Payday Loans

Keresés

A legújabb

A pálfordulás
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 26. csütörtök, 07:54

Január 25. - Pál napja

2013. január 25.netfolk

pal.jpgKinek a napja van ma?

Ezt a  napot pálfordulónak is nevezik, utalván a bibliai történetre, amely szerint Saul az "Úrnak tanítványai ellen lihegve" Damaszkuszba ment  keresztényeket üldözni.

Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot hallott: "Saul, Saul, miért kergetsz engem?" Az élmény hatása alatt megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett.

Cavaraggio képe ezt a jelenetet mutatja be:

paal.jpgEz Pál fordulása, ettől kezdve a zsidó Saul helyett római nevét a Paulust használta. (Zsidó származása mellett római polgár volt születésétől fogva.) Ő lett Pál apostol.

megtérése után  ugyanolyan hévvel hirdette az új tanítást, mint ahogy addig üldözte. Ilyen céllal  jutott el  Korinthusba is.

Pál apostolnak a korinthusiakhoz  írt első levélében szerepel az úgynevezett  "Szeretet himnusza". Véleményem szerint a Biblia egyik legismertebb részlete, s ez a népszerűség nem a véletlen műve. Na, nézzük, hallgassuk ágnes  alőadásában :

 

 

 

Pál apostol: A szeretethimnusz (1Kor 13,1)

Szólhatok az emberek

vagy az angyalok nyelvén,

ha szeretet nincs bennem,

csak zengő érc vagyok

vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem,

ismerhetem az összes titkokat

és mind a tudományokat,

hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet

a nélkülözők közt,

odaadhatom testemet is égőáldozatul,

ha szeretet nincs bennem,

mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes,

a szeretet jóságos,

a szeretet nem féltékeny,

nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan,

nem keresi a maga javát,

nem gerjed haragra,

a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,

örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha.

A prófétálás véget ér,

a nyelvek elhallgatnak,

a tudomány elenyészik.

Most megismerésünk csak töredékes,

és töredékes a prófétálásunk is.

Ha azonban elérkezik a tökéletes,

ami töredékes, az véget ér.

Gyermekkoromban úgy beszéltem,

mint a gyermek,

úgy gondolkoztam, mint a gyermek,

úgy ítéltem, mint a gyermek.

De amikor elértem a férfikort,

elhagytam a gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben,

homályosan látunk,

akkor majd színről színre.

Most még csak töredékes a tudásom,

akkor majd úgy ismerek mindent,

ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad

a hit, a remény és a szeretet;

ez a három.

De közülük legnagyobb a szeretet!

A néphagyományban:

 

Időjárási, csillagászati tartalma is van ennek az ünnepnek.  Ekkorra   már mögöttünk a tél több mint fele, s várható, hogy az idő  lassan enyhül, közeleg a tavasz. Az időjárási jövendölések, mondókák világosan utalnak erre. A középkori Franciaországban e nap a kötélverők napja volt. Ekkorra már fonásra készen állt a len és a kender. A hulladékból  hatalmas tüzet raktak, s  körbetáncolták.

Időjóslás:

Ha fényes szent Pál, minden termés szépen áll. Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel. A szélvihar háborút jelentett: Hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.

A legismertebb Pál-napi regula így hangzik: "Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel". A hajdani dögvészekre  való jóslás is benne van a szövegben. Állatokra vonatkoztatva is ismert: "Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel".

Kissé morbid szokás a haláljóslás  pálpogácsával.   Ha ki akarnánk próbálni, minden családtag számára pogácsát készítenénk, amelybe libatollat tűznénk. A szabály az, hogy akinek a tolla megperzselődik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra pedig  halál vár a következő esztendőben. A tollaspogácsa készítésének más alkalmai is vannak: szilveszterkor is lehet vele  rémisztgetni, Luca napján lucapogácsa néven  ismerik.

palkorona.jpg

Szent Pál a Szent Koronán

Tánczos Erzsébet

Forrás:

Napról napra, a mi kalendáriumunk PL-0038 ,Sinai utcai óvoda munkaköz. Pedellus Novitas Kft., 2004

Karácsony Molnár Erika - Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások, Mezőgazda Kiadó

GUZSAL Y AS - Népművészeti és Kézműves Folyóirat

Pozsony  Ferenc: Az erdélyi szászok jeles napi szokásai. Csíkszereda, 1997. Pro-Print Kiadó

*

 

 

Magyar Katolikus LexikonPpálfordulás


pálfordulás, Pál fordulása, jan. 25.: a keresztényeket üldöző Saul megtérése →Pálapostollá. - Az Érdy-kódexben Szent Pál apostolnak megfordulatja, a Debreceni kódexben Szent Pál apostolnak megtérése, Beythe Istvánnál Szent Pál megtérölése napja, a szegedi nép ajkán Jóraforduló Pál az ap. megtérésének ünnepe. - A hazai kalendáriumok időjósló jeles napja. Időjárásából a termésre, a gazd. élet kilátásaira következtetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba fordul. - Az első idevonatkozó, még kk. hazai följegyzés egy misekv-ünkben olvasható. A jó idő jó termést jelent, a köd a jószág pusztulását, a szelek háborút. A szentesi elnépiesedett regula is úgy tudja:hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás. „Ez a tudatlan embereknél Dies criticus, oly nap, melyből jövendölnek. Ha tiszta, bőv termést, ha ködös, döghalált, ha essős, havat, szükséget jelent” (Bod Péter). Csanádapácaiak szerint, ha szép, derült az idő, akkor még annyi hideg napra lehet számítani, amennyi az esztendőből már eltelt. Sajátos, de szintén a gazd. élettel összefüggő klárafalvi hiedelem szerint e napon meg kell a ludak fenekét piszkálni, hogy szaporán tojjanak. Magyarbánhegyes öregasszonyai így szoktak könyörögni: Pál, fordítsd meg a rostát, hiszen ezen a napon fordul meg az idő. Ha Pál napján süt a nap, itt is még nagy hidegekre számítanak a tél végén. Vásárosdombó hajdani vízimolnárai e napon kiállottak a széljárást kémlelni. Ha alulról fújt, akkor tudták, hogy még jeget kell törni. Sajátos módon éppen a D-i szélből jósoltak hideget. Kiskanizsa öregjei szerint ~: fele kenyér. Azt akarják vele mondani, ha a télire eltett élelem és takarmány fele még megvan, akkor a család már kitelel. Székesfehérvár-Felsővároson így mondják: ~ fele kenyér, fele bor. Zalaszentbalázson: fele kenyér, fele széna, fele fa. Bókaházán: Pálnak fordulása, fél tél elmúlása. Hasonló Németbólyé is:Paul Bekehr halber Winter hin oder her. Öcsöd békési faluban pálpogácsa sült még a 20. sz. elején is. Különös somlóvidéki, oroszi hiedelem, hogy e napon a határban minden esztendőben megfagy valaki, mert a tél megköveteli a maga áldozatát. ~ ritka patrocíniumként is előfordul. Elenyészett a kk. Isabor (Pacsa táján, 1337). 2000: is élZsolna (1695), Alsóesztergály, Dalmand, Garamújfalu, Néved, Polony (kk.),Szinyeújfalu (1782), Kálló (Nógrád, 1774), Nagycsoltó (kk.), Rimaszécs (1803),Monostorapáti (1753), Csíkpálfalva dedikációja. **

Bálint I:179.


Január 25.

Pál fordulása, pálfordulás, az Érdy-kódexben Szent Pál apostolnak megfordulatja, a Debreczeni-kódexben Szent Pál apostolnak megtérése, Beythe Istvánnál Szent Pál megtérölése napja, a szegedi nép ajkán Jóraforduló Pál az apostol megtérésének (conversio S. Pauli) ünnepe. Időjárásából a termésre, a gazdasági élet kilátásaira következtetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba fordul.

Az első idevonatkozó, még középkori hazai följegyzés) egy misekönyvünkben olvasható:

Clara dies Pauli notat anni fertilitatem
Si nix uel pluuia – designat tempora rara.
Si fuerint nebule pereunt animalia queque cara,
Si fuerint venti consurgunt prelia genti.

Tehát a jó idő jó termést jelent, a köd pedig a jószág pusztulását, a szelek pedig háborút. A szentesi elnépiesedett regula is így tudja:hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.* Ez a tudatlan embereknél – írja Bod Péter egy deák versezetnek, az előbbi változatának közlésével* – Dies criticus, oly nap, melyből jövendölnek. Ha tiszta, bőv termést, ha ködös, döghalált, ha essős, havat, szükséget jelent ama versek szerint:

Clara dies Pauli bona tempora denotat anni,
Si fuerint venti; designat proelia genti.
Si fuerint nebulae; pereunt animalis quaeque.
Si nix, Si pluvia, designat tempora cara.
Pál napja ha tiszta, jelent nagy bővséget.
Ha szeles, hoz földre rabló ellenséget.
Ha ködös pediglen, halált veszettséget,
Ha havas és essős, kenyérben szükséget.

Későbbi kalendáriumi eredetű regulák is így tudják:

Ha fényes Szent Pál,
Minden termés szépen áll.
Ha Pál fordul köddel,
Jószág húllik döggel.

Csanádapácaiak szerint, ha szép, derült az idő, akkor még annyi hideg napra lehet számítani, amennyi az esztendőből már eltelt.*

Sajátos, de szintén a gazdasági élettel összefüggő klárafalvi hiedelem szerint e napon meg kell a ludak fenekét piszkálni, hogy szaporán tojjanak.

Magyarbánhegyes öregasszonyai így szoktak könyörögni: Pál, fordítsd meg a rostát, hiszen ezen a napon fordul meg az idő. Ha Pál napján süt a nap, itt is még nagy hidegekre számítanak a tél végén.

Vásárosdombó hajdani vízimolnárai e napon kiállottak a széljárást kémlelni. Ha alulról fújt, akkor tudták, hogy még jeget kell törni. Sajátos módon éppen a déli szélből jósoltak hideget.*

Kiskanizsa öregjei szerint pálfordulás: fele kenyér. Azt akarják vele mondani, ha a télire eltett élelem és takarmány fele még megvan, akkor nincs baj: a család már kitelel.* Székesfehérvár-Felsővároson így mondják: pálfordulás: fele kenyér, fele bor. Kissé bővebb a zalaszentbalázsi sentencia: fele kenyér, fele széna, fele fa. Bókaháza: Pálnak fordulása, fél tél elmúlása.* Hasonló Németbólyé is: Paul Bekehr halber Winter hin oder her.

Öcsöd békési faluban pálpogácsa sült még századunk elején is e napon. Hasonlóképpen pavlovnika sül a szomszédos szlovák evangélikusságnál is. A hozzá fűződő hiedelmek a lucapogácsával egyeznek: még sütés előtt a család minden tagja kiválaszt egy-egy pogácsát és libatollat dug bele. Akinek a pogácsáján a toll megpörzsölődik, még abban az esztendőben meghal.* Egyező hagyományt őrizDunaszekcső is.

Különös somlóvidéki, oroszi hiedelem, hogy e napon a határban minden esztendőben megfagy valaki, mert a tél megköveteli a maga áldozatát.*

Pál fordulása ritka patrociniumként is előfordul. Elenyészett a középkori Isabor (Pacsa táján, 1337).* Máig él Zsolna (Žilina, 1695),*Alsóesztergály (Dolné Strehany), Dalmand (Domadice), Garamújfalu (Nová Dedina), Néved (Nevidzany), Polony (Poloma, középkori),Szinyeújfalu (Chminianska Nova Ves, 1782), Kálló (Nógrád, 1774), Nagycsoltó (Čoltovo, középkori), Rimaszécs (Siač, 1803),Monostorapáti (1753),* Csíkpálfalva (Pauleni) dedikációja.
Hátra Kezdőlap Előre


Szent Pál apostol - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
„Pál fordula fényességben”

Említettem már, hogy a jelentősebb szentek névünnepei általában a csillagászati hónap első, azaz a naptári hónap utolsó dekádjába esnek. Apostol is jut majd mindegyikbe, némelyik „fődekádba” kettő is. Vízöntő havát Szent Pál képviseli – ahogy maga mondta –, „a legkisebb az apostolok között”, nem találván méltónak magát az apostoli címre, mivelhogy korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében (IKor 15,9). Mint a Bibliában olvasható, Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, egy ízben az „Úrnak tanítványai ellen lihegve” Damaszkuszba ment. Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot hallott: „Saul, Saul, mit kergetsz engem?” (ApCsel 9,1–31.) Az élmény hatása alatt megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett. Pál fordulása (jan. 25.) ennek a „fordulatnak” állít emléket. Megtérésének Krisztus új szószólója névcserével adott nyomatékot. Ettől kezdve a zsidó Saul helyett római nevét, a Paulust használta (zsidó származása mellett római polgár volt születésétől fogva). A névcsere jelképes értelmű. Az eredeti Saul a zsidók szálfatermetű első királya volt, míg a latinpaulus „kicsinyt” jelent, és az amúgy is aprócska Pál, aki „saulként” a legnagyobb volt az üldözők között, az apostolok sorában a legkisebbnek mondta magát.

A páli fordulatnak tágabb jelentést adott az a tény, hogy az addig csak zsidók közt térítő apostolokkal szemben Pál a pogányok misszionáriusa lett: a Törvény útjáról a Hit útjára tért, mint maga írta több helyütt. A keresztény mozgalom ezzel a lépéssel indult el ezen az úton, mely által világvallássá lett.

 

*

 

 

Álmos Király Televízió 2: Archívum


SAUL RABBI PÁLFORDULÁSA....

 

*

 

Jézus vagy Pál? - A biblikusság bírálata

TÓTH KORNÉL FRIGYES írása

Máté 5,20: Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.

A történelem során rengeteg kritika érte már a Bibliát, kétségbe vonták tudományosságát, történetiségét, eredetiségét, hitelességét, sőt a segítségével kiépített teológiai és ideológiai elképzeléseket is megpróbálták megkérdőjelezni. Én egész más oldalról szeretném megvizsgálni a Biblia tanításait, történetesen bizonyítani szeretném, hogy Pál apostol levelei nem követik Jézus tanításait, sőt érvénytelenítik azt, és szinte teljesen feleslegessé teszi mindenki számára, akik Pál tanításait Isten ihletett tanításaként fogadják el.

Isten Lelke számtalanszor próbált ébredést támasztani a gyülekezeteinkben. Jöttek a friss megtértek, megszaporodott a gyülekezet, de mivel az elöljárók téves irásmagyarázatai miatt képtelenek voltak valóban az Ő vezetésére támaszkodni, kénytelenek voltak elfogadni azokat az írásokat, amik már évszázadok óta visszafogják a Lélek működését a történelemben. És a lélek ébredése az éppen aktuális egyház megítélése után, a tőle való elszakadást követően, egy új egyház vagy gyülekezet megalapítását eredményezte. De mivel nem értették meg, hogy az egyház hibáinak gyökerei a Pál leveleinek az alkalmazásán alapszanak, ők is a leveleket hit által alapul véve gyülekezeti látásuk megalkotásánál csak egy újabb biblikus szervezett egyházzá váltak. Jézus evangéliuma továbbra is háttérbe szorult, és csak hivatkozási alappá változott. Pál levelei annyira agyafúrtak, Jézus tanításai annyira hiányosak, hogy az egyszeri megtért hívőt igen könnyen a biblikusság rabláncával kötözhették le a Biblia írástudói.

A Look magazin 1971. februári száma olvasóit fényképekkel teletűzdelve tájékoztatta a virággyermekek megtéréséről, a 60-as évek ellenkultúráját képviselő társadalmi mozgalmak színeváltozásával a keresztény eszmék egy új térhódításával lepte meg. A Look, Time és a Newsweek magazinok tájékoztattak az óceán partján várakozó emberek bemerítkezéséről, több egyetem professzora a jelenséget az amerikai történelem egy legjelentősebb eseményének tüntette fel.

Ezeket a megtérteket használják fel a keresztény írástudók arra, hogy a téves keresztény eszméket általuk hirdettetve újra igazoltnak láttassák. A megtérés még nem azt jelenti, hogy az evangélium hirdetését szolgálják, hanem azt, hogy a keresztény eszmék szolgálatára megnyerték őket, miközben azok Jézus követésében hiszik magukat. A keresztény fogalmazványok a hippiknél az élvezeteket ítélik meg, a narkót, a közösségi életet és a szabad szerelmet. Az élvezetekből való térítés kifejezetten keresztény elmélet (Pál alapján támadt fel az érzéki test megvetésének kötelező és szent gondolata), és nem evangéliumi, ahol a hamisságokból és gonoszságokból térítenének. Miért nem tesz bizonyságot egy keresztény írástudó egy kizsákmányoló mamut cég vezetőjének a megtéréséről, aki eladja a vagyonát, amit a dolgozóinak béréből halmozott fel, a munkásai fizetését a törvényes szabályok által jogosnak érezve de mégis megrövidítve szerzett és szétosztja a szegények között? Mert a keresztény írástudónak a hitetés, a hitre térítés a célja, nem pedig a hamisságok és gonoszságok leleplezése. A hitetés pedig a jól bevált Páli módszerekkel történik, tudniillik az élvezetek kárhoztatásán keresztül, a mennyei királyság ígérgetésével és a pokol kárhozatának kilátásba helyezésével. Ez történik 2000 éve a keresztény egyházakban, és ma is, amikor a szeretetben és békességben élő hippiket, motorosokat az élvezeteik kárhoztatásán keresztül fogják meg.

Nem változtat a térítés jellegén az sem, hogy valaki nem a narkóból, hanem okkult vallásából vagy fegyveres erőszakosságából tér meg. Őt ugyanúgy ennek a szemléletnek az árnyákába állítják megtérése után, jóllehet nem a Biblia ismeretének alapján tér meg az egyszeri ember, hanem Jézus szeretetének megtapasztalásán keresztül. De majd megismeri a Bibliát, közben pedig az írástudóknak nagy lehetőségük van elméjének a megfogására az nélkül, hogy a megtévesztésének látszata is felmerüljön. És ez sajnos azért is igaz, mert a legnagyobb keresztény prédikátor sem képes, vagy nem is mer az evangélium lényege, tanítása és célja megértésével különbséget tenni a hagyományos Pál féle kereszténység téves útjával való összevetésével.

Minden ébredést a keresztény írástudók rontanak el. A fenti említett mozgalom növekedését nem az állította le, hogy elfogyott volna a hippi, gengszter vagy a motoros Amerikában, hanem az, hogy hiteltelenné vált, mert a megtértek életmódja, viselkedése és gondolkodása feletti befolyást a régóta tévedéseiben fel nem ismert Pál apostoli eszmék elfogadtatásával próbálták folytatni. Az akkor megtértek, most kétségekkel és lelki problémákkal gyötörve próbálják elkerülni a gyülekezeteket, csalódtak elöljáróikban, a keresztény eszmék mintái hamisan kezdtek csengeni a fülükben. Akik pedig nem maradoznak el a gyülekezetekből, azok végeredményben önmaguk erejéből képtelenek megítélni az elméjüket és lelküket megkötöző keresztény eszmék téves vagy igaz voltát, mert az időközben vállukra nehezedő családi és munkahelyi terhek sem időt, sem energiát nem hagynak azt írástudók tévedéseinek vagy manipulációinak felülvizsgálatára.

Ezeket azonban sem a média, sem a keresztény elöljárók és az írástudók nem verik már nagydobra, de visszatérni a kiindulópontra már azért sem lehetett, mert azt időközben maga a keresztény mozgalom vagy az amerikai üzleti kultúra felszámolta. Talán azok a megtértek érzik tvábbra is sikeresnek magukat, akiket rámenősségük és hírük akkora tekintélyre emelt, hogy elöljáró pozíciót nyerve maguk is a befolyásolás nagy üzemeltetőivé válhattak. A mai számos tag inkább a tömeghatás igazi terméke, mint az Istennel való kapcsolat tényleges megtalálásának az eredménye lenne.

A mai keresztény mozgalom tehát nem Isten erejére támaszkodik, hanem az időközben elmúlt és egyben elaludt ébredés emlékeiből él, abból próbálja önmagát fenntartani, azoknak az éveknek a dicsőségéből merítve próbál még tért nyerni, miközben értetlenül áll az ébredés megszűnése előtt, de nagy létszámú tagságával még megpróbál időt és további tagokat nyerni. Ez ma éppen úgy érvényes a magyarországi keresztény ébredésekre,mint az amerikaiakra, több szabadegyházas, szabadkeresztény gyülekezet egy korábbi magyar vagy külfödi ébredés alapjain született, de mára már csak annak emlékeiből, hagyományaiból, és mintáiból él.

A keresztény élet mintája az, ha a hívő megtagadja önmagát, ellenáll a kísértéseknek, és Isten hasznos eszközének bizonyul a missziós munkában. A keresztény önmegtagadás alávetettséget jelent a Bibliának, a test kívánságainak elfojtását, beleértve a saját énről, a régi, ó-természetű emberről való lemondást, a keresztény idejének és energiájának átadását a misszós célok szolgálatába, nem pedig azon hamis gondolatoknak, gonosz indulatoknak a megtagadását, amelyek szeretetlenségből és igazságtalanságból származóan jellemezték vagy jellemzik még sötét dolgainkat A kísértések szintén nem a kívánságok mások megsértése melletti teljesítésének csábító elutasítását, hanem a test kívánságainak bármilyen teljesítésére jelentkező lehetőségek elutasítását jelenti, függetlenül attól, hogy a kívánságok lemondása közben a hívő megmarad hazugságaiban, vagy újabbakat gyűjt a tetejére. Az írástudók nem segítenek ezeknek a különbségeknek a meglátásában, mert maguk sem látják a különbséget. Mindegyik pásztor tömegeket akar maga alá, hogy ez által bizonyítsa Istentől eredeztetett tekintélyét. Ezzel szemben Jézus egy akolról és egy pásztorról beszél, mimódon jelöli önmagát bárki egy gyülekezet pásztorává? Maga a missziós szolgálat sem a közösségi élet és Isten gyermekeinek szellemi életét biztosító és fejlesztő körülmények megteremtését vagy kialakítását jelenti, hanem annak a gyülekezeti szerkezetnek a felépítését és biztosítását, amely már évszázadok óta az elöljárók és igehirdetők emberi tekintélyének és dicsőségének kialakítását, szószékeken és templomokban (mára ezek arénákra változtak) való megteremtését biztosítja. A keresztény fogalmazványokból is látszik, mennyire keresik a pásztori hatalmat sokan a hívők tömegei felett, és saját gyülekezetekről álmodoznak. Jóllehet ezt a korábbi írástudók által megalapozott téves minta szüli meg, de mindenkinek fontosabb a hatalomból való részesedés, mint az igazság keresése. Amikor gyűjtést szerveznek, inkább adakoznak a harmadik világ szegényei számára, mint hogy a helybeli megszorultakat számba vegyék, csakhogy elkerüljék a személyes segítség erejének, a valódi szeretetnek a megszületését, hogy ezt felcseréljék a jóval elidegenedettebb, és csak a szervezeti tekintélyt növelő hivatalos segítségekkel.

A keresztény eszme első alapelve az a hit, hogy megtanuljon maximálisan bízni a hívő a Biblia tekintélyében, tévedhetelenségében. Apró életfeladatokban (lakóhely, munkahely választása) komoly leckét kap az ember, hogy a Biblia megítélésétől függetlenül döntsön, mégis mikor a Biblia helyett, sőt a Biblia kiigazítására Isten közvetlen tanításaira kellene hagyatkozni, ezt egyáltalán nem meri megtenni. Olyan erős már benne az írástudók hitetlen biblikusságra vonatkozó magyarázatai, hogy ennek gondolatát már eleve a Sátán sugalmazásának véli.

Igaz ezekre a keresztény mozgalmakon belül Jézus mondása a kereszténység igehirdetőire. prédikátoraira, hitetőire éppen úgy, mint anno a korabeli írástudókra:

Máté 23,15: Megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt kereszténnyé (eredeti: zsidóvá) tegyetek, és miután azzá lett, a gyehenna fiává teszitek, hétszerte inkább magatoknál

Mert nem csak a megtérés számít, hiszen az csak út kezdete, hanem maga az út. Pál apostol tanulmányozásából pedig az igaz út eltűnik, mert az csak Jézus tanításaiból kerülne elő, nem Pál leveleiből, így megmarad a kezdeti állapot egyhelyben topogása.

Ha azonban érvénytelenítené bárki Pál leveleit, kihúzná a talajt a szervezett keresztény egyházak alól, azok másnapra becsukhatnák a kapuikat, és lehetőség nyílna valós közösségek alakulása felé, amelyben a vezető, a Mester, az Atya az Isten, a tagok pedig mindnyájan testvérek lennének.

http://jezusvagypal.andreanum.hu/