Payday Loans

Keresés

A legújabb

Mind egy - mindenes 14.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. november 18. péntek, 07:01

Képtalálat a következőre: „palota és kunyhó”

EUGÉNIUSZ NAGYKÖNYVE ABCD

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Édenkertlakó és/vagy pokol/állatorvosi ló

Életminőségek – korképek – idézetek, igézetek


14.

Képtalálat a következőre: „palota és kunyhó”

PALOTA ÉS KUNYHÓ

Miért vagy oly kevély, te palota?

Uradnak fényében kevélykedel?...

Azért van rajta gyémánt, hogy szive

Mezítelenségét takarja el.

Szakítsd le a cafrangokat,

Mit rá szolgája aggatott,

S nem ismersz isten munkájára,

Oly nyomorúság marad ott.

S hol vette gazdád ama kincseket,

Mik semmiből őt mindenné teszik?

Ott, hol a héja a kis madarat,

Mit szétszakít, melynek vérén hizik.

A héja vígan lakomáz,

S szomszéd bokornak fészkiben

Madárfiúk zokognak, várván

Anyjokra, mely meg nem jelen.

Fitogtasd csak, te gőgös palota,

Az orzott kincsek ragyogásait,

Ragyogj csak, ugysem ragyogsz már soká,

Meg vannak már számlálva napjaid.

S kivánom, hogy minél elébb

Láthassam omladékodat,

S hitvány lakóid összezúzott

Csontját az omladék alatt! - -

S te kis kunyhó a magas palota

Szomszédságában, mért szerénykedel?

Miért bújtál a lombos fák mögé,

Azért-e, hogy inséged födjed el?

Fogadj be, kis sötét szoba;

Nekem nem kell szép öltözet,

De szép szív... s a sötét szobákban

Találni fényes szíveket.

Szent a küszöb, melyen beléptem én,

Oh szent a szalmakunyhók küszöbe!

Mert itt születnek a nagyok, az ég

A megváltókat ide küldi be.

Kunyhóból jő mind, aki a

Világnak szenteli magát,

S a nép mégis mindenfelől csak

Megvetést és inséget lát.

Nem féljetek, szegény jó emberek,

Jön rátok is még boldogabb idő;

Ha mult s jelen nem a tiétek is,

Tiétek lesz a végtelen jövő. -

A földre hajtom térdemet

E szűk, de szent födél alatt:

Adjátok rám áldástokat, s én

Rátok adom áldásomat!

Pest, 1847. január

Petőfi Sándor

 

Képtalálat a következőre: „rózsadombi villák”

*

 

EPILOGUS

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon'...
Legfölebb ha omnibuszon.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se' irigyeltem.

Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
Hogy' áll orra
Az út szélin baktatóra.

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott,
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

Kik hiúnak és kevélynek -
Tudom, boldognak is vélnek:
S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.

Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
Félbe'-szerbe'
S hány reményem hagyott cserbe'!...

Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.

Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
Mely sajátom;
Benne én és kis családom.

Munkás, vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
Mert hogy' szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

(1877 júl. 6)

ARANY JÁNOS

 

*

Képtalálat a következőre: „POLITIKUS PALOTA”

Kevélység.

A pénzt rút kevélység szokta követni.

Az angyaloknak is a kevélység ártott.

Büdös a kevélységtől.

Kevélység a harag első oka.

Kevélység és esztelenség testvér-atyafiak.

Kevélység a tudatlanok hibája.

Kevélység a romlásnak kalauza.

Kevélységgel jár a jó szerencse.

Mit ér a kevélység, hogyha vén a feleség.

Ritka gazdag kevélység nélkül.

Ritka nagy szerencse kis kevélység nélkül.

Ritkán jár a szerencse kevélység nélkül.

A kevélység lenyomja a szerencse tengelyét.

Nem tudom, ha a vak kevélykedhetik-e vakságában?

Kevélységet, részegséget, szegénységet nehéz titkolni

 

*

 

KEVÉLY

(ke-v-é-ly v. kev-é-ly;

E szónak ke gyökeleme

hangra nézve teljesen megegyezik,

jelentésre pedig legközelebbi rokonságban áll

a kényes, (mely Vas vármegyében: kéves),

kényeskedik, kérkedik, kérkedékeny szókkal.

+

Alapértelme a kedélynek azon működése,

mely túlzott finnyásság, rátartás

vagy önhittség, dicsekedés által jelentkezik.

+

A ke gyökelemből

a fuvó v hozzájárultával képződött kev gyök,

ebből kev-ő,

(azaz kedélyét fuvás, felfuvalkodás által nyilvánitó),

s az ő é-re változván kev-é,

(mint bá-m-ó v. bám-ó bá-m-é,

á-m-ó á-m-é, tar-ó tar-é, kar-ó kar-é stb.).

+

A büszke, gőgös, felfuvalkodott

némileg hasonértelmü szókban szintén

a fuvás, fuvalkodás értelme van.

Így szusz, mely a szuszogás hangutánzó gyöke,

a köznépnél szintén jelent kevélységet is.

+

Az ly v. tájdivatosan j,

mint igen sok szavainkban, utóhang,

s lett ke-v-é-ly v. ke-v-é-j,

mint taré, tarély, taréj; karé, karély, karéj.

Így képződtek a kecsély, terepély, szegély, személy szavak.

+

Eléjön tájdivatosan ,kövély' is.

V. ö. KEVÉLYEN, KEVÉLYSÉG.

+

A ,kevély', gyökének erejénél fogva

am. önmaga és tulajdonságai felől

tulságos érzelmeket tápláló, és fitogtató,

s mintegy magában foglalja mindazon

gyöngeségeket, hibákat, és bűnöket,

melyek az emberi kedélyből kifejlődnek akkor,

midőn tulbecsüli magát.

+

A kevély kelleti magát, azaz tetszeni vágy;

kényes, kényeskedik,

midőn vagy önhitten cselekszik,

vagy magát finomabb, nemesebb anyagból valónak tartja;

kérkedik, midőn igazi vagy képzelt előnyeit hányjaveti.

+

Benne foglaltatik a gőg,

a felfuvalkodás, a nagyravágyás, a mások lenézése stb.

Kevély urak, katonák, gazdagok.

+

A gazdagság sok kevélyt és bolondot teszen. (Km.).

A kevély félbolond. (Km.).

Kevélynek orvossága lealázódás. (Km.).

Nem mind kevély, ki ünneplőben jár, vagy aki parancsol. (Km.).

Mentéjének prémje is kimutatja a kevélyt. (Km.).

Kevély vitéz hamar vész. (Km.).

A szegény kevélyt ördög is neveti. (Km.).

Két kevély nehezen alkuszik egymással. (Km.).

Kevélység lenyomja szerencse kerekét. (Km.).

Sok gyalázaton kell a kevélynek átmenni, míg megalázódik. (Km.).

+

A kevély utálását jelentő köznépies mondások:

kevély kutya, kevély disznó, kevély ördög, kevély bolond.

+

A mondatokban azon szót,

melyre közvetlenül vonatkozik, ban ben raggal szokás használni. Szépségében, születésében, pénzében kevély.

+

Ezen kifejezés: kevély vagyok reá, németesen hangzik,

e helyett kevélykedem benne v. vele.

+

V. ö. BÜSZKE, DÖLYFÖS, FELFUVALKODOTT,

FENNHÉJÁZÓ, GŐGÖS, NAGYRALÁTÓ, NEGÉDES.

(Czuczor-Fogarasi)

 

*

Kapcsolódó kép

ABSZOLÚT POFÁTLAN

- Mi az abszolút pofátlanság?

- ???

- Valakinek az ablaka alá tojni, és bekopogni vécépapírért.

 

*

 

ÖRÖK ÉH

A parvenü Tantalosz

az olümposzi lakomán

mohón nyúl a halhatatlanság italáért,

és az ambróziától megittasult király, lám,

elnyeri pokoli ajándékát:

a halhatatlanságba foglalt betöltetlenséget,

a kielégíthetetlen örök éhséget

és az örök szomjúságot.

Baji Lázár Imre

 

*

 

HÁLAPÉNZ

Erős szervezet

Doktor a betegéhez:

- Barátom,

maga csak az erős szervezetének köszönheti,

hogy végül meggyógyult.

- Jó, hogy mondani tetszik.

Már éppen fizetni akartam a doktor úrnak!

 

*

 

ORV

Az orvos nem lop

Az orvos nem lop, és nem alattomos

(vagy legalábbis nem inkább, mint mások):

semmi köze az orvvadászhoz,

az orgazdához vagy az orgyilkoshoz.

 

*

Képtalálat a következőre: „palota és kunyhó”

MAGYAR KÖZMONDÁSOK

Ritka vetésnek szegény az aratása.

Nem lehet minden sebet egy írrel gyógyítani!

Ki szelet vet, vihart arat.

Aki sokat szól, keveset mond.

Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát.

Aki hibátlan lovat keres, járhat gyalog.

Járt utat a járatlanért el ne hagyj!

Mindig azt a lovat ütik, amelyik húz.

Sok hangya az oroszlánt is megemészti.

Nem kell a győzelem előtt tapsolni.

Az igazságot a tyúk is  kikaparja.

Előbb járjon az eszed, azután a nyelved.

Hallgatva okulsz. Ha hallgattál volna, bölcs…

 

*

 

PECH

Amikor egy szadista egy mazochistát kínoz,

S az nemhogy szenved, de direkt élvezi a dolgot

 

*

 

MAZOCHISTA

Aki úgy „szereti” embertársát,

Hogy neki sem kíván mást, mint magának…

 

*

 

LOJÁLIS IBOLYA

Végszükségben szerénykedsz,

S juszt se bontod meg a törvényt,

Ha arról koldulsz, vagy akár belehalsz is…

 

*

 

FÉLREÉRTÉS - MEG NEM ÉRTÉS

ha tüntető hallgatásod beleegyezésnek veszik

ha egy barátnak hitt ellenségre bízod titkaid

ha sose derül ki, hogy voltaképpen te utálod a vermutot

ha lelőnek, pedig te csak pénzért nyúltál zsebedbe

ha társad csak az elváláskor mondja el, mi baja volt

ha mosolyodat a vadállat vicsorgásnak veszi

ha a földönkívüli nem érti, hogy békéses szándékaid

ha amnesztiát kérsz, de helyette amnéziát kapsz

ha a "beléd szerető" vendéglátó benyújtja a számlát

ha egy átutazót nagyhatalmú revizornak néznek

ha a "méreg" szót "étek" szónak hallod el

ha nem a meséd, hanem egyik veséd akarják átültetni

 

*

 

ROBINSON

GONDJAIBÓL

ki vágja le a haját?

ki masszírozza meg a hátát, talpát?

ki szerezhet neki meglepetést?

kitől kaphat, kinek adhat ajándékot?

ki figyelmezteti rossz szokásaira?

kinek a tréfáin, ugratásain mulathat?

kivel gyakorolhatja a vitatkozást?

kivel csókolózhat, szeretkezhet?

kinek a tanácsát, ötleteit kérheti?

ki ápolja ha beteg - ki temeti el?

ki vigyázza az álmát?

ki figyelmezteti a veszélyekre?

 

*

 

A HÉT

SZABAD MŰVÉSZET

(Septem artes liberales)

Trivium

(szóval, szöveggel

foglalkozó tudományok)

grammatika (latin nyelvtan)

retorika (a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése)

dialektika (a gondolatok logikus kifejtésének tárgya)

*

Quadrivium

(számokkal, számviszonyokkal

foglalkozó ismeretkörök)

asztronómia (csillagászat)

aritmetika (számtan)

geometria (mértan)

zene (a zene matematikai-fizikai viszonyainak elmélete)

 

*

 

VEREMBEN

Ha verembe estél

mondhatod, hogy nem estél bele

mondhatod, hogy a többiek vannak rossz helyen

próbálkozhatsz kimászással

próbálhatod a hajadnál fogva kihúzni magad

elzavarhatod a segítségnyújtót

beránthatod magad mellé a kötélnyújtót

agitálhatsz mást, hogy ugorjon melléd

leszúrhatod az időt kérőt (létráért menne)

várhatsz magára Istenre

lefelé fúrsz, a Föld túlsó fele irányába

lakályossá teheted a vermet

a jótündértől azt kéred, tesód is veled legyen

 

*

Képtalálat a következőre: „palota és kunyhó”

KÖZTEHERVISELÉS

Fogjuk meg és vigyétek!

A munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is odaférjen

 

*

 

ÉLETKORSÉRTŐ

A csecsemőt töltött káposztával traktálják

A kisgyerekkel nehéz fizikai munkát végeztetnek

Vagy kamaszlányok, vagy negyvenes nők szülnének…

 

*

 

MEGTÁLTOSODÁS

Már elvégeztél több táltos tanfolyamot,

Kezdőknek, haladóknak és mesterképzést is,

Mire rájöttél, hogy erre születni kell, kellett volna

 

*

 

INGYEN LENNE

Amit anno csak nagy urak élvezhettek,

Pl. Beethoven vagy Liszt Ferenc zongorajátékát,

Ahhoz hasonló ma már szinte bárkinek elérhető,

Ha nem engedné igényszintjét alacsonyan tartani,

Ami miatt nem lesz képes a lélek-nehézbúvárkodásra…

 

*

 

SZAKBARBÁR

Egy dologról mindent szeretnél tudni,

Így elhanyagolod a nagy egészben látást,

Ami miatt azt az egyet sem nagyon ismerheted

 

*

 

A ROSSZABBIK RÉSZ

Amikor Jézus jár nálatok vendégségben,

Akkor te nem őt hallgatod, hanem a konyhában sürögsz

 

*

 

ANTIGONÉ – ISZMÉNÉ

Ha a királyi parancs szigorúan tiltja,

Akkor hogy is temetnéd el testvérbátyád,

Isten törvénye ugyan ezt követelné tőled,

De hát Ő messze van, Kreón keze meg közel…

 

*

 

HAZÁTLAN

Neked csak térkép e táj,

Esetleg megszerzendő javak vadászhelye

Vagy turistaként megcsodálható skanzen stb.

 

*

 

A LEGERŐSEBB EMBER

Mindenkivel kikezd, mindenkibe beleköt,

Hisz mindenkit le tud birkózni, öklözni stb.,

Csak arra nem gondol, hogy olykor ő is alszik,

S hogy mi van, ha hárman összefognak ellene

(vagy levágják a haját, mint Delila Sámsonnak)

 

*

 

BETEGSÉGFÓBIA

Minden lehetséges védőoltást beadat magának

Minden elérhető orvosi könyvet áttanulmányoz

Minden embert kerül, hogy ne fertőzhessék meg

Minden köhögés után hevesen zaklatja orvosát

Sosem hiszed el, hogy egészséges vagy

(biztos vagy benne, csak le akarnak rázni…)

 

*

 

KULLANCS

Addig-addig hagytad magad riogatni,

Hogy a kell elővigyázatosság helyett

Inkább a biztost választod: nem járod az erdőt

 

*

 

„TISZTA LAP”

A múltat végkép eltörölni,

Szellemi rabszolgahad indulj velem,

A múlt fog sarkából kidőlni,

Semmik vagyunk, minden leszünk

 

*

 

MEMORITER

Nemcsak a népdaloknál,

De a Himnusz éneklésekor is bajban vagy,

Ha már a második versszakra kerül a sor…

 

*

 

BETŰHÍVEN

Egy nyomdahibás szakácskönyvből főzöl,

Ahol kis helyett nagykanálnyi sót javasolnak…

 

*

 

MAGVASZAKADT

Kamaszkorában szüzességi fogadalmat tett,

S ehhez ökör következetességgel hű is maradt

 

*

 

VÁLASZTÁSI SVIHÁK

Csirkeszart veszek jó pénzen!!!

Hirdette a plakát a egy faluban,

Ahol azon a délután éppen választás volt,

Ami miatt át kellett volna menni a szomszéd faluba.

Az emberek nem tudtak ellenállni a kísértésnek.

Mióta a világ világ, még csirkeszarért pénzt nem adtak.

De amikor odaállítottak a taligával, a vevő fitymált:

- Ez nem jó, ez sem jó, mert kakasszar is van benne!!!

 

*

 

Képtalálat a következőre: „csiky gergely színművei”

CSIKY:

MÁKVIRÁGOK

Csiky óriási érdeme,

hogy lerántotta

a cigányozó, kártyázó,

munkakerülő úri életformáról

a glóriát,

rámutatva, hogy

ez nem dicsőség, hanem léhaság.

És megmutatta,

hogy az elődök tekintélyével tetszelgő urak közt

ugyanolyan marakodás folyik a pénzért,

mint a megvetett kalmárok körében,

de míg a kalmárok

a maguk pénzgyűjtő tevékenysége közben

"hasznos munkát" végeznek,

addig a dzsentri megtalálta azt az életformát,

amelyben földbirtok nélkül is dologtalanul élhet

és nem "süllyed le" a dolgozni kényszerülők közé.

Ez az életforma pedig a szélhámosság.

A szélhámoskodás

címmel, ranggal az "úri házasságszédelgés",

amely ugyan erkölcstelen,

de sohasem ütközik a büntető törvénykönyvbe.

+

(Illés István írta minap

a zsidók szerepének eme apológiáját,

ami a szocialista idők tankönyvei szellemiségét idézi …)

Győri Nemzeti Színház Honlapja

Képtalálat a következőre: „csiky gergely színművei”

*

 

Képtalálat a következőre: „úri svihák”

MIKSZÁTH KÁLMÁN

A SVIHÁK

1877

Ismerik önök

- hogyne ismernék –

Ponson du Terrail regényeinek

legmulattatóbb alakjait... a gascogne-iakat?

Akinek hajlama van a búskomorsághoz,

annak ez ellen jobb szert nem ajánlhatunk,

mint hogy ismerkedjék meg e bohó, rokonszenves alakokkal.

S ha az irodalmi zsüri egykor

fölmenti a termékeny regényírót a sok bűnért,

melyeket a jó ízlés ellen s a belérték rovására elkövetett,

ezt a hős halálán kívül egyedül gascognei-jainak fogja köszönhetni.

Ily genre-ból már tán nem is léteznek többé emberi speciesek!

Magyarország tán az egyetlen ország,

hol még ezen faj halvány lenyomata feltalálható.

És nálunk is csak szűk körre szorítkozik.

E faj az úgynevezett svihák faj.

Legeredetibb példányai S...s megyében vannak.

Nagyon érdekes egy faj ez.

Aki a svihák-ot csak Kákay Fény és árnyképei után ismeri,

annak fogalma sincs a tizenhárom próbás svihákról.

Olvasóközönségünk kedveért

mi vállalkozunk a svihák hű lefényképezésére.

A valódi svihák, rendesen jó ember;

tisztelt olvasóink bővebb magyarázat nélkül is

elismerik a jó ember mai fogalmának jelentőségét.

Oly tulajdonság ez, melyet még a biblia is magasztal: Beati simplices.

De azért megjárnál, szíves olvasóm,

ha valaha eszedbe jutna kételyedet nyilvánítani

a svihák sóloni bölcsessége fölött,

mert a svihák rettenetesen képzelődő,

s nagy szerencse, ha jó humorában elismeri, hogy van még

Magyarországban több hozzá hasonló okos ember.

Zsebe üres, de azért londrest szí,

szabóját, cipészét öt év óta nem fizeti,

de öltönye tetőtől talpig divatos.

Vagyona:

húsz-harminc hold zabtermő föld, egy rozzant kunyhó,

s emellett hét szilvafa, de előtted, ki nem ismered viszonyait,

kastélyok-, nyári villákról fog beszélni;

uradalma és angol parkja pedig társalgásának kedvenc tárgyát képezik.

Azon erény,

mely rongyszedőket milliomosokká metamorfizált,

még fogalmaiban is ismeretlen a svihák előtt,

s ez mindenesetre szép tulajdonság oly időszakban,

midőn az egész társadalom az önzésnek hódol.

A fukarság - modern nyelven takarékosság –

nem talál fogékonyságra a svihák szívében,

de ehelyett annál kicsapongóbb a svihák pazarlási hajlama,

mely néha az esztelenséggel határos.

Hívd meg őt jótékonycélú mulatságra,

s ha két forint van mellénye oldalzsebében,

biztos lehetsz róla, hogy követni fogja meghívásodat,

s az egyik forinttal megváltja a belépti jegyet,

a másikat egy pohár vízért a pincér kapja meg borravalóul,

önmaga pedig koplalni fog,

mert nagy főfájása van s nincs étvágya.

A svihákból sohasem válik élősdi;

inkább koplal hétszámra, de szemtelenkedni nem fog,

s ez nagyon logikai s a svihák természetéből folyó dolog,

ki nagyzolni igen, de erszénye árvaságát elárulni soha nem fog.

Az autentikus svihák

kivétel nélkül arisztokrata, úgynevezett firtli,

kinek fő elve: hőher,

s inkább ott hagyja a faképnél az egész társaságot,

semhogy kezet szorítson oly emberrel,

kinek társadalmi állása - véleménye szerint - nem egyarányú az övével.

Általában ellensége minden áramlatnak,

mely egyenlőségi tanokat terjeszt,

de ettől eltekintve ellenszenvének kiválóan specifikus tárgyát

a burzsoázia képezi.

És, mint mindenütt,

a szélsőségek itt is érintkeznek.

Amily kiállhatatlanul pöffeszkedő, impertinens

a svihák modora azok iránt, kiket társadalmilag alantabb állóknak gondol,

oly csúszó-mászó szolgalelkűséget tanúsít

a magasabb société tagjai iránt,

ha őt eltűrik maguk között.

Pali grófot, Pista bárót,

testu pajtásainak mondja előtted,

de velük szemközt oly lakáj-pozitúrát mutat,

hogy megsajnálnád a szegényt, ki annyit képes eltűrni hiúságból.

Az előzmények után,

ha nem is mondanám meg,

magadtól jönnél rá, hogy

a svihák konzervatív eszméknek hódol,

s hamarább válik borrá a víz,

mint svihákból szabad- vagy pláne radikális elvű ember.

Nincs eset rá, hogy

a svihákok oly politikai párthoz csatlakoztak volna,

mely a haladás, szabadság, jegyegyenlőség eszméit írta zászlójára.

Ők rendesen a legmegrögzöttebb junkerek.

Minden kormánynak készséggel hódolnak,

s annál nagyobb készséggel oly kormánynak,

mely a reakcionárius stabilizmus karjaiba veti magát.

Az ellenzékhez

csak akkor csatlakozik a valódi svihák,

ha ez az ellenzék az uralkodó kormánypártnál

is reakcionáriusabb nézeteknek hódol.

A tapasztalat legjobb példa rá.

Évszázadok óta a leghívebben szolgálta

a bécsi reakciót hazánk legsvihákabb megyéje,

sőt a 49-ki szabadságharc alatt

csak a svihák nem érzett együtt a nemzet millióival.

A legújabb időben az osztrák lelkű ellenzék

svihák-megyében tett legnagyobb hódításokat.

Ám aki azt hiszi, hogy

a svihák ily magatartása megállapodott nézetek,

meggyőződés eredménye, az nagyon csalódik.

Ő a szellemi nívó oly alantos fokán áll,

hogy átalában tudomása sincs a politikai pártok létalapjáról.

A svihák azért konzervatív,

mert a konzervativizmus a svihák-tempóhoz tartozik.

Legerősebb oldala a sviháknak az esprit de corps.

Segítik egymást, ahol s ahogy csak lehet.

A nepotizmus leghívebb ápolói s legbuzgóbb terjesztői a svihákok...

Lesz alkalmuk e buzgóságuknak

tényekben is kifejezést adni nemsokára –

a megyei tisztviselő-választások alkalmával.

Egyet száz ellen, hogy

svihák ellenében bukik maga Kossuth Lajos.

Már ti. nálunk Svihákmegyében.

Jó is, hogy nem akar Kossuth itt alispán lenni

Adhatna hálát, ha valamelyik svihák-szolgabíró

írnokának szegődtetné Németh Bercit

legfeljebb hajdúnak tenné meg a svihákrokonság.

Lesz alkalmunk még tán

a svihák típus kiválóbb specialistáit megismertetni,

ha ti. az nem lesz ellenére a t. szerkesztőségnek.

Képtalálat a következőre: „úri svihák”

 

*

 

INGOVÁNY

Ingovány
Vonzó ezer új virág
Utad véget ér
De csak mész tovább,
Pedig nagy veszély
Les ott észrevétlenül reád.

Merre mész, hisz az életed a tét,
Vajon merre lépsz?
Titkát ne keresd,
Foglyul ejt, és többé nem ereszt.
Nézd, az élet szép!

Virágok szirmaira lepke száll.
Ott benn a fűnek üde selyme vár.
Csalogat ez a kép,
Nekem csak ez a szép,
Nem érdekelnek a mesék.

Ha nekem úgy tetszik, hát megyek,
Virágot mindenhonnan szedek,
Nekem az erdő másképp kevés,
Nagy a veszély - számomra üres fecsegés

https://www.youtube.com/watch?v=q0o6P2DvQvE

Képtalálat a következőre: „palota és kunyhó”