Payday Loans

Keresés

„E fiúkért valaki felelős!” - Nemzeti Pedagógus Műhely konferencia PDF Nyomtatás E-mail
35. Gyerekkorok - gyereksorsok
2011. február 15. kedd, 08:58

Mécs László:
Vád- és védőbeszéd


Én, Mécs, Isten szavának trombitája 
s mint költő, élő lelkiismeret: 
szétkürtölöm most minden égi tájra, 
hogy vannak züllött ifjú emberek, 
kikből nem lesz se szent, se honfi hős! 
S e fiúkért valaki felelős! 

A kis királyfit rajongástul égve 
nagy mesterek védték a bűn elől, 
grófok, bárók s a pápa őszentsége 
is érdeklődött hogyléte felől 
– s ezekre nem vigyázott lelki csősz! 
E fiúkért valaki felelős! 

E fiúknak nem volt gyerekszobájuk, 
hol mese-forrást rejtnek a zsaluk, 
lakásuk volt egy rossz szagú muszáj-lyuk, 
hol több család csókolt, pörölt, aludt! 
Vagy ólban nőttek s rájuk tőrt az ősz. 
E fiúkért valaki felelős! 

Vagy műhelyekben, forgáccsal, csirizzel 
kavart habarcs volt álom-malterük. 
Az ételükben ember-jóság-ízzel 
nem találkoztak, bár az ég derűt 
szült, mert Istennel viselős! 
E fiúkért valaki felelős! 

Pofozta őket mester, gazda, béres 
s rugdalta a kikent, kifent segéd: 
sokszor volt lelkük s hátuk alja véres, 
bőrük tetveknek vacsora s ebéd. 
A csontjuk vitriolos s nem velős. 
E fiúkért valaki felelős! 

Csak ezt hallották mindég: „te gazember”, 
s ha többen voltak, akkor: „csőcselék”, 
irigy ebek a dús koncokkal szemben 
s a háborúban ágyútöltelék! 
Üvöltni kell, bár közhely, ismerős: 
e fiúkért valaki felelős! 

Nem tudnak semmit ők a Bibliáról 
s hogy van Madách, Faust, lélek-asztagok! 
S csak annyit tudnak az Isten fiáról, 
hogy elítélt minden gaz gazdagot! 
Kinél szurony s arany van: az erős! 
E fiúkért valaki felelős! 

Rothasztó testi-lelki rossz koszokból 
nem hámozta ki senki kincsüket 
s zenghet a jóság száz angyal-torokból, 
fülük az ég szavára már süket. 
Szívük gennyes, szemük nézése bősz. 
E fiúkért valaki felelős! 

Ezeknek az lesz majd a messiásuk, 
ki forradalmat, pénzt és nőt ígér, 
a Múlt hulláján tánc lesz, kurjongatásuk 
világ-lángok között a Holdig ér. 
Jön a Halál, a mindent elnyelős: 
ítélet lesz s valaki felelős! 

Forrás: Legyen világosság, 1933

Nemzeti Pedagógus Mhely
a Mut zur Ethik európai munkacsoport és a
Magyar Pedagógus Szövetség tagszervezete
Budapest, Szent Imre Gimnázium, 2011. február 18-20.
1
„E fiúkért valaki
felelős!”

N E M Z E T K Ö Z I K O N F E R E N C I A
VÉDNÖK:
D R . R É T H E L Y I MI K L Ó S
NEMZETI ERFORRÁS MINISZTER
A KONFERENCIA DÍSZVENDÉGE:
BED GYÖRGY,
A KAIROSZ KIADÓ IGAZGATÓJA
Konferenciáinkon 1999 óta sokszor megvitattuk az ifjúság fizikai, egészségi, erkölcsi állapotát,
a tudással, tudományokkal, mvészetekkel, munkával kapcsolatos nézeteit, pályaválasztással,
munkavállalással, párválasztással, családalapítással, gyermekvállalással kapcsolatos
álláspontjaikat. Nyilvánvaló, hogy az ifjúság értékvesztéséért a szüleik, nagyszüleik generációja
is felels. Idei konferenciánkon az egész nyugati világban ersöd individualizmust (téves
néven liberalizmust) fogjuk elemezni. Ez az egyik forrása az ezer szállal összefonódó, a
társadalom átalakítását, az „új embertípus” megteremtését célul kitz ideológiáknak. Beszélni
fogunk (már nem elször) olyan neomarxista ideológiákról, mint a Frankfurti Iskola
filozófiája, a 68-as baloldali mozgalmak társadalmi felfogása, és mint a (divatossá vált, st
szinte már kötelezvé tett) gender mainstreaming. A felelsség ell a szülk, politikusok, újságírók,
oktatási miniszterek, bankárok, papok, tanárok sem térhetnek ki. Ezért meg kell
vizsgálni, hogy – fként a mai politikai helyzetben – milyen lehetségeink vannak a jövt jelent
 ifjúság nevelésére, értékeinek növelésére.
Nemzeti Pedagógus Mhely
a Mut zur Ethik európai munkacsoport és a
Magyar Pedagógus Szövetség tagszervezete
Budapest, Szent Imre Gimnázium, 2011. február 18-20.
2
P R O G R A M
Február 18.
péntek

14:00– Ünnepélyes megnyitó: a konferenciát megnyitja Dr. Réthelyi
Miklós miniszter, a konferencia védnöke
Mécs László Vád- és védbeszéd cím versét eladja
Szersén Gyula színmvész
14:00–16:00 Európa szel lemi ér tékei
Elnök: Kósa András
Eladók:
Réthelyi Miklós: A védnök eladása
Cserháti Péter: „Fölépítik fiaid az si romokat…”
Bíró László: Európa kockázata: az individualista-reduktív
emberkép
Andrási Attila: Hiányzó példaképek
16:00–16:30 Kávészünet
16:30–19:00 Elv ek és célok
Elnök: Matolcsi Tamás
Eladók:
Gloviczki Zoltán: „Igen-igen, nem-nem”
Jókai Anna: A szeretet pedagógiája
Baranyi Károly: „Butaságra kárhoztatva”
Kádár György: A nemzet napszámosai
Fóthi Ákos: „Eszmélnél…”
Február 19.
szombat

9:00–11:00 Közösség és felelsség
Elnök: Bencze Lóránd
Eladók:
Steller, Lea-Katharina: Lojalitás és identitás - kereszttzben
a német társadalom
Csomós Miklós: Közösség és barátság
Farkas Péter: Egymásba kapaszkodva
Mervay Miklós: Szekták veszélye gyermekeinkre
Brückner Ákos Eld: Van egy biztos út
11:00–11:30 Kávészünet
Mécs László Vád- és védbeszéd cím versét eladja
Császár Angéla színmvész
11:30–13:30 Az oktatás szerepli
Elnök: Farkas Péter
Eladók:
Koós Ferenc: Adalékok a nneveléshez
Görbe László: Példaképek válsága
Dobos Krisztina: A felnttek felelssége a gyermekekért
Burger, Alfred: Was Lehrer tun müssen, damit ihre
Schulkinder in der Klassengemeinschaft gut miteinander
auskommen und besser lernen
Joó István: West-Balkán-metafora
Kondor Katalin: Kérdez az id - de ki válaszol?
13:30–14:30 Ebédszünet (Büfé)
3
14:30–16:30 Szel lemi és anyagi örökség
Elnök: Aczél Petra
Eladók:
Bogár László: „Vezetessed magadat szembekötve, vakon”
Bencze Izabella : „…s minden az utódra száll át.”
Gazdag László: „Bologna-hungarikum”
Nestor, Moritz: Personales Menschenbild, Vernunft und
Gemeinwohl – Grundlagen für eine Welt von Morgen
Hoefele, Joachim: Bildung für die Welt von Morgen,
Bologna-Update
M. Csizmadia Béla: Kell-e nevelni ma az egyetemen?
16:30–17:00 Kávészünet
17:00–19:00 Mi v ár ránk?
Elnök: Baranyi Károly
Eladók:
Szollár Lajos: Az egyetem eszményének válsága
Aczél Petra: A poszthumán egyéniség retorikája --
Önalkotás és kiberközösség
Frenyó Zoltán: Esztétika a posztmodern korban
Turgonyi Zoltán: A posztmodern mint a Nyugat
önfelszámolása
Matolcsi Tamás: Visszaélés a tudománnyal
Február 20
vasárnap

9:00–12:30
Utak és akadályok
Elnök: Baranyi Károly
Eladók:
Mészáros Vilmos: A devizahitel és a fiatalság jövje
Küpfer, Peter: Bildung zum mündigen Staatsbürger
Bencze Lóránt : 'Érkezési' és 'indulási' oldal
Nestor, Moritz: Frankfurter Schule, Ursprünge und Ziele
Baranyi Tamás: A 68-as nemzedék
Horváth Attila: Mindszenty, a példakép
Koltay Gábor: „Miért hagytuk, hogy így legyen?”
Mécs László Vád- és védbeszéd cím versét eladja
Bicskei Flóra színmvész
A konferencia zárása, a tanulságok megfogalmazása, a
konferencia nyilatkozatának elfogadása
A konferencián el
adómvészek mködnek közre: Bicskei Flóra, Császár Angéla és Szersén Gyula
pénteken, szombaton és vasárnap el
adják Mécs László Vád- és véd beszéd cím versét. Más és részleteket
olvasnak fel Kairosz Kiadó – a jelen konferenciát ihlet
– könyveib
l.
A konferencián Mátyás Gyöngyi és Perge Gabiella tolmácsolják az el
adásokat. Köszönjük munkájukat,
Nemzeti Pedagógus Mhely
a Mut zur Ethik európai munkacsoport és a
Magyar Pedagógus Szövetség tagszervezete
Budapest, Szent Imre Gimnázium, 2011. február 18-20.
4
Kedves Vendégünk!
A Nemzeti Pedagógus Mhely 1999 óta minden évben február végén az ideihez hasonló három napos nemzetközi
konferenciát szervez. Az a célunk, hogy felmutassuk, *rizzük, növeljük a keresztény, nemzeti gondolkodás
értékeit, megmutassuk a konzervatív gondolkodás hatékonyságát, és szolgáljuk a magyar nemzet jöv*jét.
Ehhez meg kell mutatni, hogy milyen szellemi mozgalmak jelentenek veszélyt hazánk és Európa ifjúságára.
Ezért ebben az évben konferenciánk címéül Mécs László VÁD- ÉS VÉD4BESZÉD cím versének (1936) refrénjét
választottuk.
Köszönjük, hogy ismét meglátogatja konferenciánkat. Szeretnénk, ha hasznosnak tartaná az itt töltött órákat és a
meghallgatott el*adásokat. Azt kívánjuk, hogy érezze jól magát, és maradandó emlékkel térjen haza.
Néhány információt ebben a formában is az Ön rendelkezésére bocsátunk.
1. Ebben az évben lehet*ség volt arra, hogy on-line regisztrálja magát, vagy a letöltött és kitöltött regisztrációs
lapot magával hozva a regisztrációnál leadja. Ha erre nem volt lehet*sége, akkor kérjük, hogy a konferencia
helyszínén regisztráltassa magát, és így a további rendezvényeinkr*l értesítést küldünk. Megkönnyíti munkánkat,
ha a regisztrációs lapon nevét, címét és elektronikus címét jól olvashatóan kitölti. Köszönjük.
2. A konferencia látogatóinak együttmködését, türelmét kérjük, ugyanis rajtunk kívül álló szerezési döntések
miatt a Professzorok Batthyány Köre pénteken 14 órai kezdettel ugyancsak a Szent Imre Gimnáziumban, a negyedik emeleti
teremben tartja közgylését. Biztos vagyok abban, hogy nem fogjuk összejövetelüket zavarni, és nagyon reméljük, hogy
a közgylés után többen meglátogatják rendezvényünket.
3. El*fordulhat, hogy az eladások sorrendje megváltozhat, ezért megértésüket kérjük.
4. A konferencián, a feszített program miatt – a vasárnapi programot kivéve – hozzászólásra nincs lehet*ség. A
konferenciával kapcsolatos megjegyzéseket, kéréseket az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus levélcímre küldött
levelekkel lehet jelezni. A konferenciával kapcsolatos információk a http://www.n-p-m.hu honlapon találhatók.
A konferenciák anyagai mellett sok érdekes írást is találhatnak ezen az oldalon. (Szívesen ajánljuk figyelmükbe
a http://www.baranyi.hu honlapot is.)
5. A konferencia vendégei (megfelel számú igénylés esetén) önköltséges áron pénteken vacsorát, szombaton ebédet
és vacsorát kaphatnak. Az el*adások szünetében a helyszínen büfé mködik.
6. Kérjük, hogy támogassák munkánkat, els*sorban azzal, hogy nyilvánosságot teremtenek tevékenységünknek:
beszélnek rólunk és tevékenységünkr*l. A konferencia ingyenes, de anyagi segítséget elfogadunk a helyszínen,
illetve a Nemzeti Pedagógus Mhely számlájára: 11706016–20795832 .
Szép napot kívánunk Önöknek:
Budapest, 2011. február 18-án
Dr. Baranyi Károly,
a Nemzeti Pedagógus Mhely és a
Magyar Pedagógus (Kamara) Szövetség elnöke,
a konferencia szervez*je és a program irányítója

LAST_UPDATED2