Payday Loans

Keresés

A legújabb

Gyakorlati útmutatás a szülők számára gyermekeik keresztény nevelésére PDF Nyomtatás E-mail
Tanítva tanul és nevel(ődik)
2017. szeptember 05. kedd, 09:06

Franco Secondo

Gyakorlati útmutatás a szülők számára gyermekeik ker. nevelésére

TARTALOM, BEVEZETÉS


Tartalom

ELŐSZÓ
BEVEZETÉS. A munka tartalma
I. FEJEZET. A gyermeknevelés jelentőségéről
II. FEJEZET. A hitről és a vallási oktatásról
III. FEJEZET. Minő módon kell a vallásos szellemet a gyermekekben fölkelteni és ápolni?
IV. FEJEZET. Két hitellenes tévelyről, a melyektől meg kell óvnunk az ifjuságot
V. FEJEZET. Két más tévelyről, melyektől óvnunk kell az ifjuságot
VI. FEJEZET. Jó erkölcsök
VII. FEJEZET. A jó erkölcsök tekintetéből szükséges elővigyázatról
VIII. FEJEZET. Megengedett mulatságok és a velök járó veszélyek
IX. FEJEZET. Egyébb veszélyek, melyektől óvni kell az ifjuságot
X. FEJEZET. Szükséges az ifjak szenvedélyeit megfékezni
XI. FEJEZET. Az ifjuság két különös szenvedélyéről
XII. FEJEZET. A regények, hirlapok és szinház
XIII. FEJEZET Mulatságok, bálok, ünnepélyek
XIV. FEJEZET. A példáról, feddésről, dorgálásról
XV. FEJEZET. A jutalomról, dicséretről és más közegekről
XVI. FEJEZET. A jó nevelés általános eszközei
XVII. FEJEZET. A tanitók- és iskolákról
XVIII. FEJEZET. A házi rendről és hogy miként kell az ifjuságnak a világgal megismerkednie
XIX. FEJEZET. Pályaválasztás és házasélet
XX. FEJEZET. A papi hivatásról

Bevezetés

 

Tagadhatatlan, hogy napjainkban alig szenvedünk hiányt olynemü munkákban, melyek az ifjuság nevelésével foglalkoznak. Nagyobb részt előbb is láttak napvilágot, mint a jelen mű. Azt sem tagadhatjuk, hogy e munkák egynémelyikének egyedüli czélja, hogy az ifjuságnak nevelését előmozditsák, a melytől függ végelemzésben az emberi társadalom. De hogy czélt értek-e mind, vagy legalább nagyobb részök, az már más kérdés. Gyönyörü elméletekre, tudományos vizsgálatokra, többé kevésbé szellemes tervezetekre kétségen kivül akadunk bennök, de erkölcsi alapelveknek, gyakorlati utmutatásoknak semmi nyoma e müvekben. Azt is szivesen megengedjük, hogy e munkák közől egynehány, sajnos! hogy nem mondhatjuk valamennyi, nagyjából keresztény alapelveket hirdet, keresztény szellemet árul el, de ezek csak a legmagasabb speculativ körökben mozognak, kevés vagy épen semmi alkalmazással az életre; és így bátran elmondhatjuk, hogy ezeknek a gyakorlati életben semmi hasznuk, mert mind nagyon aprólékoskodók. Ez épen, a mi arra bir, hogy ép az ellenkezőre határozzam el magam e tekintetben, hogy félretéve minden elméletet, oly néhány lapra terjedő könyvecskét adjak a ker. szülök kezébe, a mely nem tartalmaz egyebet, mint néhány csekély utasitást és néhány gyakorlati észrevételt, a melyek az ifjuság ker. nevelésére nézve hasznosak leendenek. A különféle nevelésmódszerekkel, a melyek mindegyike magáét tartja legjobbnak, mi itt természetes, hogy nem foglalkozhatunk, ezt lássák a bölcsészek, döntsék el a szakértők, mi csakis a tapasztalás igazolta tanácsokra fektetjük a fősúlyt.

A vallás oly kötelmeket és feladatokat ró ránk, melyek alól magát senki ki nem vonhatja, a ki arra számit, hogy azzal büszkélkedhessék és a ker. nevet viseli. És ezeket sohasem szabad figyelmen kivül hagynunk, bármely rendszernek. methodusnak vagy nevelési elvnek legyünk is hivei. Sőt habozás nélkül azt mondom, hogy épen e kötelmek, melyeket kiki formál, azok a nevelés eszméje szerint, melyekből többé kevésbé a nevelési rendszer helyességére következtethetni: ugy annyira, hogy a hol ebbe egyáltalában be nem hatolnak, vagy csak mellékesen, fölületesen foglalkoznak vele, már ebből következtetni lehet, hogy bizonyosan téves valamely rendszer, és a hol ez megfelelőleg könnyen a gyakorlati életbe átvihető, jele, hogy vagy a legjobb, vagy a legjobbhoz közel álló rendszer. Ha mindazonáltal is nem a gyakorlatból indulok ki, vagy nem helyezkedem nagyszabású rendszerek alapjára, félek, hogy kevésbé alaposnak kellene lennem mint vagyok, hogy úgy mondjam, vagy kevésbé fogok mások fölött előnyben részesülni, a kiknél pedig annyival is inkább reménylem, hogy alaposabbnak kell lennem, mert azt választottam egyedül alapul, a mi minden rendszer, minden methodus, minden vélemény fölött áll, t. i. hitünk csalhatatlan elveit és igazságait. De elég ennyi bevezetésül; kis műbe, minő e gyakorlati utmutatás akar lenni, nem illik a nagy fejezet.


Képtalálat a következőre: „Franco Secondo népszerű feleletek”

LAST_UPDATED2