Payday Loans

Keresés

Lemondásra szólították fel Ferenc pápát PDF Nyomtatás E-mail
OLY KORBAN ÉLÜNK ABC

Lemondásra szólították fel Ferenc pápát

67 867
132

"Az Ön pápaságát csakis jól látható, közvetlen veszélyként tekinthetjük, egy olyan veszélyként, amely napról-napra növekedni látszik."

Nyílt levélben szólították fel Ferenc pápát, hogy minél előbb mondjon le! RÉSZLETEK A LEVÉLBŐL:

"Egyre több katolikus hívő, köztük bíborosok és püspökök jutnak arra a felismerésre, hogy az Ön pápasága, amely egy váratlan pápaválasztás eredménye, káros az egyházra. Többé lehetetlen tagadni, hogy Ön vagy képességeinek, vagy akaratának híján képtelen azt tenni, amit egy pápának tennie kell: önmagát és az egyházat is folyamatosan kötelezni arra, hogy engedelmeskedjen Isten Igéjének és ellenálljon minden olyan kísértésnek, amely az alkalmazkodást, a felhígulást és a megalkuvást célozza meg, amint azt az Ön elődje oly helyesen megállapította...

Ön egyre több olyan aggasztó előjelet mutat, amely szembemegy a hagyományos egyház tanításával, fegyelmével és szokásaival, de mindazon hívőkkel is, akik mindezt megpróbálják megvédeni, miközben Ön intenzíven olyan szociális és politikai kérdésekkel foglalkozik, amelyek meghaladják egy pápa hatáskörét. Ezért aztán az egyház ellenségei igencsak örülnek pontifikátusának, és jobban dicsérik, mint bármely elődjét. Ilyen rossz helyzetre nem találni egyháztörténeti párhuzamot.

Az Ön pápaságának eddigi folyama arra kényszerített bennünket, hogy nyilvánosan kijelentsük, hogy Ön nem tartotta be Szt. Péter hivatalának jellegét, oly módon visszaélve azzal, amelyet az egyház még soha nem látott. Alulírottak ezennel Szentséged elé tárjuk a legfőbb gondokat, amelyek aggodalomra adtak okot az egyház soraiban és ezen petíció létrejöttét motiválták.

Először is ahelyett, hogy Isten igéjét hirdetné, következetesen saját elképzeléseit hirdette szentbeszédeiben, a sajtótájékoztatókon, a rögtönzött beszédeken, az újságírói interjúkban. Ezek között van például az „álmom … mindent átalakítani, úgy, hogy mind az egyház szokásai, az eljárásmódja, az időbeosztása és a menetrendje, nyelvezete és a struktúrái megfeleljenek a mai világ evangelizációjának, és ne pedig az önfenntartást célozzák.” Hihetetlen, hogy pont a római pápa jelenti az egyébként nem létező ellentétet a Szent Katolikus Egyház önfenntartása és a pápa evilági küldetése között.

Másodszor, ahelyett, hogy önmagát és az Egyházat elkötelezte volna az Isten igéje iránti engedelmesség mellett, többször is elutasította az apostoli és egyházi hagyományokat, valamint azon híveket, akik ezeket védték.

A katolikus felfogást meghökkenti egy olyan római pápa látványa, aki az egyház alkotmányát, tanait és szokásait, puszta “struktúrákká”, “szabályokká” és a “szokásokká” egyszerűsíti le, amelyek megfosztják az embereket a lelki tápláléktól, és hagyják őket éhen halni az egyház kapujában. Azt meri mondani, hogy ez annak az egyháznak a tiszteletben tartása, amely teljes civilizációkat épített és alakított át, számtalan szentet, szerzetesrendet, a papi és szerzetesi hivatást és azok intézményeit nevelte ki a lelkek megmentéséért és összehasonlíthatatlan munkát végez a testi gyógyításért.

Ugyanakkor, igen gyakran kigúnyolja azon hívőket, akik védik az egyház hagyományait - “felületes keresztények”, “kiválasztottak társulata” “páváskodók”, “morális szócséplők” “uniformisták”, “büszke, önálló”, “szellemi arisztokraták “, “keresztény denevérek, akik inkább az árnyékot részesítik előnyben, mint az Úr jelenlétének fényét”, stb.

Ugyanakkor, egy durva szó sem hagyta el száját a hit tanainak nyílt ellenségeivel, vagy a katolikus hierarchiát ellepő szexuális deviánsokkal szemben. Éppen ellenkezőleg. A kijelentéssel: “Ki vagyok én, hogy bíráljak?” A papság köreiben található “meleg személyek”-kel szembeni tiszteletét fejezte ki, és különösen azzal, hogy egy hírhedten homoszexuális papot nevezett ki a saját udvartartásának fejeként. Szexuálisan deviáns egyéneknek (beleértve a transzszexuálisokat és a homoszexuálisokat) széles körben biztosított audienciát, beleértve a transzszexuálisokat és a homoszexuálisokat.

De a szavaknál is többet mutat az, ahogy Szentatyám elrendelte azon szerzetesrendek leplezetlen üldöztetését, amelyek feltett szándéka az ortodoxia helyreállítása. Az Ön kifejezett kérésére rombolták szét az Immaculata Ferences Atyák rendjét... Ezek az intézkedések egy ideológia által motivált diktátor tettei, nem pedig egy, az egyház szent örökét atyaian őrző emberéé.

Harmadszor, összhangban az egyház hagyományos tanításainak és diszciplináinak, valamint az azokat védőknek a programadó becsmérlésével, Ön uralta és ellenőrizte a „családról szóló zsinatot”, amely kísérletet tett arra, hogy elérje az egyház házasságról, gyermeknemzésről és szexualitásról szóló tévedhetetlen tanainak felhígulását annak érdekében, hogy igazodjanak a kor lázadó szelleméhez és az erkölcstelenséghez, előmozdítva ezzel a mi poszt-keresztény civilizációnkat.

Az Ön nyilvánvaló szándékát, hogy támogassa az elvált és polgárilag „újraházasodott” embereket, azokat, akiket érthetetlen módon „rászorulóknak” nevez, Ön már a 2015-ös zsinat előtt titokban, minden illetékes vatikáni esküdtekkel való egyeztetés nélkül, váratlanul és radikálisan “egyszerűsítette” a házasság megsemmisítésének folyamatát.

Negyedszer, összhangban az Ön meghökkentő javaslatával – természetesen a tömegmédia azonnal üdvözölte –, hogy az egyház már “megszállott” az “abortusz, a melegek házassága és a fogamzásgátló módszerek,” témájában; a saját bevallása szerint Ön “még nemigen beszélt ezekről a témákról, és meg is dorgálták érte”.

Másrészt, míg a nyugati világ a romlás szakadékába zuhan, és muszlim fanatikusok mészárolják le a Közel-Keleten, Afrikában és Európa szívében a keresztényeket, Ön a “klímaváltozás” miatt aggódik. Az Ön könyvnyi hosszúságú enciklikája, a „Laudato Si”, az egyetlen enciklika, amivel Ön előállt, tényként kezeli az “ökológiai válság”-ot és kritikátlanul elfogadja “az éghajlatváltozás tudományá”-nak ideológiailag motivált, erősen ellentmondásos követeléseit, amelyek értékelésére egy pápának egyáltalán nincs hatásköre, ahogy ahhoz sincs, hogy ezeket vitathatatlan tényekként prezentálja a híveknek.

Ugyanezen enciklika siránkozik a “globális felmelegedés”, a légkondicionáló berendezések túlzott használata, a mangrove mocsarak eltűnése, a planktonokat és a férgeket érintő feltételezett veszélyek, különböző növények és állatok kihalása felett – és elítéli mindezeket, mint Isten elleni bűncselekményt – még mielőtt egyáltalán megemlítené egyáltalán az abortuszt (s egyáltalán nem említi a fogamzásgátlás természetellenes gyakorlatát). Ami az abortuszt illeti, enciklikájában csak egyfajta „hibá”-ról beszél „az emberi embrió védelme” esetében, holott az abortusz – egy ártatlan ember brutális lemészárlása, a végtagok letépése az anyaméhben, vagy a születés pillanatában történő sebészkés általi agyonszúrás.

Ötödször, a protestánsokkal szembeni összes hitbeli különbséget elutasítja, jelentéktelennek ítélve azokat, és többször is jelezte (elég tévesen), hogy “minden megkeresztelkedett ember tagja Krisztus ugyanazon testének, az ő egyházának”.

E tekintetben úgy tűnik, hogy nem figyel ugyanezen protestáns szekták egyre romló erkölcstelenségére és eretnekségére, akik végtelen és haszontalan “ökumenikus párbeszéd”-ben szembeszállnak a Vatikánnal. 50 évnyi “párbeszéd” után ezek a szekták elnézőek a válással, a fogamzásgátlással, az abortusszal, a homoszexualitással és a ” homoszexuális házasság”-gal szemben, nőket és aktív homoszexuálisokat szándékoznak “papok”-nak és “püspökök”-nek felszentelni, és továbbra is makacsul elutasítják az egy igaz hit alapvető tanait, amely Krisztusban mutatkozik meg a világ üdvösségére.

Hatodszor, az utóbbi időben úgy tűnik, hogy nyilvános kijelentései egyre gondatlanabbak, rendezetlenek, ami még nagyobb botrányt okoz és aggodalomra ad okot a hívők között.

November 21-én, a katolikus pedagógusok világkonferenciáján azt mondta: „Sose térítsetek aktívan az iskolákban! A keresztény nevelés azt jelenti, hogy a fiatalokat a teljes valóságban kell emberi értékekkel felnevelni, és ezek egyike a transzcendencia.”
...

Miután Ön a nyáj jó néhány tagját istentelen bálványimádóként rágalmazta, később a keresztények és muszlim fanatikusok morális egyenlőségére utalt, akik az egész világon keresztényeket mészárolnak le, kínoznak meg, követnek el nemi erőszakot, kényszerítik őket rabszolgasorsba vagy száműzetésbe: “Nem lehet egyetlen vallást sem eltörölni, csak azért, mert annak néhány vagy több csoportja a világtörténelem egy pontján fundamentalista… Gondoljatok csak azokra a háborúkra, amelyeket mi, keresztények vezettünk. Nem a muszlimok voltak felelősek a Sacco di Roma-ért Róma kifosztásáért.” Ezzel a meggondolatlan, egy római pápához méltatlan kijelentéssel Ön az egyházat és önmagát is meggyalázta.

Még nagyobb botrányt okozott akkor, amikor arra a kérdésre, hogy vajon az „egyháznak meg kellene-e változtatnia az álláspontját” a fogamzásgátlás erkölcstelenségét illetően annak érdekében, hogy az óvszer használatát, mint a HIV-fertőzés megakadályozását engedélyezze, Ön erre a gonosz gyakorlatra, mint a lehetséges “egyik módszer”-re utalt, és ezáltal kvázi legitimizálta azt. Rámutatott arra, hogy ez erkölcsi dilemmát jelent az egyháznak, és még Urunk szombati gyógyulásával is összehasonlította:

Napról napra nő az a benyomás, hogy Ön, még ha a Krisztus helytartója is, egyszerűen nem érdekelt abban, hogy védje a hitet és az erkölcsöt, amelyeket olyan támadás ér, mint még soha; és az sem szándéka, hogy a kóborló bárányokat a nyájba hívja, amelyet Urunk az ő megmentésükre alkotott. Éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy erre a célra Ön a pápaságát a doktrinális és fegyelmi lazaság szabályszerű programjának rendelte, amelynek témája az ortodox katolikusok rendszeres stigmatizálása azzal a váddal, hogy az egyházból hiányzik a kegyelem. Ugyanakkor Ön olyan társadalmi és politikai kérdésekben fáradozik, mint a „klímaváltozás”, a környezeti ideológia és a Kuba és az Egyesült Államok közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállítása, amelyekkel kapcsolatban egy pápának sem hatásköre, sem tekintélye nincs.

Összefoglalva, Szentatyám, Ön az elmúlt két és fél évben a világtól egyhangúan dicséretet kapott, miközben Ön az egyház egész közösségét zűrzavarba és megosztottságba döntötte. Nevetségessé tette, hibáztatta és elítélte a hívőket, ugyanakkor határtalan toleranciát mutatott a hitetlenekkel és az erkölcstelenekkel szemben, terveket eszelt ki a szentségi fegyelem aláásására, amelyet pont az a pápa védelmezett, akit Ön avatott szentté. Mindenhol a média és a tömegek hangos éljenzésétől kísérve úgy tűnik, nem figyel a mi Urunk intésére: “Jaj nektek, ha emberek dicsérnek: Mert így tesznek atyáik a hamis prófétákkal.”

A helyzet elért egy olyan szintet, ahol egy magas rangú vatikáni tisztviselő, aki a (bármely területről érkező) katolikusok aggodalmait összegezte, kénytelen volt figyelmeztetni egy világhírű katolikus újságírót, hogy „ez a pápaság komoly kockázatot foglal magában a hit és az erkölcs katolikus tanításának integritása számára.”

Ezzel a főpappal egyetértésben, Istennek és a lelkiismeretünknek elkötelezve nyilvánosan kijelentjük, hogy az Ön pápaságát csakis jól látható, közvetlen veszélyként tekinthetjük, egy olyan veszélyként, amely napról-napra növekedni látszik. Az Ön pápaságának ezen káros hatásai minden téren megnyilvánulnak, tekintve, hogy katolikusok szerte a világon az egyház hit- és erkölcstanításait egyre jobban becsmérlik azáltal, hogy az Ön szavait és tetteit veszik vonatkozási pontul – amelyeket diadalmasan hirdet szerte a világon a médián keresztül – ahelyett, hogy a Tanítóhivatal 2000 éves tévedhetetlen hit és erkölcstanításait hangoztatná.

Nem bátorkodunk megítélni az Ön személyes motivációit vagy szándékait azt illetően, amit Ön az egyház kárára mondott vagy tett oly viharos pápasága során, amelyhez hasonlót az egyház még sosem látott."
...

A levelet a The Remant munkatársai fogalmazták meg. A The Remnant Amerika legrégibb működő hagyományos katolikus újságja, amely már nemcsak újság, hanem Tv-t is működtet, nemzetközi túrákat és konferenciákat szervez, könyveket ad ki. Honlapja a világ egyik leggyakrabban látogatott oldala. A munkatársak által megfogalmazott levél futótűzként terjed, és megosztja a híveket.

A teljes levél ITT olvasható.

 

44 hozzászólás
Rendezés:
Hozzászólás írása...
Ági Iványi ·
Ő legalább...mai és halad a korral...
Győző Dobiás
Akkor ön semmit nem ért!
TetszikVálasz242016. május 13. 13:13
Szojka János ·
Győző Dobiás Gondolom fordítva el sem tudja képzelni....
TetszikVálasz82016. május 13. 13:51
Török Miklós ·
Iványi Ági, a kor haladtával még könnyen előfordulhat,hogy ön vagy a lánya lesz erőszak áldozata lesz. Egy pápa vagy akár gyurcsány is, hogy mondhat olyant,hogy be kell fogadnunk olyan embernek nem nevezhető lényeket,akik már külföldön bizonyították,hogy a nőket erőszekolják ,a keresztényeket meg legyilkolják ! Orbán csak beszél róla hogy tiltakozzunk meg szavazzunk ellenük, de mégis beengedi őket és bővítí a befogadóhelyeket ! Senki nem tudja megállapítani,hogy iratok nélkül ki milyen szándékal szökik be hazánkba. Ha ön ezeket támogatja, akkor megérdemelné hogy személyesen legyen része megismerni a kultúrájukat.
TetszikVálasz372016. május 13. 16:26
Szojka János ·
Nagy az isten állatkertje..... és a kaput is nyitva hagyták...
Ilona Toldi
.......és alacsony a kerítés!!!
TetszikVálasz22016. május 13. 13:43
János Pelle ·
Mivel a pápa idős és nem ér rá ezek a fanyalgók, az enyémet bekaphatják!
László Pinti ·
Tudod mit ,kapja be a tiedet két fogaskerék!!
TetszikVálasz112016. május 13. 21:00
Tibor Madarász ·
László Pinti Lacikám...így kell tanítani jódlizni...
TetszikVálasz12016. május 14. 15:50
László Bartha ·
Itt dolgozik: Nyugdíjas
László Pinti Majd ha elengeded a szádból !
TetszikVálasz2016. május 14. 16:19
Zalán Briglovics ·
A legutóbbi rasszista muszlim vallást támogató, migránsbefogadó beszéde is szép volt. Egyháza és Európa ellensége lett ezzel a bácsi..
Éva Gősi
Ferenc pápa, azaz Krisztus Egyházának kötelessége a szolidaritás útmutatása, ám a nemzeti egyházak dolga ennek az értelmezése, semmiként saját családjaink ellenére /Erdő Péter, v.Józef Michalik lengyel stb. /. Nem dogmát közöl Ferenc pápa, csak irányt mutat! Aki ebbe beleköt, az mindig is a sátánt szolgálta...és tegyük fel most azt a kérdést nekik, HA FERENC pápa azt mondaná, hogy ne fogadjatok be senkit az országotokba, vagy csak a feketéket ne, de az arabokat igen, ...tehát ha személyt válogatva buzdítana, ahhoz mit szólna a sátánfattyak serege? Az nem verné ki a biztosítékot náluk?
TetszikVálasz218 órája
Éva Gősi
rasszista? és befogadó? Te azt sem tudod mit írsz?
TetszikVálasz15 órája
Péter Kiss ·
Újabb ékes példáját láthatjuk eme hozzászólásban annak, amikor valaki keresztényi szeretetétől megittasulva hozzászól egy cikkhez. Csak így tovább, ezért nem kíváncsi senki sem a szektátokra!!!
TetszikVálasz113 órája
Kneppel Alexander
Válasszunk egy igaz pápát, ezt meg vigyék a homokos papjai és a liberálisai, a transzvesztitákkal egyetemben, le vele, vissza a kollaboráló mivoltába, ahól, - hazájában igen elnéző volt a kegyetlenekkel szemben is, mint most a keresztényeket megsemmisíteni kész muszlimokkal?
Kneppel Alexander
Erzsébet Kiss Igen látott és rád hivatkozva, ajánlotta a pirulák bevételét, mert ha mégsem venném be, akkor olyanná válnék mint te, - vakká..., azaz nem látóvá!
TetszikVálasz112016. május 13. 13:39
Zsolt Pöltl ·
Maga szerint van olyan hímnemű egyed, aki majdnem leélt egy éltet dugás nélkül? Vagy 16 éves pápát akar? Mert az esetleg még szűz! Vagy csak beérik egy képmutató hazug vezérrel?
TetszikVálasz22016. május 13. 19:01
Dadai József ·
Vatikáni celeb vajon kiket szolgál?
Farda Imréné Móni ·
"a kóborló bárányokat a nyájba hívja, amelyet Urunk az ő megmentésükre alkotott."
TetszikVálasz22016. május 15. 7:52
Farda Imréné Móni ·
Ő, Pápa!
TetszikVálasz12016. május 15. 8:00
Kálmán Kovács ·
Farda Imréné Móni ...ez is egy tolvaj-pénzmosodás csávó....ezer és egy bizonyiték..lezárt perek...persze szellemi vakok ezt nem értik....luciferi csapatában fociznak a 451-es zstinat óta.....olvasgasson !https://www.youtube.com/watch?v=w5RjVTvxOUQ
TetszikVálasz122 órája
Zsolt Pöltl ·
Elítélik a homoszexuálisokat, elítélik az abortuszt, és elítélik úgy általában a fogamzásgátlást. Tipikusan elutasítják a másként gondoljodókat, ítélkeznek, és közben hívőknek tartják magukat. Gyerekek, buták vagytok! Isten teremtett homokosokat, hogy ne népesedjünk túl. Nektek nem tetszett. Akkor teremtett fogamzásgátlást, de az se volt jó. Akkor teremtett abortuszt, de az meg gonoszságnak lett kikiáltva. Ha szép sorban éhenhalunk a túlnépesedés miatt, az okés lesz?
Joseph Varga ·
Isten nem teremt homokosokat,hanem elfajult természetellenes hobbikat találnak ki kínjukban az elfajzott emberek.Csak a semmit nem termelő,önmagukat ellátni nem tudó 3.világ beli népek népesednek túl,az európai,önmagát ellátni tudó,kreatív népek,kihalóban vannak,pontosan az abortusz,fogamzásgátlás és tervezett jövő miatt.Nem ész nélkül hoznak gyermekeket a világra.Ezzel elértük a fajunk folyamatos csökkenését,a háttér hatalom legnagyobb örömére,mely örömét ezek szerint a regnáló pápa is osztja.Tegyük fel a kérdést,miért érdekelt a világ vezetősége abban,hogy az analfabéta tömegek szaporodjanak,és töltsék be az európai kreatív népek helyét????? Várom a választ,mert a fentebb leírtak tények,minden statisztika szerint!
TetszikVálasz152016. május 14. 2:23
Zsolt Pöltl ·
Joseph Varga pontosan azért nem szaporodunk túl, mert használjuk a fogamzásgátlás adta lehetőségeket! Erre kellene rávenni a többi fajt is, és akkor nem lenne gond! De amíg csak azzal vagyunk elfoglalva, hogy "jajjistenem, nehogy a buzik beírják az anyakönyvbe a nevüket", addig valóban fogyunk. Az összeesküvés elméletben nem hiszek, viszont a világtörténelemben már volt rá példa, hogy két emberfaj összecsapott, és nem kellett nekik pápa, hogy a buta, de agresszív kiírtsa az okos, de békés népet. Ez még az őskorban történt. A pápa a beolvasztást szorgalmazná, hogy ezek a "hódítók" mellénk állj...Bővebben
TetszikVálasz32016. május 14. 8:38
Joseph Varga ·
Zsolt Pöltl Van igazság benne,hogy a katolikus egyházban van nemi eltévelyedés,mivel a cölibátus egy ember által kitalált természetellenes baromság,semmi bibliai alapja nincs.Pál azt mondja"Aki püspökséget kíván,az egy feleségű legyen".A homokosok nem izgatnak,amíg nem verik magukat a gyermekeink és unokáink előtt az utcán,én sem vetkőzök le az utcán,hogy heteroságomat rájuk erőltessem imitálva a dugást.Aki ilyet tesz azt jól pofán kell vágni,akár hetero akár homár,ez volna az egyenlő bánás mód.Nekünk meg nem analfabéta primitív népekkel kellene keveredni a fenn maradás érdekében,hanem annak ...Bővebben
TetszikVálasz82016. május 14. 11:10
Lia Misch ·
Végre egy világos megfogalmazása, miért érzem az első perctől, hogy valami nagyon de nagyon nem stimmel ezzel a legújabban megválasztott pápával, csak én nem tudtam ennyire pontról-pontra megfogalmazni.Óriási a nyomás rajta ,nem véletlen, hogy az elődje a VILÁGTÖRTÉNELEMBEN elsőként önként lemondott.Mert nem akarta ezt tenni, amire "Ferenc" "pápa?" hajlandó.De ez nem vezet sehova.Én abszolút megértek mindenkit, aki nem hívő, köze nincs, soha nem is volt a katolikus valláshoz és kedves bácsikának titulálva tapsol neki.Aki nem él a katolikus hit tanait betartva, nem választotta soha azt az utat...Bővebben
Zsolnai Ferenc ·
Tőkéletesen egyetértek őnnel bár a "nemhivők" ben nem hiszek mivel olyan nincs.Egy zuhano repűlőgépen nincs egyetlen ateista sem,bármely oldalrol kőzelitsen Istenhez.
TetszikVálasz223 órája
Éva Gősi
(...)Az utóbbi 40 évben pedig lassan ahhoz is hozzászokhattunk, hogy ezek a támadások keresztény-katolikus báránybőrt öltve folynak, amiben ugyancsak nem kell valami világrengető dolgot látnunk, hiszen Szent János és Szent Pál apostolok előre figyelmeztetnek bennünket erre is. Nem kell ugyanis nagy ész ahhoz, hogy marxista-ateista egyházellenes kirohanásokra megfelelően reagáljon az ember, és ezt az ördög is tudja. Nagyobb odafigyelést igényel, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra, akik az egyházat katolikus retorikába bújtatva, jószándékot színlelve, jótanácsokat osztogatva támadják.(...)

http://www.magyarkurir.hu/.../hogyan-szennyezte-be-xii...
TetszikVálasz16 órája
Albert Kozma
akkor mégse "tévedhetetlen"?
István Czitkovics ·
Itt dolgozik: Nyugdíjas vagyok
Van iyen?
TetszikVálasz2016. május 15. 7:12
Ákos Marschalek ·
Javítsatok ki ha tévedek.... A fogamzásgátló tabletták használatát azért tiltják, mert elő fordul, hogy a megtermékenyülés még bekövetkezik a használatuk ellenére is, és a hatásukra csak az után pusztul el a megtermékenyített petesejt (amely ekkor mégcsak néhány sejtből áll adott esetben). Ebben ha halálos vaskalaposan nézzük a dolgokat látok rációt. Azonban ha jól tudom az óvszer használat tiltásának egy Bibliai sor az oka. A történet: egy csávó elvesz egy nőt, de nem akar szexelni vele, ezért inkább ráránt, és erre a szituációra mondja talán Jézus hogy : legyen átkozott aki a földre hul...Bővebben