Payday Loans

Keresés

A legújabb

A BIBLIOGRÁFIA - I. rész PDF Nyomtatás E-mail
Magyar "pogány" ősvallás - Magyar népi hiedelmek/kereszténység

hallra tncoltat

NÉPI HITEK ÉS HIEDELMEK,

A NÉPI VALLÁSOSSÁG BIBLIOGRÁFIÁJAADY Endre

1936 Jóslások Magyarországról. Tanulmányok és jegyzetek a magyar sorskérdésekről. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Féja Géza. Budapest

Ágenda 

1927 Ágenda. A Magyar református egyház liturgiás könyve. Szerkesztette Ravasz László. Budapest

ALBERT István

1901 Halotti szokások a baranyai Hegyhát vidékén. Ethn. XII. 25–32.

ALDOUS, Johan–HILL, Reuben

1967 International Bibliography of Research in Marriage and the Family, 1900–1964. Texas

ALFÖLDI András

1936 Medvekultusz és anyajogú társadalmi szervezet Eurázsiában. Nyelvtudományi Közlemények L. 5–17.

ALVER, Bente Gullveig

1971 Conceptions of the Living Human Soul in the Norwegian Tradition. Temenos 7. 7–33.

AMBRÓZY Ágoston

1933 Szőlőhegyek védőszentjei. Budapest

Amour et mariage. Aspects de la vie populaire en Europe. Antwerpen 1975

ANDA Tibor

1951 Recherches archeologiques sur la pratique medicale de l’Hongrie à l’epoque de la conquête du pays. Acta Archeologica. III. 3–4. sz. 254–316.

ANDA Tibor

1960 Árpád-kori érvágó-skarifikáló eszköz. Arch. Ért. 87. 221–224.

ANDORKA Rudolf

1981 A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői a paraszti közösségekben (XVIII–XIX. század). Ethn. XCII. 94–110.

ÁNGYÁN Aurél

1934 A gyűdi kegyhely a történelmi események forgatagában. Máriagyűd

ANTALL József–BUZINKAY Géza (szerk.)

1975 Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8.

ANTALL József–BUZINKAY Géza (szerk.)

1979 Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12.

APOR Péter

1972 Metamorphosis Transylvaniae. Budapest

ARANY János

1982 A. J. levelezése (1852–1856). Arany János összes művei. XVI. Sajtó alá rendezte Sáfrány Györgyi. Budapest

ARTNER Edgár

1923 Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása és magyarázata. Budapest

Aspekte des Volkslebens in Europa. Liebe und Heirat. Liège

1975

AUMÜLLER, Stephan

1979 Az etnobotanika helyzete Burgenland területén. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 103–111.

BABUS Jolán

1976 Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. Nyíregyháza

BÄCHTOLD, Hanna

1914 Die Gebräuche bei Verlobung und Hochzeit. Basel–Strassburg

BACSÓ Nándor

1940 A népies időjárási szabályok és a valóság. Budapest

BAKAY Kornél

1978a A magyar államalapítás. Budapest

BAKAY Kornél

1978b Honfoglalás- és államalapításkori temetők az Ipoly mentén. Studia Comitatensia 6. Szentendre

BAKÓ Ferenc

1955 Felsőtárkány község lakodalmi szokásai. Ethn. LXVI. 345–408.

BAKÓ Ferenc

1966 A májfa és a májusi kosár Heves megyében. Egri Múz. Évk. IV. 257–303.

BAKÓ Ferenc (szerk.)

1975 Visonta. Fejezetek egy falu történetéből. Eger

BAKÓ Ferenc (szerk.)

1978 Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger

BAKÓ Ferenc

1983 A Mátraalja néprajzi egysége és a lakodalom szokásrendje. In: Kriston Vizi (szerk.) 1983: 8–21.

BAKÓ Ferenc

1983a A palóc lakodalom. A szokás szerepe a kultúra táji tagoltságának vizsgálatában. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 103–118.

BAKÓ Ferenc

1987 Palócföldi lakodalom. Budapest

BAKOS Noémi

1981 A pióca felhasználása a népi gyógyászatban (Kisújszállás). EA 366/81.

BAKOS Noémi

1982 A pióca felhasználása a népi gyógyászatban Kenderesen és környékén. Múzeumi Levelek, 39–40. 121–148.

BAKSAY Sándor

1891 Magyar népszokások. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. II. 73–148.

BALASSA Iván

1963 Karcsai mondák. ÚMNGy XI. Budapest

{7-745.} BALASSA Iván

1973 A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethn. LXXXIV. 225–242.

BALASSA Iván

1975 Lápok, falvak, emberek. Budapest

BALASSA Iván (szerk.)

1980 Alsónémedi története és néprajza. Alsónémedi

BALASSA Iván

1989 A magyar falvak temetői. Budapest

BALASSA Iván–ORTUTAY Gyula

1979 A naptári év szokásai. In: Magyar néprajz. 603–631. Budapest

BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.)

1982 Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen

BALÁSY Dénes

1897 Székely kincsásó babonák. Ethn. VIII. 269–299.

BALÁZS Géza–HÁLA József (szerk.)

1984 Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Budapest

BALÁZS KOVÁCS Sándor

1980 „Nem viselem a remöte életöt”. Egy sárközi református falu presbiteri jegyzőkönyve feljegyzéseiből. Dunatáj, 37–48.

BALÁZS Márton

1942 Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Sepsiszentgyörgy

BÁLINT B. András

1985 Mint a szarvas a folyóvizekre. Budapest

BÁLINT Sándor

1933 Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. NNy V. 36–41, 87–95.

BÁLINT Sándor

1936 Szegediek búcsújárása Radnára. Ethn. XLVII. 317–318.

BÁLINT Sándor

1937 Népünk imádságai. Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv II. 19–47. Budapest

BÁLINT Sándor

1938 Népünk ünnepei. Budapest

BÁLINT Sándor

1939 Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. Ethn. L. 193–200.

BÁLINT Sándor

1942a Az esztendő néprajza. Budapest

BÁLINT Sándor

1942b Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest

BÁLINT Sándor

1944a Boldogasszony vendégségében. Budapest

BÁLINT Sándor

1944b Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Kassa

BÁLINT Sándor

1944c Liturgia és néphagyomány. In: Bálint S. 1944b: 99–128.

BÁLINT Sándor

1957 Szegedi szótár. I–II. Budapest

BÁLINT Sándor

1968 A szegedi nép. Budapest

BÁLINT Sándor

1971 Népi hitvilág. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 629–642.

BÁLINT Sándor

1973 Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. Budapest

BÁLINT Sándor

1974 Szeged-alsóvárosi vallásos társulatok és egyesületek. In: Hofer–Kisbán–Kaposvári (szerk.) 1974: 115–124.

BÁLINT Sándor

1975 Adalékok a hajdani pestisjárványok magyarországi hiedelemvilágához. In: Antall–Buzinkay (szerk.) 1975: 225–243.

BÁLINT Sándor

1976 Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. 2. kiad. Budapest

BÁLINT Sándor

1977 Ünnepi kalendárium. I–II. Budapest

BÁLINT Sándor

1979 Középkori liturgikus hagyomány a népkultúrában. In: Hofer–Kisbán–Kaposvári (szerk.) 1979: 87–91.

BÁLINT Sándor

1980a A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Móra Ferenc Múz. Évk. 1978/79. 2.

BÁLINT Sándor

1980b Jeles napok. In: Bálint S. 1980a: 213–313.

BÁLINT Sándor

1980c A hitélet hagyományai. In: Bálint S. 1980a: 321–405.

BÁLINT Sándor

1980d Egészség–betegség. In: Bálint S. 1980a: 147–185.

BÁLINT Sándor

1980e Halál, temetés, túlvilág. In: Bálint S. 1980a: 187–212.

BALLAGI Aladár

1891 A bihari síkság. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. II. 406–407.

BALOGH, Augustinus Florianus

1872 Beatissima Virgo Maria… Agriae

BALOGH Ferenc

1905 Régi szüret a Hegyalján. NÉ VI. 301–305.

BALOGH Ilona

1935 Magyar fatornyok. Budapest

BALOGH István

1947 Cívisek társadalma. Debrecen

BALOGH István

1973 A cívisek világa (Debrecen néprajza). Budapest

BALOGH József

1925 Ünneprontók. Ethn. XXXVI. 62–63.

BALOGH József

1926 Ünnep és ünneprontás. Ethn. XXXVII. 113–121.

BALOGH Lajos

1969 Nyelvjárási szövegek IV. Dunántúl középső része. MNy XV. 148.

BALOGH Sámuel

1827 Rövid rajzolatja a’ paraszt lakodalomnak Gömörben. Tudományos gyűjtemény III. 38–54.

BÁN Aladár

1908 A sámánizmus fogalma és jelenségei. Ethn. XIX. 81–91, 148–158, 214–226.

BÁN Aladár

1913 Medvetisztelet a finnugor népeknél, különösen a lappnál. Ethn. XXIV. 205–222, 332–348.

BÁN Aladár

1915 Kincskeresés a magyar néphitben. Ethn. XXVI. 28–40, 86–93.

BANDIĆ, Dusan

1980 Tabu u tradicialnoj kulturi Srba. Beograd

BANGÓ F. Jenő

1978 Die Wallfahrt in Ungarn. UKI Berichte aus Ungarn. Wien

BÁNLAKI Szidónia

1966 Disznóölés Sajóbábonyban. In: Bodgál (szerk.) 1966: 270.

BANNER József–MESTER György

1962 Farsangi néphagyományok az eleki németeknél. Ethn. LXXIII. 533–554.

BÁNYAI Jenő

1976 Az erdélyi és az alföldi misszió kezdeti korszakai. Theologiai Szemle, 1–2. sz.

BÁRCZAY Gyula–SAKRAUSKY, Oskar–VASS György (szerk.)

1973 Nemzetiségi kisebbség–kisebbségi egyház. Bern

BARNA Gábor

1973 A jászdózsai lakodalom. In: Szabó L. (szerk.) 1973: 178–179.

BARNA Gábor

1974 A lucadisznó hiedelme. Ethn. LXXXV. 89–90.

BARNA Gábor

1978 Hiedelmek és szokások Nagykőrösön. Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei I. 433–497.

BARNA Gábor

1978–79 A nora mitikus alakjához. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 17. 113–119.

BARNA Gábor

1979 Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Budapest

BARNA Gábor

1979a Zur Frage der geografischen Verbreitung der Regös–Bräuche. Műv. Hagy. XIX. 161–174.

BARNA Gábor

1981a A hiedelmek alakjai a Zempléni-hegység falvaiban. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 189–205.

BARNA Gábor

1981b A nora. Egy szláv eredetű hiedelemlény a magyar néphitben. Ethn. XCII. 413–435.

BARNA Gábor

1981c Totenseher im ungarischen Volksglauben. Műv. Hagy. XX. 177–189.

BARNA Gábor

1982a Adatok a kunszentmártoni iparosság és az egyház kapcsolatához a XVIII–XX. században. In: Bereczki–Szabó (szerk.) 1982: 329–341.

BARNA Gábor (szerk.)

1982b Csépa. Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás népéletéből. I–II. Eger–Szolnok

BARNA Gábor

1982c Ünnepi szokások és hiedelmek Csépán. In: Barna (szerk.) 1982: II. 363–412.

BARNA Gábor

1982d Húsvéti köszöntők és locsoló versek. Confessio, 2. sz. 67–75.

BARNA Gábor

1982e Népi csillagnevek és hagyományaik a Hortobágy vidékén. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 811–816.

BARNA Gábor

1982f Mészáros Mihály, a csépai halottlátó. In: Barna (szerk.) 1982b: II. 335–362.

BARNA Gábor

1983 Das Topfwerfen und Topfzerschlagen in der ungarischen Volksüberlieferung. Műv. Hagy. XXI. 191–204.

BARNA Gábor

1983a Szokások és hiedelemvilág a Hernád völgyében. In: Viga (szerk.) 1983: 39–46.

BARNA Gábor

1984 Katolikus egyházi énekek, énekszerzők és a folklorizáció. (A Mezey kántorok énekei a néphagyományban.) In: Kiss M. (szerk.) 1984: 123–133.

BARNA Gábor

1985a Wallfahrtsregionen und interethnische Beziehungen in Ungarn. Műv. Hagy. XXII. 173–184.

BARNA Gábor

1985b Jeles napok szokásai a Tápió mentén. In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 737–826.

BARNA Gábor

1986a Az élő szentolvasó. Vig. 5. sz. 354–357.

BARNA Gábor

1986b Máriaradna. Új Ember, máj. 25.

BARNA Gábor

1986c A búcsúvásár. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1986: 39–50.

BARTAL Ince

1929 Máriabesnyő története. Esztergom

BÁRTH János

1974 A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról. Ethn. LXXXV. 366–373.

BÁRTH János

1975 A kalocsai szállások településnéprajza. Kalocsa

BÁRTH János

1980a Az illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása. NK–NT XI–XII. 59–117.

BÁRTH János

1980b Lányok a napkeleti királyok képében. Forrás, 12. sz. 73–80.

BÁRTH János (szerk.)

1984 Kecel története és néprajza. Kecel

BÁRTH János

1986 Magyarország népességének felekezeti megoszlása a XIX–XX. században. Cumania 9. 201–224.

BARTHA Antal

1973 A IX–X. századi magyar társadalom. Budapest

BARTHA Antal–CZEGLÉDY Károly–RÓNA-TAS András (szerk.)

1977 Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest

BARTHA Elek

1980 A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen

BARTHA Elek

1981 L’influence de la liturgie sur les coutumes fixées par le calendrier dans les milieux uniates de la Hongrie. Műv. Hagy. XX. 249–257.

BARTHA Elek

1982a Adalékok a görögkatolikusok eucharisztikus szentelményeinek néprajzához. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 801–809.

BARTHA Elek

1982b Virágszentelés Észak-Magyarországon. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 20. 109–115.

BARTHA Elek

1983 Az Ung vidékének vallásos néprajzi képe. Múzeumi Kurír, 42. sz. 111–114.

BARTHA Elek

1984a Házkultusz. A ház a magyar folklórban. Debrecen

BARTHA Elek

1984b Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje. In: Kunt–Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1984: 97–102.

BARTHA Elek

1986 A bizánci liturgia nyomai a néphagyományban. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 312–327.

BARTHA Elek

1989 Brauchbrote-liturgische Brote: die Griechisch-Katoliken in Ungarn. Acta Ethn. (s. a.)

BARTHA Elek–UJVÁRY Zoltán

1983 Népszokások Békésen. In: Dankó (szerk.) 1983: 855–883.

BARTHA Károly

1898 Hétfalusi babonák. Erdély Népei I. 20.

BARTHA Tibor

1980 Az egyház megújulása és a karizmák. Theologiai Szemle, új folyam XXIII. 5. sz. 257–265.

BARTÓK Gábor

1864 A protestáns pap élete. Sárospataki Füzetek, 365–371.

BAYER József

1887 A magyar játékszín története. Budapest

BECK Zoltán

1965a Disznótoros szokások Orosházán és környékén. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 249–262.

BECK Zoltán

1965b Népszokások. In: Nagy Gy. (szerk.) 1965: 602–639.

BECK Zoltán

1974a Népszokások Békés megyében. Békéscsaba

BECK Zoltán

1974b Halottak húsvétja a kétegyházi románoknál. In: Beck 1974a: 121–125.

BECK Zoltán

1975 Az élet nagy eseményei. In: Nagy Gy. (szerk.) 1975: 499–525.

BECK Zoltán

1979 Lakodalmak dramatikus játékai Biharugrán és Kőrösnagyharsányban. Múzeumi Kurír, 31. sz. 39–42.

BEDY Vince

1939 Győr katolikus vallásos életének múltja. Győr

BEITL, Klaus

1980 Liebesgaben. München

BÉKEFI Antal

1977 Bakonyi népdalok. 2., bőv. kiad. Veszprém

BÉKEFY Remig

1884 Keszthely és környékének néprajza. Budapest

BÉKEFY Remig

1912 Orvosok, betegek és gyógyítás az Árpádok korában. Budapest

BELLÉR Júlia

1972 Születés; keresztelő Szentsimonban. In: Lakóhelyünk Ózd. Az ózdi népművelési intézmények honismereti körének évkönyve III. 181–201. Ózd

BELLON Tibor

1979 Nagykunság. Budapest

BELLOSICS Bálint

1902 Magyarországi adatok a nyári napforduló ünnepéhez. Ethn. XIII. 25–31, 70–78, 117–127.

BELLOSICS Bálint

1903 A gyermek a magyar néphagyományban. Klny. a bajai állami tanítóképző intézet értesítőjéből. Baja

BELLOSICS Bálint

1908 Áldozati szobrocskák. Ethn. XIX. 96–99.

BENCZE József

1957 Az empirikus doktorkodásról és annak kéziratairól. Orvostörténeti Közlemények, 6–7. 212–274.

BENCZE József

1959 A magyar nép mesterséges gyógyfürdőiről, a füstölésről és gőzölésről. Orvostörténeti Közlemények, 12. 5–45.

BENCZE József

1960a A magyar paraszti köpölyözésről és érvágásról. Orvostörténeti Közlemények, 18. 44–55.

BENCZE József

1960b Ősmagyar motívumok orvostörténelmi maradványainkban. Orvostörténeti Közlemények, 17. 65–92.

BENEDEK András–VARGYAS Lajos

1943 Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Ethn. LIV. 155–176.

BENEDEK Sándor

1971 A magyarországi református egyház istentiszteletének múltja. Őrisziget

BENKÓCZY Emil

1910 Sajbózás. Ethn. XXI. 113–114.

BENKŐ Loránd (szerk.)

1967–1976 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Budapest

BERDE Károly

1940 A magyar nép dermatológiája. A bőr és betegségei népünk nyelvében, hiedelmeiben és szokásaiban. Budapest

BERECZKI Ibolya–SZABÓ László (szerk.)

1982 Kunszentmárton és a Tiszazug kisipara. Szolnok

BÉRES András

1973 Halottak húsvétja. Temetkezési szokások a régi Bihar megyében. Ethn. LXXXIV. 352–357.

BÉRES András

1980 Verbuválás és egyéb tánctörténeti adatok a XVIII–XIX. századi Bihar megyéből. Ethn. XCI. 422–431.

BEREZNAI Zsuzsanna

1985 Hívő Mari és a bodonyi szombatisták. In: Vallási néprajz 2. 307–348. Budapest

BERZE NAGY János

1910 Babonák, babonás alakok és szokások Besenyőteleken. Ethn. XXI. 24–30.

BERZE NAGY János

1940 Baranyai magyar néphagyományok. I–III. Pécs

BERZE NAGY János

1958 Égigérő fa. Magyar mitológiai tanulmányok. Pécs

BETHLEN Miklós

1955 B. M. Önéletírása. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta V. Windisch Éva. I–II. Budapest

BEYTHE András

1595 Fiveskönyv… Németújvár

BIEZAIS, Herald (ed.)

1979 Religious Symbols and their Functions. Scripta Instituti Donneriani Aboiensis X. Uppsala

BIHARI Anna

1980 Magyar hiedelemmonda katalógus. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 6. Budapest

BIRÓ Sándor–SZILÁGYI István (szerk.)

1949 A magyar református egyház története. Budapest

BITSKEY István

1978 Hitviták tüzében. Budapest

B. BOBROVSZKY Ida

1980 A XVII. századi mezővárosok iparművészete (Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen). Budapest

BOD Péter

1757 Szent Heortokrates. Oppenheim

BODGÁL Ferenc (szerk.)

1966 Borsod megye népi hagyományai. Miskolc

BODROGI Tibor (szerk.)

1978 Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalom-néprajzához. Budapest

BODROGI Tibor

1962 Társadalmak születése. Budapest

BOGATIRJOV, P. G.

1986 Adalékok a kelet-szlovákiai és kárpátaljai házépítéssel kapcsolatos népi szertartások és hiedelmek vizsgálatához. Folcloristica 8. 57–80.

BOLGÁR Ágnes

1934 Magyar bájoló imádságok a XV–XVI. századból. Budapest

BONDÁR Ferenc

1982 Sarkadkeresztúr néphite. FA 14. 7–67.

BONOMI Jenő

1939 Makkos Mária. Katolikus Szemle, LIII. 150–156.

BONOMI Jenő

1940 Búcsújárás Solymárra. Ethn. LI. 361–366.

BORNEMISZA Péter

1578 Ördögi kísértetek. Sempte

BOROSNYAI NAGY Zsigmond

1736 Az Igaz Keresztyén Embernek papi Tisztiről… Amsterdam

BOROSS Géza

1978 A karizmatikus mozgalmak. Theologiai Szemle, 1–2. sz. 152–158.

BOROVSZKY Samu

é. n. Szabolcs vármegye. Budapest

BORSA Gedeon

1958 Magyarország számára nyomtatott érvágónaptár a XVI. századból. Orvostörténeti Közlemények, 10–11. 276–283.

BORUS Rózsa

1981 Topolya népszokásai. Újvidék

BOŠKOVIĆ-STULLI, Maja

1960 Kresnik-Krsnik, ein Wesen aus der kroatischen und slovenischen Volksüberlieferung. Fabula 3. 275–298.

BOSNYÁK István (szerk.)

1988 Jugoszláviai magyar népköltészet. II. Értekezések, monográfiák 13. Újvidék

BOSNYÁK Sándor

1969 A tenger fenekéről felhozott föld motívuma a magyar teremtésmondában. Ethn. LXXX. 462–464.

BOSNYÁK Sándor

1973a A felkelő nap köszöntése a csángó népcsoportnál. Ethn. LXXXIV. 559–563.

BOSNYÁK Sándor

1973b Adalékok a moldvai csángók népi orvoslásához. Orvostörténeti Közlemények, 69–70, 279–298.

BOSNYÁK Sándor

1977 A bukovinai magyarok hitvilága. I. FA 6.

BOSNYÁK Sándor

1980 A moldvai magyarok hitvilága. FA 12.

BOSNYÁK Sándor

1982 A gyimesvölgyi magyarok hitvilága. FA 14. 68–157.

BOSNYÁK Sándor

1984 A bukovinai magyarok hitvilága. II. Orvoslás a születéstől a halálig, történelmi emlékek. FA 16.

BOTKA József

1983 Karácsony. Ünnepi kalendárium, vallási hagyományok, székelykevei népélet. Kikinda

BOZÓKI Margit, Sz.

1984 A születés és hozzákapcsolódó szokások Nagykónyiban. Dunatáj, VIII. 2. sz. 55–65.

BŐDI Erzsébet

1985 A Kind of Cake –’molnárkalács’– in the Hungarian Popular Culture. Műv. Hagy. XXII. …

BRATH Ilona–SÁNDOR János

1985 A naptári évhez fűződő szokások. Zoboralja 2. Nyitra

BRUCKNER J.

1933 A nagyböjt eltemetése a Pest megyei Boldogon. Ethn. XLIV. 66–68.

BUCSAY Mihály

1957 A református kegyesség a mai református egyházban. Református Egyház, 182–185.

BUCSAY Mihály

1977–1979 Der Protestantismus in Ungarn 1521–1978. Ungarns Reformationskirchen in Geschichte und Gegenwart. I–II. Wien–Köln–Graz

BUDENZ József

1897 Bálvány és fejfa. Ethn. VIII. 117–124.

BUGYI Balázs

1979 Népi gyógyászat a reformkori orvostudori értekezésekben, különös tekintettel Trencsén megyére. Orvostörténeti Közlemények, 11–12. 313–323.

BURÁNY Béla

1988a Regösének-töredék az észak-bánáti falvakban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 151–158.

BURÁNY Béla

1988b A betlehemezés Zentán és környékén. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 173–179.

BURÁNY Béla

1988c A disznótori kántálások Zentán. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 159–166.

BURGSTALLER, Ernst

1957 Brauchtumsgebäcke und Weihnachtsspeisen. Linz

BUSS, Reinhard

1973 The Klabautermann of the Northern Seas. Folklore Studies 25. Los Angeles–London

BÜKY Béla

1967 A Calepinus-szótár magyar orvosi szókincse. Orvostörténeti Közlemények, 41. 29–132.

CARO BAROJA, Julio

1967 Die Hexen und ihre Welt. Stuttgart

CHLOUPEK, D.

1953 Mogut. ZNZO 37. 241–250.

COHN, Norman

1975 Europe’s Inner Demons. An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt. London

CORNIDES Dániel

1791 Commentatio de religione veterum Hungarorum. Bécs

COUTTS, Frederich

1973 The Better Fight. The History of the Salvation Army 1914–1946. VI. Toronto

CZÁRÁN Gyula

1901 Arad megyei kolindálás és turkatáncoltatás. Ethn. XII. 221–225.

CZEGLÉDY Károly

1947 A szakrális királyság a steppei népeknél (a kazároknál és a magyaroknál). MNy 70. 11–17.

CZEGLÉDY Sándor

1978 Megifjodó öreg graduálok. Confessio, 4. sz. 68–78.

CZÖVEK Judit

1987 Halottlátók a magyar néphagyományban. Debrecen

CSÁKY Károly

1987 Hallottátok-e már hírét? Bratislava

CSALOG József

1949 Búsójárás (poklada) a mohácsi sokácok tavaszünnepe. Pécs

CSALOG Zsolt–MÁNDOKI László

1970 Divatjelenségek a magyar falusi keresztnévadásban. In: Kázmér–Végh (szerk.) 1970: 145–152.

CSALOGOVITS József

1938 „Ördöge van.” Ethn. XLIX. 220.

CSÁVÁSI Alice

1922 Tuskóhúzás a hienceknél. Ethn. XXXIII. 91–93.

CSEDŐ Károly (szerk.)

1980 Hargita megye gyógy- és fűszernövényei. Marosvásárhely

CSEFKÓ Gyula

1926a Küldött farkas, küldött kutya, küldött ördög. Ethn. XXXVII. 36–37.

CSEFKÓ Gyula

1926b Kun-kapitány. MNy XXII. 260–266.

CSEFKÓ Gyula

1927 Szemgyógyítás szenteltvízzel és a szentelményekkel kapcsolatos hiedelmek. Ethn. XXXVIII. 40–42.

CSEFKÓ Gyula

1931 Régi feljegyzések a méltatlan ünneplésről. Ethn. XLII. 150–153.

CSENGERY Antal

1884 Tanulmányok a magyarok ősvallásáról. Történeti Tanulmányok. Budapest

CSERBÁK András

1986 A magyar görög katolikus népi vallásosság művelődéstörténeti háttere. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 275–311.

CSERMÁK Géza

1949 Az istensegítsiek állatorvoslása. Ethn. LX. 236–266.

CSETÉNYI Mihályné

1978 Vízparti növények a Tiszazugban. Ms.

CSETÉNYI Mihályné

1982 A születés és kisgyermekkor csépai hagyományai. In: Barna (szerk.) 1982b: II. 279–303.

CSICSEROV, V. J.

1957 Zimnyij period russzkovo narodnovo zemlegyelcseszkovo kalendarja. Moszkva

CSÍK Antal

1986 Majsai harangok és harangozók. Honismeret, XIV. 3. sz. 43–44.

CSIKESZ Sándor

1935 A református istentiszteleti hely fogalma és megépítésének irányelvei. Klny. a debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1933–34. tanéve évkönyvéből. Debrecen K.

CSILLÉRY Klára

1976 A szerelmi ajándék a magyar parasztságnál. Ethn. LXXXVII. 103–122.

CSILLÉRY Klára

1981 A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Budapest

CSISZÁR Árpád

1965a Csikólép és emberkoponya. Népr. K. 10. 1–2. sz. 379–385.

CSISZÁR Árpád

1965b Gyógyítás emberkoponyával a Beregben. Ethn. XLVI. 502–603.

CSISZÁR Árpád

1967 A hazajáró lélek (A beregi nép lélekhitéből). Jósa András Múz. Évk. VIII–IX. 1965–1966. 159–201.

CSISZÁR Árpád

1969 Szemmelverés és igézés. Jósa András Múz. Évk. XI. 1968. 161–179.

CSISZTOV, K. V.–BERNSTAM, T. A. (ed.)

1978 Russzkij narodnij szvagyebnij obrjad. Isszledovanyija i matyeriali. Leningrad

Csízió 

1986 Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. Budapest

CSIZMADIA Andor

1966 A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Budapest

CSOHÁNY János

1973 A magyar protestáns egyháztörténet. I. 1711–1849. II. 1849–1918. Debrecen

CSOHÁNY János

1974 A puritán paraszti közösségek válsága Magyarországon a kapitalizmus kialakulásának korában. Theologiai Szemle, 1–2. sz. 36–39.

CSÓKÁS Ferenc

1979 Adalékok Bény népéletéhez. Néprajzi közlések III. 66–69. Bratislava

CSOMASZ TÓTH Kálmán

1950 A református gyülekezeti éneklés. Útmutató és adattár a próbaénekeskönyvhöz. Budapest

{7-755.} CSONKA Géza

1952 A klerikális reakció az ellenforradalom győzelméért. Budapest

CSOPAK Attila

1928 Képek a magyarországi baptista misszió történetéből. Budapest

CSORBA István

1972 Magyar telep Kanadában. (Budapest, 1958) Ms. Emlékek a Magyarországi Baptista Egyház 125 éves jubileumáról. Budapest

CSULÁK Mihály

1966 Luca-nap Abaújváron. In: Bodgál (szerk.) 1966: 351–363.

DALMADY Zoltán

1909 Mendemondák a természettudomány köréből. Budapest

DÁM Ince

1944 A „Hordozó Mária” valláséleti szerepe a Mátraalján. Gyöngyös

DÁN Róbert

1970 A hazai antitrinitárius irányzatok hátteréhez. ItK 197–202.

DÁN Róbert

1974 Az erdélyi szombatosság vége. Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. Scheiber Sándor (szerk.) 1973/74. 217–229. Budapest

DÁN Róbert

1987 Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Humanizmus és reformáció 13. Budapest

DÁNHARDT, Oskar

1907–1912 Natursagen. I–IV. Leipzig–Berlin

DANKÓ Imre

1956 A hajdúnánási Testhalom mondája és a hajdúk eredete. Ethn. LXII. 519–535.

DANKÓ Imre

1958 A bajai Jánoska-eresztés. Ethn. LXIX. 145–148.

DANKÓ Imre

1962 Az almaszimbolika magyar vonatkozásai. Ethn. LXXIII. 558–589.

DANKÓ Imre (szerk.)

1983 Békés város néprajza. Békés

DARÓCZI Ferenc

1936 Egy kalotaszegi falu. Magyar Népegészségügyi Szemle, 11. 225–238.

DÁVID László

1981 A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest

DÉGH Linda

1939 A magyar népi színjátékokról. Ethn. L. 78–90.

DÉGH Linda

1947 A magyar népi színjáték kutatása. Magyar Népkutatás Kézikönyve. Budapest

DÉGH Linda

1957 Adalékok a „hálás halott” epizód mesei és mondai formálódásához. Ethn. LXVIII. 307–318.

DÉGH Linda

1965 Process of Legend Formation. Laographia, 23. 77–87.

DELATTE, A.

1938 Herbarius. Recherches sur le ceremonial usité chez les anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques. Paris

DE MARTINO, Ernesto

1948 Il mondo magico. Torino

DEMKÓ Kálmán

1894 A magyar orvosi rend története. Budapest

{7-756.} DETTMER, Hermann

1976 Die Figur des Hochzeitsbitters. Untersuchungen zum hochzeitlichen Einladungsvorgang und zu Erscheinungsformen, Geschichte und Verbreitung einer Brauchgestalt. Artes Populares. Studia ethnographica et folkloristica 1. Frankfurt am Main–Bern

DIENES István

1963 Honfoglalóink halottas szokásainak egyik ugorkori eleméről. Arch. Ért. 90. 108–112.

DIENES István

1972 A honfoglaló magyarok. Budapest

DIENES István

1975 A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik. In: Hajdu (szerk.) 1975: 77–108.

DIENES István

1978 A honfoglaló magyarság lélekhiedelmeinek régészeti bizonyságai. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 28–39. Budapest

DIÓSZEGI Sámuel

1813 Orvosi füveskönyv… Debrecen

DIÓSZEGI Vilmos

1952 A viaskodó táltosbika és a sámán állatalakú életlelke. Ethn. LXIII. 308–357.

DIÓSZEGI Vilmos

1956 A novaji tudósasszony. Népr. K. I. 58–77.

DIÓSZEGI Vilmos

1957a Dobbal való kötés-oldás. Népr. K. II. 1–2. sz. 128–134.

DIÓSZEGI Vilmos

1957b „Visszafelé számláló” ráolvasások. Népr. K. II. 3–4. sz. 162–173.

DIÓSZEGI Vilmos

1958a A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

1958b A halottlátó. Ms.

DIÓSZEGI Vilmos

1960a Sámánok nyomában Szibéria földjén. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

1960b Az ’agos-gyerek’ a bukovinai székelyeknél. Népr. K. V. 1. sz. 87–92.

DIÓSZEGI Vilmos

1960c Embergyógyítás a moldvai székelyeknél. Népr. K. V. 3–4. sz. 35–124.

DIÓSZEGI Vilmos

1962 Samanizmus. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

1967a A pogány magyarok hitvilága. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

1967b Holdfoltok. In: Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. A Néprajzi Múzeum füzetei 23. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

1968a A palóc etnokulturális csoport határa és kirajzásai. (Az égitestet evő mitikus lény, a markoláb elterjedésének tanulságai.) NK–NT I. 217–251.

DIÓSZEGI, Vilmos (ed.)

1968b Popular Beliefs and Folklore Traditions in Siberia. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

1969 A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa. NK–NT II–III. 295–326.

DIÓSZEGI Vilmos (szerk.)

1971 Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII–XIX. századi művekből. Budapest

{7-757.} DIÓSZEGI Vilmos

1973 A táltos alakjának földrajzi elterjedéséhez. Szolnok megyei Múz. Évk. 189–204.

DIÓSZEGI Vilmos

1974 A tótkomlósiak hitvilága. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 3. 63–116. Békéscsaba

DIÓSZEGI Vilmos

1978 A pogány magyarok hitvilága. 2. kiad. Budapest

DIÓSZEGI, Vilmos–HOPPÁL, Mihály (ed.)

1978 Shamanism in Siberia. Budapest

DJORDJEVIĆ, Tihomir R.

1953 Veštica i vila u našem narodnom verovaniju i predanju. Vampir i druga bita u našem narodnom verovaniju i predanju. Srpski Etnografski Zbornik 66. 2–255. Beograd

DOBOS Ilona

1962 Egy somogyi parasztcsalád meséi. ÚMNGy X. Budapest

DOBOS Ilona

1981 Áldozatok. Budapest

DOBOS Ilona

1981a Néhány északkelet-magyarországi mondatípus. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai X. 255–269. Miskolc

DOMANOVSZKY György

1957 Vidoizmenyija obraza zlovo duha „lidérc” v szuevernyih predsztavlenyijah vengerszkovo naroda. Acta Ethn. VI. 41–71.

DOMOKOS Pál Péter

1941 A moldvai magyarság. 3., bőv. kiad. Kolozsvár

DOMOKOS Pál Péter

1959 A moreszka Európában és a magyar nép hagyományaiban. Fil. K. IV. 27–45, 194–223.

DOMOKOS Pál Péter

1961 Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás. Ethn. LXXII. 237–263.

DÖMÖTÖR Sándor

1939 A boszorkányok gyűlése a magyar néphitben. Ethn. L. 210–221.

DÖMÖTÖR Tekla

1938 Népi eredetű-e az európai vallásos színjáték? Ethn. XLIX. 47–51.

DÖMÖTÖR Tekla

1940 Állatalakoskodások a magyar népszokásban. Ethn. LI. 235–341.

DÖMÖTÖR Tekla

1952–53 Népies színjátszó hagyományaink és az iskoladráma. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának évkönyve az 1952–53. évre. 194–218. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

1957 Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Ethn. LXVIII. 253–268.

DÖMÖTÖR Tekla

1961 Kretzenbacher, Leopold: Santa Lucia und die Lutzelfrau. Ethn. LXXII. 474–476.

DÖMÖTÖR Tekla

1964a Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

1964b A magyar néphit és népszokások – Kelet és Nyugat között. Ethn. LXXV. 189–197.

DÖMÖTÖR Tekla

1965 Zur Frage der sogenannten Kausalfiktionen. In: IV. International Congress for Folk-Narrative Research. Athens

{7-758.} DÖMÖTÖR Tekla

1968a A vilák ajándéka. Fil. K. 339–346.

DÖMÖTÖR Tekla

1968b Népi színjátéktípusok. Műv. Hagy. X. 161–172.

DÖMÖTÖR Tekla

1969 Aetiologische Sagen. Zusammenhang mit dem weiblichem Arbeitsverbot. Acta Antiqua XVII. 79–87.

DÖMÖTÖR Tekla

1971 Riten zur Förderung der Fruchtbarkeit von Obstbäumen. Műv. Hagy. XIII–XIV. 191–198.

DÖMÖTÖR Tekla

1972 Magyar népszokások. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

1973 Die Hebamme als Hexe. In: Probleme der Sagenforschung. 177–189. Freiburg im Breisgau

DÖMÖTÖR Tekla

1974a A népszokások költészete. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

1974b Marót Károly és a ritualista iskola. In: Idő és történelem. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 7. 9–16. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

1975 De strigis quae non sunt… In: Miscellanea Peeters. 207–213. Antwerpen

DÖMÖTÖR Tekla

1978 Róheim Géza és a magyar ősvalláskutatás. MTA Nyelv. K. XXX. 4. sz. 445–451.

DÖMÖTÖR Tekla

1979 Hitvilág. In: Ortutay (szerk.) 1979: 413–441.

DÖMÖTÖR Tekla

1981 A magyar nép hiedelemvilága. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

1983a Magyar népszokások. 3., jav. kiad. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

1983b A szentiváni tűzgyújtás szokásának interetnikus kutatásához. In: Jung (szerk.) 1983a: 58–63.

DÖMÖTÖR Tekla

1986 Régi és mai magyar népszokások. Budapest

DÖMÖTÖR, Tekla–EPERJESSY, Ernő

1967 Dodola and other Slavonic Folk-Customs in County Baranya (Hungary). Acta Ethn. XVI. 399–408.

DÖRFLER Fanny, Wlislockiné

1893 A gyermek a magyar néphitben. Ethn. IV. 107–116, 208–224.

DÖRFLER Fanny, Wlislockiné

1895a Kakas, tyúk és tojás a magyar néphitben. Ethn. VI. 205–213.

DÖRFLER Fanny, Wlislockiné

1895b Templom és templomszerek a magyar néphitben. Ethn. VI. 40–49.

DÖRFLER Fanny, Wlislockiné

1896 Nyál és köpés a magyar néphitben. Ethn. VII. 460–465.

DUKOVA, Ute

1970 Das Bild des Drachens im bulgarischen Märchen. Fabula 11. 209–252.

DUNDES, Alan

1980 Wet and Dry, the Evil Eye. An Essay in Indo-European and Semitic Worldview. In: Interpreting Folklore. 93–133, 265–276. Bloomington

{7-759.} DÜNNINGER, Josef

1962 Brauchtum. In: Stammier, Wolfgang (Hrsg.): Deutsche Philologie im Aufriss. 2571–2639. Berlin–Bielefeld–München

ÉBNER Sándor

1931 A zselici „csontrakók” és „öntőasszonyok”. Ethn. XLII. 146–148.

ECKERT Irma

1937 A Kalocsa vidéki magyarság vallásos népköltészete. Ethn. XLVIII. 30–39, 167–181, 421–442.

ECSEDI István

1934 Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizekben. Debrecen

ÉGETŐ Melinda

1969 Gergelyjárási ének és János-napi köszöntő a 18. századból. Ethn. LXXX. 568–572.

EILERS, Wilhelm

1979 Die Äl, ein persisches Kindbettgespenst. München

EIS, Gerhard

1964 Altdeutsche Zaubersprüche. Berlin

ELEKES Sándor

1895 Gernyeszegi babonák és népszokások. Ethn. VI. 49–53.

ELIADE, Mircea

1951 Le chamanisme et les techiniques archaiques de l’ ecstase. Paris

ELIADE, Mircea

1958 Patterns in Comparative Religion. Cleveland and New York

ELLIS, Hilde R.

1942 The Road to Hell. A Study of the Conception of the Dead in old Norse Literature. Cambridge

ENDES Miklós

1935 Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. Budapest

ENYEDI József

1988 Madárlátta kenyér. Hajdúhadház népköltészete. Budapest

EÖTVÖS Károly

1904 A nazarénusok. Budapest

EPERJESSY Ernő

1968 Borbála-napi hiedelmek, szokások és a nyelvcsere kérdése. Ethn. LXXIX. 560–587.

EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.)

1981 A 2. békéscsabai Nemzetközi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai III. Budapest–Békéscsaba

ERDÉLYI János

1846–1848 Népdalok és mondák. I–III. Pesten

ERDÉLYI Zsuzsanna

1971 Archaikus és középkori elemek népi szövegekben. Ethn. LXXXII. 343–363.

ERDÉLYI Zsuzsanna

1976 Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest

ERDÉLYI Zsuzsanna

1979 Az archaikus népi imák kérdéseihez. Confessio, 1. sz. 108–114.

ERDÉLYI Zsuzsanna

1983 Válasz a kérdésre: Van-e hazai evangélikus népi imádsághagyomány? Diakonia, 1. sz. 20–29.

ERDÉLYINÉ FEHÉR Julianna

1958 A „tebe” a Nógrád megyei Perőcsényben. Népr. K. III. 1–2. sz. 269–273.

ERDÉSZ Sándor

1957 A hegyaljai szőlőmunkások szüreti népszokásai. Miskolc

{7-760.} ERDÉSZ Sándor

1960 Állattá változások a nyírségi népi hiedelmekben. Jósa András Múz. Évk. I. 1958. 215–226.

ERDÉSZ Sándor

1968 Ámi Lajos meséi. I–M. ÚMNGy XIII–XV. Budapest

ERDÉSZ Sándor

1971 Drachentypen in der ungarischen Volksüberlieferung. Acta Ethn. 20. 85–128.

ERDÉSZ Sándor

1984 Kígyókultusz a magyar néphagyományban. Debrecen

ERDŐDI József

1970 Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. Budapest

ERDŐS Kamill

1957 Terhesség, szülés, gyerekágy, szoptatás a magyarországi cigányoknál. Népr. K. II. 3–4. sz. 258–263.

ERNYEY József

1907 A busójárás és más farsangi játékok. NÉ VIII. 140–164.

ESZE Tamás

1957 A magyar református kegyesség múltja. Református Egyház, aug. 178–182.

ESZÉKI T. István

1668 Halotti magyar oratio gr. Rhédei Ferenc felett. Sárospatak

Euchologion 

1964 Görögkatolikus egyházi szerkönyv. Budapest

EVANS-PRITCHARD, E. E.

1937 Witchcraft, Oracles and Magic among the Arana. Oxford

EVETOVICS János

1903 A boszna-gradovári kegykép Bácskában. Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve 19. 155–158.

FÁBIÁN József

1803 Természeti Tudomány a Köznépnek. Veszprém

FÁBIÁN József

1822 A babonák és az ő sokféle nemeinek rövid előadása. Esztergomban

FARAGÓ József

1947 Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson. Kolozsvár

FARAGÓ József

1949 Betlehemezés Csíkcsobotfalván 1946-ban. Ethn. LX. 222–236.

FARKAS József

1968 Bakos Ferenc, a mátészalkai parasztorvos. Jósa András Múz. Évk. X. 1967. 145–180.

FAZEKAS Árpád

1979 Szabolcsi adatok a XVI. és XVII. századi gyógyítás gyakorlatából. In: Folia Rákócziana 2. V–XXXII. Nyíregyháza

FEHÉR Ágnes

1986 Vallási endogámia a szabadegyházi közösségekben. In: Tüskés (szerk.) 1986a:

557–571.

FEHÉR Gyula

1937 Bűbájosok, boszorkányok Recsken és környékén. Ethn. XLVIII. 220–229.

FEHÉR Jenő

1943 Időjósló állatok és növények. Budapest

FEHÉR M. Jenő

1956 Középkori magyar inkvizíció. Buenos Aires

{7-761.} FEHÉR Zoltán

1967 Fajszi néphit. Fajszi Honismereti Értesítő 22–31.

FEHÉR Zoltán

1975 Bátya néphite. FA 3

FÉJA Géza

1957 Viharsarok. 2. kiad. Budapest

FEJŐS Zoltán

1979 Az átmeneti rítusok. Arnold van Gennep elméletének vázlata. Ethn. XC. 406–414.

FEJŐS Zoltán

1981 Mitikus lények Karancskeszi hiedelemrendszerében. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 88–118. Budapest

FEJŐS Zoltán

1985 Hiedelemrendszer, szöveg, közösség. Népr. K. XXVII–XXVIII.

FEKETE János

1984 Kiskunfélegyházi útmenti keresztek. Ethn. XCV. 80–106.

FEKETE Péter

1927 A hajdúszoboszlói Szilveszter-est. Ethn. XXXVIII. 202.

FÉL Edit

1941 a Kocs 1936-ban. Budapest

FÉL Edit

1941b Egy palóc házasságelőtti szokásról. Ethn. LII. 250–260.

FÉL Edit

1944 A nagycsalád és jogszokásai a Komárom megyei Martoson. Kisalföldi Közlemények, I. sorozat 2. sz. Érsekújvár

FÉL Edit

1948 A magyar népi társadalom életének kutatása. Budapest

FÉL Edit

1959 Fejezetek Tiszaigar társadalmának megismeréséhez. Népr. K. IV. 1–2. sz. 70–114.

FÉL Edit–HOFER Tamás

1967 Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban. Népr. K. XII. 3–4. sz.

FÉL Edit–HOFER Tamás

1969 Proper Peasants. Traditional Life in a Hungarian Village. New York

FÉL Edit–HOFER Tamás

1970 A kalotaszegi kelengye I. Kísérlet a tárgyi világ rendjének feltárására. Budapest

FELFÖLDI László

1974 A Békés és Csongrád megyei disznótori szokások dramatikus mozzanatairól. Ethn. LXXXV. 473–478.

FERENCZ József

1971 A radikális reformáció. Theologiai Szemle, új folyam XIV. 3–4. sz. 116–118.

FERENCZI Imre

1957 Az ördöngős kocsis alakjának néhány kérdése. Ethn. LXVIII. 56–86.

FERENCZI Imre

1959 Adatok a látó (néző) alakjához. Ethn. LXX. 435–438.

FERENCZI Imre

1960a Az animizmus világa és a magyar erdőkultusz. Műv. Hagy. I–II. 5–33.

FERENCZI Imre

1960b Rákóczi alakja az abaúj-zempléni néphagyományokban. Ethn. LXXI. 389–436.

FERENCZI Imre

1965 Egy temetési rítus magyar párhuzamai és történeti összefüggései. Népr. Nyelvtud. IX.

{7-762.} FERENCZI Imre

1970 Egy bőségvarázsló rítus elterjedése a Délalföldön. Néprajzi dolgozatok 23. Szeged

FERENCZI Imre

1973–1974 Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. Néprajzi dolgozatok 28. Szeged

FERENCZI Imre

1974 A táltos és a garabonciás képzete a jugoszláviai magyaroknál. Ethn. LXXXV. 262–275.

FERENCZI Imre

1977a Ráolvasások, archaikus népi gyógymódok a Maros mentéről. Néprajzi dolgozatok 34. Szeged

FERENCZI Imre

1977b Népi szokásrend Szőregen. In: Hegyi A. (szerk.) 1977: 251–324.

FERENCZI Imre

1980–1981 Táltosok, javasok, tudósok a tiszaháti és a felsőtiszai néphitben. Néprajzi dolgozatok 37. Szeged

FERENCZI Imre

1982 Tiszaháti és felsőtiszai néphit és népszokások. Néprajzi dolgozatok 41. Szeged

FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán

1962 Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. Műv. Hagy. IV.

FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán

1966 Népi dramatikus játékok alkalmai és típusai az Alföldön. Műv. Hagy. VIII. 181–195.

FILEP Antal

1971 Szokásleírások a 18. és a 19. századból. NK–NT V–VI. 115–136.

FINDEISEN, H.

1957 Schamanentum. Stuttgart

FODOR József

1986 Vallási kisközösségek Magyarországon. Budapest

FODOR József

1987 Vallási kisközösségek, kisegyházak Magyarországon. Propagandista, 6. sz. 86–96.

FODOR Katalin (szerk.)

1972 Tanulmányok az egészségnevelés és határterületei témaköréből. Budapest

FORBES, T. R.

1966 The Midwife and the Witch. New Haven–London

FÖLDES Éva

1973 Az eretnekségek és az anyanyelvi kultúra. Művelődés és közoktatás az antifeudális vallási mozgalmakban. Vil. 2. sz. 80–85.

FÖLDES László

1958a A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése. Ethn. LXIX. 209–257.

FÖLDES László

1958b A Néprajzi Múzeum busómaszkjai. NÉ XL. 209–228.

FÖLDESI Béla

1981 Adalékok a magyarországi gergelyjárás történetéhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 119–176. Budapest

FRANK Tibor–HOPPÁL Mihály (szerk.)

1980 Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Tömegkommunikációs Központ. Budapest

FRANKOVICS György

1975 Vile-történetek a Dráva-menti horvátoktól. Janus Pannonius Múz. Évk. 17–18 (1972–1973). 239–252.

FRANKOVITH Gergely

1588 Hasznos és fölötte szükséges könyv… Monyorókerék

{7-763.} FRANZ, Adolph

1909 Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter. I–II. Freiburg im Breisgau

FRAZER, James

1890 The Golden Bough. I–II. London

FRAZER, James

1911–1936 The Golden Bough. I–III. London

FRAZER, James

1912 Spirits of the Corn and of the Wild. London

FRAZER, James

1913–1914 The Belief in Immortality and the Worship of Dead. I–III. London

FRAZER, James

1926 The Worship of Nature. London

FRAZER, James

1965 Az aranyág (Válogatás). Budapest

FREUDENTHAL, Herbert

1931 Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch. Berlin–Leipzig

FUNK Márton

é. n. A methodizmus Magyarországon. In: Kriege é. n. 227–251.

FÜGEDI Erik

1977 Kapisztrán János csodái. Találkozás a középkori népi vallásossággal. Ethn. LXXXVIII. 555–564.

FÜGEDI Erik

1981 Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Budapest

FÜGEDI Márta

1982 Emberfeletti hatalmú lények Mátraderecske faluközösségének hiedelmeiben. FA 14. 158–221.

FÜLÖP Lajos

1969 A születés, házasság és halál szokásai Gyöngyöspatán. Múzeumi füzetek 10. Gyöngyös

GÁL István

1939 Amit rosszul tudunk. Budapest

GÁL Kelemen

1935 A kolozsvári unitárius kollégium története. I–II. Kolozsvár

GARÁDY

1853 Agárdi nép. In: Kubinyi–Vahot (szerk.) 1853–1854: II. 29–40.

GÁSPÁR SIMON Antal

1986 Az én szülőföldem a bukovinai Istensegíts. Budapest

GASTER, M.

1883 Scholomonar, d.i. der Garabzucijas dijah nach der Volksüberlieferung der Rumänen. Archiv für Slavische Philologie VII. 281–290. Berlin

GAVRONSKI, F.

1914 Wilkolaki i Wilkolactwo. Warszawa

GAZDA Klára

1980 Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest

GELENCSÉR József

1980 Az emberi élet nagy fordulóihoz kapcsolódó szokások Sárkeresztesen. Alba Regia XVIII. 133–155. Székesfehérvár

{7-764.} GELENCSÉR József

1981 Jeles napi szokások Sárkeresztesen. Alba Regia XIX. 187–199. Székesfehérvár

GÉMES Balázs

1975 A magzatelhajtással kapcsolatos hiedelmek a magyarság körében. Béri Balogh Ádám Múz. Évk. IV–V. 1973–1974. 233–258.

GÉMES Balázs

1979 A népi orvoslás kutatás aktuális problémái Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 15–34.

GENNEP, Arnold van

1909 Les rites de passage. Paris

GENNEP, Arnold van

1943–1958 Manuel de folklore français contemporain. I–VII. Paris

GENNEP, Arnold van

1960 The Rites of Passage. Chicago

GEORGIEVA, Ivanicska

1983 Blgarszka narodna mitologia. Szofia

GEÖCZE Sarolta

1896 A Bodrogköz a szabályozás előtt és után. In: A Bodrogközi Tisza-szabályozó Társulat monographiája. 1846–1896. 113–147. Budapest

GHITAN Teodor

1961 A régi olejkárok nyomai Erdélyben a XVIII. századból. Orvostörténeti Közlemények, 20. 5–9.

GIEYSZTOR, Alexander

1966 Aposztázia a IX–XI. században. Eretnekségszerű mozgalmak Közép- és Kelet-Európában. Vil. 2. sz. 103–106.

GINZBURG, Carlo

1966 I Benandanti. Stragoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento. Torino

GINZBURG, Carlo

1983 The night battes. Witchcraft and agrarian Cults in the sixteenth and seventeenth centuries. Maryland

GÖNCZI Ferenc

1895 Muraköz és népe. Budapest

GÖNCZI Ferenc

1902 Az emberi betegségek gyógyítása a göcseji népnél. Ethn. XIII. 78–84, 128–132, 214–224.

GÖNCZI Ferenc

1905 Az emberi betegségek és gyógyításaik a göcseji s hetési népnél. Ethn. XVI. 345–361.

GÖNCZI Ferenc

1907 Szerelmi „teemények” Göcsejben és Hetésben. Ethn. XVIII. 34–38.

GÖNCZI Ferenc

1914 Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár

GÖNCZI Ferenc

1937 Somogyi gyermek. Kaposvár

GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

1932 A farsang hajdan és ma Csömörön. Ethn. XLIII. 28–29. GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

1934a Az erdőbényei bodnár tánc. Ethn. XLV. 74–77.

GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

1934b Tréfás lakodalmi játékok Csurgónagymartonban. Ethn. XLV. 182–183.

GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

1937 Kunszentmiklósi törökös tánc. Ethn. XLVIII. 81–82.

{7-765.} GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

1938 A hasznosi (Heves megye) Gyöngyösbokréta hitelesítése. Ethn. XLIX. 225–229.

GRAMBO, Ronald

1973 Sleep as a Means of Extasy and Divination. Acta Ethn. XII. 417–441.

GRAMBO, Ronald

1975 Traces of Shamanism in Norwegian Folktales and Popular Beliefs. Fabula 16. 20–46.

GRAU, Dietrich

1966 Das Mittagsgespent (daemonium meridianum). Siegburg

GRYNAEUS Tamás

1956 A fehértói gyógyítóember tudománya, Dóczi István gyógyító tevékenysége. EA P. 9/1956.

GRYNAEUS Tamás

1962 Nadály és nadályosok. Orvostörténeti Közlemények, 26. 129–156.

GRYNAEUS Tamás

1965 Népi orvoslás Orosházán. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 337–438.

GRYNAEUS Tamás

1971 Népi orvoslás (Síppal, dobbal, nádihegedűvel…). In: Juhász A. (szerk.) 1971: 759–783.

GRYNAEUS Tamás

1974a Engi Tüdő Vince: a legenda és a valóság. Móra Ferenc Múz. Évk. 1972–73/1. 155–183.

GRYNAEUS Tamás

1974b Bácsmegyei gyógyító szokások és hiedelmek. Cumania 229–237.

GRYNAEUS Tamás–PAPP József

1977 Régi magyar (gyógy)növénynevek, 15–17. század. Historia Pharmaceutica. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 9–10. 31–49.

GULYA János (szerk.)

1975 Vízimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. Budapest

GULYÁS Éva

1976 Jászdózsai hiedelmek. FA 4. 7–186.

GULYÁS Éva

1977 Néphitadatok az Ipoly mentén. In: Ikvai (szerk.) 1977: 487–506.

GULYÁS Éva

1985 Hiedelmek, szokások a Tápió mente néhány falujában In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 825–842.

GULYÁS József

1926 A „Szűzgulya-fordítás”. Ethn. XXXVII. 89–90.

GULYÁS József

1940 A pócurkák. Ethn. LI. 94.

GUNDA Béla

1939 A gyűjtögető gazdálkodás. Budapest

GUNDA Béla

1941 A kereszt, mint mágikus jel az agyagedényeken. Ethn. LII. 66.

GUNDA Béla (szerk.)

1943 Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Zenetud. Tan. I. Budapest

GUNDA Béla

1946 Munka és kultusz a magyar parasztságnál. Kolozsvár

GUNDA Béla

1947 A szépasszonyok kútja. Ethn. LVIII. 281–282.

{7-766.} GUNDA Béla

1947a A somogyi gyapjú kalló bolgár változatai. Ethn. LVIII. 282.

GUNDA Béla

1949a Vándor román füvesek Erdélyben. Nyr 73. 86–88.

GUNDA Béla

1949b Wandering Healers, Medicine Hawkers in Slovakia and Transylvania. Southwestern Journal of Anthropology, 147–150.

GUNDA Béla

1954 Beiträge zur Volksheilkunde der Donau-Schwaben. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 141–143.

GUNDA Béla

1956 Néprajzi gyűjtőúton. Debrecen

GUNDA Béla

1957 A totemizmus maradványai a magyar táltoshagyományban. Déri Múz. Évk. 63–72.

GUNDA Béla

1958 Magyar népszokások a Zobor vidékén. Ethn. LXIX. 151–155.

GUNDA Béla

1961 A társadalmi szervezet, a kultusz és a magyar parasztszoba térbeosztása. MTA Nyelv. K. 17. 247–268.

GUNDA Béla

1962 Gipsy Medical Folklore in Hungary. JAF 75. 131–146.

GUNDA Béla

1966a Ethnographica Carpatica. Budapest

GUNDA Béla

1966b A gyanta használata a népi sztomatológiában. Orvostörténeti Közlemények, 38–39. 33–42.

GUNDA Béla

1979 Ethnographica Carpato-Balcanica. Budapest

GUNDA Béla

1983 Folklore gyűjtés a Szerémségben. In: Jung (szerk.) 1983a: 64–77.

GUNDA Béla

1989 A rostaforgató asszony. Budapest

GUREVICS, A. J.

1974 A középkori ember világképe. Budapest

GYENIS Vilmos

1968 Késő-barokk és népies irodalom (XVIII. századi protestáns víziók). ItK 1–24.

GYETVAI Péter

1987 Egyházi szervezés, főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén. München

GYÖRFFY György

1948 Krónikáink és a magyar őstörténet. Budapest

GYÖRFFY György

1959 Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest

GYÖRFFY István

1921 A hazai festőnövények és a velük való népi festési módok. Herba. I–IX. füzet

GYÖRFFY István

1930 A házasság és lakodalom a matyóknál. NNy II. 225–254.

GYÖRGYI Erzsébet

1962 Házasságkötés és szokásköre a bukovinai székelyeknél. Népr. K. VII. 3–4. sz. 3–91.

GYÖRGYI Erzsébet

1974 A tojáshímzés díszítménykincse. Díszítményrendszerezési és -értelmezési kísérlet. NÉ LVI. 5–85.

{7-767.} GYÖRGYI-FÖLDES Erzsébet

1967 Porywanie dziewczat u Szeklerow bukowinskich. Lódzkie Studia Etnograficzne IX. 243–261.

GYULAI Pál

1908 Kritikai dolgozatok 1854–1861. Budapest

LAST_UPDATED2