Payday Loans

Keresés

A legújabb

A BIBLIOGRÁFIA - II. rész PDF Nyomtatás E-mail
Magyar "pogány" ősvallás - Magyar népi hiedelmek/kereszténység

ujesztendo

NÉPI HITEK ÉS HIEDELMEK,

A NÉPI VALLÁSOSSÁG BIBLIOGRÁFIÁJA - II.rész

 

 

HAASE, Felix

1939 Volksglaube und Brauchtum der Ost-slaven. Breslau

HAGYMÁSI Sándor

1967 Népi gyógyászat (Dévaványa, Mezőtúr). Ms. Szolnoki Damjanich Múzeum Adattára

HAJDU Péter (szerk.)

1975 Uráli népek. Budapest

HAJDU Péter–KRISTÓ Gyula–RÓNA-TAS András (szerk.)

1976 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I–II. Budapest

HAKO, Matti

1956 Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der finnischen Tradition. FFC 167. Helsinki

HALMAI János

1962 Adatok a Herbarium orvosbotanikai értékeléséhez. Orvostörténeti Közlemények, 23. 281–295.

Halottak napja 

1901 Halottak napja… Görögkatolikus Szemle, IX. 3–5.

HAMMES, Manfred

1973 Hexenwahn und Hexenprozesse. Frankfurt am Main

HAMPP, Irmgard

1961 Beschwörung, Segen, Gebet. Stuttgart

HANSEN, Joseph

1900 Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter und die Entstehung der grossen Hexenverfolgung. München

HANUY Ferenc

1912 A jegyesség- és házasságkötési formák és kifejlődése a Ne temere decretumig. Budapest

HARMENING, Dieter

1979 Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlichtheologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin

HARSÁNYI István

1915 Adalékok a magyar népszokások történetéhez. Ethn. XXVI. 129–130.

HARSÁNYI István

1927 A magyar Biblia. Budapest

HARVA, Uno

1913 Die Wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker. Helsinki

HARVA, Uno

1938 Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. FFC 125. Helsinki

HARVA, Uno

1952 Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. FFC 142. Helsinki

HEGEDŰS Antal

1983 Népélet és jogalkotás a középkori újlakon. Újvidék

HEGEDŰS Lajos

1952 Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek moldvai telepesektől. Budapest

HEGYI András (szerk.)

1977 Szőreg és népe. Szeged

{7-768.} HEGYI József

1937 Siklódi hiedelmek. Ethn. XLVIII. 472–475.

HEIKINMÄKI, Maija-Liisa

1970–1971 Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten, I–II. Helsinki Kansatieteellinen Arkisto 21–22.

HEIKINMÄKI, Maija-Liisa

1981 Suomalaiset häätavat. Talonpoikaiset a violiiton solmintaperinteet. Helsinki

HEIKINMÄKI, Maija-Liisa

1982 Die finnischen Hochzeitszeremonien und die Gebiete der Hochzeitssitten. Ethnologia Scandinavica 109–118.

HEILER, Friedrich

1918 Das Gebet. München

HEILER, Friedrich

1961 Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart

HEIM, Ricardus

1906 Incantamenta magica graeca latina. Jahrbuch für Klassische Philologie XII. (Suppl.)

HEMERKA Olga

1976a Szent Iván-napi tűzugrás. Néprajzi közlések II. 185–188. Bratislava

HEMERKA Olga

1976b Nagybőjti leányjátékok. Néprajzi közlések II. 188–189. Bratislava

HEMERKA Olga

1982 Eredeti magyar népi táncok és szokások. Bratislava

HENNINGSEN, Gustav

1973 The European With-Persecutions. DFS-Translations. No 1. Copenhagen

HENNINGSEN, Gustav

1985 A kívülről jött hölgyek. Tündérek, boszorkányok és szegénység a korai modern Szicíliában. Vil. XXVI. 778–785.

HENNINGSEN, Gustav

1988 A boszorkányok ügyvédje. A baszk boszorkányság és a spanyol inkvizíció (1609–1614). Budapest

HERCZEG ÉVA–VOJNITS András

1981 Időjós élővilág. Budapest

HERKELY Károly

1936 A legényélet szokásai Mezőkövesden. Ethn. XLV. 210–213.

HERKELY Károly

1939 A mezőkövesdi matyó nép élete. Budapest

HERMAN Ottó

1887 A magyar halászat könyve. I–II. Budapest

HERMAN Ottó

1901 A madarak hasznáról és káráról. Budapest

HERMAN Ottó

1914 A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest

HERMANN Antal

1895 Az idővarázslás a magyar és egyéb hazai népek körében. Ethn. VI. 198–205.

HERMANN Egyed

1973 A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München

HERTZ, Wilhelm

1862 Der Werwolf. Beitrag zur Sagengeschichte. Stuttgart

HOCK, Stephan

1900 Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Literatur. Berlin

{7-769.} HOCOPÁN Sándor

1986 A magyarországi románok folklórjáról. Budapest

HODINKA Antal

1910 A munkácsi görög-katolikus püspökség története. Budapest

HOFER Tamás

1982 Archaikus sírjeleink kérdéséhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 308–324. Budapest

HOFER Tamás (szerk.)

1984 Történeti antropológia. Antropológiai írások 8–10. Budapest

HOFER Tamás–FÉL Edit

1975 Magyar népművészet. Budapest

HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.)

1974 Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. Budapest–Szolnok

HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.)

1979 Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. IV. 1. Az ülésszak felszólalásai. Budapest–Szolnok

HOFFMANN Tamás (közli)

1954 A’ köz-nép’ házasodásának módja Baranyában. Ethn. LXV. 517–529.

HOLLÓ Domokos

1934 A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban. Ethn. XLV. 19–34, 110–126.

HOLLÓS KORVIN Lajos

1971 A VKF–2. Budapest

HOLME, Charles (ed.)

1911 Peasant Art in Austria and Hungary. London

HONKO, Lauri

1962 Geisterglauben in Ingermanland. FFC 185. Helsinki

HONKO, Lauri

1969 Role taking of the Shaman. Temenos 4. 26–55.

HONKO, Lauri

1975 Zur Klassifikation der Riten. Temenos 11. 61–77.

HONT Ferenc

1940 Az eltűnt magyar színjáték. Budapest

HONTI János

1962 Válogatott tanulmányok. Budapest

HOPPÁL Mihály

1969a A magyar lidérc-hiedelemkör szemantikai modellje. Ethn. LXXX. 402–414.

HOPPÁL Mihály

1969b Gyerekijesztők. I. NK–NT II–III. 247–263.

HOPPÁL Mihály

1970 Az „igézés”-hiedelemkör alkotóelemei. NK–NT IV. 259–286.

HOPPÁL Mihály

1972 A népi hagyomány medicinális vonatkozásairól. In: Fodor K. (szerk.) 1972: 69–92.

HOPPÁL Mihály

1975a Visontai hiedelmek. In: Bakó (szerk.) 1975: 103–122.

HOPPÁL Mihály

1975b Az uráli népek hiedelemvilága és a samanizmus In: Hajdu (szerk.) 1975: 211–235.

HOPPÁL Mihály

1976a Hiedelemrendszer, világkép és mitológia. (Függelék: Az uráli népek világmodellje.) In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1976: 69–75.

HOPPÁL Mihály

1976b Széki hiedelemtörténetek. FA 5. 63–91.

{7-770.} HOPPÁL Mihály

1978 Mítosz: kép és szöveg. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 301–337. Budapest

HOPPÁL Mihály

1979 „Mother and Child” in Hungarian Folklore: an Ethnosemiotic Approach to the Study of Belief System. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 89–102.

HOPPÁL Mihály

1980a Ipolyi Arnold. A múlt magyar tudósai. Budapest

HOPPÁL Mihály

1980b Népművészet és etnoszemiotika. NK–NT XI–XII. 191–217.

HOPPÁL Mihály (szerk.)

1980c A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Budapest

HOPPÁL Mihály

1981 Népi gyógyítás. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 237–253.

HOPPÁL Mihály

1982a Fejfáink keleti hátteréhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 325–367. Budapest

HOPPÁL Mihály

1982b Samanizmus napjainkban. Vil. 5. sz. 288–295.

HOPPÁL Mihály

1982c A hiedelem mint a cselekvés programja. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 559–567.

HOPPÁL Mihály

1982d Varsányi hiedelmek. FA 14. 222–247.

HOPPÁL, Mihály (ed.)

1984a Shamanism in Eurasia 2. Göttingen

HOPPÁL Mihály

1984b Traces of Shamanism in Hungarian FoIk Beliefs. In: Hoppál (ed.) 1984a: 430–449.

HOPPÁL Mihály–NOVÁK László

1977 Vengerszkije namogilnije pamjatnyiki. Acta Ethn. 26. 3–4. 309–337.

HOPPÁL Mihály–TÖRŐ László

1975 Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 13–176.

HORSAI Ede

1953 Az ibrányi szekta. Ibrány. Ms.

HORVÁTH Barna

1974 Adalékok Igrici község önkormányzatának és művelődéstörténetének kezdeteihez. Mezőcsáti helytörténeti füzetek 5. Mezőcsát

HORVÁTH István

1980 Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Budapest

HORVÁTH János

1817 A régi magyaroknak vallásbéli’ s erkölcsi állapottyokról. Tudományos Gyűjtemény, II.

HORVÁTH János–SZÉKELY György (szerk.)

1974 Középkori kútfőink kritikus kérdései. Budapest

HORVÁTH Zsuzsanna

1977 „Megteltek mind Szentlélekkel…” Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség egy gyülekezetéről. Vil. 6. sz. 380–386.

{7-771.} HORVÁTH Zsuzsa–MATOLAY Magda

1981 Egy szabadkeresztyén gyülekezet. Ms. Budapest

HORVÁTHOVÁ, Emilia

1970 Zvyky pri narodeni diet’at’a a v Slovenskom Komloši v Madarsku. In: Mjartan, Ján (red.): Slavistika. Narodopis. 110–138. Bratislava

HORVÁTHOVÁ, Emilia–URBANCOVÁ, Viera (Hrsg.)

1972 Die slowakische Volkskultur. Bratislava

HOVORKA, O.–KRONFELD, U.

1909 Vergleichende Volksmedizin. I–II. Stuttgart

HÖFLER, Otto

1934 Kultische Geheimbünde der Germanen. Frankfurt am Main

HULEY Alfréd

1985 Ünnep és ünneplés a békésmegyei evangélikus gyülekezetekben. In: Vallási néprajz 2. 373–400. Budapest

HULTKRANZ, Åke

1961 The Supernatural Owners of Nature. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion 1. Stockholm–Göteborg–Uppsala

HULTKRANZ, Åke

1967 Ecological and Phenomenological Aspects of Shamanism. In: Diószegi, V. (ed.) 1967c: 27–58.

HULTKRANZ, Åke

1973 A Definition of Shamanism. Temenos 9. 25–37.

IGMÁNDY József

1941 Szilveszteri népszokások Hajdú megyében. Ethn. LII. 118–125.

IKVAI Nándor (szerk.)

1977 Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. Szentendre

IKVAI Nándor (szerk.)

1985 Tápió mente néprajza. I–II. Studia Comitatensia 15–16. Szentendre

ILLYÉS Endre

1931 A magyar református földmívelő nép lelki élete, különös tekintettel vallásos világára. Szeged

ILLYÉS Endre

1936 A magyar református földmívelő ifjúság lelki gondozásának története. Debrecen

ILLYÉS Endre

1941 Egyházfegyelem a magyar református egyházban (XVI–XIX. század). Debrecen

ILLYÉS Géza

1936 A papmarasztás az erdélyi református egyházban. Református Szemle, 7–8. 110–116.

IMREH István

1983 A törvényhozó székely falu. Bukarest

IMREH Péter–HOPPÁL Mihály

1977 Fejfák és temetők Erdélyben. FA 7. 5–77.

INCZE Miklós–PETŐCZ Pál

1954 A dolgozó parasztság helyzete az ellenforradalmi rendszerben. Budapest

IPOLYI Arnold

1854 Magyar Mythologia. Pest

IRÁNYI Lujza B.

1976 A szokások változása Mónosokoron. FA 5. 5–62.

ISTVÁNFFY Gyula

1891 Betlehemi játékok a mátraalji palócoknál. Ethn. II. 388–389.

ISTVÁNFFY Gyula

1894a Mátraalji palóc lakodalom. Ethn. V. 38–51.

{7-772.} ISTVÁNFFY Gyula

1894b Mátravidéki palóc szokások. Ethn. V. 120–127.

ISTVÁNFFY Gyula

1896 A borsodi matyó nép élete. Ethn. VII. 65–83, 165–174, 280–285, 364–373, 447–459.

ISTVÁNFFY Gyula

1922 A borsodmegyei palócok. Ethn. XXXIII. 162–166, 222–232, 292–303, 363–368.

ISTVÁNFFY Gyula

1973 Palóc népköltési gyűjtemény. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai II. Miskolc

ISTVÁNOVITS Márton

1982 Halottak kultusza a Kaukázusban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 123–130. Budapest

IVÁNCSICS Nándor

1957 Fakatafajankóhúzás Petőházán. Soproni Szemle, 134–136.

IVANOV, V. V.

1983 A pogányság emlékei az orosz ikonokon. In: Nyelv, mítosz, kultúra. 237–251. Budapest

IVÁNYI Béla

1956 „Vízégetés” Nyugat-Magyarországon a XVI–XVII. században. Orvostörténeti Közlemények, 4. 5–33.

JÁDI Ferenc–TÜSKÉS Gábor

1986 A népi vallásosság pszichopatológiája. Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 516–556.

JAGIČ, V.

1877 Die südslawische Volkssagen von dem Grabancijas dijak un ihre Erklärung. Archiv für Slavische Philologie II. 437–481.

JAHODA, Gustav

1975 A babona lélektana. Budapest

JAKOBSON, R.–SZEFTEL, M.

1966 The Vseslav Epos. In: Jakobson, R.: Selected Writings IV. Slavic Epic Studies. 301–379. The Hague–Paris

JANKÓ János

1891 Kalotaszegi babonák. Ethn. II. 273–286.

JANKÓ János

1892 Kalotaszeg magyar népe. Budapest

JANKÓ János

1893 Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Budapest

JANKÓ János

1902 A Balaton-melléki lakosság néprajza. Budapest

JANKÓ János

1966 A társas munkák s a kender munkák társas jellege Szatmárban. Ethn. LXXVII. 517–527.

JÁNOSSY Gyula

1935 Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma

JÁNOSSY Gyula

1939 Barokk búcsújáróhelyeink táji vonásai. Pannonhalmi Szemle, XIV. 350–356.

JÁNOSSY Lajos

1932 Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon. Budapest

{7-773.} JÁVOR Katalin

1969 Asszonyfarsang Mátraalmáson. NK–NT II–III. 265–294.

JÁVOR Katalin

1971 Egy 19. századi presbiteri jegyzőkönyv tanulságai. NK–NT. V–VI. 71–103.

JÁVOR Katalin–KÜLLŐS Imola–TÁTRAI Zsuzsanna

1978 Kis magyar néprajz a Rádióban. Budapest

JENEY Gy(örgy)

1791 Természet-könyve. A’ hortobágyi pásztor, és a’ természet-vizsgáló. A nem-tudósok kedvekért írta Jeney György. Pesthenn

JORDÁNSZKY Elek

1836 Magyar Országban lévő boldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Posonban

JÓZSA László

1982 A céhpatrónusok tisztelete Kunszentmártonban. In: Bereczki–Szabó (szerk.) 1982: 342–357.

JUHÁSZ Ágnes

1976 A halottetetés szokása Vizsolyban. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 15. 74–78.

JUHÁSZ Antal (szerk.)

1971 Tápé története és néprajza. Tápé

JUHÁSZ Kálmán

1921 A licentiatusi intézmény Magyarországon. Budapest

JUHÁSZ Máté

1768 Házi különös orvosságok. Kolozsvár

A Julian naptár 

1942 A Julian naptár… Keleti Egyház, IX. 112.

JUNG Károly

1978 Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék

JUNG Károly

1980 Haláljóslás és a halál előjelei a jugoszláviai magyarság hagyományvilágában. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 224–240. Budapest

JUNG Károly (szerk.)

1983a Jugoszláviai magyar folklór. Értekezések, monográfiák 3. Újvidék

JUNG Károly

1983b A kétkarácsonyi cérna. Somogy, 88–95.

JUNG Károly

1985 Táltosok, ördögök, garabonciások. (Bevezetés népi babonáink világába.) Újvidék

KÁDÁR Imre–SZENTÁGOTHAI János

1966 Kiss professzor. Theologiai Szemle, új folyam IX. 5–6. sz. 175–176.

KAKAS Zoltán

1973 A „nagyerejűfű” a felsőháromszéki néphitben. FA I. 91–97.

KÁKOSY László

1978 Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest

KÁLLAY Ferenc

1861 A pogány magyarok vallása. Pest

KALLÓS Zoltán

1966 Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. Műv. Hagy. VIII. 137–156.

KÁLMÁNY Lajos

1877–1878 Koszorúk az Alföld vad virágaiból. 1. Pécskára való. Arad; 2. Elegyes. Arad

{7-774.} KÁLMÁNY Lajos

1881–1891 Szeged népe. 1. Ős szeged népköltése. Arad; 2. Temesköz népköltése. Arad; 3. Szeged vidéke népköltése. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

1885 Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XII. 9. Budapest

KÁLMÁNY Lajos

1887 Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A hold nyelvhagyományainkban. Akadémiai Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Budapest

KÁLMÁNY Lajos

1893a A csillagok nyelvhagyományainkban. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

1893b Gyermek-ijesztők és rablók nyelvhagyományainkban. Ethn. IV. 225–247, 314–322.

KÁLMÁNY Lajos

1893c Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

1895 A magyar halászok vízi ellenségei. Ethn. VI. 102–105.

KÁLMÁNY Lajos

1917 Összeférhetetlen tátosainkról. Ethn. XXVIII. 260–266.

KANDRA Kabos

1897 Magyar Mythologia. Eger

KANNISTO, Artur

1938 A vogul medveünnepek. MNy XXXV. 194–206.

KANYARÓ Ferenc

1891 Unitáriusok Magyarországon, tekintettel az unitárizmus általános történetére. Kolozsvár

KAPROS Márta

1968 A karácsonyi kántálás formái és funkciói a dél-nyírségi falvakban. Műv. Hagy. X. 207–227.

KAPROS Márta

1974 A gyermekre vonatkozó preventív és produktív mágikus szokások az Ipoly-menti néphagyományban. Nógrád megyei Múzeumi Közlemények 20. 75–95.

KAPROS Márta

1977 Hiedelmek és szokások a graviditás kezdetétől az anya avatásának szertartásáig az Ipoly menti falvakban. Nógrád megyei Múz. Évk. 23. 147–181.

KAPROS Márta

1986 A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén. Debrecen

KÁRA Judit

1973 Nagydobronyi szokások és hiedelmek. FA 1. 40–63.

KARÁCSONYI János

1903 Tüzesvas-próbák Nagyváradon. Nagyvárad

KARDOS László

1969 Egyház és vallásos élet egy mai faluban (Bakonycsernye 1965). Budapest

KARDOS László–SZIGETI Jenő

1988 Nazarénusok. Budapest

KARDOS Tibor

1941 Középkori kultúra, középkori költészet. Budapest

KARDOS Tibor

1952 A Huszita Biblia keletkezése. MTA Nyelv. K. III. 127–177.

{7-775.} KARDOS Tibor

1953 A magyar vígjáték kezdetei. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1953: 133–167.

KARDOS Tibor

1955a A régi magyar színjátszás néhány kérdéséhez. MTA Nyelv. K. VII. 1–2. sz. 17–64.

KARDOS Tibor

1955b A magyarországi humanizmus kora. Budapest

KARDOS Tibor

1957 Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez. Fil. K. III. 210–232, 303–338.

KARDOS Tibor

1960 A magyar színjáték kezdetei. Budapest

KARJALAINEN, K. F.

1921–1927 Die Religion der Jugra Völker. FFC 41. Helsinki

KARNER Károly

1931 A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. Theologiai tanulmányok 14. Debrecen

KATHONA Géza

1958 Karácsony György „szent hada”. Egyháztörténet, 265–280.

KATONA Imre

1974, A habán kerámia Magyarországon. Budapest

KATONA Imre

1983 Jeles napok és ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. In: Jung (szerk.) 1983: 78–104.

KATONA Lajos

1896 Mythológiai irányok és módszerek. Ethn. VII. 121–132.

KATONA Lajos

1897 A magyar mythologia irodalma. Ethn. VIII. 54–73, 266–279.

KATONA Lajos

1900 Az ünneprontók. Ethn. XI. 297–309.

KATONA Lajos

1905 A kedd asszonya. Ethn. XVI. 1–16.

KATONA Lajos

1912 Túlvilági látomások kódexeinkben. In: Katona Lajos irodalmi tanulmányai. II. 101–125. Budapest

KATONA Lajos

1982 Folklór kalendárium. Válogatta, szerkesztette, bevezető tanulmányt írta, a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította Reisinger János. Budapest

KÁZMÉR Miklós–VÉGH József (szerk.)

1970 Névtudományi előadások. Nyelvtudományi értekezések 70. Budapest

KELEMEN Imre

1981 Komaság és keresztelő Hétben. In: Viga (szerk.) 1981: 201–214.

KELEMINA, Jakob

1930 Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva, z mitoloskim uvodom. Celje

KEMÉNY Lajos–GYIMESY Károly

1944 Evangélikus templomok. Készült az Országos Luther Szövetség munkaközösségében – –. vezetésével. Budapest

KEPES Ferenc

1918 Schmitt Jenő Henrik élete és tanítása. Budapest

KERÉNYI György

1953 Jeles napok. MNT II. Budapest

KERÉNYI György

1982 Magyar énekes népszokások. Budapest

{7-776.} KERTÉSZ Manó

1919 Régi babonák nyelvi emlékei. Nyr XLVIII. 142–143.

KESZEG Vilmos

1981 A mezőségi Detrehem telep népi gyógyászata. In: Népismereti dolgozatok 1981. 97–117. Bukarest

KIRNER A. Bertalan

1935 Baptista Krónika

KIRNER A. Bertalan

1938 Baptista nyomon. Budapest

KIRNER A. Bertalan

1956 Békési baptista kronológia. Ms. Békés (A Baptista Levéltár tulajdona)

KIRNER A. Bertalan

1965 Kornya Mihály krónikája. 2. kiad. New York

KIS János

1845–1846 Superintendens’ emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. I–II. Sopron

KISS András

1980 Tudósítás 1803-ból, a ’váltott gyermek elégetéséről. Utunk Évkönyv 48–61.

KISS Bálint

1839 Magyar régiségek. Pest

KISS Emil

1983 Luther és az anabaptisták. Theologiai Szemle, 4. sz. 230–234.

KISS Ferenc

1942 Magyar parasztpróféták. Budapest

KISS Géza

1937, 19863 Ormányság. Budapest

KISS Lajos

1919 A születéssel, kereszteléssel és felneveléssel járó szokások, babonás hiedelmek Hódmezővásárhelyről. Ethn. XXX. 84–91.

KISS Lajos

1922 A kenyérsütés babonái. Ethn. XXXIII. 86–90.

KISS Lajos

1927 A hódmezővásárhelyi szűcsmesterség és szűcsornamentika. Karcag

KISS Lajos

1941 A szegény asszony élete. Budapest

KISS Lajos

1962 Mikulás, télapó, krampusz. Nyr LXXXVI. 92–94.

KISS Lajos

1982 Gombos és Doroszló népzenéje. A jugoszláviai magyar népzene tára 1. Újvidék

KISS Lajos

1988 Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 127–147.

KISS Lajos–BODOR Anikó

1984 Az aldunai székelyek népdalai. A jugoszláviai magyar népzene tára 2. Újvidék

KISS Mária (szerk.)

1984 Folklór és tradíció. I. Budapest

KLANICZAY Gábor

1979 Népi vallás, népi kultúra a középkorban. Világtörténet, 3. sz. 4–12.

KLANICZAY Gábor

1981 A középkori magyarországi szentkultusz-kutatás problémái. Történelmi Szemle, 273–286.

{7-777.} KLANICZAY Gábor

1983 Benandante–kresnik–zduhač–táltos. Samanizmus és boszorkányhit érintkezési pontjai Közép-Európában. Ethn. XCIV. 116–134.

KLANICZAY Gábor

1986 Boszorkányhit, boszorkányvád, boszorkányüldözés a XVI–XVIII. században. Ethn. XCVII. 257–295.

KLIGMAN, Gail

1981 Căluş. Symbolic Transformation in Roumanian Ritual. Chicago–London

KLINTBERG, Bengt av

1968 „Gast” in Swedish Folk Tradition. Temenos 3. 83–109.

KÓCZIÁN Géza–PINTÉR István–SZABÓ László Gy.

1975 Adatok a gyimesi csángók népi gyógyászatához. Gyógyszerészet, XIX. 6. sz. 226–230.

KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László

1977a Kalotaszegi népgyógyászati adatok. Gyógyszerészet, XXI. 1. sz. 5–17.

KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László

1977b Etnobotanikai adatok Kalotaszegről. Botanikai Közlemények, 64. köt. 1. sz. 23–29.

KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László Gy.

1979 A Helleborus- (Hunyor-) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 125–154.

KÓCZIÁN Géza–SZABÓ László Gy.

1978 Egy nagyatádi parasztkert leírása, etnobotanikai értékei és géntartalékai. Agrártörténeti Szemle, XX. 1–2. sz. 181–197.

KOCSIS István–ERNYEI József

1907 Varjasi ökör- és szamárjáték. NÉ VIII. 130.

KODÁLY Zoltán

1909 Zoborvidéki népszokások. Ethn. XX. 29–36, 116–121, 245–247.

KODÁLY Zoltán

1913 Pótlék a zoborvidéki népszokásokhoz. Ethn. XXIV. 114, 169–174.

KODÁLY Zoltán

1952 A magyar népzene. Budapest

KODOLÁNYI János

1945 A táltos a magyar néphagyományban. Ethn. LVI. 31–37.

KOHN Sámuel

1889 A szombatosok. Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Különös tekintettel Péchi Simon főkancellár életére és munkáira. Budapest

KOMÁROMY Andor

1907 Hogyan ismerte fel a magyar nép a boszorkányokat? Ethn. XVIII. 348–354.

KOMÁROMY Andor (szerk.)

1910 Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Budapest

KOMLÓSI Előd

1979 Legény szervezetek és téli mulatságok Délkelet-Erdélyben. Ethn. XC. 92–105.

KOMORÓCZY Géza

1976 Egy termékenységi szimbólum Mezopotámiában. Jegyzetek az „életfa” kérdéséhez. Ethn. LXXXVII. 569–573.

KOMOROVSÝ, Ján

1976 Tradicná svadba u Slovanov. Bratislava

KONSZA Samu

1957 Háromszéki magyar népköltészet. Marosvásárhely

KÓNYI Mária

1937 A bátai apátság Szent Vér ereklyéje. Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv 119–140.

{7-778.} KORKES Zsuzsa

1985 Népi gyógyítás a Tápió mentén. In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 857–874.

KOROMPAY Bertalan

1956 Ipolyi és Csengeri. Ethn. LXVII. 320–336.

KOROMPAY Bertalan

1956a A csiklétől a csikkentőig. NÉ XXXVIII. 5–22.

KOROMPAY Bertalan

1984 Csapdafélék. A vadászat összehasonlító néprajzához. Budapest

KÓS Károly

1972a Népélet és néphagyomány. Tíz tanulmány. Bukarest

KÓS Károly

1972b A székely sírfák kérdéséhez. In: Kós 1972a: 253–274.

KÓS Károly

1975 Ékes fejfáinkról. In: Olasz 1975: 170–197.

KÓS Károly

1980 A régi Szék községi rendjéről. In: Eszköz, munka, néphagyomány. Dolgozatok a munka néprajza köréből. 444–471. Bukarest

KÓS Károly

1985 Mihez kezdjünk a természetben? Budapest

KÓSA László

1979a Erkölcsi kihágások és büntetéseik Gyulán a XIX. század első felében. Békési Élet, 1. sz. 118–125.

KÓSA László

1979b Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete. Bratislava

KÓSA László

1983 A vallási közönyösség növekedése Magyarországon a 19. század közepén. NK–NT XIII. 211–235.

KOSSA Gyula

1909 Régi magyar gyógyszernevek. Nyelvtörténeti tanulmány. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 10. Budapest

KOTICS József

1986 Kalendáris szokások a Medvesalján. Debrecen

KOVÁCS A.

1903 „Farsang utója” Baján. NÉ IV. 128–140.

KOVÁCS Ágnes

1947 Kalotaszegi adatok a lidércről, sárkányról, rosszakról, prikolicsokról, boszorkányokról. Ethn. LVIII. 111–114.

KOVÁCS Ágnes

1956 Ipolyi Arnold folklórgyűjteménye a Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményében. NÉ 38. 223–259.

KOVÁCS Bálint

1895 A zágoni nép szokásai és babonái. Ethn. IV. 396.

KOVÁCS Béla

1974 Flagelláns körmenetek az egri egyházmegyében a XVIII–XIX. században. Archívum 2. 47–58.

KOVÁCS Dániel (szerk.)

1971 Abaúj és Zemplén népéletéből. Miskolc

KOVÁCS Endre

1981 Doroszló hiedelemvilága. Újvidék

{7-779.} KOVÁCS Gábor

1980 Tűzkeresztség. Katolikus identitás és pneumatikus tapasztalat. Vig. 8. sz. 521–530.

KOVÁCS Géza

1944 A bakuszok. Ethn. LV. 38–40.

KOVÁCS Imre

1937 A néma forradalom. Budapest

KOVÁCS János

1901 Szeged és népe. Szeged ethnographiája. Szeged

KOVÁCS László

1982 A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi megfelelői. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 58–86. Budapest

K. KOVÁCS László

1944 A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár

K. KOVÁCS László

1982 Adatok a magyar néphit lélek és halál képzetéhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 118–122. Budapest

KOVÁCS Mihály

1919 A harang. Budapest

KOVÁCS Soma

1976 Kalotaszegi népi gyógymódok. FA 5. 93–113.

KOVÁCS Zoltán

1972 A boszorkányüldözés Oroszországban. Ethn. LXXXIII. 207–218.

KOVÁCS Zoltán

1977 Das Erkennen der Hexen. Acta Ethn. XXVI. 241–284.

KOVÁTS Gyula

1883 A házasságkötés Magyarországon egyházi és polgári jog szerint. Budapest

KOVÁTS Gyula

1885 Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben. Budapest

KOVÁTS J. István (szerk.)

1942 Magyar református templomok. I–II. Budapest

KOZÁR Mária, M.

1985 A születéssel kapcsolatos szokások Felsőszölnökön. In: A magyarországi délszlávok néprajza 7. 197–206. Budapest

KOZMA Ferenc

1882 Mythologiai elemek a székely népköltészetben és népéletben. Budapest

KÖMLEI János

1790 Szükségben segítő könyv. Pesten

KÖNYVES TÓTH Kálmán

1872 Híradás. Vasárnapi újság, 26. sz.

KÖRNER Tamás

1969 Boszorkányszervezetek Magyarországon. Ethn. LXXX. 196–211.

KÖRNER Tamás

1970 Mutatvány a készülő magyar hiedelemmonda-katalógusból b) A halál és a halottak. Ethn. LXXXI. 35–96.

KŐVÁRY László

1853 A kalotaszegi magyar nép Erdélyben. In: Kubinyi–Vahot 1853–1854: II. 135–137.

KRAUSS, Friedrich

1890 Volksglaube und religiöser Brauch der Südslawen. Münster

KRESZ Mária

1949 A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban. In: Ortutay (szerk.) 1949: 53–93.

{7-780.} KRESZ Mária

1960a A fiatalság társas élete a katolaszegi Nyárszón. Népr. K. V. 1. sz. 111–112.

KRESZ Mária

1960b A kisbuba és anyja Nyárszón. Népr. K. V. 3–4. sz. 220–258.

KRESZ Mária

1975 Nyíljegyek Nyárszón. NÉ LVII. 139–153.

KRETZENBACHER, Leopold

1959 Santa Lucia und die Lutzelfrau. München

KRETZENBACHER, Leopold

1968 Teufelsbündner und Faustgestalten im Abendlande. Klagenfurt

KRIEGE Ottó

é. n. A methodizmus története. Budapest

KRISS, Rudolf–KRISS-HEINRICH, Hubert

1962 Volksglaube im Bereich des Islams. I–II. Wiesbaden

KRISTON VIZI József (szerk.)

1983 Eredmények a Mátraalja néprajzi kutatásában. Eger

KRIZA János

1863 Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I. Kolozsvár

KRUPA András

1973 Az emberrel kapcsolatos szlovák népi hiedelmek Békéscsabán, Tótkomlóson és Csanádalbertin. NK–NT. VII. 181–209.

KRUPA András

1984 Születési és házassági szokások. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1984: 257–311.

KUBINYI Ferencz–VAHOT Imre (szerk.)

1853–1854 Magyar- és Erdélyország képekben. I–IV. Pest

KULCSÁR Zsuzsanna

1968 Inkvizíció és boszorkánypörök. Budapest

KUNT Ernő

1975 Kísérlet sírjelek népművészeti elemzésére. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 14. 104–112.

KUNT Ernő

1978 Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban. Debrecen

KUNT Ernő

1981 A halál tükrében. Budapest

KUNT Ernő

1982a Temető és társadalom. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 243–257. Budapest

KUNT Ernő

1982b Temetők népművészete. Budapest

KUNT Ernő

1983 Temetők népművészete. Budapest

KUNT Ernő

1987 Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Budapest

KUNT Ernő–SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.)

1984 Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc

KURET, Niko

1961 Die Adonisgärtlein Sloweniens. Alpes Orientales II. 49–62. Graz

KURET, Niko

1969 Die Mittwinterfrau der Slowenen (Pehtra baba und Torka). Alpes Orientales V. 209–240. Ljubljana

{7-781.} LÁBADI Károly

1988a Drávaszögi népi kalendárium. Létünk, 2. sz. 290–311.

LÁBADI Károly

1988b Köszöntők a drávaszögi Alfalukban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 119–126.

LACKOVITS Emőke, S.

1980 Adalékok a falusi gyermekek életéhez Veszprém megyében 1868–1945. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei XV. 237–272.

LACKOVITS Emőke, S. (szerk.)

1983a Néprajzi gyűjtőúton a Káli-medence falvaiban. Veszprém

LACKOVITS Emőke, S.

1983b A keresztelő és paszita szokása a Káli-medence falvaiban. In: Lackovits (szerk.) 1983a: 81–85.

LAJOS Árpád

1960 A domaházi ivó. Népr. K. 3–4. sz. 267–289.

LAJOS Árpád

1965 Borsodi fonó. Miskolc

LAJOS Árpád

1974 Este a fonóban. Budapest

LAJTRA László

1941 A „vadleány”. Ethn. LII. 246–250.

LAJTHA László

1954 Széki gyűjtés. Budapest

LAJTHA László

1956 Sopronmegyei virrasztóénekek. Budapest

LAKATOS-BAKÓ Melinda

1983 A májusfa Tasnád környékén. In: Népismereti dolgozatok 1983. 150–159. Bukarest

LAKATOS Károly

1897 Vadászhit. Szeged

LAMMEL Annamária–NAGY Ilona

1985 Parasztbiblia. Budapest

LÁNG János

1974 Lélek és Isten. A vallás alapvető fogalmainak kialakulása. Budapest

LÁNYI Kamilla

1948 Szekták a demokráciában. Budapest

LÁSZLÓ Gyula

1944 A honfoglaló magyar nép élete. Budapest

LÁSZLÓ Gyula

1945 Ősvallásunk nyomai egy szamosháti kocsistörténetben. Kolozsvár

LÁSZLÓ Gyula

1959 A magyar táltos alakjáról. Ethn. LXX. 70. 446–449.

LÁSZLÓ Gyula

1976 Különvélemény ősvallásunkról. Ú. Í. XVI. 6. sz. 59–68.

LÁSZLÓ Gyula

1977 Régészeti tanulmányok. Budapest

LAWSON, J. C.

1910 Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. A Study in Survivals. Cambrige

LEACH, Edmund

1972 Two Essays Concerning the Symbolic Representation of Time. In: Lessa–Vogt (ed.) 1972: 108–116.

{7-782.} LEHOCZKY Tivadar

1907 Magyar oroszok búcsújárása. Ethn. XVIII. 145–150.

LELE József–WALDMANN József

1971 Hagyományvilág. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 573–628.

LELKES Lajos (szerk.)

1980 Magyar néptánchagyományok. Budapest

LÉNÁRT Andor

1974 Vallásos konfraternitások Gyöngyösön a XVII–XVIII. században. Archívum 2. 33–34.

LESSA, W. A.–VOGT, E. (ed.)

1972 Reader in Comparative Religion. An Anthropological Approach. New York–Evanston–San Francisco–London

LISZT Nándor

1902 Népies gyógymódok és babonák Hajdúmegyében. Budapest

LISZT Nándor

1905 Szilveszter-esti kolompolás Hajdú megyében. Ethn. XVI. 121.

LISZT Nándor

1906 Népies gyógyítómódok és babonák Hajdú vármegyében. Orvosethnographiai adatok. Debrecen

LISZT Nándor

1925 Régi magyar orvosi nyelv. Debrecen

LIUNGMANN, Waldemar

1937–1938 Traditionswanderungen Euphrat-Rhein. I–II. FFC 118–119. Helsinki

LIUNGMANN, Waldemar

1941 Traditionswanderungen Rhein-Jenissei. I–II. FFC 129–130. Helsinki

LIXFELD, Hannjost

1970 A Guntram-monda Paulus Diaconusnál (AT 1645 A). Ethn. LXXXI. 1–12.

LONOVICS József

1865 Népszerű egyházi archaeológia, vagyis a katholikus ünnepek, szentségek s szertartások értelmezése… I–III. 3. kiad. Pesten

LOORITS, Oskar

1980 Az észt néphit alapvonásai. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 163–187.

LÓRÁND Klára

1979 Adalékok a fene és az íz nevű betegségek kapcsolatához. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 161–178.

LÓRÁND Nándor

1975 A népi gyógyítás kutatásának helytörténeti jelentősége. Honismeret, III. 1–2. sz. 34–36.

LŐRINCZE Lajos

1948 A tolna–baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Ethn. LIX. 36–49.

LUBY Margit

1935a A parasztélet rendje. Budapest

LUBY Margit

1935b Gyógynövények és gyógyító eljárások a Szatmár megyei parasztság körében. Debreceni Szemle, IX. 360–364.

LUBY Margit

1936 Bábalelte babona. Budapest

LUBY Margit

1942 Fogyó legelőkön. Budapest

{7-783.} LUGOSSY József

1855 Ősmagyar csillagismereti közlemény. Új Magyar Múzeum I.

LUKÁCS László

1981a Húsvéti korbácsolás. Ethn. XLII. 374–399.

LUKÁCS László

1981b Kakasütés az északkeleti dunántúli szlovákoknál. In: Eperjessy–Krupa (szerk.) 1981: 607–608.

LUKÁCS László

1987 Népi harangszó-magyarázatok. Forrás, 19. 7. sz. 86–89.

LUKÁCS László

1988 Szent Orbán kultuszának emlékei a székesfehérvári egyházmegyében. Székesfehér egyházmegye jubileumi évkönyve 101–113. Székesfehérvár

LUKÁCSY István

1937 A hajósi csodatevő Mária szobor és kegyhely története. Kalocsa

LÖKŐ Gábor

1975 Anya- és csecsemővédő képek a régi magyar szekrényeken. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 177–224.

MACFARLANE, Alan D. J.

1970 Witchcraft in Tudor and Stuart England. London

MACKENSEN, Lutz

1929–1930 Drache. In: Hoffmann-Krayer, Ernst–Büchtold–Stäubli, Hans (Hrsg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. II. 364–404. Berlin

MADAR Ilona, Pusztainé

1967 Sárrétudvari hiedelmek. Népr. K. XII. 1–2. sz. 223–225.

MADAR Ilona, Pusztainé

1980 Alsónémedi szokásvilága. In: Balassa (szerk.) 1980: 451–495.

MADARASSY László

1929 Magyar szüreti szokások. Ethn. XL. 162.

MADARASSY László

1930 Palócföldi búzaszentelés. Ethn. XLI. 158–160.

Magyar Népköltési Gyűjtemény (MNGy)

I. Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. Szerkesztette Arany László–Gyulai Pál. Pest, 1872.

II. Csongrád megyei gyűjtés. Szerkesztette Török Károly. Pest, 1872.

III. Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób. Budapest, 1882.

IV. Regös-énekek. Szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.

V. A regösök. Írta Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.

VI. Somogymegye népköltése. Gyűjtötte Vikár Béla. Budapest, 1905.

VII. Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Mailand Oszkár. Budapest, 1905.

VIII. Dunántúli gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1906.

IX. Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből. Gyűjtötte Berze Nagy János. Jegyzetekkel kísérte Katona Lajos. Budapest, 1907.

X. Hétfalusi csángó népmesék. Gyűjtötte és jegyzetekkel kísérte Horger Antal. Budapest, 1908.

XI–XII. Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I–II. Szerkesztette Kriza János. 2. kiad. Budapest, 1911.

XIII. Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye. Szerkesztette Kálmány Lajos. Budapest, 1914.

{7-784.} XIV. Nagyszalontai gyűjtés. Gyűjtötte a Folklore Fellows Magyar Osztályának nagyszalontai gyűjtő szövetsége, Kodály Zoltán közreműködésével. Szerkesztette Szendrey Zsigmond. Budapest, 1924.

Magyar Népmesekatalógus 

1. A magyar állatmesék katalógusa (AaTh 1–299). Összeállította és a bevezetőt írta Kovács Ágnes, Benedek Katalin közreműködésével. Budapest, 1987.

3. A magyar legendamesék típusai (AaTh 750–849). Összeállította és a bevezetőt írta Bernát László. Budapest, 1982.

4. A magyar novellamesék típusai (AaTh 850–999). Összeállította és a bevezetőt írta Benedek Katalin. Budapest, 1984.

5. A magyar rászedett ördög-mesék típusai (AaTh 1034–1199). Összeállította és a bevezetőt írta Süvegh Veronika. Budapest, 1985.

7. A magyar népmesék tréfakatalógusa (AaTh 1350–1429). Összeállította és a bevezetőt írta Vöő Gabriella, Vehmas Marja adatainak felhasználásával. Budapest, 1986.

7b A magyar népmesék trufa- és anekdotakatalógusa (AaTh 1434–1639*). Összeállította és a bevezetőt írta Benedek Katalin és Vehmes Marja. Budapest, 1988.

Magyar Néprajzi Lexikon (MNL)

I–V. Főszerkesztő Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982.

A Magyar Népzene Tára (MNT)

I. Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1951.

II. Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1953.

III/A–B Lakodalom. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Budapest, 1955–1956.

IV. Párosítók. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1959.

V. Siratók. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest, 1966.

VI. Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál–Olsvai Imre. Budapest, 1973.

VII. Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre. Budapest, 1987.

VIII. Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. (s. a.)

Magyarország vármegyéi és városai. I–XXV. Budapest

1896–1914

A magyarság néprajza 

I–IV. Szerkesztette Czakó Elemér. Budapest, 1933–1937. A 2. kiad. Sajtó alá rendezte Viski Károly. Budapest, 1941–1943.

MAGYARY Pál

1902 Máriaradna és a Boldogságos Szent Szűz kegyelmes képének története. Temesvár

MAGYARY-KOSSA Gyula

1927 Az olejkárok. Pápa

MAGYARY-KOSSA Gyula

1929–1940 Magyar orvosi emlékek. I–IV. Budapest

MAKKAI Endre

1939 Húsvéti néphagyományaink. In: Nagy Ö. (szerk.) 1939:

MAKKAI Endre–NAGY Ödön

1939 Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Kolozsvár

MAKKAI László

1952 A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen. Budapest

MAKKAI László

1983 A középkori magyar hitvilág problematikájához. Ethn. XLIV. 106–116.

MALINOWSKI, Bronislaw

1944 A Scientific Theory of Culture. New York

{7-785.} MALONYAY Dezső

1907–1922 A magyar nép művészete. I–V. Budapest

MÁLYUSZ Elemér

1939 A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. Budapest

MÁNDOKI László

1958 Az Orion csillagkép a magyarságnál. NÉ XL. 161–170.

MÁNDOKI László

1965 Straw Path. Data on the Spread and the Origin of the Mediterranean Name Type of Via Lactea. Acta Ethn. XIV. 117–139.

MÁNDOKI László

1967 Honfoglalás előtti hitvilágunk emléke egy szólásban. „Sokan vannak odakinn.” Janus Pannonius Múz. Évk. XII. 75–79.

MÁNDOKI László

1968 Two Asiatic Sidereal Names. In: Diószegi, V. (ed.) 1968b: 485–496.

MANGA János

1939 Tardoskeddi és felsőszemerédi fonójáték. Ethn. L. 169–170.

MANGA János

1940 Zoborvidéki lakodalom. NÉ XXXII. 250–272.

MANGA János

1941a A kánai menyegző Nagycétényben. Ethn. LII. 139–140.

MANGA János

1941b A téli ünnepkör hagyományai a nyitramegyei Menyhén. Ethn. LII. 189–217.

MANGA János

1942a Adatok a nyugati palóc házassági szokásokhoz. NÉ XXXIV. 173–202.

MANGA János

1942b Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Budapest

MANGA János

1943 Zoborvidéki lakodalmas énekek. In: Gunda (szerk.) 1943: 195–212.

MANGA János

1946 A kánai menyegző változatai. Ethn. LVII. 49–64.

MANGA János

1948 Magyar katolikus népélet képekben. Budapest

MANGA János

1957 Die Hochzeitsbräuche der Paloczen und ihre slowakischen Analogien. Acta Ethn. VI. 149–218.

MANGA János

1962 A hasznosi tömegpszichózis. Ethn. LXX. 353–388.

MANGA János

1968a Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest

MANGA János

1968b Magyar duda, magyar dudások a XIX–XX. században. NK–NT I. 127–186.

MANGA János

1970 Varianten der Hochzeitlieder eines Dorfes. Acta Ethn. XIX. 247–279.

MANGA János

1974 Szokások Tótkomlóson. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 3. 3–61.

MANGA János

1977 Aratószokások, aratóénekek. NK–NT IX. 241–243.

MANGA János

1978 A hitvilág és a hitélet változása. In: Bodrogi (szerk.) 1978: 375–412.

MANGA János

1979 Palócföld. Budapest

{7-786.} MANNHARDT, Wilhelm

1865 Roggenwolf und Roggenhund. Danzig

MANNHARDT, Wilhelm

1876–1877 Wald und Feldkulte. I–II. Berlin

MANNINEN, Ilmari

1922 Die dämonistischen Krankheiten im finnischen Volksaberglauben. FFC 45. Helsinki

MANSIKKA, V. J.

1922 Die Religion der Ostslawen. FFC 43. Helsinki

MARCZELL Béla

1975 Csallóközi farsang. Irodalmi Szemle, 8. sz.

MARCZELL Béla

1985 Tavaszi, nyári, őszi ünnepek és szokások a néphagyományban. Múzeumi Híradó IX. 33–57. Dunajska Streda

MARINOV, D.

1914 Narodna vjara i religiozni narodni obicsai. Szbornik za narodni uhotvorenija i narodopisz XVIII. Szofia

MARJALAKI KISS Lajos

1964 Az orvoslás módja Miskolcon 1700 táján. Orvostörténeti Közlemények, 32. 201–210.

MARKOS Gyöngyi

1986 A születés hagyományai Makón. Debrecen

MÁRKUS J. András

1935 Isten műve napjainkban. A nyíregyházi methodista gyülekezetek huszonöt éves jubileumára. Nyíregyháza

MÁRKUS Mihály

1941 Evangélikus néphagyományok. Keresztyén Igazság VIII. 141–164.

MÁRKUS Mihály

1943 A bokortanyák népe. Budapest

MÁRKUS Mihály

1979 A Kárpát-medence etnobotanikai problémái. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 113–123.

MARÓT Károly

1933 Vallás és mágia. Ethn. XLIV. 31–44.

MARÓT Károly

1939 Szent Iván napja. Ethn. L. 254–296.

MARÓT Károly

1940 Rítus és ünnep. Ethn. LI. 143–187.

MÁTÉ Lajos

1899 Lakodalmi szokások Hajdúnánáson. Ethn. X. 290–292.

MÁTYÁS Ernő (szerk.)

1933 A szekták és az ellenük való védekezés módja. Sárospatak K.

MÁTYUS István

1787–1793 Ó és új Diaetetica. I–VI. Posony

MEDGYESI Pál

1650 Dialogus politico-ecclesiasticus, azaz: Két ker. embereknek egymással való beszélgetések a presbyteriumról. Bártfa

MEESTER, P. Placidus de

1935 Szentelések és áldások a görög szertartásban. Keleti Egyház, II. 137–140.

MEGAS, G. A.

1958 Greek calendar customs. Athens

{7-787.} MEISEN, Karl

1950 Der böse Blick und anderer Schadenzauber im Glaube und Brauch der alten Völker und in frühchristlicher Zeit. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 1. 144–177.

MELIUS Péter

1979 Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. (1578.) Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Attila. Bukarest

MELLES Emil–SZÁNTAY SZÉMAN István–KOZMA János

1937 Görögkatolikus szertartástan iskolai és magánhasználatra. Budapest

MÉSZÁROS Kálmán

1978 A pécsi baptista gyülekezet története. Budapest

MÉSZÖLY Gedeon (közli)

1917 Az Őrség száz évvel ezelőtt. Ethn. XXVIII. 99–112.

MEZŐSI József

1978 Húsvét Hajdúdorogon. Múzeumi Kurír, 26. 27–35.

MEZŐSI József

1987 Hajdúdorogi görögkatolikus népszokások. In: Vallási néprajz 3. 355–381. Budapest

MIGRAY József

1911 Előszava Schmitt J. H.: Három előadás c. művéhez. Budapest

MIHALIK Sándor

1954 Szentpéteri József ötvösmester élete, önéletírása, művei. Budapest

MIHÁLYFI Ákos

1926 Az emberek megszentelése. Budapest

MIHÁLYFI Ákos

1933–1934 A nyilvános istentisztelet. I–III. Budapest

MIKLÓSSY V. Vilmos

1978 Festőnövények a csíki háziiparban. In: Népismereti dolgozatok 1978. 91–100. Bukarest

MIKLÓSSY V. Vilmos

1980 Csíki népi sebtapaszok. In: Népismereti dolgozatok 1980. 60–63. Bukarest

MINDSZENTHY Antal

1831 Egy fordulás az Alföldön. Utazás Kalocsától Bajáig. Tudományos Gyűjtemény, IX. 3–68.

MOLDOVÁN Gergely

1897 Alsófehér vármegye román népe. Nagyenyed

MOLNÁR Ágnes–BARNA Gábor

1983 Az Ung-vidéki lakodalom jellemzőiről. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 119–153.

MOLNÁR Ambrus

1973 Százötven éves a Hajdúvidéki Egyházmegye. Református Egyház, XXV. 9. sz. 199–202.

MOLNÁR Ambrus

1977 Gyülekezeti kegyesség a racionalizmusban Hajdúhadházon. Református Egyház, 225–229.

MOLNÁR Ambrus

1982a Krisztus hét szava a kereszten. Confessio, 1. sz. 98–108.

MOLNÁR Ambrus

1982b A makai bűrharang igaz eredete. Confessio, 3. sz. 109–111.

MOLNÁR Ambrus

1985a A húsvéti ünnepkör református népszokásai a Tiszántúlon. In: Vallási néprajz 1. 297–329. Budapest

{7-788.} MOLNÁR Ambrus

1985b „Szent Asszonyok” és „Szent Emberek” Társasága a Hajdúságban a XIX. században, In: Vallási néprajz 2. 129–159. Budapest

MOLNÁR Ambrus

1986 A hajdúhadházi Szent Emberek és Szent Asszonyok Társasága. In: Tüskés 1986a: 418–443.

MOLNÁR Ambrus–SZIGETI Jenő

1984 Református népi látomásirodalom a XVIII. században. Theologiai tanulmányok, Új folyam 19. Budapest

MOLNÁR Balázs

1974 Húsvéti asztal. Ethn. LXXXV. 396–411.

MOLNÁR Gyula

1964 Egy XVIII. századi gyógykovács-könyv receptjei. Ethn. LXXV. 458–462.

MOLNÁR István

1855 Házassági népszokások a drávamelléki magyaroknál. Vasárnapi újság, 100–101.

MOLNÁR István

1962 Zászlós hajnalozó, öntöző húsvéti népi játék Tordátfalván. Népr. K. 1. sz. 3–17.

MOLNÁR Mária

1965 A párválasztás és házasság néprajzi vizsgálatához. Népr. K. 1–2. sz. 387–416.

MORVAY Judit

1956 Asszonyok a nagycsaládban. Mátraalji palócasszonyok élete a múlt század második felében. Budapest

MORVAY Judit

1967 151. Keresztszülők. In: Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. NÉ XLIX. 29–30, 52–54.

MORVAY Judit

1981 Asszonyok a nagycsaládban. A mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében. 2., bőv. kiad. Budapest

MORVAY Judit

1984 A komaválasztás stratégiái Kolozsnémán, 1750–1870. In: Hofer (szerk.) 1984:

MORVAY Péter

1951 A templomkertben, temetőben és halotti toron táncolás, s a halottas-játék népszokásához. Ethn. LXIII. 73–81.

MOSOLYGÓ József

1941 A keleti egyház Magyarországon. Miskolc

MOSZYNSKI, Kazimierz

1967 Kultura ludowa slowian. II. Kultura Duchowa. 2. Warszawa

MOZSOLICS Amália

1943 Mosdatás a vasvári búcsún. Dunántúli Szemle, 69–75.

MUNKÁCSI Bernát

1896 Adalékok a magyarok pogánykori vallásos képzeteihez. Ethn. VII. 220–229.

MURAKÖZI Ágota

1968 A lidérc a nyírségi néphitben. Jósa András Múz. Évk. X. 1967. 183–200.

MURKO, Matthias

1910 Das Grab als Tisch. Wörter und Sachen II. 79–154.

MURRAY, Margaret

1921 The Witch-kult in Western Europe. Oxford

MUŞLEA, I.–BÎRLEA, O.

1970 Tipologia folclorului din ráspunsurile la chestionarele lui B. P. Haşdeu. Bucureşti

{7-789.} MÜLLER, Konrad

1937 Die Werwolfsage. Marburg
LAST_UPDATED2