Payday Loans

Keresés

Erőszak és erotika a filmben
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. november 18. szombat, 06:54

Király Jenő

Erőszak és erotika a filmben

A film szimbolikája 4. kötet

TARTALOM, ISMERTETŐ


Tartalom

1. RÉSZ.
Szexuálesztétika1. ELEMENTÁRIS ESZTÉTIKA ÉS SZIMBOLIKA
1.1. Az esztétikai antropológia és az árnyéklét szexuálesztétikája
1.2. A mozgókép mint bevezetés a szexuálesztétikába (A mozgókép eredendő bűnössége és a szex-tett)

2. A SZEXUÁLESZTÉTIKA ELEMEI
2.1. A szépség fékje (Az élet képalkotó képessége. Képalkotás és világalkotás)
2.2. Erotikum és esztétikum (Erotikus materializmus)
2.3. A kép gyógyító ereje (Az "én"-űzés mint ördögűzés)
2.4. A lét kép-lékenysége (Az önteremtő lények kommunikatív teremtő-közössége)
2.5. Az irrealizáló szépség (A nemi partner mint képzelt tárgy)
2.6. A kép mint nemző erő
2.7. Az esztétika születése... (...a szexuálesztétika szelleméből)
2.8. Testgondolkodás

3. AZ INDIVIDUALITÁS TRAGÉDIÁJA ÉS AZ ÉLET KOMÉDIÁJA
3.1. A gének nagy menekülése (...a individualitás nagy meneteléséből)
3.2. Az individuális élet entrópiája
3.3. A halhatatlanság pótlékai: a nemzett és a nemzet
3.4. A csere mint destrukció és az áldozat mint relatív halhatatlanság
3.5. Élet és szellem, lélek és szellem konfliktusának bevezetése
3.6. A halhatatlan szellem (Kárpótlás a halandó lélekért)

4. A NEMI AKTUS MINT RÍTUS ÉS MÍTOSZ, ILLÚZIÓ ÉS VALÓSÁG
4.1. Az individuális organizmus a nemiség szolgálatában
4.2. A "másik" - mint nem és mint személy (A differencia vonzási szintjei)
4.3. A nemi rituálé mimetizmusa és a kéj fantoma
4.4. Kettős lázadás (A nemi dimorfizmus és a nemzés ellen)
4.5. A fantom "felszabadulási mozgalma"
4.6. A "kéj a kéjért" paradoxona

5. A SZEXUALITÁS NARRATÍVÁJA
5.1. Biológiai eposz és kulturális dráma konfliktusa
5.2. Rituálé, kép és elbeszélés - mint csábítók (A testek viszonyába belépő kulturális közvetítők funkciói)
5.3. A sejtreagenciától a képreagenciáig
5.4. Szexualitás = gének cseréje vagy kultúrharc?
5.5. A szexualitás mint várostrom-dráma
5.6. Elementáris nősténydráma (Az asszonyi áldozat melodrámájának bioanalitikai alapjai)
5.7. "Úr és szolga dialektikája" szexuálesztétikai variánsa
5.8. Spártai hímstratégia, gyengéd nősténystratégia
5.9. A nőstény mint választó lény
5.10. Ellentett társadalmasulási minták (Családregény vs csavargóregény)
5.11. Térlények és időlények
5.12. A közönyös nem (A nemet mondók neme)
5.13. A "kegyetlen kegyes"
5.14. A feminin erotizmus finnyássága
5.15. Szexfétis, halálistennő

6. HÍM NEMI RABSZOLGASÁG (A nőstény szerelmi szolgaság előzménye)
6.1. A kultúrnőstény ősdilemmája
6.2. A hímnem mint "gyengébb nem" (A hímnem mint "második nem")
6.3. A hímnem másodlagossága (A "gyengeségek" relativitása)
6.4. A hímlét kiűzetettsége
6.5. A hímlét igazolatlan mivolta
6.6. Hím-Jónás és nőstény-cethal
6.7. A hímnem érzületi szűziessége
6.8. A "kéjgyilkos" nőstény
6.9. A luxus-nem
6.10. A birtokos nem
6.11. A nemi hierarchia ismétlődő megfordulása
6.12. A hím története (A veszteség nyeresége vagy a bukás haszna)
6.13. A mindent elnyelő ősegy (A feminin totalitásgondolkodás anti-matematikája)

7. A HÍM SZEXMUNKÁJA ÉS A NŐSTÉNY SZERELEMMUNKÁJA (Erotikus világkonstrukciók és nemi sorsmodellek komplementaritása)
7.1. A kritikus fogyasztó
7.2. Szextőkés és szexmunkás (A szex mint munka és piac)
7.3. Szükségorgazmus és lehetőségorgazmus
7.4. A lehetőségerotika másodlagos, művi és felidézett
7.5. A nem találkozó vágyak tragikomédiája (A férfi elő- és a nő utóvágya)
7.6. Az erotikus aktivitás mint zárt (maszkulin) vagy nyílt (feminin) forma
7.7. A nemi regény fordított öntükrözése
7.8. "Szentimentális gyermekvallás"
7.9. A nő háromszoros "dramaturgiai" teljesítménye

8. A NEMI DÜH
8.1. A genitális impulzusszex
8.2. A nemi szerv mint "Nemo" és a koitusz mint karnevál
8.3. A genitális izgalom szerkezete és világképe
8.4. Az igénytelenség esztétikája
8.5. A kéj még nem cél
8.6. Az esztétikai korrupció (mint korlátozott izgalomtolerancia)
8.7. Drasztikus minimalizmus (Rizikócsökkentő kéjökonómia)
8.8. A lehetséges "szexuálontológia" kulcsproblémája
8.9. Nemi katasztrófaelmélet
8.10. A katasztrófa mint pokolpróba
8.11. A gyűlölet mint a szeretet előzménye
8.12. Genitális nyelvezet
8.13. Férfiak a nemi düh ellen
8.14. Aktív csúcspontok (Erósz és destrudó kölcsönös átcsapásának helye)
8.15. Önpusztítással a pusztítás ellen (Mazochista pacifikáció)
8.16. A nemi düh mint magasabb formák komponense

9. A SZEXUÁLIS NYOMOR
9.1. Barbárság és nyomor (Primitívség és meghiúsulás)
9.2. Nyomor vagy tisztaság? (A nélkülözés fordított megítélése)
9.3. "Még nem" és "már nem": nyomortipológia
9.4. Korlátozott kód és nyomor viszonya
9.5. A nyomor szégyenétől a szexualitás botrányáig
9.6. Nyárspolgári szex-álkultúra
9.7. A páriaerotika tömeglázadása
9.8. Két primitívforma (Korlátolt természeti és korlátozott kultúrforma)
9.9. Nyomor és igénytelenség (hiány és korlátoltság) differenciálása
9.10. Az elitszex elaljasodása. Hamisított felvilágosodás
9.11. Az ifjúsági kultúra vulgaritása
9.12. Az obszcén. A fogalom ingadozása
9.13. Az obszcén kezelésének gondja (Szexuális cinizmus és varázstalanítás)

10. SZEXUÁLIS ÁLKULTÚRA
10.1. A nemi düh szerelmi álarcosbálja
10.2. Szerepjátszás, inkognitó (A "kemény realitás" mint látszatok, hazugságok és illúziók diktatúrája)
10.3. Szerelmi fantomatika
10.4. Fordított fantomatika
10.5. Az álszerelem fenomenológiája

11. A KÉZ TÖRTÉNETE
11.1. A kéz mint nemi szerv (Manuális logika, single-logika)
11.2. Távolságnövelő és -csökkentő nemiélet-formák
11.3. Tilalmak szellemtörténete: a túl közeli tilalma
11.4. A túl távoli tilalma
11.5. Mr. Hyde, Orlac és társaik: a túl-deszublimáció
11.6. A kéz mint "alantas szerelmi objektum"
11.7. Az auto- és homoerotika egzotikummá válása
11.8. Az alantasnak minősített (tiltott) objektum két érája
11.9. Az onánia mint "legfőbb veszély" (Az onánia és a polgár. Az onánia inkvizitórikus üldözése)
11.10. Az onánia rehabilitálhatatlansága
11.11. A nárcisztikus monodráma mint commedia dell'arte
11.12. A "magányos bűn" kritikája
11.13. A magányos kéj "forradalma" (A kritika túlajzottsága, a tolakodó türelem)
11.14. A feminitás autoerotikája és a női nárcizmus esztétizmusa
11.15. A női autoerotika míto-poétikája

12. AZ EROTIKA ELMÉLETE
12.1. A szexualitás mint természet és az erósz mint kultúra
12.2. Genitális eksztázistechnikák
12.3. Az erotikus kaland (A halmozó erotika természete)
12.4. Az imádat episztemológiája (Erotikus illúziók)
12.5. A szép maszk (Erotikus fetisizáció)
12.6. Az erotika művészete (A magasabb erotika)

13. SZEX-SZEMIOTIKA
13.1. A leírás leírása
13.2. Erotikus médiumok
13.3. Az erotika nagy szintagmatikája
13.4. A közegrendszer kihasználtsága
13.5. A kölcsönösség szabálya
13.6. A teljesség átvitele a szinkróniába
13.7. A teljes szex kockázatossága és a fekete erotika
13.8. A fejszex tilalma
13.9. Korlátozott és kidolgozott kód
13.10. A tekintet "vonala" a kódhierarchiában
13.11. Az erotikus sor (Az élmény és tevékenység összstruktúrája)

14. SZENVEDÉLY
14.1. A szenvedély és a hátráltató momentumok
14.2. Vágy és szenvedély
14.3. A vágyember és a költői szenvedély
14.4. A reális szenvedély
14.5. A szenvedély "kára" és a kár "haszna"
14.6. A bűnös szenvedély
14.7. A szenvedély bukása
14.8. A gyógyító szenvedély

15. A FREUDI "SZERELMI FELTÉTELEK PSZICHOLÓGIÁJA" ÉS A SZEXUÁLESZTÉTIKA
15.1. A szerelmi feltételek erotikus paradigmatikája
15.2. A szerelmi élet pszichológiája mint a szerelem-mítosz poétikája

16. SZEMINÁRIUM: A KÜLÖNLEGES SZERELMI FELTÉTELEK POÉTIKÁJA (Michael Haneke: A zongoratanárnő)
16.1. A "szenny" vonzereje
16.2. Interpretációk konfliktusa
16.3. Jaj, csúnya anyu! (Hová tetted az aput?)
16.4. Faustus doktorkisasszony
16.5. Fusson, akinek nincs bora (Fekete zongora, fekete erotika)
16.6. Antipólus
16.7. Norma(sértés) (A deviancia mint szociológiai illetve esztétikai kategória konfliktusa)
16.8. Az őrület nagysága és bukása
16.9. Flört (helyett kínos vallomás)
16.10. Váratlan fordulat (Implicit és explicit szexualitás)
16.11. A felvételi vizsga és következményei
16.12. Mester és tanítvány
16.13. "Héja nász"
16.14. A levél
16.15. A láda
16.16. Egy fordított világban (A nő behatolása a férfivilágba. A szertár-jelenet)
16.17. Csúcspont (=terror) (A beteljesülés önfélreértése)
16.18. Nagyítás (A "perverzió" mint a "normális szex" paródiája)
16.19. Csalódás
16.20. A bizarr vágy poétikája
16.21. A perverzió poétikája
16.22. Állatlélek és Hamlet-lélek
16.23. A teljes skála: Er(ot)ika értelme
16.24. Az "utolsó pillanat" eszméje
16.25. Kihágás és sámánizmus
16.26. A seb hermeneutikája

17. AZ ORGAZMUS ESZTÉTIKÁJA
17.1. Az erotika látképe
17.2. Peripeteia
17.3. Az orgazmus jelentése
17.4. Thalassza
17.5. Eksztázis és orgazmus
17.6. Thanatosz
17.7. Eksztázis és katarzis
17.8. Orgazmus és terápia
17.9. A női orgazmus "rejtélye"
17.10. A férfiorgazmus "rejtélye"
17.11. Orgazmusdiszkusszió és kéjhermeneutika

18. SZEMINÁRIUM: THALASSZÁLIS ORGAZMUS (Charles Walters - Busby Berkeley: Easy To Love)

19. SZEMINÁRIUM: THANATÁLIS ORGAZMUS: La fille sur le pont (Lány a hídon)

20. A PUSZTA EROTIKA CSŐDJE ÉS A SZERELEM EREDETE
20.1. Erotika és szerelem konkurenciaharca
20.2. A sorozatképző erotika kudarca
20.3. A fetisizáció csődje
20.4. A kéjfantom sorsa
20.5. Fantomizáció, paradoxizáció, szenvedély
20.6. Az erotika fenomenológiai abszurditása
20.7. A szerelem és a szelektivitás nívói
20.8. Túllépés a fajtenyésztésen
20.9. Az egyediségismeret összetevőjének értelmezése
20.10. Nemzet és szerelem
20.11. Szeretet és szerelem
20.12. Gyengédség és gyengeség
20.13. A szeretet eredete
20.14. A szeretet forrásai
20.15. Szeretet, gyász, feltámadás
20.16. Szeretet, öncélúság, örökbefogadás, transzerotika
20.17. Az agresszivitás sorsa a szerelemben
20.18. Megváltó szerelem fogalma és a szeretet fenomenológiai ontológiája
20.19. Szeretet és erotika kombinálhatósága
20.20. A szerelmes tekintet: befogadás vagy közlés?
20.21. A haszon szeretete és a szeretet haszna (A szeretet és szerelem önző indítékai)
20.22. Túl a szerelmen
20.23. Szerelem, házasság, család (Kísérletek a szerelem köznapi életté szerveződésére)
20.24. A házasság válsága
20.25. Az agapé borzalma és a caritas iszonyata

21. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS: SZEXUÁLESZTÉTIKA ÉS BIOPOÉTIKA
21.1. A film életfilozófiája
21.2. Szexeposz, szexspektrum, végtelen történet
21.3. A lét és a szerelem létrája (A szexuálesztétika mint anatómia: a filmműfajok csontvázrendszere)

22. A BIOPOÉTIKA ALAPTERVE
22.1. Élet és szellem
22.2. Civilizáció és kultúra


2. RÉSZ
Biopoétika1. AZ ANYA KÉPE
1.1. Az anyában-való-lét
1.2. Az anyai mosoly
1.3. Az anya megelőzi a társadalmat
1.4. Az anya megelőzi a természetet
1.5. Hibrid káoszvilág (Az élet mocsara)
1.6. Az élet sivataga
1.7. Az anyai világ fantasztikuma
1.8. Az iszonyatfogalom szexuálesztétikai interpretációja (A lét mint gyúróteknő, a létező mint gyurma)
1.9. Az emancipálatlan - "örök" - gyermek létmódja
1.10. Alantas hibriditás (Szerelmi állatvilág)

2. A PREÖDIPÁLIS KASZTRÁCIÓ
2.1. A "péniszirigység" másodlagossága
2.2. A péniszirigység megfelelői a férfikultúrában
2.3. A kasztráló anya
2.4. Apai és anyai kasztráció összehasonlítása
2.5. A "szép ifjú" (Anyaistennők és fiúszeretők)

3. BEAVATÁS (Az anyaprincípium megfékezése)
3.1. Az anyaviszony bomlása
3.2. Lázadás az elnyelő erők ellen
3.3. Apák, öregek, zsarnokok megváltó megbízatása
3.4. Férfi szül férfit
3.5. A narratív hőskultusz (A beavatás fikcionalizációja)
3.6. A nő elől való menekülés modern eszkalációja
3.7. Beavatás az önfeladás kultúrájába

4. ANYAGYILKOSSÁG
4.1. Ödipális és preödipális elemzési nívók
4.2. Az Ödipusz komplexus lebontása
4.3. A sárkányharc (Én- és tudaterősítő - szimbolikus - anyagyilkosság)
4.4. A kis Nagy Anya (Az anya hozzájárulása az anyadráma feloldásához)
4.5. A nő szerelmi halála
4.6. A férfianya és az anyátlan társadalom

5. SZEMINÁRIUM: BABITS MIHÁLYTÓL AZ AMELIE CSODÁLATOS ÉLETÉIG (Női "Totem és tabu")
5.1. A torzó a megváltás emléke és nem előérzete
5.2. A megváltás a kezdet és nem a vég (A nő világ alatti világa)
5.3. A nő differenciák előtti világa
5.4. A nő törvény előtti világa
5.5. A nő ítélet előtti világa
5.6. A nő nyelv előtti világa
5.7. A nő én előtti világa
5.8. Szent aszocialitás, ontológiai ellenzékiség
5.9. Amélie és Lola

6. ANYAGYILKOSSÁG - SZEMINÁRIUM (József Attila és Federico Fellini)
6.1. Az anya emléke
6.2. Az anya mint áldozat
6.3. A lélek születése a jóvátehetetlen bűnből... (... és a szeretet mint a vezeklés szenvedélye)

7. PSYCHOANALYSIS CHRISTIANA - SZEMINÁRIUM (Babits és Bresson)

8. AZ APAGYILKOSSÁG
8.1. Az Ödipusz komplexus alapstruktúrája és a megfékezett tragédia
8.2. A harmadik fenomenológiája
8.3. Családi és szerelmi háromszög
8.4. A freudi szcenárió
8.5. Az incesztus szimbolikája
8.6. Mit fed le az ödipális maszk?
8.7. Ödipális happy end
8.8. Az apai törvény
8.9. A női Ödipusz komplexus és a péniszirígység
8.10. Az Elektra komplexus
8.11. Fordított Ödipusz komplexus
8.12. Anti-Ödipusz-komplexus
8.13. Az atya bukása és a fiak gyámoltalan dühöngése

9. APAGYILKOSSSÁG - SZEMINÁRIUM ("Dickens, Griffith és mi" helyett: Pasolini, Žižek és mi)
9.1. Pasolini Ödipusza
9.2. A hármasság dramaturgiája, etikája és teológiája
9.3. Genezisek genezise: lélek, kultúra, civilizáció

10. DESTRUDÓ
10.1. Bevezetés: a film mint a borzalmak médiuma
10.2. A természet kegyetlensége
10.3. A gyűlölet mint primitív szeretet
10.4. A destrudó mint erőforrás
10.5. Libidó és destrudó
10.6. A destrudó fajtái és a libidó keretezése
10.7. A destrudó orgazmusa mint a libidó-orgazmus elementáris alapja
10.8. Az ősszublimáció eszméje
10.9. A szublim rombolás
10.10. A destrudó visszaáramlásának formái
10.11. A szublimáció részlegessége
10.12. A destrudó-szublimáció célvarianciája
10.13. A destrudó-libidó transzformáció fordítottja

11. A DESTRUDÓ ETIKÁJA - SZEMINÁRIUM
11.1. Költői jog a westernben
11.2. A bosszú poétikája

12. AUTOEROTIKA ÉS AUTODESTRUKCIÓ: A SZAKRALITÁS KOMPONENSEI (SZEMINÁRIUM)
12.1. A kín természete
12.2. Az önkínzás esztétikája

13. A THANATOSZ
13.1. Thanatosz és destrudó
13.2. Az életösztön születése a halálösztönből
13.3. A destrudó thanatális felszentelése (A harcművészet etikája)
13.4. Thanatosz és libidó

14. THANATOSZ-SZEMINÁRIUM: Jahja Kemál Bejátli és Kim Ki-duk

15. ANANKE
15.1. Vandál és zsarnok
15.2. Szorongás és vágy
15.3. Feszültségkultúra
15.4. Ananke és ösztönátdolgozás
15.5. Tudat és fájdalom
15.6. Az ész ösztöne
15.7. A tudat világa
15.8. Tudathierarchia
15.9. Az ananke princípiuma - az antropológia és a hermeneutika között (Átértelmezhető-e az ösztön hermeneutikai entitássá?)
15.10. Van-e a tudattalannak tudattalanja? (Mi van a vágy mögött?)
15.11. Alapvető erő-e a destrudó?
15.12. Civilizáló tényező-e a vágy?
15.13. Libidó és ananke sorrendiségének kérdése
15.14. Létra vagy spektrum? (Az érzékenységek és képességek alapviszonya)
15.15. Monista vagy dualista-e a bioanalízis életfilozófiája?
15.16. Hogyan függ össze éra-diakrónia és erő-szinkrónia?
15.17. Kettős igazság (Alternatív prioritások)
15.18. Objektivitás és kegyetlenség
15.19. A libidinális kezdet feltételessége
15.20. Az én libidó-prioritásának alapja (A te ananke-prioritása)
15.21. Az aktív libidó elkésettsége
15.22. Van-e teösztön és teideál?

16. TÚL AZ ANANKE VILÁGÁN
16.1. Jó közérzet a kultúrában
16.2. Stádiumok az életöröm útján
16.3. Posztagressziós kultúraelmélet

17. A THANATÁLIS REGRESSZIÓ ELMÉLETE
17.1. A létszervezés fejlődésfokai (A szubjektivitás hermeneutikája és a kultúra fenomenológiája. A lélek szolgasága)
17.2. A szublimációs létra
17.3. Az ember fele gonosz?
17.4. A szeretettárgy emancipációja
17.5. Nirvána és bölcsesség
17.6. Demitizált differenciafilozófia-e a distinkció szemiotikája? (A bioanalízistől a kultúra szemiotikájáig)
17.7 A thanatális regresszió mint üdvperspektíva
17.8. A thanatális élmény fenomenológiája
17.9. Thalasszális és thanatális partner
17.10. A thanatális regressziótól a thanatális progresszióig

18. HALÁLESZTÉTIKA ÉS HALÁLETIKA
18.1. Halálösztön és iszonyat
18.2. A halál mint hazatérés
18.3. A halál virtusa
18.4. Halál és átszellemülés
18.5. Halál és költészet
18.6. Hősvértől pirosúlt gyásztér = az élet
18.7. Kisna: por, hamu, életfolyam
18.8. Haláletika
18.9. Halál, túlvilág, köztes világ
18.10. A művészet mint előgyász (Sein-zum-Tode)

FILMOGRÁFIA


 

 

 

 

Ismertető

A 2009-ben a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán újonnan alakult Mozgóképkultúra Tanszék elhatározta, hogy A film szimbolikája címmel tankönyvsorozatban jelenteti meg Király Jenő legendás Frivol múzsa című művének "folytatását".

Jelen bővített kiadás a szerző témában tartott egyetemi előadásainak teljes szövegeit tartalmazza.

A köteteket válogatta és sajtó alá rendezte Balogh Gyöngyi.

Forrás: http://metropolis.org.hu

 

A hálózatos verzió megnyitása 
Open the online version

Király Jenő
Erőszak és erotika a filmben
A film szimbolikája 4. kötet

 

A MEK-ben található kapcsolódó dokumentumok
Király Jenő: A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája (A film szimbolikája 1. kötet)
http://mek.oszk.hu/14800/14807/
Király Jenő: A fantasztikus film formái (A film szimbolikája 2. kötet)
http://mek.oszk.hu/14800/14808/
Király Jenő: A kalandfilm formái (A film szimbolikája 3. kötet)
http://mek.oszk.hu/14800/14809/
Novák Zoltán: Filmesztétikai tanulmányok
http://mek.oszk.hu/07400/07480/


Egyéb kapcsolódó dokumentumok
Wikipédia : Király Jenő
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly_Jen%C5%91
Pápai Zsolt, Varga Zoltán: A király koronája
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=11245