Payday Loans

Keresés

A legújabb

Kner Izidor pajzán aforizmái PDF Nyomtatás E-mail
Az én internetes könyvtáram
2015. november 04. szerda, 07:48

 

KNER IZIDOR 
PAJZÁN AFORIZMÁI


VADÁSZ MIKLÓS RAJZAIVALGYOMA, 1919. SZERZŐ KIADÁSA

AMATŐR KIADÁS
150 SZÁMOZOTT PÉLDÁNYBAN

Nyomatott Kner Izidor könyvnyomdájábanFrivolitást ne keress szóban, irásban, 
vagy képben, hanem a megértésben.

KNERÍrott vagy ábrázolt perverzitástól túlosan ne féltsétek a zsenge ifjuságot, mert nincsen köztük csak bárgyú, ki oly ártatlan, hogy legfiatalabb korában is eleven disznóságot nem bámúlt.

Ahol szükségét érzik a fügefalevélnek: rejtegethetlent rejtegetnek.

A Múzsa nagyon jól tudja, hogy homlokon csókoltjait világteremtése óta leginkább mi inspirálgatja s azért őket kegyében csak megtartotta: gyarló ember tehát ne kifogásolgassa.

A rossz vég nem képes oly rémképet festeni, hogy az embert fékezze, ha kergeti a jó vére.

Ki a nemi felvilágosítással el nem akar késni, annak az ovodában kell kezdeni.

Szerelemben az illegitimitás a szépségnél is nagyobb varázs.

Az érintetlenség a nők egyetlen kincse, mégis hányan sietnek idő előtt eltekinteni tőle.

A szerelmet nem lehet konzerválni semmivel. A szeretetet a szerelem rezerválásával igen.

Fogalma sincsen sok embernek róla, hányszor szeret per-prokura.

Asszonyban, időjárásban, bármilyen – mindíg jobb volna másmilyen.

Amely asszony verve jó, annak a férje van megverve.

Ha csak véletlenül is összekerül nő és miliczia: menten melléjük szegődik a maliczia.

Kevesebb erőszak esne, ha mind erőszakolni kellene.

Szegény nők mást sem igen tesznek, minthogy gerinczüket strapálják s a bamba férfiak őket mégis gerinczteleneknek tartják.

A túlsűrűn érintkező emberek érintkeznek népmozgalmi szempontból a legkevesebbet.

Ha vezekelni mégy a pusztába, ne vállalkozz kecskepásztorságra.

Szerelmeskedő szépséges asszonyok bizonyos korig saját rózsaszínü szép körmeiket gondozzák, ápolják. Aztán még gondosabban: keshedt szeladonjaikét maniküroztatják.

Az asszonynak leginkább akkor excellál az agya, ha nem szellemi tárgyakon koptatja.

Férfinál mi sem pótolja a tehetség hiányát. A nő mindétig kelletheti magát.

Ha a pesztra-mosoly nem intonálna, a kedves hitvestárs be sokszor társtalanul maradna.

Ne hordja túl nagy fenn az orrát, kinek nincs más becsvágya, minthogy vadásszák.

Szerelem keletkezésénél az isteni szikrát az ördög szítja.

Csak férfiak lehetnek oly botorak, hogy tárt-nyitott szívekhez válogatnak kulcsokat.

A másénak az emeli roppantul a becsét, hogy ideig-óráig kölcsönben a miénk.

Az ördög nem alszik, mégis mindig költögetik.

A divat hóbortját a hizelgő betyár szerető éleszti s a gyáva bamba férj fizeti.

Több szappant fogyaszt a hiúság, mint a tisztaság.

Nőt a routin raffinálja. – A férfit rouinálja.

A tevékenységre serkentő emberi energiáról azt hiszi az ember, hogy ereit, vérét azért mozgatja, hogy idő előtt az útra szórja.

Mi sem választhatja úgy ketté a szerelmetes szíveket, mintha elérték amire törekedtek.

Ellentétek az élet erjesztő gombái s a jóerkölcsök sírásói.

A szépség varázsával fogják meg egymást az emberek, noha kölcsönösen tudják hogy ugyancsak nem szépre törekszenek.

Hány jámbor férjnek az az egyetlen kegyetlen jóleső érzése, hogy szeretett kedves hitvestársának nyakán veszett az igen kinálgatott nagy szerelme.

Többen mentik a becsület látszatát, mint a becsületet magát.

A koporsó bezártáig való hűségnek nagy defektuma, hogy az ember meg-meg szaggatja.

Hajdanta rendes volt a nőknél a váratlan vendég. Ma nem egynél a várt vendégek elverik.

Kevesebb lenne a házasságtörések száma, ha mindkét fél otthon is úgy állná a sarat, mint a szomszédba.

Igaz szerelem ha elhamvad, hamvából szeretés támad.

Szép jövője volt hajdan majdnem minden hajadonnak. Csak múltja van túlsok mainak.

Sem áldás, sem átok többé meg nem változtatja, hogy az első emberpár megadta a példát a jóvá nem hagyott párosodásra.

Korával nagyobbodik a nagyvérű nő szemérmetlensége. – Férfinak: a szemérmetessége.

Bukott szeladonokból válnak prima világhódítók.

A szerelem értékét a viszonylag szabályozza s öregbedése becsét nem hatványozza.

Csak botor nő hiheti, hogy szebben fest, ha magát festi.

Édenkert a liget, berek, gödöralja, ha víg az asszony kaczaja. Kénköves pokol a rózsás lugas, mennyezetes nyoszolja, ha savanyu a hitvestárs orczája.

A fenséges szép női hattyunyaknak az adja az értékét, becsét, hogy nem nyakszirtben végződik.

Míg lehetne nem mer, aztán merne az ember.

Piramis-erdő lenne valamennyi temető, ha megjegeczesedne az a kő, amely sok hitves kebeléről leesik, mikor élete párját elföldelik.

A feministák azért akarják lefegyverezni a férfiakat – hogy kedvük szerint diktálhassák a megadási módozatokat.

A szem a lélek tükre és mennyi lelketlenséget követnek el vele.

Amily szívesen csalna az ember bizonyos korban a Tauglichkeittal, még szívesebben tenné később az Untauglichkeittal.

Házasságkötés nélkül nem lenne házasságtörés. Mégis eleinte milyen nagy boldogság a frigyre lépés.

Annak az asszonynak van az öltözéke a legjobb rendben, kinek avatatlan szokott segédkezni a vetkőzésben.

A házasság olyan párbaj, amelyet a segédek össze- avagy szét-, azonban helyre nem gabalyíthatnak.

Az asszonyok kitartó szívósságát jellemzi, hogy olyik a negyvenes évek veszedelmességét úgy a hatvanadikig eltengeti.

Asszonyi lelkület titka, hogy épp kinek nem jár, mosolyát kandirozva kapja.

A régi tisztes hű hitvesek férjeikben vakon hittek. – A maiak férjeiktől igényelnek ilyen hitet.

Ha esztelenséget akar férfi a nőtől: "esze legyen", hozzá így szól.

A ki szeretőjét, feleségét sohasem féltette s föltétlenül megbízott benne, aranyosszívű kedves becsűletes ember, ki méltó embertársainak a legnagyobb dicséretére meg egy porczió törekre.

Szívesen jutnak pokolra a férfiak, ha nők flaszterezik az útjukat.

Mekkora bajok forrása volna, ha a bölcs természet apajegyeket is osztogatna.

A szerelmeskedés korhatárát valamicskével kitolja, hogy a betyár ember a szent frigyet meg-meg toldja.

A szerelem olyan őrület, amelynek tudatára a házasság után ébrednek az emberek.

Némely nőnek ha csak félszeme volna, akkor is jobbra-balra kacsintgatna.

A leglegyőzhetetlenebb asszonyt is könnyebb legyőzni, mint meggyőzni.

Az egyik nő megadással viseli az obstrukczió terhét, a másik meg a megadásét.

Ha a bűnös ember a más ledér élettársától is csak válóperrel szabadúlhatna, – mindenik a magáénál maradna.

Nőnél a lelkiismeret ha megszólal, azt kiáltja, vigyázz! Senki meg ne lássa.

Mennyivel emberibb a faji ösztön az állatnál, mint a teremtés koronájánál.

Múlttal biró nőnek oda a jövője.

A szerelmi viszony olyan mint a váltó: annál jobb, minél rövidebb lejáratu.

Férfi szívnek kevés asszony tudja a nyitját. Az asszonyi igen csak mind egy kulcsra jár.

A leghamisabb szerelem is lángolóbb érzés, mint a legigazabb szeretés.

Fiatal nő titkon ásít s nyilván kacsint. A keshedtje épp megfordítva cselekszik.

Mindkétnembeli csél-csap a szerelem szent törvényével menti, ha szíve vágyát a házasság szentelt berkén kívül elégíti ki.

Nők játszák hogy a lángelmét mily nagyra taksálják, de suttyomban a legnagyobb szellemi óriásnál is nem az agydudort firtatják.

Ha kedveled lelked épségét, ne vállald drótozni tört szívek cserepét.

Mire a házastársak egymás rigolyáit kölcsönösen kiismernék s egymáshoz simúlnának: kész a közös undor és közös útálat.

A lakodalom is olyan mint a lakzi, csakhogy amazt egy kis czeremónia előzi.

Csak talán a hadsereg a megmondhatója, mi a jóvérű asszony teherbirási próbája.

Az ember előbb azt nevezi kéjutazásnak, ha szíve választottjával utazgathat. – Aztán meg ha tőle elrucczanhat.

Asszonynál, állatnál, a hiúság tetszvágyban kulminál.

Mindkét nemnél az a lényeg, hogy imponáló fölényességgel vesse magát alá a gyengébb az erősebbnek.

Az egyik szerelem tisztes nyereségre pályázik. Becsapásra a második. A kettő egyesítésére a harmadik.

A tehetség fogyatkozása a tisztességet fokozza.

Ha a férfiak a feministákat kellőkép kezelnék, a feminizmust menten leszerelnék.

Hány asszonynak hatósági engedély kellene, ha férje nem lenne.

Nem szamárság hogy épp akörül imponál az egyenruha, ahol okvetlen lekerül a gúnya.

Mindenesetre okos népek, kiknél az egynejüség a vétek. Pláne hogy törvény biztosítja hogy felül kerekedhessenek.

Amely asszony képes az első bűnre, már is a másodikban fő a feje.

Miután több-kevesebb betyárságot elkövetett, tisztességben szeretne megőszűlni minden ember.

Jóvérű asszonynak az őrzése csak arra vezetne, hogy nyilvánvalóvá válnék rossz erkölcse.

Bár hány asszony pasa híjján nem hárem.

A házitűzhely melegén menten megérzik, ha pásztortűzként kezelik.

Semmi sem emeli úgy a nő becsét, mintha távol tudja magától tartani tolakodók közeledését.

Nők nőkkel szemben aktiv korukban misantropok; férfiakkal viszont, ha elkövetkezett passiv koruk.

Szép nő, jó könyv felvágatlanul antikváriumba a legritkábban kerül.

A szívek harcza rendesen házasság után megy offenzivába.

Míg szoknya alatt húzódik meg a nadrág, vadulnak érte a férfiak. Ha felül akar kerekedni, tőle vadulnak.

A tudományra fogja, kinek tar a koponyája, noha igazán ártatlan benne az agya.

Isteni adomány az asszony, ha nem istentelenkedik.

A badar emberiség daliás időknek nevezi, ha a nemzet virága elvérzett s a keshedteknek kell fenntartani a tenyészetet.

Vén szamár az az öreg ember, ki elhiszi hogy nem vén ember.

A férfi unalmában ásít. A nő áhít.

Férfi a férfit megnézi, nő a nőt végig nézi.

Annyi fáradsággal, amennyit az asszony hitvány udvarlók fogdosására fordít, szeladonná varázsolhatná férjét.

A féltékenység olyan ízzó pokol, amelynek kohóját önönmaga szítja a féltékenykedő.

A tudatlanságnak nem volt fája az Édenben, mégis hogy bezabált tőle az ember.

A nő erkölcsének lazasága adja a leghatékonyabb fegyvert erényének az ostromlására.

Minden nőnek nőtársán van sok kifogásolni valója, mégis mind magamagát reparálgatja.

Az asszony inkább tűri hogy félrevezessék, semmint hogy vezessék.

Bizonyára csak akkor fanyalodott Ádám apánk a tudás fájának tiltott gyümölcsére, amikor a birás fogyatéka rákényszerítette.

Férfiak szerint az asszonyok mind egyformák, de azért egyre váltogatnák.

Akkor bolond a szerelem bolondja, ha bolondját komolyan járja.

Asszonyok arczuk szeplőjétől azért iparkodnak szabadulni, hátha sikerülne erkölcsükre áthárítani.

Szerelemben könnyebben csalnak, ha egymás kártyájába nem látnak.

Hajdan úgy kötötték a szent frigyet, hogy egy test egy lélek. Ma a lélek rovására szaporítgatják a testeket.

Nők azért rajonganak a katonákért, mert azt hiszik hogy a katonamérték a szerint van beállítva, hogy velük szemben a hadfi a sarat miként állja.

Villanycsengő és asszony egyazon módra szuperál. Csakhogy amazt az szólaltatja, ami emezt elhallgattatja.

Kavicsot ér az a nő, ki drágakövön megszerezhető.

Jól szólsz, ha nőnek nőről rosszat mondsz.

A gyalogsátán zsebrevágja a házasságszerzés salláriumát s az égre keni a házasságtörés ódiumát.

Asszonyok! Dehogy is a szívnemesség, – az elfeledés hozza el a megbocsájtás teljességét.

Kiélt hölgyek nagy tömege a muja férfiakat okolja, ha megszűnt a kereslete.

A szerelem megkívánja hogy táplálják. De azért a gyomrát el ne rontsák.

Keresd az asszonyt! S megleled az asszonyi állatot.

Nagyon lyukasnak kell lenni annak a szitának, amelyen már a férjek is átlátnak.

Ha letelt a szerelem kora, a szerelem rokkantja kórsággal is pótolja.

A nő csak annyival botlik többet mint a férfi, amennyivel könnyebben teheti.

Megzápúlna a sátán legmérgesebb foga, ha a kerítés ellen kerítés volna.

Igen nagyon időviseltnek kell lenni annak a női kebelnek, amelyen igaz őszinte átérzéssel döngetik az "én vétkem!"-et.

Nőknél a kebelbarátság egyetlen feltétele, hogy a kebelbarátnak más legyen a neme.

A nők veszedelmes kora sokkal veszedelmesebb saját magukra, mint a férfiakra.

A talpig becsületesség férfinál a fejnél, asszonynál a talpnál kezdődik.

Nő a filozofiát úgy értelmezi, hogy a ki vele filozofál, kutyába sem veszi.

Keztyűs kézzel mindenben, csak a szerelemben nem.

Fehér liliom, myrtuskoszoru, párta: annyi mysztikus fogalom, hogy senki se csodálja, ha szűzi tudatlanság az egymásra következés sorrendjét kissé összekonfundálja.

Olyik némberben az alvó oroszlán mindíg ébren.

A sok pipotya férfi nagy hányada szigoru vizsgálatra is Tauglich s a legtenyeresebb-talpasabb nő deputálatlanul Untauglich.

A házasság kötelékét ne babráljátok, mert a legcsekélyebb érintéssel is összebogozzátok.

Csakis azok lehetnek jó férjek, kik a tegnapi napra sem emlékeznek.

Több darabot visz sikerre a lábikra, mint a szerző agya.

A legvénebb satrafának sem kellene magát tatarozni, ha a férfiség szépséghiányát is lehetne kendőzni.

Az örök szerelem tartósabb volna, ha az örök egymáshoz lánczoltság nyűgével nem járna.

Mennél dekoltáltabb a feleség – annál dekoráltabb a férj.

Erkölcsi nevelésnek közgazdasági a haszna, merthogy a jólnevelt nő drágábban adja.

Olyan symbolum az ángyod térdje, melyet gyermek is tudja hol keresse.

Ne indúlj asszony-tanulmány útra, mert mire végére érsz, nem ösmersz magadra.

A szégyenpír akkor bájoló színe a női arcznak, ha nincsen pironkodni oka birtokosának.

A szerelem tartósságát fokozza, tárgyának a váltogatása.

Kevesebbszer csípi meg és rajta a csíntalan asszonyt a férje, mint a kedvese.

A liba a fejét tömésnél csak az első ízben rázza. Aztán a folytatását nehezen várja.

Csak a más csapodár asszonya a jó. Mert hogy nem a miénk, milyen jó.

Férfinak sohasem elég fiatal, magának sohasem elég vén a nő.

A rigójancsik nemcsak a herczegeknek, de a füstösöknek is szarvat növeltek.

Ha a nadrágszoknya tenné az embert emberré, az asszony férjével viseltetné.

Okos asszony máshol passziv-, otthon aktiv-reszisztáljon.

Ha hátgerinczsorvadás nem volna, a front mögötti vitézkedésnek nem maradna semmi trofeuma.

Valamikor leányt leginkább csak törvénnyel fiúsítottak. – Elég sűrűn vállalják a törvénytelen formát is a maiak.

Elég ha ifjak egymást értik. Később elengedhetlen az egymást megértés.

Egyik nő úgy követi szive váltakozó és szapora sugallatát, hogy kikéri a papi áldást. A becsületesebbje inkább megváltja czertifikátját.

Nyilvános helyen nőbb a nő, mint nyilvánosan.

Dehogy is mondana le a nő a feminizmusért az eddig élvezett paradicsomról, ha még több paradicsomot nem várna eszméje diadalától.

Az idő gyorsabban hegeszti azt a szívsebet amely másért, semmint azt amely magunkért húllajtja vérét.

Hogyne lenne a szent házasság háboruság, amikor a férj benne révet, az asszony meg szabad kikötőt keres.

A jót vagy rosszat az ember nem szíve sugallata, bölcs belátása, tisztessége szerint űzi, gyakorolja, hanem amint jó- avagy rossz vére sarkalja. S okos ember e szerint bírálja.

A családi hajlék legszebb éke a hajlékony családias asszony.

Az idő előtt meglátás nyomán kúllog a korán való megbánás.

Szó szerint veendő hogy sok jámbor férjet derék hitvestársa: gyermekével megajándékozza.

 

 

forrás és folytatás:

 

http://mek.oszk.hu/10300/10357/10357.htm