Payday Loans

Keresés

A legújabb

Tündérmese PDF Nyomtatás E-mail
MESE ÉS MÍTOSZ - ARCHETÍPUSOK

KŐBÁNYAI ELŐADÁSOK:

2017. február 9-én, MOST csütörtökön 18 órától
Somlai Nikolett előadása:
A természet láthatatlan lényei és létezői -
erdők, mezők szentsége, szent helyek, genius loci, ősprincípiumok által uralt táj,
koboldok, manók, törpék, egyszarvúak, sárkányok a mesében, a legendákban, a mítoszokban és a valóságban.

Helyszín:
Széchenyi Általános iskola (aula)
1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3.
(a 85-ös buszról a Bányató utcai megállónál kell leszállni,
és kb. 200 métert lefelé jönni az Újhegyi sétányon!)


 1. Magyar népmesék: A víz tündére / THE WATER FAIRY

  • 4 éve
  • 601 628 megtekintés
  Magyar népmesék 7. sorozat Rendezte: Nagy Lajos Mesemondó: Szabó Gyula Zene: Kaláka Együttes Magyar népmesék ...
  • CC
 1. Epres tündérmesék.
 2. Magyar népmesék: A háromágú tölgyfa tündére / THE FAIRY FROM THE OAK TREE

  • 4 éve
  • 1 226 813 megtekintés
  Magyar népmesék 7. sorozat Rendezte: Horváth Mária Mesemondó: Szabó Gyula Zene: Kaláka Együttes Magyar népmesék ...
  • CC
 1. Kb. 28 találat

  1. Tündérmese a vad szélről

   • 10 hónapja
   • 141 megtekintés
   Forrás: "Napvarázs gyermek album"Mese író és előadó : Somlai NikolettZeneszerző: Fűri Gábor Ének: Tohai Andrea
  2. Gabriella ...
{H-523.} Tündérmesék

A csoda a magyar népmesék legjelentősebb csoportjának, az úgynevezett tündérmeséknek értelmezője, végső elve, egyben mindennapos légköre: egyszerre elmaradhatatlan és megszokott, a magyar paraszti mesevilág legismertebb műfaja, mely az egész magyar mesekincsből mintegy 50 százalékot tesz ki. Egy rövidebbet itt közlünk, hogy alapot nyújtson a meséről szóló fejtegetéseinkhez. Háromszék megyéből való, és a magyar néprajzi irodalomban „Rózsa vitéz” címen ismert (AaTh 401). A magyar nyelvterület több részén feljegyezték, de előfordul ez a mesetípus Szicíliában, Németországban és Európában egyebütt is. A mese olvasása közben megértjük, hogy a nemzetközi mese mennyire magyarrá válhatik, hogy nemcsak motívum, típus, hanem az egyes nemzetek körében kialakuló változat is lényeges:

„Vót egy kirájnak három fia. Ellenség ütött az országra, ezt elfoglalta, a kiráj es elesett. A kirájfiak jó vadászok vótak, s három-három vadászebbel odább állottak a veszedelem elől. Sokáig mentek, azt sem tutták hova; végre egy legmagasabb havastetőn, a hol az ut elágazott, meghatározták, hogy vájjanak el egymástól, s külön-külön próbájjanak szerencsét.

Arra egyeztek, hogy a tető pontyára, egy magoss fa hegyibe állitsanak fel egy hosszu póznát, arra egy fejér kendőt; arra mindegyik jól ügyeljen, s mikor a kendőt véresnek lássa, indujjon testvérei után, mett akkor valamíknak veszedelme van.

A kössebb, a kit Rózsának hittak, balfelé indult, a másik kettő jobb elé. Rózsa, mikor a hetedik havasba es béjutott jó messze, meglátott egy szép kastéjt, s abba hétért, mint fáratt utazó, hogy ott meghájjon; megtelepedett egy házba.

Megnyilik este nagy dörömbözéssel a kastéj kapuja, s hát hét nagy óriás áll bé az udvarra, s onnét a házba! Akkora vót mindegyik, mind egy nagy torony.

Rózsa ijettibe az ágy alá suhant; de az óriások mihent beléptek, egyik azt monta: Czih, mijen Ádám-büz van itt! Megkeresték, Rózsát megkapták esszeapritották, mind a torzsát, s az ablakon kihántók.

Reggel az óriások megint elmentek keresetre. A bokorból elémászott egy szép leánfejü kégyó, s a Rózsa testinek minden kicsi darabját esszeszette, szépen esszerakogatta, s mind mondta: ez idevaló, az idevaló, forrasztófüvel megkenegette, s egy közel való forrásból élőhaló vizet hozott, aval meglocsolta. Rózsa ecczer csak talpra szökött, s most héccerte szebb s erősebb lett, mind azelőtt. Akkor a leánfejü kégyó ez a kégyábőrből hónyajjig kimaradt.

Rózsa hogy ojan erős lett, megbizta magát, s este nem butt az ágy alá, hanem az óriásokat várta a kapuba. Azok megérkeztek, s kütték előre a szógákat, hogy azt a hitvány Ádám-maradékot esszemorzsojják; de azok nem birtak meg, magiknak az óriásoknak kellett, hogy esszeapritsák.

Más reggel megint a leánfejü kégyó Rózsát életre hozta; ő maga pedig övig bujt ki a kégyó bőrből. Rózsa kécczerte erősebb lett most, mind külön egy darab óriás.

Akkor este es megölte őt a hét óriás; ő pedig a szógákat mind megölte, sok óriást es megsebzett.

Reggel csak magikra mentek el az óriások. A kégyó Rózsát most es feltámasztotta. Rózsa erősebb lett, mint a hét óriás együtt, s ojan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rea nem. A leány es a kégyóbőrhől egészen kirekedett; be kedves szép teremtés vót!

{H-524.} Ekkor egymásnak dógikat, életiket elbeszélték. Elbeszélte a leány, hogy ő es kirájvérből való; hogy az ő apját es az óriások ölték meg, s országát elfoglalták; hogy az az ott való kastéj az ő apjáé vót; s onnét járnak ki mindennap, hogy, a népet sarczojják; ő maga pedig egy jó kuruzsos dajkának segittségével változott kégyóvá, s megeskütt, hogy addig kégyóbőrbe marad, mig az óriásokon bosszuját állhassa; de most jól lássa, hogy ha lerepedezett es rólla a kégyóbőr, czéjját érheti, mett Rózsa ojan erőss, hogy könnyen megfelelhet mind a hét óriásnak. Rajta hát, Rózsa, pusztitsd el őköt! nem leszek én es háládatlan.

Rózsa azt felelte: Kedves szép leány! Te nekem életemet három ízbe attad vissza, s hát én ne tartoznám-e neked azt meghálálni? legyen tiéd az életem, s egész magam!

Egymásnak hóttig való szerelmet esküttek; s igen jóizüen tőt el a nap egész estig.

Mikor este az óriások megérkeztek, Rózsa igy szóllott hezzik: Ugye-e bár, sok gazember, hogy háromszor öltetek meg? most azt mondom, hogy ma ezen a kapun egyiketek sem teszi bé a lábát, hiszitek-e? vijjunk meg! Azok nagy méreggel rea mentek, de most nem ugy lett, mint az elött kécczer; rendre őköt mind megölögette, akkor a kócsokot a zsebikből kezihez vétte, a kastéjnak minden szegelikát esszematatta, s látta, hogy bátorsága lehetnek, mett mán övék a kastéj. Az éczaka csendesen tőt el. Reggel a kastéj udvaráról Rózsa elnéz a havastetőre, a fejér kendő felé, hát lássa, hogy az egészen véres! Megbusul, s mongya kedvesinek: Mennem kell, hogy a két bátyámot felkeressem, mett rosszul van dógik; várj vissza engem, mett ha őköt feltalálom, minden bizonnyal visszajövök! Aval felkészült, kardit, nyilat, forrasztó füvet s élőhaló vizet vett magához, s éppen arra hejre ment, a hol elváltak vót. Uttyába lött egy nyulat. Mikor odaért, onnét azon az uton indult el, merre báttyai mentek vót. Talált egy kicsi házikót, az előtt egy fát; ott megállapodott, s hát a két báttya két vadászkutyája láncczal meg van kötve! azokat elóggya, tüzet csinál, s a nyulat sütni kezdi. A mind sütné, hajja, hogy a fán valaki dideregve azt kiáltozza: Jaj, mind fázom! Kiszóll s azt mondgya: Ha fázol, jere bé, füttőzél. Az azt mongya: Igen, de félek a kutyáktól! – Ne féjj, mett azok becsületes embert nem támadnak meg! – Hiszem, mongya az a fáról, de még es vesd közikbe ezt a hajszálat, hadd büzőjjék meg azt előbb, s arról engem es megesmernek! Veszi Rózsa a hajszálat, s a tűzbe veti. A fáról leszáll egy vén boszorkán, bémenyen, s füttőzik; felhuz az es egy nyársra egy varasbékát, sütni kezdi. A mind sütné, mondani kezdi Rózsának: Az az enyim, ez a tied! S aval vet feléje. Rózsa nem állhassa, kirántsa a kardot, hezzá csap a boszorkánhoz, s hát a kard egy hasábfává vállik!

Neki menyen a boszorkán, hogy megöjje Rózsát; azt mongya: No most vége neked ez! testvéreidet es én öltem meg boszuból azétt, hogy hét óriás fiamot megölted. Rózsa neki uszittsa a kutyákat, s azok addig fogják, hogy vért eresztenek rajta; a vér a kardból lett hasábfára cseppen, s abból megént kard lessz; kapja azt Rózsa, s lecsapja vélle a boszorkán balkarját; erre a boszorkán megmutassa neki, hova temette báttyait; sójt még egyet Rózsa a karddal, s aval a boszorkán Pulutóhoz kőtözött.

Rózsa kiássa a báttyait, azoknak esszedarabolt testit esszerakta, forrasztó füvel esszeforrasztotta, s élőhaló vizzel feltámasztotta. – Azok mikor szemiket kinyitották, s Rózsát megpillantották, mind a ketten azt mondák: Jaj, be sokat alvám! Sokat bizon, azt mondá Rózsa, de ha én ide nem jövök vala, még többet alunnátok! – Elbeszélték neki, hogy elválások után csakhamar meghallották, {H-525.} hogy az ellenség országaikból eltávozott, s a mind visszatértek, ugy akarták, hogy egyik, a nagyobbik, haza mennyen s igazgassa az országot, a másik pedig keresse fel Rózsát; béfordultak a küs házikóba, s a vén boszorka ott úgy bánt véllik, mind ahogy Rózsával es akart vóna.

Rózsa es elbeszélte nekik, miken ment keresztül, es azt mondta: Te nagyobb bátyám, menny haza, üjj bé apánk országába! Te pedig, küssebb bátyám, jere velem, s igazgassuk ketten azt a nagy országot, mejikbe az óriások hatalmaskottak!

Itt elváltak, s mindegyik elment a maga hejjire.

Rózsa feltalálta szép kedvessit, a ki már magát ugy elbusulta vót utánna, hogy szinte megepett, de hogy Rózsa megérkezett, egészen felvidult. Az óriásoktól megmentett nagy országot kezeikre vették; Rózsa s a kedvesse esszekőttek, nagy lakodalmat csínáltak, eleget vendégeskettek, a menyasszont jól megtáncoltatták; s ha meg nem hótak, máig es élnek. Kerekeggyenek egy tojáshéjba, s hónap legyenek a kijetek vendégei!

Ez a mese a legkurtább ilyennemű mesék közül való, s mégis teljesen magába foglalja a műfaj minden vonását: a csodát, a titokzatos segítséget, varázsos átváltozást, a veszélyt jelentő kendőt, óriások, boszorkányok, halottak életre kelése mesei motívumait, s egyben stílusában is megfigyelhetni a teljes epikai hitelességet, az elmondás hivő biztonságát. A meséknek a paraszti közösségben teljes epikai hitelük volt, csak későbbi jelenség az, hogy a mese egyértelmű a kitalált, hazug történettel. Sokszor meggyőződhettünk róla, hogy a mesemondás közben a hallgatók és a mesélő mennyire azonosulnak a történet hőseivel, s még azok is, akik jó néhányszor hallották már, együtt aggódnak a többivel, s együtt örvendeznek. A beleélést egyetlen közönségben sem találhatjuk meg annyira, mint a meséket hallgató parasztság körében.

Míg az előző mese egész Európában számos helyen előfordul, addig az alábbi, mely „Az égig érő fa” néven ismeretes, olyan elemeket is tartalmaz, melyek már a samanizmus emlékét is megőrizték.

„Hát volt, hol nem volt, hetedhét országon tul, volt egy király, s annak egy gyönyörü felesége. De olyan szép volt, hogy … hogy széles egy világon olyan szép felesége senkinek sincs, mint az övé. S volt nekik egy igen szép küsleányik, s a küsleány es olyan volt éppen, mint az édesanyja. Ugy örvendeztek benne, nagyon szerették.

Mikor a küsleány lett egy jó iskolás, akkor az édesanyja lebetegedett, s meghalt. De ugy busult a király, hogy éjt s nap nem evett, s nem aludt, csak siratta a feleségét. De a küsleány mindig vigasztalta:

– Hát jól tudod, egyszerre nem születtünk, s egyszerre nem es halunk meg. Bele kell nyugodni az Isten akaratába!

Meggondolkozott a király. Istenem, milyen fiatal ez a küsleány, ne sirjak annyit, nem tudom én avval feltámasztani. Egyszer azt mondja:

– Édes leányom, hogy én soha meg nem házasodom többet, azt kijelentem, mert én ugyse találok olyat, mint édesanyád volt, olyan nem létezik, inkább igy maradok.

Azt mondja a leány:

– Édesapám, ne maradj így, mert örökké nem leszek itt, s akkor mit csinálsz egyedül?

{H-526.} Azt mondja a király:

– Nem bánom, leányom, de én nem házasodom meg többet, inkább maradok özvegyen.

Azt mondja a Leány:

– Na, édesapám, akkor én sem menyek férjhez. Nem hagylak ebben a nagy szomoruságodban.

Volt annak a királynak egy virágoskertje, lehet, világ kerekségin ilyen szép nem volt, mint az. Amilyen virág létezik a világon, olyan mind volt abban a kertben. Különbnél különb jó illatu virágok. S a kertnek a közepén volt egy akkora fa, hogy az eget érte a teteje. Hát egy napon a királyleány kiment a kertbe sétálni. Amint sétál, elgondolkozik.

– Istenem, miért es mennék én férjhez? Mikor én olyan szép virágoskertet sehutt nem találok, amint mi nekem van.

Mikor ezt ő kiszólta, akkora szél indult, hogy azt hitte, a fa kidől a zsigeriből. Az a szél fölkapta a leányt, s felvitte annak a nagy fának a tetejébe a királyleányt. De nem látta senki, hogy eltünt a leány. Hát várja az apja, lejárt az üdő, várja, hogy jöjjön haza. Nem jő. Mindjárt küldi a szakácsnéját, hát nem jő bé. Esszekereste minden szegét-zugát a virágoskertnek, hát sehuntt se találta. Katonaságot parancsolt ki a városba, hogy utcáról utcára keressék. Nem találták sehutt meg. Hát a király immár nem tudta, mit csináljon, kitette a hirdetménybe, hogy az ő lánya elveszett, ha valaki tud felőle, jelentse, hogy hol van. De mind heába, most mindig sirt a leányért, hogy a szüve szakadott meg. Esszegyüjtötte a tanácsosait, mit tégyen? Hogy tudja meg azt, hogy a leánya hol van? Senki el nem tudta találni, hol lehet az a leány.

Mikor egy éjszaka lefeküdt a király, s elszenderedett, meglátta álmában, hogy amikor szombaton az a nagy szél fujt, a forgószél felkapta, s felvitte annak a nagy fának a tetejébe a leányt. Egy huszonnégy fejü sárkány kastélyában van. Na, ezt az álmot látta, s mikor felébredett, azt mondta, hogy Istenem, ez jeles álom!

A király kihirdette, hogyha kerül egy olyan vitéz, aki a lányát lehozza a fia tetejéről, annak adja a lányát s fele királyságát s holta után az egész birodalmát. Hát bizony, mikor ezt meghirdették, hát jöttek a királyfiak, hercegek, bárók, olyan szép daliás vitéz legények, mint a szép gyujtott szál gyertya. Egymásnak adták az ajtót, jelentkeztek, hogy ők lehozzák. De bizony, olyan legény nem akadott, aki fel birjon menni arra a fára. Valameddig felmentek, de mind visszaestek, s kinek karja eltörött, kinek nyaka kitörött. Hej, szomoru a király, sir mindig, hogy senki se bir felmenni, sohase látja meg a leányát.

Volt a királynak egy kanász fiucskája, egy pásztor a disznók mellett. Lehetett egy tizenöt-tizenhat esztendős fiucska. Jánoska volt a neve. Járt ki az erdőbe a disznókval. Hát amint egy napon kiment a disznókval – Jánoska is olyan szomoru volt, ő is sajnálta a királykisasszonyt –, egyszer megáll egy fa mellett, s reatámaszkodik a pásztorbotjára. Ott hogy gondolkozott, azt mondja

– Hej, elveszett a drága jószivü királyküsasszony, s nem lássuk meg többet.

Egyszer egy küsmalac odamenyen, s azt mondja neki:

– Jánoska, ne busulj, mert te hozod le a királylányt.

Nézi Jánoska a küsmalacot, mert még nem hallta, hogy beszéllett volna.

– Mit beszélsz, te küsmalac, ilyen heábavalóságokat?

Azt mondja:

– Nem beszélek én heábavalóságokat, Jánoska, csak hallgass meg engem, {H-527.} menj el a királyhoz, jelentkezz, hogy te lehozod, s akkor neked kell adja lányát feleségül, csak azt mondd meg a királynak, mielőtt elindulnál fel a leány után: – Felséges király, én lehozom, de először vágasd le a bihaltehenet, s a bőriből csináltass nekem hét pár pacskert, s hét rend ruhát, s amire az elszakad, akkorra én visszajövök.

Azt mondja a küsmalac:

– János, azt is megmondom neked, mikor felérsz a fának a derekáig, elérsz egy vékony ágat, de olyan hosszu az az ág, hogy vagyon másfél világ a hossza, de vékony, kell te azon végigcsusszál, végigmenj, s hogyha te ottan el birsz menni, akkor biztosan fel tudsz menni a fa tetejére. Csak arra vigyázz, le ne essél, mert ha onnan leesel, pozdorjáé szakad a csontod es. Ott érsz el a fának a leveléig, odáig nincs levele a fának. Akkora levelei vannak, hogy minden levélre elfér egy ország. Aztán ha egyszer te ott látod magadat, akkor bizhatsz, hogy megkapod a királyküsasszonyt, fel tudod keresni.

Na, megköszönte a küsmalacnak a jó tanácsot, s még azon az este jelentkezett a királynál. Letérdepelt a király eleibe, felköszöntötte szépen.

– Na – azt mondja a király –, mi bajod, fiam?

– Felséges királyom, hogyha meg nem sértelek, volna egy kérésem tőled.

– Mi? Csak mondjad, Jánoskám, mondjad!

– Felséges király, ha megengeded, én felmenyek a királyküsasszony után a fa tetejébe, s lehozom.

A király nem nevetett soha, hogy egyszer a felesége meghalt. De akkor elnevette magát.

– Ó, te Jánoska, Jánoska, milyen gondolatval jöttél te ide hozzám!

– Én azzal, hogy felmenyek, s lehozom, csak mondjad, hogy megengeded.

– Istenem – azt mondja –, milyen derék daliás vitézek nem tudtak felmenni, s ilyen gyermek, mint te, le akarod hozni?

– Hát az az én bajom, csak igérd meg, hogy megengeded.

– Hát fiam, ha annyira mentél, én megengedem, de csak ugy, hogyha visszaesel, haljál meg abba a helybe, mert ha visszaesel, megöllek abba a helybe, mert így erőszakoskodsz velem.

– Na, felséges királyom, ha megengeded, vágasd le a bihajtehenet, s csináltass nekem hét pár pacskert, s a bőréből hét rend ruhát, s még abba én visszatérek, lehozom a királyküsasszonyt, az Isten megsegit.

Na, a király levágatta a bihajtehent, csináltatott neki hét rend ruhát és hét pár pacskert.

Na, kész a ruha is, egy rendbe felöltözött Jánoska, a többit esszepakolta, s vitte magával. Csomagolt a király neki utravalót, legyen, mit egyék, igyék.

Azt mondja a király neki:

– Na, Jánoska, az Isten segéljen meg, s kévánom, hogy a leányomval térjél vissza, mert akkor szerencsés leszel te es.

Annyian gyültek essze a csudára, hogy menyen fel, hogy rettenetes sokan, hogy lássák, hogy bir felmenni. Jánoska mindig hordott magával egy baltát, hát ő azt elvitte, s mikor a fa tövéig ment, a baltáját belévágta a fába, s mászott, mint a macska, de elbucsuzott a világtól a földön. Aztán kihuzta a baltát, s ujabban feljebb vágta a fának. Igen-igen hosszu volt a dereka, későre érte el az ágakat. Azért volt olyan nehéz felmenni. Addig a baltát örökké vette ki, s vágta fennebb-fennebb, hogy érte el az ágát a fának. Akkor immár egy perc, kettő, immár elveszett az ágak közt Jánoska, s nem látták a földről. Addig ment ott János fel, fel, fel, mig elérte a hosszu ágat, amit a küsmalac nevezett.

{H-528.} – Hej – azt mondja –, nem heába mondta a küsmalac, nehez itt keresztülcsuszni!

Vékony volt nagyon az ág. Talpon nem hirt menni, hanem lefeküdt haslag, s csuszott, mint a hernyó. Mikor odaért a lapijához, akkor talpra állott, s a szemit behunyta, s azt mondja:

– Szervusz világ – és ráugrott a levélre, mint egy béka.

Na, mikor kicsit megpihent volt, mert erősen el volt fáradva, mikor kipihente magát, erősen megvigyázkodott, s azt mondta:

– Hát, Istenem, itt es olyan világ van, mint az alföldön. Szántanak, vetnek.

Olyan városok voltak, hogy még huszemeletes es volt egy ház. Menyen, mendegél, de senkivel nem találkozott emberrel, emberi állatot nem látott, pedig a város nagyon szép volt. Hát mint ment ő a nagy emeletes házak előtt, vigyázkodott erre is, s mint jobbra, balra vigyázkodott, egy szózatot hallott:

– Hol jársz te, Jánoska?

Hát a felső emeletből szóltak le, a királyküsasszony meg neki szól.

– Hová mész?

– Téged kereslek, királyküsasszony. – Igy teszen a királyküsasszony:

– Psz, csendben – azt mondja –, nehogy meghallja az uram, mert azonnal kivégez, gyere fel az emeletbe.

Kiment elébe, s bévitte.

– Gyere bé, mert az uram nincsen idehaza, s addig bár beszélgessek egy kicsit veled, amig hazajő.

– Jaj, Jánoska, tudod te azt, hogy az én uram a huszonnégy fejü sárkány? Ha megtudná, hogy azért jöttél, hogy visszavigy, azonnal véged volna. Mit csinál édesapám?

– Isten tudja, mit csinál – azt mondja –, örökké sir. A szeme soha meg nem szárad a könnyeitől.

Elmondta neki gyorsan, hogy hány királyfi próbált felmenni utána, de senki se birt felmenni. Azt mondta a király, aki le tudja hozni, annak adja féleségül. Hát azt mondja:

– Én es próbáltam, s ingem ide segitett az Isten, de én nálad nélkül le nem megyek, amig én téged le nem viszlek.

– Kérlek, Jánoska, hallgass, nehogy meghallja ezt a sárkány.

Mindjárt adott neki enni, s inni, hogy egyék s igyék.

– Most azt mondom neked, Jánoska, hogy én téged elbujtatlak, hogy ne találjon meg az uram, mikor hazajő – azt mondja. Hát bebujtatta egy teknő alá. – Először megmondom, ki jött ide, mert erősen ideges, aztán majd elbujtatlak.

Egyszer jő a sárkány. De mikor hét mérföldre volt, ugy jött, olyan hatalomval, hogy a buzogányát előre hajitotta, s a kapu kétfelé nyilt.

– Na, János, jő, mert immár a buzogányát előre hajitotta.

Egyszer jő bé, hát orditozik:

– Miféle idegen szag van idebe? Ki járt itt? – azt mondta. – Még az uton megéreztem, hogy idegen járt itt.

– Jaj – azt mondja –, ne haragudj, édes férjem, az alföldről jött fel a kanászunk, hogy megkeressen ingemet, nagyon sajnál, hogy nem lát, s jött, hogy szolgáljon ingemet itt tovább.

– Nahát, hol van? Add csak elé!

– Én eléadnám, csak ne bántsd szegénykét, mert azért jött, hogy ingem itt szolgáljon tovább.

{H-529.} Felemelte a tekenőt, s kiengedte Jánost. Sárkány eleibe állott, megnézte, s akkor békapta a szájába, s elnyelte, s kiköpte. Így tett vele háromszor.

– No – azt mondja –, ha idejöttél, hogy szolgáljad a királynődet, de majd meglátom, hogy fele kár-e, amit megettél, vaj egész. No hát ülj le, s egyél velem!

Hát evett, s ivott Jánoska. Mikor a sárkány es ett, itt, kimentek az istállóba. Megmutatta neki a lovát, marháit, hogy mit kell dolgoznia.

Hanem volt a többi lovak között, legbelül a szögletben feküdt egy csitkó. Olyan sovány volt az az egy csitkó, hogy nem tudott felkelni, nem tudta szétválasztani a lábait az ő nagy soványságában. A többi lovak meg olyan kövérek voltak, hogy rothadtak el a nagy kövérségben. Azt mondja a sárkány Jánosnak:

– Tudod-e János, ezeket itasd, etesd, s pucoljad. De ezt a csitkót, aki ott fekszik, azt nem kell pucolnod, de nem is kell azt adni, amit ezeknek, hanem, mikor szénát kér, akkor zabot adj, s mikor zabot kér, akkor vizet adj, de egyszer sem szabad azt adni, amit ő kér.

Na, igy megmutagatott neki mindent. Jánoska ott maradt az istállóban, s ő bément.

Nahát, igy menyen, ma ez, holnap az. Ott ült egy hónapig a legény, nagyon jól viselte magát. Ugy csinált, ahogy a sárkány parancsolta, olyan megbízott volt immár, hogy nem kellett semmit mondjon neki, mindent elvégzett, mint hogyha ott született volna, nagyon tetszett neki. Mindent elvégzett.

Hát egy napon a sárkány elment vadászni, a Jánoska etetett az istállóban, s egyszer megállt a sovány csitkó hátánál:

– Szegény csitkó, miért vagy olyan sovány? Nem tudsz te innét felkelni, szegény?

Egyszer csak megszólal:

– Jánoska, látom, jó szüved van, csak nincs idő többet beszélgetni most, majd mondok én neked többet.

Nem volt üdő, mert a sárkány mindjárt jött haza.

Nahát, akkor a sárkány megnézett mindent, s mindent rendben kapott. Szerette Jánoskát, ott evett az asztalnál. Másnap megint elment a sárkány, s Jánoska es kiment az istállóba, s ellátta a marhákat. Akkor megint megszólalt a csitkó:

– Jánoska, én látom, hogy te jószüvü legény vagy, én tudom, miért jöttél, de innen visszavinni a királyküsasszonyt bajos. De ha te meghallgatsz ingemet – azt mondja –, szerencsés leszel. Nézd csak, Jánoska, holnap vasárnap. Most te bémész, mondd meg a királyküsasszonynak, hogy az urától valahogy kétszinkedje meg, kérdezze ki édes beszéddel, hogy hol tartja ő az erejét. Nézd csak, kérdezze ki, ő nem akarja megmondani, de sikogassa, valahogy vegye ki belőle, s akkor te mondd meg nekem! Hát igy es esett. Bément Jánoska, s mondja a királynénak:

– Felséges királyküsasszony, hát azt mondom es magának, kérdezze ki az urától, hogy hol tartja ő az erejét. Felséges királyné, megmondom, ha azt akarja, hogy az édesapját még meglássa, akkor kérdezze ki az urától, hogy hol tartja az erejét.

– Ó, Jánoska, azt nehéz lesz kikérdezni, azt ő nem mondja meg – azt mondja. De valami édes mázos beszédekvel kiveszi belőle.

Hát egyszer jő a sárkány, ugy elvette a buzogányát, hogy a kapu kétfelé esett. Hét singnyi láng jött előre a torkán, ahogy jött. Vacsorát adott neki, s ettek, ittak. Másnap megint elment. Azt mondja a felesége a sárkánynak:

– Kedvesem, ne menj el ma es vadászni, pihenj immár idehaza es, én mindig {H-530.} csak egyedül vagyok. Én nagyon unom ezt. Kévánnám, bár egy nap itthon ülj velem.

Odahajolt, kezdte sikogatni, sajnálgatni. Hát erősen örvendett a sárkány, azt hitte, hogy szereti őt, pedig ugy szerette, mint a trágyát, de nem volt mit tegyen.

– No – azt mondja –, kedves férjem, ha igazságos vagy hozzám, ne tagadd meg tőlem, ha kérdezek tőled valamit.

– Mit, kedves feleségem? Mit akarsz tőlem?

– Nem akarok én egyebet semmit – azt mondja –, csak mondd meg nekem, hol tartod az erődet?

– Ó, édes feleségem, te azt miért akarod tőlem tudni? Erről sohasem volt szó még. De azt még nem es tudja senki, csak én, hogy hol az én erőm.

– Hát nekem sem mondhatod meg? Hát én neked feleséged vagyok?

– Hát nem mondom meg. Mindent megmondok, de ezt nem fogom megmondani.

Azt mondja az asszony:

– Akkor te ingemet nem szeretsz igazán, azért nem mondod meg, mert ha jobban szeretnél, akkor meg nem tagadnád tőlem. – És az asszony sirni kezdett.

S akkor megsajnálta az ura:

– Hát ne sírj kedvesem – azt mondja.

– Hogyne sirnék, kedvesem, mikor most béüsmerted, hogy ingem igazán nem szeretsz.

– Dehogynem szeretlek.

– Ha szeretnél, akkor azt megmondanád nekem.

– Nézd csak, édes feleségem, ez nagy titokban van. S nem szabad senkinek sem tudni.

– Én ugy halltam örökké, hogy mikor egyszer megesküszik az asszony az urával, akkor egy szív s egy lélek kell legyen, hát miért tagadod tőlem?

– Hát nézd csak, drága feleségem, de azt senki meg ne tudja!

– Dehogy, miféle beszéd ez?

– Hát én megmondom. Ott van az én erőm, ott van az erdőn, egy ezüst medve, s minden délkor itt s itt van egy patak, ahhoz a patakhoz jár vizet inni. Azt a medvét ha valaki meglőné, s a fejét ketté hasitaná, abban van egy vaddisznó, akkor kiugrik belőle, s azt a vaddisznót ha valaki lelőné, s a fejét kettéhasitaná, abból kiugrik egy nyul, s azt a nyulat, ha valaki lelőné, s a fejét kettéhasitaná, abból kiugrik egy skatulya. Azt a skatulyát hogyha valaki esszetörné két kővel, hát abban van kilenc darázs: az az én erőm. Ha ezeket a darazsakat elpusztitják, még annyi erőm se lesz, mint egy beteg légynek. Azért van ez a nagy titokban, nem szabad megtudni senkinek sem, hogy én hol tartom az erőmet. – Nahát – mondja neki a felesége, megcsókolta: – Ó, kedvesem, nem akartad megmondani, hiszen nem született olyan ember a világra, akinek elárulnálak téged. Na most, kedves férjem, most igyunk egyet.

Felhozott egy kancsó bort a legerősebből, aztán leültek.

– No, most igyunk a te egészségedre!

Megtöltötték a poharakat, s koccintottak. Az ember fel es hajtotta. Az asszony ugy csinált, mintha meginná s letöltötte a földre.

– Na – azt mondja az ember –, na most igyunk egy pohárval a te egészségedre es.

Akkor megint megtöltötték a poharakat. Az ura akkor ezt megitta, de az {H-531.} asszony tette magát, hogy iszik, s akkor letöltötte a mellén. Akkor azt mondja az asszony:

– Most igyunk egyet a Jánoska egészségére es!

Akkor azt es megitták, akkor egy kicsit beszélgettek. De látta az asszony hogy az ura egy kicsit részeg, mert szernyü erős volt a bor.

Azt mondja az asszony:

– Kedves férjem, még egyet igyunk, hogy sokáig éljünk!

Azt es megitták, s akkor az ember felborult, mint egy darab fa, csak oda leesett. Ugy aludt, ugy, hogy ugy horkolt, hogy világ-ügyibe nem volt.

Aztán az asszony kiment, Jánoskát béhitta:

– Na, Jánoskám, ki tudtam, hogy hol van az ereje, kikérdeztem.

Mindjárt elbeszélte neki, s akkor Jánoska kiment az istállóba a csitkóhoz, s azt mondja neki:

– Nézd, hol tartja az erejét: az erdőben van egy ezüst medve, s délebédkor az aranypatakhoz jár inni vizet, s ott ha le lehetne lőni, s a fejét kettéhasitani, abból kiugrik egy vaddisznó, s azt a disznót ha valaki lelőné s a fejét kettéhasitaná, abból kiugrik egy nyul, ha a nyulat es lelőnék, annak a fejéből kijő egy skatulya, s abban van kilenc darázs. Ez az ő ereje. Ha azt a skatulyát esszetörné valaki, hogy a darazsak elsemmisüljenek, akkor neki nem lenne annyi ereje se, mint egy légynek.

– Na – azt mondja a csitkó –, Jánoska, eriggy, gyujtsál meg egy öl fát, s mikor az elég, hozzál bé nekem vagy három sufnyi parazsat.

Szaladt es Jánoska, és tett egy jó tüzet. Mikor elégett az az ölfa, s tiszta parázzsá vált, bévitt három sufnyival neki. A csitkó azt felnyalta. Mikor felnyalta, akkor térdre állott.

– Most aztán engedj ki ingemet az istállóból!

Kiengedte, a csitkó felnyalta az öl fa parazsát. Amikor felnyalta, tiszta aranyszőrű paripa lett belőle, tiszta aranyszőrű, s öt lába lett.

– Na, Jánoska, most szaladj le a pincébe, te tudod, hol a kulcs!

– Igen – azt mondja.

– Szaladj le a pincébe, fel van akasztva egy aranynyereg s egy rend aranyruha neked, öltözz fel hamar, hozd fel a nyerget, s tedd a hátamra, s van egy kard felakasztva a szögre, azt es vedd le!

Na, ugy es tett Jánoska, elhozta a nyerget, a felakasztott kardot, felöltözött egy rend ruhába.

– Most ülj fel a hátamra, menjünk!

El es mentek, beértek az erdő közé, de a csitkó jól tudta, hova akar menni, inert üsmerte a helyet.

Mikor odaértek, éppen akkor ivott a medve a patakban, s mikor meglátta ezeket, hát kezdett bömbölni, s jött nekik.

Azt mondja a csitkó:

– Ne féljél János, légy bátor!

Mikor közeledett volna a medve, ugy megrugta a csitkó, az ötödik lábával a medvét, hogy felborult, s akkor odaugrott Jánoska, s a kardval a fejét kettévágta. De ugy kettéhasitotta a fejét, hogy kiugrott a disznó belőle. Az es nekiment Jánoskának, hogy megölje, de azt ugy megrugta az ötödik lábával a csitkó, hogy az es felhöngörödött, de akkor szaladt a karddal a Jánoska, s kettévágta a fejét. Akkor kiugrott a nyul belőle, s kezdett szaladni, de a csitkó még jobban tudott szaladni, de ugy felrugta, az es felhöngörödött. Akkor kettéhasitotta {H-532.} annak es a fejét, s akkor kiugrott az a skatulya. Szökdösött, s ugrált, de János elővett két nagy követ, ugy összetörte, hogy semmi sem vált belőle.

– Na – azt mondta a csitkó –, mehetünk haza bátran, nincs már félni tőlük.

Hazamentek, s a sárkány akkor ott feküdt, ahol le volt esve, s azt mondja:

– Ugye, Jánoska, elvettétek az erőmet? Na, nem baj, ha elvettétek es, de legalább bár az életemet hagyd meg.

– Meghagyom én mindjárt!

Elragadta a kardját, de mind a huszonnégy fejét bévágta. Nahát, akkor immár végzett a sárkány, immár megdöglött.

– Na – azt mondja a csitkó –, most mondd meg nekem, János, mit akarsz! Itt akarsz király lenni, ebben az országban? Itt es lehet, ha akarsz, ez a tied immár, de ha el akarod vinni a király lányát, elviheted haza es.

Azt mondja János:

– Hát, köszönöm, hogy ajánlod ezt az országot, de nincs nekem arra kívánságom, hogy itt maradjak, hanem megyek haza. Nagyon sajnálom az öreg királyt, haza akarom vinni a lányát.

– Nahát – azt mondja –, ha haza akarod vinni, haza es elmehetsz, szedjél a kincsből, aranyból, amennyit csak el birsz vinni, mert van itt elég. S üljetek fel a hátamra, mind a ketten, mert elviszlek.

Mikor felültek, mondja:

– Most hunyjátok bé a szemeteket.

Béhunyták a szemüket, s mire azt mondták volna: hipp-hopp, hol gondolom, ott leszek, akkorra már ott voltak a királynak az udvarában.

Bémentek. Az öreg király immár halálán volt bujában, immár holt meg. Odament János, jelentette, hogy megérkezett:

– Felséges király, elhoztam legkedvesebb lányodat, akit annyira fájlaltál.

Azt mondta:

– Hol van?

Kinyitotta a szemét akkor a király, megszólal a leány:

– Itt vagyok, édesapám.

Mindjárt ráborult az édesapjára, sirtak, mind a ketten örömükben, de mind a hárman.

– Na – azt mondja –, fiam, János, elhoztad a leányomat, te vagy mától fogva ennek az országnak a királya, s neked adom a leányomat, az országomat, mindent átadok neked.

S mikor ezt kimondta a király, s az áldást reáadta, azonnal meghalt. Elvette János a király leányát, s máig es élnek, ha meg nem haltak.

Az égig érő fa motívuma a magyar népmesék egyik legrégibb eleme. A kutatók jelentős része az urál-altaji népek samanisztikus szertartásával hozza kapcsolatba (l. 635–6. l.). Így Diószegi Vilmos ezeket írja: „Ez az égig érő fa nem más, mint a samánhit világfája, a kanászlegény nagy tette pedig az egykori samánavató szertartás emléke, amikor is a samánjelöltnek a világfát jelképező, e célra elkészített, rovátkolt fára kellett felmásznia.” Ez az elem a magyar mesekincsben más típusokkal összekapcsolva fordul elő, néhol bevezetőként, más mesék elején is megtalálható.


Képtalálat a következőre: „rózsa vitéz”

Rózsavitéz | Magyar Népmese Színház

www.magyarnepmeseszinhaz.hu/rozsavitez


Bárdos József: Párválasztás a tündérmesében

Nyomatási nézet

Ki választ valójában?

 

 

I.

A klasszikus tündérmesék nem múlnak el. Mindegy, hogy irodalomelméleti, mese- vagy mítoszkutatói, freudista, jungiánus vagy feminista szemmel tekintünk rájuk, mindenképpen olyan szövegeknek látszanak, amelyek az ember és emberi élet lényegéről beszélnek. Ebben a tekintetben, mondhatni, egyetértés van a legkülönbözőbb irányból érkező kutatók között.

Bettelheim így fogalmaz: „A sok évszázados – ha nem évezredes – szájhagyomány a meséket addig finomította, míg egyaránt alkalmassá váltak nyilvánvaló és rejtett jelentések közlésére – egyaránt tudtak szólni az emberi személyiség különféle belső rétegeihez, és éppúgy beférkőztek a pallérozatlan gyermeki észjárásba, mint a felnőtt árnyalt gondolkodásába. Ha az emberi személyiség pszichoanalitikus modelljéből indulunk ki, a mesék fontos mondanivalót hordoznak a tudatos, a tudatelőttes és a tudattalan tartalmak számára, bármilyen szinten is működjenek is az adott időben.”1 Ha nem mélyedünk is el e szövegek jelentésének pszichológiai mélységeiben, akkor is nyilvánvaló, hogy a mesék a legkülönbözőbb élethelyzetek, problémák megjelenítői, életmodellek hordozói, az embert körülvevő világ művészi megjelenítői, s ebben a mivoltukban az emberi megismerés egyik – a kisgyermekkorban szinte egyetlen – lehetőségét nyújtják. Madonna Kolbenschlag ezt így fogalmazza meg: „A tündérmesék kollektív tudatunk tündérmeséi. Bevésődnek kulturális emlékezetünkbe, mert az emberi lét azon kríziseit értelmezik, amelyek mindannyiunkban közösek.2

Megerősíti ezt a gondolatot könyvében Boldizsár Ildikó is: „A mesék is szimbólumokat használnak, mégpedig az emberiség közös tapasztalataiból kiindulva. A mesei szimbólumok abban segítenek, hogy rajtuk keresztül is átélhetővé váljon a sorsunk, és olyan kérdéseket is feltegyünk, amilyeneket addig nem mertünk.”3

Ehhez azt tenném hozzá, hogy a mesében átélt események valamiképpen személyes élettapasztalattá válnak. Beépülnek az emlékezetbe (mindenekelőtt az érzelmi emlékezetbe), és amikor azután a saját valóságos életünkben a meseiekhez hasonló helyzetbe, hasonló döntési szituációba kerülünk, ezek az emlékek (akár öntudatlanul is) befolyásolják cselekedeteinket, döntéseinket. Ez persze így van minden művészeti alkotás esetében, de a klasszikus népmesék esetében ez a hatás még hatványozottabban jelentkezik. Ez összefügg a klasszikus népmesék (több)ezer éves múltjával, szimbólumainak mély pszichológiai beágyazottságával.

Ha már most föltennénk a kérdést, miről is szólnak a tündérmesék, a válaszok kimeríthetetlen sokaságával találnánk szemben magunkat. Ám ha megpróbálunk a mesék eredete, történeti emlékezete felé tapogatózni, szinte a megvilágosodás erejével tárul föl a viszonylag egyszerű, egyértelmű felelet. Annál is könnyebb dolgunk van, mert igaza van Proppnak, a tündérmesék (ő a varázsmesék kifejezést használja e mesetípusra4) strukturális szempontból akár egyetlen mese variánsainak is tekinthetők.5 A feltett kérdésre tehát egyetlen mondattal megadhatni a választ: a tündérmesék a felnőtté válásról szólnak. Alátámasztják ezt a mese- és mítoszkutatások. Hivatkozhatom a már emlegetett Bettelheim mellett ismét csak Propp6 vagy Eliade7 kutatásaira. Mindketten, ha különböző módokon is, de a történelem előtti idők felnőtté avatási szertartásaival hozták összefüggésbe a tündérmesék szüzséjének jellegzetes mozzanatait. Ez a válasz természetesen jó, de témánk szempontjából még mindig túl általános. Ám nem nehéz közelebb jutni egy pontosabb válaszhoz sem. Ha megkérdeznénk, mit is jelent konkrétan a felnőtté válás a tündérmesében, kiderül, ez a párválasztást, a házasságot jelenti. A tündérmese utolsó mozzanata (Propp kifejezését használva), hogy „a hős megházasodik és trónra lép8 vagy valami, ezzel egyenértékű esemény.

II.

A klasszikus tündérmesék, ki ne emlékezne rájuk, leggyakrabban arról szólnak, hogy a legkisebb királyfi nekivág a világnak, megy, mendegél… És addig megy, addig mendegél, míg meg nem tudja, hogy a hétfejű sárkány elrabolta a királykisasszonyt. Akkor aztán bátran szembeszáll a gonosszal, levágja mind a hét fejét, és elveszi feleségül a királykisasszonyt (akivel mindig megkapja a fele királyságot is), hogy aztán már csak ásó, kapa, nagyharang válassza el őket: azaz boldogan éljenek, amíg meg nem halnak.

Általában nem szoktunk odafigyelni arra, mi is történik valójában. Való igaz, a tündérmesékben a férfi hősök sokszor megmentik a királykisasszonyokat a sárkányoktól, hogy visszahozzák őket az alsó (esetleg a fölső) világból, hogy a legnehezebb próbatételeket is teljesítik értük. Sokan úgy gondolják, hogy a tündérmesék mindig a férfiakról szólnak. És a férfiakról szólva, mondják, egy elmúlt világ, egy elmúlt kor időszerűtlenné vált felfogását tükrözik. Az ilyen felületesen ítélkezők megelégszenek a futó benyomással, s azt mondják, a tündérmesék a nőt valamiféle (jutalom)tárgynak mutatják. Amelyet elrabolnak, és amelyet visszaszereznek. Amelyet odaígérnek, és oda is ajándékoznak a férfi hősnek a mese végén. A királyfit pedig olyannak mutatják e mesék, akinek a számára igazán nem is érdekes, kit ment meg: a lényeg a sárkány legyőzésén van, ami utána következik, az már csak afféle levezető játék, az előző mozzanatban benne foglalt következmény. Ezért van aztán, hogy a XX. századi feminizmus olyan nagy hévvel támadta a tündérmesét, mintha legalábbis a női emancipáció kivívásának legfőbb akadálya éppen ez lett volna. A már idézett Kolbenschlag így fogalmazza meg (elítélő) véleményét: „Ekképp a jelentés egyetemes szintjén Csipkerózsika leginkább a passzivitásjelképe, tágabb értelemben a nők lelki-szellemi helyzetének metaforája – el van vágva az önmegvalósítástól és az etikai képességtől egy férfiak irányította környezetben.”9

A mesék üzenete persze bonyolult, sokrétegű, bizonyára ez az értelmezés is helyes lehet bizonyos élethelyzetből hallgatva-olvasva-szemlélve a történeteket. Ám súlyos tévedés azt gondolni, hogy a tündérmese nem tud ennél sokkal többet a barátságról, a szerelemről, a párválasztásról, a házasságról. És egyáltalán nem igaz, hogy tényleg csak azokat az úgynevezett hagyományos férfi-nő szerepeket mutatja, amelyekben a férfi aktív, a nő passzív, a férfi cselekszik, a nő pedig nem tesz mást, mint megvárja, hogy eljöjjön érte a királyfi.

Annál kevésbé valószínű ez, mert az antropológiai kutatások, illetve a mítosz- és meseelemzések azt mutatják, hogy a hatalom (legalábbis a királyi) öröklődésének (a mesékben megőrződött) nagyon ősi módja nem a fiú-, hanem a leányági út volt. A királyi (törzsi, csoportbeli, családi) hatalom új birtokosa az a csoporton kívülről érkező férfi lett, aki a király lányának kezét el tudta nyerni. Ehhez speciális próbák kiállásával bizonyítania kellett alkalmasságát. Propp, részben Frazerre hivatkozva, nagyon meggyőzően fogalmazza meg, hogy miért lehet egyes mesékben a királykisasszony a nehéz feladatok kiszabója, más történetekben pedig a feladatok megoldásában a hős segítője: „Most értjük meg, miért kettős természetűek a feladatok. Vonzaniuk kell a vőlegényt, mert ezt követeli a közvélemény. Ugyanakkor riasztják is őt, mert a feladatok teljesítése az öreg cár halálát vonja maga után. A cárkisasszony helyzete is kettős. Mint apja leánya gyűlöli a vőlegényt, aki apja halálának okozója. A trón átadójaként azonban teljesítenie kell »hazafias« kötelességét: vőlegénye oldalán apja ellen kell fordulnia. A különböző mesékben felváltva hol a vőlegényét, hol az apját igyekszik saját kezével elpusztítani.10

Mindebből jól látható, hogy a nő mennyire döntő szerepet játszik a mesei párválasztásban. Igaz, ennek a szerepnek sokféle formája lehetséges. A következőkben néhány mesében azt szeretném megmutatni, hogy (mint valószínűleg az életben is) milyen egyértelműen a nőn múlik e választás sikere.

III.

Elsőül nézzük meg talán a Rózsa vitéz11 című tündérmesét. Ebben a mesében férfi a hős, Rózsa vitéz, aki valahol a hetedik havasban talál üresen egy szép palotát. De alighogy megtelepedne benne, megjelennek az óriások, és összeaprítják „mint a torzsát”, és kihányják az ablakon. Ám amikor elmennek reggel az óriások, előkúszik egy lányfejű kígyó, Rózsa testét összerakja, „élő-haló vízzel” életre támasztja. Amitől hősünk (mellesleg) hétszerte szebbé és erősebbé válik.

A férfi mesehős meghal tehát mindjárt az ellenféllel való első összecsapásban. És – ahogy a mesékben mondani szokták, „aludna is, míg világ és még két nap”, csak a lányfejű kígyónak köszönheti, hogy ez az álom nem tart örökké. Csak így tehet próbát másodszor, harmadszor, majd negyedszer is az óriások ellen, míg végül győzedelmeskedik.

Már ennyiből is látható, hogy ebben a mesében a hősnőnek nagyon is fontos, nagyon is aktív szerepe van. Lehet, hogy ez nem tudatosul bennünk a mese hallgatása közben, hiszen persze a lányfejű kígyó a királykisasszony, akit meg kell menteni. Ez azonban nem változtat a tényeken, annál is kevésbé, mert a mese nem elsősorban a tudatos énünkhöz beszél.

Ki választ párt ebben a mesében? Ki az aktív, és ki a passzív ebben a tekintetben?

Ha jól belegondolunk, egyértelmű, hogy valójában a királykisasszony választja ki magának Rózsa vitézt. Hiszen azzal, hogy új életre támasztja (nem is egyszer, de háromszor), ő teszi lehetővé számára, hogy végül sikeresen birkózzon meg feladatával, hogy legyőzze az óriásokat.

Érdemes a két szereplő kapcsolatának minden mozzanatára odafigyelnünk. Nézzük előbb, milyen hatással van a lányfejű kígyó Rózsa vitézre?

Látható, hogy Rózsa vitéz éppen attól lesz szebb és erősebb, hogy a lányfejű kígyó kiválasztotta (és újra és újra kiválasztja) őt (amitől újra és újra még szebbé és még erősebbé válik). De az óriások legyőzéséhez még valamire szüksége van. Nem lehet véletlen, hogy akkor ér el sikert, amikor már nemcsak önmagáért, de a lányért is harcol. A harmadik vereség után új életre támad, és a lány ekkor elmeséli neki történetét. Azt, hogy az óriások elfoglalták az apja birodalmát, megölték az apját, és ő is csak úgy tudott megmenekülni, hogy egy „kuruzsos dajkája” kígyóbőrbe bűvölte. Arra kéri Rózsa vitézt, hogy álljon bosszút apjáért, álljon bosszút érte az óriásokon. A hős válasza ez:

Te az életemet háromszor mentéd meg, szépséges királykisasszony, hanem ha megsegít a jó Isten, adósod nem maradok. Míg a világ és két nap, el nem hagylak téged.12

Rózsa vitéz tehát negyedszerre már elsősorban a lányért indul harcba. És győz. Mert – mondja a mese – az élet küzdelmeiben akkor van esélyünk a győzelemre, ha tudjuk, miért cselekszünk. Ha már nemcsak önmagunkért, de valaki másért (másokért is) vállaljuk a küzdelmet. De az is látható, hogy a férfi hős párválasztása ebben a történetben nem több annál, mint hogy elfogadja a lány választását.

Az is nagyon tanulságos, hogy a lányfejű kígyó kitart választása mellett. Bár erről a mese nem beszél, nyilván megörült Rózsa vitéz érkezésének. De hogy az vereséget szenvedett (az óriások „összeaprították”, „kihányták az ablakon”), a lány csalódásában akár úgy is dönthetne, hogy valaki mást keres (választ, vár) helyette. De nem így történik. Mert kiválasztotta magának Rózsa vitézt. Tudja (érzi), hogy csak ő lehet a párja. És új életre támasztja. És akkor sem fordul másfelé, amikor a férfi másodszor és harmadszor is vereséget szenved. Tudja, Rózsa vitéznek szüksége van erre a bizalomra. Mert csak akkor válhatunk naggyá, csak akkor találhatjuk meg az igazit, mondja a mese, ha bíznak bennünk, ha azok, akik szeretnek minket, a legrosszabb pillanatokban is képesek hinni abban, hogy végül felülkerekedünk a nehézségeken, hogy le tudjuk győzni az „óriásokat”.

Mondhatja valaki, felületesen vizsgálva a történetet, hogy végső soron a lányfejű kígyó is a várakozó mesehősnők közé tartozik. Ki tudja, kígyóbőrbe „kuruzsolva” mióta várta már, hogy eljöjjön végre az ő Rózsa vitéze. De passzivitásról szó sincs ebben a történetben. Ellenkezőleg! Annál is inkább, mert az eddig emlegetettnél is sokkal többet elmond ez e tündérmese nő és férfi egymásra találásáról.

Idáig alapjában véve Rózsa vitézről beszéltünk. De az ő feltámadásai önmagukban nem volnának elégségesek ahhoz, hogy a lányfejű kígyóval egymásra találjanak. Ehhez arra is szükség van, hogy a lány fokozatosan (először hónaljig, másodszor övig, harmadszorra pedig teljesen) levesse magáról a kígyóbőrt. Ez a mese döntő mozzanata, az utolsó összecsapás előtt:

A lány is a kígyóbőrből egészen kikerekedett; így igen kedves, szép teremtés volt!”13

A kígyóbőr, amely a gonoszság (az óriások világa, hatalma) ellen védte, amely hosszú ideig egy másféle létállapotban tartotta a lányt, most fokozatosan lefoszlik róla.

Így van ez, így kell lennie. A világ ellen valamennyien „kígyóbőrbe” öltözünk, elrejtjük valódi énünket, védekezünk az ismeretlen ellen, igyekszünk megóvni személyiségünket a külső, negatív hatásoktól. A mese arról beszél, hogy ez rendjén is van mindaddig, amíg el nem jön az, akit a párunknak szeretnénk. Akkor azonban le kell vetkőznünk ezt a védőpajzsot. Ez persze nagyon is kockázatos dolog. Hiszen ha rosszul választottunk, ha érdemtelenre pazaroltuk bizalmunkat, ott marad(hat)unk védtelenül, kiszolgáltatva a gonosz világnak. Vajon mi lenne a lányfejű kígyóval, ha Rózsa vitéz mégis tévedésnek bizonyulna? De ezt a kockázatot vállalnia kell. Aki nem képes megnyílni választottja előtt, az nem is fogja tudni elnyerni annak szerelmét. Nem véletlen, hogy Rózsa vitéz is éppen a mesének ennél a mozzanatánál mondja ki:

Legyen tied az életem s egészen magam!14

Igen: férfira és nőre egyként ez érvényes. Képeseknek kell lennünk arra, hogy önmagunkat egészen, feltétel nélkül odaadjuk, átadjuk annak, akit szeretünk. E nélkül nem találjuk meg a boldogságot.

A lányfejű kígyó tehát nagyon is aktívan cselekszik ebben a történetben. Tulajdonképpen ő teremti meg magának a győztes férfit (akit képes elfogadni akkor is, amikor – esetleg még – vereséget szenved). Ez a mesehősnő egyáltalán nem passzív jutalom, nem a hős megszerezte értékes tárgy, hanem a gonosz ellen folytatott harc cselekvő részese, Propp kifejezését használva egyszerre „cárkisasszony” és „segítőtárs15 is. Ő itt a párválasztás döntő tényezője.

Nem is lehet ez másként. Mert – és erről még nem is volt szó – a nő a mesékben igen gyakran közvetlen kapcsolatban áll élettel és halállal, ő a nagy misztérium ismerője. Ez a lány is, aki kígyó és ember egyszerre, élet és halál ura. Az övé az „élő-haló víz”, amit más mesékben tán éppen Tündérszép Ilona palotájában őriznek. Mert ő maga a nő, csupa nagybetűvel. Aki kígyóként nemcsak a női szexualitás megtestesülése, hanem az élet-halál titkainak tudója is, akinek rokonsága a Gilgamestől az élet füvét elrabló kígyótól a paradicsomi csábítóig terjed: mindig ugyanazokkal a képességekkel, ugyanazzal a csodás hatalommal.

IV.

Másodiknak egy olyan tündérmesét választottam, amelyben első ránézésre megint csak minden a férfi hősön múlik: A malacon nyert királylány16 című népmesét. A bennünket most érdeklő történet arról szól, hogy a legény (János) a három kismalacát legelteti, amikor (háromszor egymás után) megjelenik egy „bokáig ruhás szép lányka17, és egy-egy malacot kér tőle. Ő pedig csak úgy adja oda a malacokat, ha a kisasszony megmutatja neki magát előbb térdig, aztán derékig, végül „úgy, ahogy lett nyakig”18. Így aztán megtudja, hogy a lány milyen titkos jegyeket visel magán („a hátán egy fényes nap, keblén meg a hold és csillag ragyog”19). Igaz, hogy a legényt az anyja minden alkalommal alaposan megszidja, bottal is nekiesik. De ez sem tántorítja el a hőst attól, hogy legközelebb is alkut kössön a kisasszonnyal. Tehát a fiú kemény elhatározására is szükség van.

Láthatjuk, valójában ebben a mesében is a lány a párválasztó: ő az, aki odamegy a fiúhoz, aki megszólítja, aki egy malacot kér tőle. És a mindent meghatározó döntéseket is ő hozza meg. Igaz, habozik, amikor meg kell mutatnia magát, de aztán mindhárom alkalommal igent mond, egyre jobban és jobban kitárulkozva Jancsi előtt.

Ennek a döntésnek az elhatározó voltát még egyértelműbben mutatja a Benedek Elek-féle változat. A kicsi bojtár című mesében ugyanis nem egy, hanem három királykisasszony szerepel. S mindhárman kérik a kicsi bojtártól a csodás tárgyakat (itt nem kismalacot, hanem ezüst-, arany- és gyémántliliomot). S mindhárom alkalommal ugyanaz játszódik le. A kicsi bojtár azt mondja, annak adja a virágot, aki megmutatja neki magát („aki megmutatja magát térgyig”, aztán „amelyik megmutatja neki a bal mellét”, végül „ki megmutatja a jobb mellét20). S mindhárom alkalommal csak a legkisebb királykisasszony teljesíti a kérést:

A két nagyobbik leány nagy szégyenkezve befutott a házba, de a legkisebbik megmutatta magát…”21

Semmi kételyünk nem lehet azzal kapcsolatban, hogy valóban a királylány hozta meg a döntést: Jancsit kiválasztotta magának. Elég továbbolvasnunk a történetet. Megtudhatjuk belőle, hogy amikor eljött az ideje,

„…kihirdették, hogy a király férjhez akarja adni a lányát. Aki meg tudja mondani, hogy milyen jegyek vannak a királylány testén, a király ahhoz tüstént hozzá adja feleségül.”22

Világos, kitől származhat a feltétel. És a királykisasszony jól tudja, csak egyetlen ember van, aki a kérdésre, hogy milyen jegyek vannak a testén, válaszolni képes lehet. Ebből a szempontból is világosabban fogalmaz a másik meseváltozat. Ott a szöveg ki is mondja, hogy a feltételt a királykisasszony szabta:

Hát a két nagyobb leány csakhamar kiválasztá magának az urát, de a kisebb megbicsakolta magát, s azt mondta, hogy ő csak ahhoz megy feleségül, aki kitalálja, hogy miféle jegy van az ő testén.”23

Látható, itt is a nő az aktív, a párválasztó fél.

Visszatérve még egy pillanatra a királykisasszony habozására, érdemes felfigyelni arra, hogy ha a hősnő nehezen szánja rá magát titkai megmutatására, annak ugyanaz a fő oka, mint a Rózsa vitézcímű mesében. Tudniillik az, hogy nem elég kiválasztania magának Jancsit. A párválasztás velejárója az is, hogy fel kell tárulkoznia a fiú előtt. A legféltettebb titkait kell feltárnia az előtt, akit kiválasztott magának. Hogy valóban komoly kockázatról van szó, azt választott mesénk is bizonyítja. A próbatétel során ugyanis, amikor a királykisasszony jegyeit kell elősorolni, Jancsi óvatlanul jár el. Az egyik hamis kérő jelenlétében „beszéli ki” a titkokat.

Közben azonban előlép a másik dalia, s azt kiabálja:

– Én is épp ezt akartam mondani! Én is ezt tudtam!”24

Nagyon ismerős történet ez: gyakran előfordul, hogy a választás komolyságát fel nem ismerő, vagy éppen csak könnyelmű fél olyasmivel hozakodik elő idegenek előtt, ami párjának legféltettebb titkai közé tartozik.

A mesemondó ki is emeli, hogy milyen nehéz szituáció állt elő:

Nos, mit tegyen a király?

Nehéz a válasz. Azt mondta hát végül mind a két legénynek, hogy menjenek be ma este mindketten a királylány szobájába. Válasszon köztük maga a lány!”25

Jancsinak tehát, ha tetszik büntetésül, még egy próbát ki kell állnia: újra meg kell nyernie magának a királykisasszony jóindulatát. És még egyszer lóvá kell tennie az álhősként befurakodó daliát. Szerencsére nincs nehéz dolga:

A királylány már alig várta, hogy Jancsit láthassa. Mert ő is megismerte rögtön. Ahogy a lámpa elaludt, a sötétben mindjárt egymás mellé ültek. »Szentem, lelkem, édes galambom!« – mondta Jánosnak a királylány, s boldogan átölelte.”

És persze az sem jelentés nélküli, hogy ezek a lányok miféle jegyeket viselnek. Hiszen nemcsak arról van szó, hogy ők feltárulkoznak, de arról is, hogy ezzel magukhoz láncolják a kiválasztott férfit. A kicsi bojtár című mese kicsi királykisasszonyának két térdén egy-egy aranycsillag, a két mellén egy-egy gyémántcsillag van. Ezek nagyon szép (és égi) jelek, de valószínűleg ebben az esetben A malacon nyert királylány hősnője viseli az eredetibb, az ősibb jegyeket. Ezt olvashatjuk róla (már idéztem): „hátán egy fényes nap, keblén meg hold és csillag ragyog”.26 Ha mélyebben nem is megyek most bele ezeknek az ősi jelképeknek az értelmezésébe, az első ránézésre is egyértelmű, hogy ez a királykisasszony maga az égbolt istennője, maga a világmindenség (ha másnak nem, a kiválasztott férfinak bizonyosan).

V.

A fekete havas27 című mesének most csak egy részletét idézem. Arról van szó, hogy a mesehős, a legkisebb királyfi tűzért indul, majd huszonnégy erdei tolvaj ragadja el, és viszi magával, hogy segítségével bejussanak Feketegyászváros királyának palotájába. De ő ott megöli a tolvajokat, maga pedig egy hirtelen ötlettől vezérelve benéz a palotába.

Bement az első szobába: ott a király aludott; be a másodikba: ott a királyné; be a harmadikba: ott a király három lánya.”28

Azt gondolnánk, most aztán kiválasztja magának a legszebbet, a legkedvesebbet. De nem ez történik.

Mind a három leány fejénél egy-egy szál gyertya égett, s ő a gyertyákat elvette, s a leányok lábához tette.”29

Az égő gyertya nyilvánvaló szexuális jelkép, de ami ennél még fontosabb, hogy a királyfi egyformán jár el mindhárom királykisasszonnyal. Azaz mindhármat hívja szexuális partnernek (ha tetszik, párnak). Mintha számára mindegy is volna, melyik királykisasszony lesz a felesége. Ám a három lány közül csak egy reagál megfelelően:

Az idősebb leányok nem ébredtek föl, de bezzeg a kisebbik, s nagyot sikoltott, mikor meglátta a királyfit.”30

Azaz valójában ebben a mesében is a nő választ, azzal, hogy elfogadja a kérést, és máris menyasszonyként viselkedik:

Reszketett eleinte a kicsi királykisasszony, mint a nyárfalevél, de most már nem félt. Elvezette a királyfit a szomszéd szobába, s ottan jól megvendégelte, vacsora után pedig egy gyűrűt s egy zsebkendőt adott neki jegybe. Mert hogy szavamat össze ne keverjem, a királykisasszonynak erősen megtetszett a vitéz királyfi, de még a királyfinak is a kicsi királykisasszony.31

Megvendégeli jövendőbelijét, és eljegyzi: kendőt és gyűrűt ad neki. S nyilván az sem véletlen, hogy a mesemondó előbb említi azt, hogy a lánynak „erősen megtetszett a vitéz királyfi”, mint ahogy a királyfi érzéseit említi.

Érdemes azon is elgondolkozni, a mese nyilvánvalóan arról is beszél, hogy nem vagyunk egyformák. Ugyanarra a felhívásra különféleképpen reagálhatunk. Talán arról van szó, hogy a három alvó királykisasszony a nővé, asszonnyá érésnek különböző fázisában van. A két nagyobbik esetleg még nem áll készen arra, hogy párt válasszon, hogy belépjen a felnőtt világba.

A fekete havas története azzal folytatódik, hogy a királyfi távozik a várból, visszamegy a testvéreihez a megszerzett tűzzel. Ekkor megjelenik az álhős (a Veres vitéz), s magát a tolvajok megölőjének adja ki. A király örömében hozzá akarja adni a legkisebb lányát. Itt klasszikusan az a mozzanat jelenne meg, amit a bevezetőben említettünk: a királykisasszonyt afféle jutalomként adják annak, aki legyőzte a gonoszt. De a lány nem fogadja el az álhőst.

Sírt a kicsi királykisasszony, patakzott a könny mind a két szeméből, kétszer is földhöz verte magát, s azt mondta, inkább szörnyű halált hal, mégsem lesz a Veres vitéz felesége […] Egyszerre csak kiszaladt a szobából, otthagyta a vendégséget."32

S amikor az apja utánament mindent elmondott neki. Ragaszkodott az általa már kiválasztott (valódi) hőshöz. Úgy gondolom, ezt a királykisasszonyt sem vádolhatjuk azzal a sokat emlegetett passzivitással.

VI.

Idáig csupa olyan meséről beszéltem, amelyekben a királykisasszonyok csak többé-kevésbé rejtőzködve fejezhették ki akaratukat, és aktivitásuk lényegében az ilyen-olyan módon lezajló párválasztásra korlátozódott. A mesék másik, igen nagy csoportjában azonban ennél sokkal többet tesznek, személyes beavatkozással segítik a hőst a gonosz legyőzésében vagy a nehéz feladat megoldásában, sőt, néha kifejezetten maguk végzik el a hős helyett a kijelölt (tulajdonképpen végrehajthatatlannak látszó) feladatot.

Ilyen mese például a Szép Palkó33 című. Ebben szövegszinten is megjelenik, hogy a királykisasszony dönt a jövőjéről. Ezt olvashatjuk:

„… volt a királynak három szép lánya. Különösen a legkisebbik olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Jártak is utána bezzeg hercegek s királyfiak, de a kicsi királykisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba sem állott velük.34

A királyné ki is mondja:

Hallá-e, tudom már, hogy mért nem kell a legkisebb lánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste-lélek lánya!”35

Ezek után a király el akarja pusztítani Palkót, börtönbe csukatja, s hozzá olyan parancsokat ad neki, azaz olyan feladatok elé állítja, amelyeket nem lehet teljesíteni, nem lehet megoldani. S Palkó hiába mondja:

Felséges királyom, húzasd karóba a fejemet, mert én azt száz esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál.”36

A király nem enged (hiszen épp azért adta a feladatot, hogy Palkó belebukjon). A királykisasszony azonban olyan varázseszközt ad Palkónak (előbb egy rézcsapós, majd egy aranycsapós ostort), amellyel az ördögöket tudja mozgósítani, akik végre is hajtanak minden képtelen parancsot. Utoljára pedig, amikor Palkónak az a feladata, hogy az istállóból a vad lovakat kivezesse, és úgy és addig járassa meg őket, hogy „habot ver a testük”, a kicsi királykisasszony árulja el a hősnek, hogy ő, a testvérei, az apja meg az anyja lesznek azok a lovak. S hogy a vasrúddal meg a rézkantárral meg tudja fékezni őket. Így is történik. Palkó ezzel teljesíti mind a három kiszabott feladatot. Amikor aztán mégis menekülniük kell, mert ez a mese szabályosan tartalmazza a Propp által is leírt menekülés mozzanatot, ismét csak a varázslatos képességekkel (tudással) rendelkező királykisasszony menti meg őket (három alkalommal is). Hogy aztán egy év múltán (amikor a gonosz királyné átka már nem hat rájuk) egy-egy azonos tartalmú csodálatos álom alapján felismerjék egymást. Ebben a végső esetben, de csak itt teljesen egyforma a férfi és nő viselkedése: egyik sem aktívabb ebben a felismerésben a másiknál. Ne feledjük, már nem a pár kiválasztásáról, mint inkább a hűségről, annak próbájáról van csak szó. S ebben egyformának bizonyulnak.

VII.

Érdemes megnéznünk ebből a szempontból a Mirkó királyfi37 című mesét is. Annál is inkább, mert ebben az esetben a hősnek egyáltalán nem áll szándékában a párkeresés. Elindításakor egyetlen dolog kerül szóba:

„– No öreg pajtás, vitéz legény ez a te fiad, még vitézebb, mint mi voltunk legénykorunkban!

– Magam is azt gondolom – mondta az öreg király – de hej, pajtás, mégsem hiszem, hogy a Kutyafejűt le tudná győzni.

– No már azt én sem hinném – erősíté az öreg vitéz. – A Kutyafejűt még anyaszülte le nem győzte.38

Ezek után indul útnak Mirkó királyfi, s amikor célhoz ér, a királykisasszony le akarja beszélni a próbálkozásról. Ő így válaszol:

Mirkó királyfi vagyok, s azért jöttem, hogy megöljem a Kutyafejűt.”39

Föl sem merül, hogy a királykisasszony megmentése, netán megszerzése volna a célja. S a mesemondó rövidesen közli is velünk, hogy a királykisasszony az, aki kiválasztja magának a hőst:

De hogy szavamat össze ne keverjem, a királykisasszonynak erősen megtetszett a királyfi.

Ezért aztán tudásával a segítségére siet:

„– … megmondom én neked, honnét veszi azt a nagy erejét a Kutyafejű. Nesze, adok neked egy kulacsot, azzal menj le a pincébe, ott találsz egy hordót. Annak a borából töltsd meg a kulacsodat, s ha csak belemártod az ujjadat, minden bemártásra ötezer ember erejével növekszik az erőd.”40

Mirkó hallgat a jó tanácsra. Nemcsak a kulacsát tölti meg, de a maradék bort ki is engedi a hordóból, nehogy a Kutyafejű hozzájusson. És amikor aztán a nagy birkózásban válságos helyzetbe kerül, éppen a kulacs segítségével erősödik meg annyira, hogy le tudja győzni ellenfelét. S a győzelem után megint csak a királykisasszony az, aki kezdeményez:

A királykisasszony a nyakába szökött Mirkónak, s azt mondta:

Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapa s a nagyharang válasszon el minket.”41

A hős hazatérésekor a királykisasszonyról szó sem esik, apja és annak barátja csak a Kutyafejű legyőzéséről kérdezik, azt kell bizonyítania, amit meg is tesz a palota elővarázsolásával. Amelynek hatodik emeleti ablakában (mintegy ráadásul) ott áll a királykisasszony, akit – ha már elhozott – Mirkó végül felségül vesz.

VIII.

Sok hasonló mesét idézhetnék. Csak még egyet mutatok, azt is inkább csak azért, hogy látsszon, mennyire egyértelműen arról van szó, hogy a hős a gonoszt csak a királykisasszony akarata szerint, annak segítségével tudja legyőzni. Ez a mese a Szalonnafa42 címet viseli. Ennek a mesének az első mesemenete érdekel most bennünket. Ebben a hős a bajt okozó „ősöreg ember” után lemegy az alsó világba, elmegy egészen az aranymalomig. Itt egy gyönyörű szép leányt talál. Az a következőket mondja a hősünknek, a királyfinak:

Adok neked egy aranygyűrűt, ezt húzd az ujjadra, de úgy forgasd a kezedet, hogy az ősz ember meg ne lássa. Mikor veszed észre, hogy legyőz, kérj tőle pardont, ő megadja, te meg akkor hirtelen fordíts egyet a gyűrűn, s bizonyosan legyőzöd.”43

Minden így is történik, a királyfi már-már vereséget szenved, amikor a gyűrű meghozza a fordulatot a birkózásban. Teljesen egyértelmű tehát itt is, hogy a királyfi csak a királykisasszony segítségével győzhette le gonosz ellenfelét.

Ennek a mesének a második menete (sok más meséhez hasonlóan) arról szól, hogyan csalják meg testvérei a hőst, hogyan akarnak (álhősként) a helyébe furakodni. Itt is a királykisasszony (az aranyleány) az, aki cselekedeteivel lehetővé teszi a hős felülkerekedését, az álhős lelepleződését. Olyan feltételt támaszt, amit egyedül választottja tud teljesíteni. Ezt mondja a királyságba tolakodott idősebb királyfinak:

„– Jól van, hozzád megyek, de látod-e az aranyköntösöm szakadozik, én pedig pap elejébe addig nem megyek, míg nekem éppen ilyen köntöst nem csináltatsz.

Jól tudta az aranyleány, hogy ilyent csak az aranyalmából lehet csinálni, az pedig az ő jegyesénél van.44

Az álhős tehát kihirdetteti, hogy jöjjönek a szabómesterek, és varrják meg a ruhát. De nem képesek rá. Csak a kis királyfi, aki előbb réz-, majd ezüst-, végül aranyköntöst varr a királykisasszonynak a réz-, az ezüst- és az aranyalmából visszaváltoztatott malmokban talált anyagból. S amikor végül felismeri az aranyköntös készítőjében a választottját, az aranyleány cselekszik is:

Alig tudta meg a király, hogy az aranyköntös elkészült, mindjárt kihirdette a lakodalmat, de az aranyleány azt mondta, hogy ő bizony nem megy hozzá, mert az ő jegyese él.”45

S az ő mesterkedése, kitartása vezet el oda, hogy a hős győzedelmeskedjen. Már csak az igazságtétel és a boldog vég marad hátra.

IX.

Befejezésül, ha csak röviden is, de szeretnék visszatérni ahhoz a két Grimm-meséhez, amelyet a legtöbbet szoktak emlegetni abban az értelemben, hogy a női passzivitás megjelenítői. Az egyik Hófehérkéről, a másik Csipkerózsikáról szól.

A történeteket mindenki ismeri. S már idézhetnénk is Hófehérke történetét, amint ott fekszik az üvegkoporsóban, körülötte az őt sirató, de a gonosz mágikus hatástól megmenteni nem képes törpék. Nem tudnak rajta segíteni, hiszen ehhez a mágikus tárgyat kellene elpusztítani (ahogyan első alkalommal elvágták az övet, amely elszorította Hófehérke derekát, második alkalommal pedig tűzbe dobták a mérgezett fésűt). De az almadarabot, amely megakadt Hófehérke torkában, nem látták, nem vették észre, így feléleszteni sem tudták a hősnőnket halálos álmából. Üvegkoporsóba fektették, felvitték a hegyre, és ott őrizték.

Hosszú ideig feküdt így Hófejírke a koporsóban, de nem enyészett el, úgy festett, mintha álmodna, mert még mindig olyan fehér volt, akár a hó, és még mindig olyan piros, akár a vér, a haja pedig még mindig olyan fekete, akár az ébenfa.”46

Valóban meg kell érkeznie a királyfinak ahhoz, hogy a történet kedvező mesei fordulatot vegyen. Ő az, aki azt mondja,

„…nem élhetek, ha nem láthatom Hófejírkét, ígérem, hogy legdrágább kincsemként fogom tisztelni és becsülni.”47

A királyfi apródjaival viteti a koporsót, s ekkor történik meg a szerencsés véletlen, az apródok

„…egy bokorban megbotlottak, és a zökkenésre kiugrott Hófejírke torkából a falat48.

Itt a királyfi mondja ki, hogy felségül kívánja Hófehérkét bár a szöveg szerint „ő is tetszett Hófejírkének49.

Amit eddig elmondtunk, az a rész, amire a mesét elítélő feministák a legtöbbször hivatkozni szoktak, és ez mintha valóban igazolná vádjaikat. Csakhogy ez a mese második menete. Érdemes szemügyre vennünk az elsőt is.

Ha belenézünk, máris észrevesszük, hogy a Hófehérke bizonyos tekintetben szokatlan mese: hőse ugyanis nem férfi, hanem nő. És ez alaposan megváltoztatja a dolgokat. És csak oda kell figyelnünk rá, azonnal beláthatjuk, hogy ez a nő (Hófehérke) pontosan úgy viselkedik, ahogyan a férfihősök szoktak. Elhagyja otthonát (a gonosz mostoha az erdőbe viteti, hogy a vadász megölje), megszerzi az adományozótól a fontos információt. Látható, hogy a vadász ellenséges adományozó: őt le kell győzni. Hófehérke a szépségével, ártatlanságával győzi le (meg) a vadászt, aki elengedi, magára hagyja az erdőben. A lány pedig nekivág az erdőnek (a veszélyekkel teli világnak), és megy, mendegél… míg a törpék házához nem ér. A törpék segítőként szerepelnek: kétszer is megmentik Hófehérke életét, hogy aztán, harmadszorra és utoljára már a királyfival való találkozás, a szerencse (?) segítsen. Hófehérke tehát mind az első két alkalommal (a törpék segítségével), mind harmadszorra (a királyfi segítségével) legyőzi a gonoszt, és megkapja a jutalmat: Propp kifejezésével élve a „cárkisasszonyt. Igaz, miután a mese hőse nő, a „cárkisasszony" itt férfi: ő a királyfi.

Valójában tehát Hófehérke a maga meséjében éppen olyan aktív szereplő, mint amilyenek a népmesék (férfi) hősei lenni szoktak. Ha nem hagyja el otthonát, ha nem vág neki a világnak, ha nem száll szembe a gonosszal, nem is juthatott volna el a felnőtt világig, a lakodalomig.

Nem szeretnék hosszasan időzni Csipkerózsika történeténél sem. Ha közelről megvizsgáljuk ezt a mesét, itt is láthatóvá válik, mennyire a hősnő aktív tetteinek eredménye (következménye) a szerencsés vég, a lakodalom. Amikor eljön a felnőtti világba való belépés ideje, „amikor éppen tizenöt esztendős lett”50. Csipkerózsikának (ha nem is olyan látványosan, de) útra kell kelnie, fel kell fedeznie a világot. Ez a hősnő is elhagyja szüleit. (Illetve azok őt.) A szöveg szerint:

a király és királyné nem volt odahaza, és a leányka egyes-egyedül maradt a palotában51.

Egyes-egyedül: éppen úgy, ahogyan Hófehérke az erdőben, vagy akárhány mesehős, miután világgá ment. Itt nem az erdő, hanem a palota kiismerhetetlen és titokzatos világa jeleníti meg a világba való belemerülést.

Föl és alá járkált, körülnézett a szobákban és a kamrákban, ahol csak tartotta kedve, végezetül elvetődött egy ódon toronyba. Fölhágott a keskeny csigalépcsőn, és egy kis ajtóhoz jutott. Rozsdás kulcs meredt a zárból, és a leányka hogy azt elfordította, fölpattant az ajtó, s az egy kis kamarába nyílt, ahol egy vénséges asszony ült...”52 Ehhez a felfedező úthoz sem kellett kisebb bátorság, kevesebb kitartás, mint akármelyik másik mesehősnek. S az eredmény itt is a gonosszal való szembekerülés. A gonosszal, akinek veresége előre tudható, hiszen a tizenkettedik tudós asszony még a Csipkerózsika születése alkalmából rendezett ünnepségen „százesztendős mélységes álom53”-má enyhítette a gonosz akarata szerinti halált.

S hogy eljön a királyfi, aki majd csókjával felébreszti Csipkerózsikát? Persze, hogy eljön. Ahogyan a férfi hősökről szóló tündérmesékben is mindig megjelenik a királykisasszony, hogy a történet a lakodalommal zárulhasson.

X.

Külön szeretnék szólni Csipkerózsika sokat emlegetett (és sokat szidott) százesztendős álmáról. Ennek is természetesen sokféle értelmezése lehetséges. Semmiképpen nem lehet azonban véletlen az, hogy a három legismertebb, lányhőst szerepeltető Grimm-mesében lényegében ugyanaz történik a hősnővel. Meghalnak, hogy (a lakodalomra) feltámadjanak. Nyilvánvaló, hogy ez a mozzanat nem egyéb, mint a lányok felnőtté válásával együtt járó (a mesék szerint, úgy tűnik, elkerülhetetlen) meghalás és feltámadás kifejeződése. Csipkerózsika százesztendős álma, Hófehérke (ki tudja, meddig tartó) tetszhalála és Piroska farkas (a szörny, a halál) általi elnyeletése54 ugyanazt jelenti, mint korábban a vizsgált magyar népmesék közül a Rózsa vitéz lányfejű kígyójának időtlen kígyó-léte, vagy a Szép Palkó királykisasszonyának alvása. Nem passzív várakozást, nem tehetetlen kiszolgáltatottságot, hanem a nővé érés titokzatos folyamatát. Amelyből a hősnő (mint a Rózsa vitézleányfejű kígyója) bármikor, saját akaratából is kiléphet.

Ebben a mozzanatban az a szerte Európában, így a magyar néphagyományban is elterjedt felfogás jelenik meg, hogy a lakodalom a nő életének olyan fordulópontja, amely egyszerre halál és feltámadás. A lakodalom éjszakáján meghal a lány, hogy aztán már asszonyként támadjon fel egy más életre. Ennek a halálnak és feltámadásnak számtalan jelképes mozzanata volt a magyar paraszti kultúrában is. Legjellegzetesebb talán a lánysiratás (a mai leány- és legénybúcsúk megfelelője), amikor a lakodalom előestéjén a barátnők elsiratták a halálra ítélt lányságot. Jól kifejeződött ez a lánynak, illetve az asszonynak engedélyezett, egymástól gyökeresen eltérő magatartásban, de a másféle viseletben is. Már a lakodalomban felkontyolták a menyasszony haját (innentől nyilvánosan nem viselhetett lógó fonatokat), pártáját főkötőre (vagy kendőre) cserélték, és a színes lányruháját (esetleg kötényét) kevésbé kihívó asszonyi öltözék váltotta fel, melynek színe az életkorral sötétedett. Ennek emléke is él a mai szokásokban, abban, ahogyan éjfélkor a menyasszonyi ruhát menyecskeruhára cserélik. Minderről bőségesen olvashatni a Magyar néprajzi lexikon „lakodalom”55 és hozzá kapcsolódó egyéb címszavaiban. Tulajdonképpen ehhez hasonlóan a halál és feltámadás gondolata kíséri a mesékben (és a paraszti világban) a legények felnőtté válását is, de annak mozzanatai nem kapcsolódtak ilyen egyértelműen a lakodalomhoz.

Mint látható, a népmesék jelképes mozzanatai elválaszthatatlan egységet alkotnak a paraszti kultúra egyéb (tárgyi, szellemi) jelenségeivel, kölcsönösen magyarázva, értelmezve is egymást. Ami – alaptémánkhoz visszatérve – azt is jelenti, hogy a párválasztás a paraszti világban sem valamiféle egyoldalú döntés eredménye volt, hanem nagyon is kölcsönös választás és választatás eredménye. Ugyanúgy, ahogy napjainkban is.

Ezért van, hogy a tündérmesék rejtett üzenetei a párválasztásról (szerelemről és még ezernyi másról) ugyanúgy tudtak, tudnak beszélni a tegnapi, a mai és a holnapi fiataloknak is.1 Bettelheim, B.: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest: Corvina, 2008. p. 11.

2 Kolbenschlag, M.: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Debrecen: Csokonai, 1999. p. 19.

3 Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Budapest: Magvető, 2010. p. 53–54.

4 Döntésének magyarázata az, hogy a tündérmese kifejezés némileg félrevezető. A mesetípus szövegeinek egyáltalán nem kötelező jellemzője, hogy tündér(ek) szerepeljen(ek) benne. Viszont varázslat nélkül nincs tündérmese.

5Ezek a mesék mind egytípusúak, azok a láncolatok pedig, amelyekről fentebb szó volt, csupán altípusok. Első látásra ez a megállapítás képtelenségnek, sőt badarságnak tűnhet, valójában azonban a legszigorúbb próbát is kiállja.” Propp, J.: A mese morfológiája. Budapest: Gondolat, 1975. p. 40.

6 Propp, J.: A varázsmese történeti gyökerei. Budapest: L’Harmattan, 2006.

7 Eliade, M.: A szent és a profán. Budapest: Európa, 1987.

8 Propp, J.: A mese morfológiája. p. 92.

9 Kolbenschlag, M.: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Debrecen: Csokonai, 1999. p. 21–22.

10 Propp, J.: A varázsmese történeti gyökerei. p. 332.

11 Rózsa vitéz. In: Illyés Gyula. Hetvenhét magyar népmese. Budapest: Móra, 1979. p. 232–236. A mese megtalálható Benedek Elek mesegyűjteményében (az ő feldolgozásában) is: Rózsa királyfi. In: Benedek Elek.Magyar mese és mondavilág. Budapest: Könyvmíves, é.n. p. 41.

12 Rózsa királyfi. In: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. p. 43.

13 Rózsa vitéz. In: Illyés Gyula. Hetvenhét magyar népmese. p. 233.

14 Uo. p. 234.

15 A mesei funkciókról lásd: Propp, J.: A mese morfológiája. p. 113–119.

16 A malacon nyert királylány. In: Illyés Gyula. Hetvenhét magyar népmese. p. 135–141.  A mesének itt vizsgált elemei lényegében megegyeznek Benedek Elek egyik meséjének elemeivel: A kicsi bojtár. In: Benedek Elek.Magyar mese és mondavilág. p. 75.

17 A malacon nyert királylány. In: Illyés Gyula. Hetvenhét magyar népmese. p. 136.

18 Uo. p. 137.

19 Uo.

20 A kicsi bojtár. In: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. p. 76–77.

21 Uo. p. 76.

22 A malacon nyert királylány. In: Illyés Gyula. Hetvenhét magyar népmese. p. 138.

23 A kicsi bojtár. In: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. p. 77.

24 A malacon nyert királylány. In: Illyés Gyula. Hetvenhét magyar népmese. p. 140–141.

25 Uo. p. 141.

26 A malacon nyert királylány. In: Illyés Gyula. Hetvenhét magyar népmese. p. 137.

27 A fekete havas. In: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. p. 14.

28 Uo. p. 17.

29 Uo.

30 Uo.

31 Uo.

32 A fekete havas. In: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. p. 18.

33 Szép Palkó. In: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. p. 22.

34 Uo. p. 23.

35 Uo.

36 Uo.

37 Mirkó királyfi. In: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. p. 47.

38 Uo. p. 52.

39 Uo. p. 53.

40 Uo.

41 Uo. p. 54.

42 Szalonnafa. In: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. p. 34.

43 Uo.

44 Uo. p. 37.

45 Uo. p. 38.

46 Hófejírke. In: Grimm, J. és W. Gyermek és családi mesék. Budapest: Magvető, 1989. p. 224. A mesét ebből a szöveghű kiadásból idézem, annak ellenére, hogy a Benedek Elektől származó magyar Hófehérke név ilyen (az eredetit rosszul idéző) elferdítésével nem értek egyet.

47 Uo. p. 224.

48 Uo.

49 Uo. p. 226.