Payday Loans

Keresés

A legújabb

MAGYAR NÉPMESÉK PDF Nyomtatás E-mail
MESE ÉS MÍTOSZ - ARCHETÍPUSOK

erdelyijozsef

MAGYAR NÉPMESÉK

KIADJA
ERDÉLYI JÁNOS.

KÉPES KIADÁS.PEST, 1855.
HECKENAST GUSZTÁV SAJÁTJA.


http://mektukor.oszk.hu/07600/07683/TARTALOM


ELŐSZÓ.


NÉPMESÉK.
1. A liliomleány.
2. A hajnalkötöző királyfi.
3. A fekete kisasszony.
4. Az elátkozott királykisasszony.
5. A mosolygó alma.
6. Nemtudomka.
7. A szalmakirály.
8. Több hétszer esküdni, mint egyszer.
9. Az aranyhaju ikrek.
10. János vitéz.
11. A bölcs királyfi.
12. Százat egy ütéssel.
13. A leghüségesebb királykisasszony.
14. A három vándorló.
15. Tamás kocsis.
16. Jézus mondásának teljesedni kell.
17. A szegény ember és a halál.
18. Mikor én kis fiu voltam...
19. Gyermekmesék.


ELŐSZÓ.

Ezen kötettel a magyar népirodalom ereklyéi: mesék, dalok, közmondások, adomák, szokások, hiedelmek, szóval: minden ide tartozó elemek kiadása van foganatba véve.

Részint másod kiadása leszen ez a "Magyar Népköltési gyüjteménynek", melyet a Kisfaludy-Társaság tekintélye alatt ugyancsak tőlem vőn a nemzet a népdalok három kötetében, és a közmondások könyvében; részint folytatása ugyanazon kezdetnek, az egész népirodalmat együvé foglalva, egyes külön, de összefüggő kötetekbe rendezve, koronként; azon igérettel, hogy a népirodalmi elemek szépészeti álláspontját egy mübölcsészeti értekezés fogja igazolni.

A szövegbe a buzgó kiadó csinos fametszeteket ad; mivel, hihetőleg, oly tanulmányok lopakodnak be a képző müvészetbe, melyek után a hazai tárgyak: viselet, ruha, táncz, népszokások, közélet és képzelem mind jobban engedik át magokat a metsző vésüjének, a föstész ecsetének; egyuttal a nagy közönségnek is mulattató szemléletül ajánlkoznak. Az anyag, mint előre kivehető, nem fog hiányzani az egész gyüjteményen keresztül.

Ezuttal tudatni akarom egyszersmind, hogy a Kisfaludy-Társaság tekintélyét mind folyvást megtartom, vele élek; s neve alatt megváltozott körülményeimhez képest is még mindig gyüjtök. Segédim, a jó régi társakon kivül, a sárospataki tanuló ifjak közül néhány, kik a néppel közvetlenül érintkezvén, eredeti közléseket adhatnak.

Igy indul meg a jelen kötet "Népmesék" czim alatt, teljesen uj tartalommal. E részben tisztelettel emlitem Toldy Ferencz barátságát, ki néhai Gaal György eredeti magyar szövegü mesegyüjteményét szives volt használatul átengedni.

Még egy szót régi gyüjtő társaimhoz! Ők fogják tudni: mi állott elő a népi elem tanulmányaiból tiz év óta; hogy ez eredménynek az én törekvéseim is voltak tényezői; s most jobban lehet igényem, mint ezelőtt is, gyámolitásukra.


Sárospatak, junius 14. 1855.

Erdélyi János.


janosvitez2