A "filozófiai" bűn a kései 17. században
 • Pavlovtts Tamás: A bűn átöröklődése és az ember misztériuma - Pascal
 • Valastyán Tamás: Az etika pluralitása és a rossz viszonya Novalisnál - Platón, Plótinosz, Novalis
 • Gyenes Ádám: A bűnbeesés folyamatának értelmezése Kierkegaard a Szorongás fogalma című műve alapján
 • Czakó István: Az ártatlanság dialektikája - Kierkegaard és Hegel a bűnbeesésről
 • Kiss Endre: Az erény és a bűn Nietzsche filozófiájában

"Szívünk mélye önmagunk számára kifürkészhetetlen"

 • Kocziszky Éva: A kéz és a zsigerek, avagy a testi szenvedés és a bűn Jób könyvében
 • Simon Ferenc: Irgalmazz az ártatlanoknak! - A bűn-fenomén néhány aspektusáról
 • Kalmár Zoltán: A kígyótól a vétekadatbázisig
 • Gausz András: Félelem - Filozófiatörténeti referátum
 • Bohár András: A bűn ontológiai és etikai vonatkozásairól
 • Ullmann Tamás: A bűn fogalma fenomenológiai perspektívából
 • Fenyő Imre: Hogyan beszélhetünk bűnről posztmodern világunkban?
 • Rónai András: A bűn és a test mint sebezhetőség

"Hogyan lehet egyáltalán bűnös az ember?"

 • Losoncz Alpár: A szív és a szem: a bűn a politika távlatában
 • Földesi Tamás: A jogi és a politikai bűn néhány problémája
 • Bayer Judit: A bűn és a büntetés mint jogi kategória
 • Mester Béla: Bűn és hatalom alá vetettség - Az európai politikafilozófia egyik alapeleméről
 • Kissné Novák Éva: A bűn és a nő
 • Csák László: Havel Bűne
 • Tóth I. János: A környezettel szembeni bűnről

"A bűnös-lét nem valamilyen bűn elkövetésének a következménye, hanem megfordítva: a bűnössé válás csak az eredendő bűnös-lét 'alapján' válik lehetségessé"

 • Veress Károly: A bűn problémája és a végesség tapasztalata
 • Ungvári-Zrínyi Imre: Bűn és önazonosság
 • Kardos Gábor: Az édentől nyugatra - a bűn és az erőszak mint a nyugati gondolkodás princípiumai
 • Krémer Sándor: Miért "bűn", ami nem bűn? - Richard Rorty a fiatal Heidegger koncepciójáról
 • Nyírő Miklós: Bűn és önmegértés a "Lét és idő"-ben
 • Susszer Zoltán László: Stanley Fish, avagy a bűn vonatkozásában kifejtett filozófiai teóriáknak nincs semmi gyakorlati haszna
 • Alain Watt: Nietzsche, Bataille and Atheistic Sin
 • Váradi Péter: Nietzsche perspektivikus bűn-kritikájának értelmezései - Danto, Nehamas, Clark
 • Csontos Márton: A heideggeri bűnfenomén marxista recepciója Lukács György Az ész trónfosztása és A társadalmi lét ontológiájáról című művei alapján

 


Filozófia mint bűntárs?
(előszó-részlet)

Van-e a filozófiának mondanivalója a bűnről? Egyáltalán filozófiai téma lehet-e a bűn, avagy sokkal inkább a társtudományok (teológia, jogtudomány, pszichológia, stb.) tárgykörébe tartozna? Az eredendően a szakrális/morális szférához kötődő bűnnek milyen fogalmi relevanciája van/lehet ma? Nem állíthatjuk, hogy a bűn problémája jelenleg a filozófia érdeklődésének homlokterében állna, ugyanakkor azt sem, hogy marginális lenne. Talán éppen a probléma mibenlétének filozófiai értelemben vett megválaszolatlansága, megválaszolhatatlansága teszi a kérdést szinte a kezdetektől a bölcseleti gondolkodás tárgyává? Ugyanakkor a filozófia mintha folyton feszengett volna akkor, amikor a bűnről igyekezett valamit mondani, s a szakralitás, a pszichikum, illetve a jog szférájába utalta a kérdést, vagy éppenséggel az individuális létezésmódhoz illesztette.

Gondolkodni a bűnről maga is a bűn terrénumába való belépés lenne? A bűn racionalizálása, a szakrális szféra elhagyása a bűnös-lét kiterjesztését vagy leszűkítését jelenti-e? Bűnösnek lenni - praxis? A bűnről gondolkodni: pusztán teória a praxisról, vagy több annál? Egyáltalán van olyan, hogy bűn? Vagy Ádám bűne mindannyiónkra átöröklődött? Az eltérő nézőpontok folytán tiszta fogalmi definíciót nem várhatunk a filozófiától, önnön természetéből adódóan inkább elbizonytalanít bennünket. S ha már elbizonytalanít, nem pedig felold, akkor a filozófia pusztán bűntárs lenne?

[...]

Jelen kötet a Magyar Filozófiai Társaság és az SZTK BTK Filozófia Tanszéke szervezésében Szegeden, 2004. május 13-14-én megtartott, Lábjegyzetek Platónhoz: A bűn című tanévzáró konferencián elhangzott 44 előadás szerkesztett anyagát tartalmazza. A konferenciára a hazai "filozófus céh" legkülönbözőbb műhelyeiből érkeztek előadók, megvilágítva a bűn problémájának szakrális/teológiai, filozófiatörténeti/etikai, irodalmi/művészeti, jogi/politikai, illetve alkalmazott-filozófiai vetületeit. A konferencia- és könyvsorozat Whiteheadtől kölcsönzött címe is a kutatások minden irányban, minden korra és területre történő kiterjesztésére ösztönzött bennünket.

Lábjegyzetek Platónhoz sorozatcímen harmadik alkalommal került sor tanévzáró konferenciára Szegeden. 2002-ben és 2003-ban A szeretet, illetve Az erény volt a konferenciasorozat kiválasztott témája. A szeretet alcímű konferencia előadásai nem jelentek meg nyomtatásban, míg Az erény anyaga képezte a Lábjegyzetek Platónhoz című könyvsorozat első kötetét. Bár A bűn alcímű 2004-68 rendezvény volt a konferenciasorozat harmadik állomása, az ott elhangzott előadások anyagát a könyvsorozat 2-3. köteteként jelentetjük meg, s ezzel mintegy szinkronba hozzuk a konferencia- és könyvsorozat sorszámozását. Ennek megfelelően a konferenciasorozat 4. rendezvénye (2005. májusában, a kiválasztott téma: A barátság) egyben a könyvsorozat 4. kötete is lesz.

[...]

 

A hálózatos verzió megnyitása 
Open the online version

A bűn
(Lábjegyzetek Platónhoz 2-3.)