Payday Loans

Keresés

Nemzeti Hírháló hírlevél 2015 december 30. PDF Nyomtatás E-mail
OLY KORBAN ÉLÜNK ABC
Nemzeti Hírháló hírlevél
2015 december 30.
Locations of visitors to this page
Magyar karácsony az égben
GYORSMENÜ
Feliratkozás
Olvasás honlapon
Programajánló
Facebook
Levél Hírhálóra
Tetszik a Hírháló!
Támogatás-tagdíj
99Húszmillió!
Felhívás a magyar kormányhoz 
Beke István megvédésére


A magyar államnak nyíltan ki kell állnia kézdivásárhelyi magyar állampolgáráért, a székely Beke Istvánért, aki magyar konzuli védelmet kért. Értesüléseink szerint a Beke István-ügy hátterében a Székelyföld tömbmagyar jellegének felszámolására irányuló román politikai szándék áll.

A Magyarok Világszövetségének álláspontja szerint eljött az ideje annak, hogy a magyar állam nyíltan kiálljon Beke Istvánért. 

A román bíróság újabb 3o nappal meghosszabbította Beke István előzetes letartóztatását anélkül, hogy a vádhatóság hitelt érdemlő bizonyítékokat mutatott volna be annak alátámasztására, hogy a székely hazafi valóban terrorcselekményt készített elő. Ezzel eljött az ideje annak, hogy a budapesti kormány nyíltan kiálljon a Székelyföldön élő, magyar állampolgársággal is rendelkező Beke Istvánért. 

A Bukarestbe hurcolt székely hazafi családjától szerzett információnk szerint Beke István - élve magyar állampolgári jogával - konzuli védelmet kért Magyarországtól. 

Ha ezek után még egyáltalán szüksége van rá, legyen a magyar állam számára egyszerre példa és hivatkozási alap is, az ahogyan Románia 2oo1-ben kiszabadította és nemzeti hőssé avatta azt a moldvai köztársasági Ilarie Ivascu-t, aki a Dnyeszteren túli területenknek Moldvától való elszakadása ellen rajtaütéses támadásokat végrehajtó fegyveres csoportot szervezett és vezetett. 

Értesüléseink szerint a Beke István-ügy hátterében a román államnak az a szándéka áll, hogy a közelgő közigazgatási reform keretében a Székelyföldet darabokra szaggassa, vagy egy döntően román többségű régióba sorolja. Az amúgy elfogadhatatlan és számos nemzetközi egyezményt sértő politikai lépésnek a nemzetközi közvélemény előtt való "eladásához" jó ürügy lehet a román állam számára egy valós székelyföldi terrorfenyegetésre való hivatkozás. Az effajta zavarosban való halászás mindenkor kezeügyében állt a román politikának. 

Mind Romániával, mind azzal az EU-val szemben, amely tárt karokkal várja Moldva csatlakozását, hatásos politikai eszköz lehetne a magyar kormány számára az Ilarie Ivascu-párhuzam felvetése. 

A magyar állam éredményes fellépése Beke István védelmében több mint elvárható. 


Románia egyik régiósítási terve: 
Székelyföld a sárga román többségű tömbben feloldva

Korábban írtuk: 
Az MVSZ kiáll Beke István és az o igazságáért tünteto kézdivásárhelyiek mellett
Tüntessünk a román követségek és a román állami intézmények elott

MVSZ Sajtószolgálat


Hóman Bálint üzenete a Mazsihisz elnökének
2015. december 29. Kuruc.info

Százharminc évvel ezelőtt, 1885. december 29-én született Hóman Bálint. Az évfordulóra a székesfehérvári önkormányzat támogatásával szobrot akart állítani a néhai történész nevét viselő alapítvány, de a tervet a hazai és nemzetközi zsidó lobbi gyűlöletkampánya és a hazai, magát jobboldalinak nevező politikai elit behódolása meghiúsította. Az élet fura fintora, hogy a héber fajvédők gyűlölködése utólag is hitelesítette Hóman Bálint alább idézendő véleményét a zsidóságról. 


December 13-án hanukai sötétségünnepet rendezett Székesfehérváron a Mazsihisz és álkeresztény mezben tetszelgő cionista leányvállalata, a Hit Gyülekezete nevű szekta. Heisler András Mazsihisz-elnök a fehérvári Bartók téren többek között ezt mondta: 
Mi azért gyűltünk össze ma Székesfehérváron, hogy a hanukai ünnepségünk kapcsán együtt fogalmazzuk meg Magyarország üzenetét: náci eszmék mellett végsőkig kitartó, vállaltan rasszista, antiszemita politikus ne kaphasson soha és sehol szobrot hazánkban! De ne legyen neki emléktáblája sem - bármi legyen rajta a felirat.

Heisler András vállaltan rasszista közszereplő, mindig kiállt az apartheid politikát folytató, vállaltan rasszista és népirtó izraeli rezsim mellett. Ehhez természetesen joga van. Heisler Andrásnak azonban senki nem adott felhatalmazást arra, hogy Magyarország, a magyarok nevében beszéljen. A zsidó nép fiaként Heisler Andrásnak nincs joga ahhoz, hogy eldöntse: kinek lehet, vagy nem lehet szobra, emléktáblája Magyarországon. Heisler Andrással és általában a heislerekkel vitát folytatni nem lehet. És természetesen nem is szabad. 

A heislerek nemzetidegen társaságáról alkotott egykori hómani látlelet ma is igen tanulságos olvasmány. Nem beszélve a szerény megoldási javaslatról. Az alábbi szöveget úgy is olvashatjuk, mint a százharminc éve született történész-politikus sírontúli üzenetét a Mazsihisz elnökének és követőinek: 
Külső életformákra és nyelvi tekintetben a magyarhoz hasonulva, de népiségét megőrizve él népünk között a múlt században egyenként bár, de igen nagy tömegben beszivárgó zsidóság is. Beolvadását a magyar társadalom széles rétegeinek ösztönös elzárkózása mellett erős faji öntudata s a magyarságtól idegen erkölcsisége és szellemisége akadályozta meg. 

A nyugati keresztény kultúrközösség népeinek fiaiból a magyar társadalom közösségeibe illeszkedő egyének és csoportok - a történeti fejlődés szabályainak megfelelően - egy-két nemzedék múltán áthasonlottak, beházasodtak, elkeveredtek, beolvadtak a történetileg kialakult magyar fajba, és ma ennek a szerves részeként élnek. A keleti orthodox közösségből jött román és szerb jövevények - kevés kivétellel - még az értelmiségi réteg keretében sem tudtak áthasonulni, mert kultúrájuk más talajban gyökerezett. A zsidóság sem ment át ezen a folyamaton. Önként, vagy kényszerítve? - ezt vitatni lehet -, de önálló sajátos világszemlélettel és felfogással élte és éli ma is a maga sajátos népi életét a magyarság körében. A régiek még igazodtak valamennyire a magyar közszellemhez; az újonnan jöttek teljesen elkülönültek és ezért a magyarság is idegeneknek tekintette és tekinti őket. Ezeknek az újonnan jött elemeknek a felforgató mozgalmakban, a romboló eszmeáramlatok terjesztésében vitt vezető szerepe, a zsidó értelmiségnek a magyar múlt hagyományaival és magyar fajtánk eszményeivel, társadalmunk gondolkodásával és a kereszténység eszméivel szembehelyezkedő szellemisége, mértéktelen gazdasági érvényesülése és erre alapított hatalmi törekvései napjainkban nálunk is kiváltották a ma Európa-szerte uralkodó zsidóellenes hangulatot. A magyarság - más népekhez hasonlóan - nem kívánja magába olvasztani, inkább kirekeszti nemzeti életéből az oda idegen testként beékelődő zsidóságot. 

(Hóman Bálint: Magyar sors - magyar hivatás. Bp., 1942, 106-107. o.)

Meggyőződésem, hogy múltbéli és mai keserű tapasztalatai alapján a magyarság óhaja ma sem változott. 

Bistrán Demeter - Kuruc.info

Kapcsolódó: 
Demjén Ferenc: Felfújták az Ákos-ügyet (origo.hu
Demjén Ferenc szerint semmi kivetnivaló nincs Ákos nőkről megfogalmazott véleményében. Csak azt sajnálja, amit utána az énekes kapott. Semmi kivetnivalót nem talál Ákos nőkről megfogalmazott véleményében Demjén Ferenc. Az énekes erről a Blikknek beszélt.
Perrel fenyegetőzik a katolikus egyetem, mert megkérdezték, mennyit keresnek a hökösök (balrad.com
Nemlétező egyházi privilégiumokra hivatkoznak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen - írja az Átlátszó Oktatás. A blog arra lett volna kíváncsi, mennyit keresnek a hallgatói önkormányzat tisztségviselői, de az intézmény vezetése arra hivatkozva utasította el a kérdést, hogy ők katolikus egyetem, így nem tartoznak az információszabadságról szóló törvény hatálya alá.Jézus összetépné a Bibliát

Jézus megjelenésével nem az ószö­vetségi zsidó próféciák teljesedtek be, hanem Jézus Urunk küldetése = Istentől rendelt feladatának a teljesítésével. 

Érdekes megállapításra ju­tunk Márk evangéliumának olvasásakor. Meg­lepetve kell észlelnünk a mai judai- kereszténységünkben ma már csaknem "Jehovának" (Jahve-nek) nevezett Isten-alak és Jézus Urunk által prédikált "Szerető Mennyei Atya" közötti óriási különbséget. 

Nagyon fontos ennek a megállapítása, mert itt - az "Isten­ alak", az "Isten-fogalom" bemutatásánál kell kezdeni a felvilágosítást is és a tanítást is. 

Ugyanis: Jézus Urunk Szerető Mennyei Atyjának semmi köze nincs ahhoz az "Isten-alakhoz", amelyet a mai judai-kereszténységünk híveinek bemutat. - Mondhatjuk úgy is, hogy ahhoz a "bosszúálló" és "áldozatokat követelő" Istenhez, akinek olyan "kiválasztott népe" van, mely az ő engedé­lyével....sőt rendeletével halomra gyilkolja a nem a "népéhez" tartozókat, vagyis a nem zsidó népeket. 

Jézus a Biblia szerint nem fogadja el a zsidók tanait, sőt megveti azokat. Számtalan esetben kinyilatkozza, hogy a zsidóknak más istenük van! 

"Meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nála­tok." "Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok." (János 8:37-38.)

Az evangéliumi szövegben - amit a kereszténység "Isten szavának" tanít - igen feltűnő és meglepő az, hogy Jézus két Atyáról beszél. Különbséget tesz az Ő mennyei Atyja és a zsidók atyja - Jehova - között, akit nem ismert el Isten­nek az evangéliumi tudósítás szerint, mert így nyilatkozik róla: 
"Ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöt­tem"

Jézus ekkor mondja ki a lényeget: 
"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjáról szól, mert hazug és a hazugság atyja. " (János 8:42-44.)

Aki aztán tovább olvassa ezt az evangéliumi történetet, az látni fogja, hogy a zsidók végül is azt mondják Jézusnak: 
"Te szamaritánus vagy és ördög van benned. '' János 8:48.)

Minden estre elég különös, hogy a Jézus tanokat követő kereszténység Bibliájába miként kerül bele Jézus által is "ördög, gyilkosnak, hazugnak nevezett zsidó isten, Jehova és Jahve néven! 

A fenti néhány soron kívül, százával találkozunk a Bibliában olyan állítással, ami még önmagának is ellentmond. 

Mégis Isten szavának - mondját a zsidók is és a keresztények is! Nap mint nap azt olvassák a Templomokban. Bizonyított tény, hogy a Bibliába azok a dolgok kerültek, melyeket az Ördögatya fiai fogalmaztak meg, Saul rabbi vezetésével, aki a keresztényeknek Pál apostolként jelenik meg! 

Megírja az Ephesusiakhoz írt leveleket, amikor már nagyon is feltételezhető, hogy soha nem járt Kis-Ázsiában, hiszen az Péter Apostol területe volt, az Ő nyelvét beszélő népek lakták! 

Különös a damaszkuszi úti pálfordulási történet is, főképpen abból a nézőpontból, hogy Jézus a maga pozitívságával képtelen lett volna egy embert megvakítani! Na meg éppen az Ő Apostolaihoz, a saját népéhez tartott Gallileába! 

Pál Jézus tanításait soha nem hallgatta, és a Jézus által az Egyház alapításával megbízott Péter, aki a legtöbbet tartozkodott együtt Jézussal, neki a tanításait mégis elutasítja. KIülönös, hogy Pál és Péter találkozásakor Péter írásainak nyoma veszik! Ezt követően ez az írás átfogalmazódik és bekerül a kanonizált Bibliába! 

A dologban csupán az a különös, hogy valaki bejárta Myra-Patara-Ephesus vonalat és elvitte Jézus tanait. Az igaz keresztények bizonyára nem tettek hozzá, vagy vettek el belőle, csak azt adták tovább törvényként, amit a Tanítótól hallottak! 

A képen Ephesus főutcája látható 


Csakhogy a gyerekeknek van egy Mikulása, aki valójában Szent Miklós püspök. Ez a Püspök részt vesz az első egyetemes Niceai (325-ben) zsinaton, ahol a Biblia irányvonalát és a Szentháromságot meghatározták! 

Itt történik egy különleges dolog, ez a szentéletű püspök 70 éves létére arcon üt egy zsidó papot úgy, hogy darabosra törik a képe! Mára már kiderült, hogy a szentháromságnál, Szent Miklós püspök bejelentette az 
"Atya-Anya-Fiú" szentháromságát a szentlélekkel megerősítve! Mire az a bizonyos Arius nevű zsidó pap illetlen szavakkal jellemezte a Szűzanyát és Fiát Jézust. Ekkor csattant el az a hatalmas pofon! 

Szent Miklóst börtönbe zárják, majd maga Jézus és a Szűzanya beavatkozására bocsátják szabadon. 

Felmerül több kérdés: 

- Honnét voltak az Apostolok? 
Az apostolok fiatal férfiak voltak, és legtöbbjük a "pogányok" Galileájából (Máté 4,15) származott. Gallilea babiloni tartomány volt abban az időben. 

- Babiloniak Szentháromsága még ma is az "Atya-Anya-Fiú" 

- Zsidóknál a szentírásuk (Talmud) szerint a Szűzanyát még most is azokkal a szavakkal illetik, mint 325-ben Arianus! Így hát ezen Saul-Pál rabbinikus akaratára ugyan Jézust kénytelenek voltak a keresztények nyomására elfogadni, hiszen akkor ki alakította volna meg az Egyházat, de Szűzanyát kizárták a Szentháromságból, így lett: 
"Atya-Fiú-Szentlélek" 

- Mi volt a Magyar pogány vallás szentháromsága? 

"Atya-Anya-Fiú" a szentlélekkel megtartva. 

Ha ismét eljön Jézus Urunk mint ígérte, akkor a Bibliából nagyon sok lapot kitép majd, vagy talán olyan indulattal tépi össze, mint ahogy a Templom ajtóból a kufárokat ledobálta. 

Főképpen ha az alábbi filmet meglátja, amit Magyarországon 2008 év karácsonyán az Ő születésnapján forgattak: 

Ezt a filmet mindenkinek látni kell: 
Felszólítás Jézus meggyilkolására 2008 Magyar Karácsonyán! (monreal.hu
(... folytatás a honlapon
magyarhon.eu

Kapcsolódó: 
Videó: A magyar Szent Korona szentsége fölött nem diszponál a Pápa!(youtube.com
A Szent Korona fölött földi hatalom nem létezik. A mindenkori magyar király hatalmasabb és tekintélyesebb volt a Vatikán vezetőjénél is. Ezért is fontos megértenünk, hogy hazugság és ferdítés, miszerint Szent István idejében a magyaroknak be kellett hódolniuk a nyugatnak és vele együtt a Vatikánnak. A magyar király mindig is kívül- és felül állt az akkori hatalmi rendszeren. Nem mi függtünk tőlük, hanem fordítva.
Bulányi György Atya: Az Ószövetség nem Isten igéje (flagmagazin.hu
Már Jézus működése után mindössze száz évvel felmerült a pogányokból lett keresztényekben az a gondolat, hogy meg kellene szabadulniuk az Ószövetség terhes örökségétől. Markionnak hívják azt a kisázsiai s Fekete-tenger melléki, Szinopé nevű városban született és pogány görögből lett keresztényt, aki elvetette az Ószövetség haragvó és igazságot tevő Istenét már a második század első felében. Az akkori keresztény közgondolkodás azonban más volt, mint Markioné. Saját apja, Szinopé püspöke közösítette ki őt.
Tromfol a Jobbik: holokausztra Trianont húztak (valasz.hu
Nem sajnálom Szuromi Szabolcsot, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorát, akinek most kezdenie kell valamit Vona Gábor és Dúró Dóra kezdeményezésével, hogy a kötelező, kiemelt holokausztoktatás után vezessenek be Trianon-kurzust is. ""A magyar történelem számos tragédiája bebizonyította, hogy hazánk életében az emlékezésnek és az emlékeztetésnek kiemelt jelentőségűnek kell lennie. Magyarország széles közvéleménye megtapasztalhatta, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetése mélyen elkötelezett történelmi eseményekről történő kiemelt jellegű ismeretátadás miatt."Második eljövetel
2015-12-29 több képpel: avilagtitkai.com

Kék sugár hadművelet egy titkos, NASA által vezetett akció fedőneve, mely során eddig be nem vetett technológián alapuló eszközök segítségével előidéznek egy mesterséges Második eljövetelt, hogy ezzel később előkészítsék a Világkormány létrejöttét.


A Philadelphia kísérlet egyenes ágú folytatásaként is szokták emlegetni, mert a használt technológiának van némi köze ahhoz a technológiához, amit annak idején használtak az Eldridge fedélzetén, mellyel képesek voltak a hajót eltüntetni, majd kilökni a hipertérbe. A terv az, hogy elektronikusan vezérelt hullámmintákat hozzanak majd létre, melyet a Föld minden pontjáról látni lehet majd. 

Ezekkel a mesterséges mintákkal el fogják érni azt,m hogy az emberek azt higgyék, Isten szól hozzájuk, és hamarosan bekövetkezik a Második eljövetel. 

A tervet több lépésben készítették elő, más más fázisok léteznek a kiszivárgott információk szerint. 

Második eljövetel

A Második eljövetel nem mást jelent, mint Jézus visszatérését a Földre, egy keresztény és muszlim meghatározás arra a próféciára, amelyet az evangélium szerint Jézus ígért meg. 

Ennek az eseménynek többek között az is a szerepe, hogy betöltse az első messiási küldetés hézagait, a feltámadást, az ítélet napjának bekövetkeztét, Isten országa megalapítását, majd a messianisztikus kort, így téve világossá mindenki számára a Bibliában leírtakat. 

A különböző keresztény felekezetekben sokféle nézet alakult ki az eljövetel természetéről, időpontjáról, lefolyásáról. Az újszövetségi 'Parousia' szó valójában nem eljövetelt, hanem jelenlétet jelent. Mégis a Parausia kifejezéssel arra utalnak, hogy Jézus ítélkezni tér vissza - amely egy elég gyakran emlegetett doktrína a második eljövetel kapcsán. 

Jézus az evangéliumokban leírt életét és tevékenységét az "első eljövetele"-ként jellemzik. Ezért a következő alkalom, amikor Jézus majd ismét a Földre száll, már a második lesz. 

Ekkor történik meg a halottak feltámadása, a végítélet és Isten királyságának felállítása. A jelenlegi világrendszer véget ér. 

A keresztények nagy része úgy gondolja, hogy Jézus második eljövetele az utolsó eljövetele is egyben: első és utolsó, a kezdet és a vég, Alfa és Omega. Mások nem jelölik számmal; úgy gondolják, hogy egy folyamat része. 

Mikor következik be

Jézus kijelenti, hogy senki sem tudja, hogy mikor jön el "azaz idő, azaz óra" (Márk 13:32-35). Majd amikor Júdás elárulja, kijelenti, hogy "eljött az óra; ímé az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik" (Márk 14:41). 

Konkrétumot tehát senki sem tud, de számtalan kutatás folyt már a témában, és mindenki egy kicsit másképp vélekedik. 
Jézus kijelentései az apokalipszisről: "De azokban a napokban, ... a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik" (Márk 13:24); "... és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek" (Márk 13:25). "És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel" (Márk 13:26). A beteljesedés Jézuson: "Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támada az egész földön kilencz óráig" (Márk 15:33); "És a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada" (Márk 15:38) vagy "És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének; És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada" (Máté 27:51-52); "Látván pedig a százados, a ki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala!" (Márk 15:39) 

Jézus a következő kijelentését tette: "Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek" (Mát 24,34.); "Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek" (Márk 13,30.); "Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek" (Luk 21,32.) - amelyet sokan úgy értenek, hogy Jézus idejében élő nemzedék meg fogja tapasztalni a második eljövetelt. 

Vannak, akik azt mondják, hogy ezt nem szabad szó szerint venni, mert jelölhet egy korszakot, amely végén fog bekövetkezni az eljövetele; vagy jelenthet egy fajt, egy életviteli stílust képviselő személyek csoportját, amelyen ezek a dolgok beteljesülnek majd. 

Egy érdekes elmélet szerint vannak elváltozott testű személyek, akik itt maradhattak a Földön, nem fog rajtuk az idő és továbbra is élnek - János apostol -, így az ő nemzedékük még valóban nem múlt el teljesen. 


Az első fázis

Az első valamennyi archeológiai tudás lerombolása. Különböző mesterségesen keltett rezgések fognak végigsöpörni a Földön, melyek szokatlan, eddig fel nem tárt részleteket fognak feltárni. A rengéseket több szupertitkos szerkezettel fogják végrehajtani, de ezek közül talán a leghíresebb az időjárás befolyásolása céljából készített H.A.A.R.P. És hogy mi támasztja alá, hogy már el is kezdték végrehajtani az első szakaszt? 

2008-ban rekordszámú földrengés volt a bolygón. Évről évre egyre több a rengés, vagy a rengések átlaga. 

Pusztító cunamik söpörnek végig a partvonalakon, hurrikánok döntenek romba vidékeket, ezáltal feltárva korábban meg nem talált régészeti leleteket, melyek majd át fogják írni történelmünket. 

A tervek szerint ezek egy része már elő is került, és kezdik megváltoztatni az emberek gondolkodásmódját, a világról alkotott képüket. Gondoljunk csak az Antiküthérai szerkezetre, vagy más, sem korban sem időben nem odaillő tárgyakat, mint például az ősi idegen űrhajósokat ábrázoló kőfaragások, rajzok. 

Ezekkel a régészeti felfedezésekkel azt szeretnék elérni, hogy az emberek hite teljesen meginogjon. Úgy tűnik, hogy a siker kapujában vannak, hiszen már maga a Katolikus egyház is felvetette korábban, hogy ha léteznek idegenek, azok is Isten teremtményei. 

Az egyház azért tett ilyen kijelentést, mert kénytelenek alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz, és napjaink egyre nyomasztóbb felfedezéséhez: nem vagyunk egyedül a világegyetemben. 

Az embereknek el fog veszni a hite napjaink vallásaiban, mert a korábbi, általuk hajtogatott dogmákat sorra cáfolják meg. Ezzel szeretnének a New Age jellegű vallási mozgalmaknak utat nyitni, ami az Új Világkormány előszobája. 

New Age, avagy Új Kor

A New Age (magyarul: Új Kor vagy Új Korszak) egy az 1970-es években, az Egyesült Államokbeli Kalifornia államban létrejött utópisztikus mozgalom. A New Age egyfajta láthatatlan vallás, amit a nem intézményesült transzcendens világnézet, a vallás, a filozófia, az asztrológia és a tudomány sajátos összekeverése jellemez. 

A New Age továbbá utal arra is, hogy nézeteik szerint a Föld a Halak korszakából a Vízöntő korába lépett, ami így egy új világ, egy új kor kezdete. 

A New Age mozgalom szimbólumai között gyakran láthatunk, Föld, Hold és világűr ábrázolásokat is, ezzel is utalva az Univerzummal való kapcsolatra Mivel a New Agenek nincsenek leszabályozott dogma rendszere, nincs egyházrendszere, sem olyan vezetése, amely előírná a mozgalom hívőinek hitrendszerét, így akár két hívő hitvilága között is nagy eltérés lehet. 

Gigantikus űrhologramok, Isten szava

A második lépésben egy az egész Földről látható űrműsort rendeznek a NASA titkos vezetésével. Háromdimenziós optikai hologramok, hangok, összetett képek lézeres kivetítése fog lezajlani az atmoszféra felső rétegeiben. 
Minden rendszer egyszerre, és összehangoltan fog működni, hogy a hatás teljes legyen. 

Ezzel azt szeretnék majd elérni, hogy a bolygó lakossága azt higgye, hogy Isten szól hozzájuk, és ő üzen az égből. 

Nem alaptalan elmélet, hiszen a Jelenések könyvében is le van írva, hogy égi jelek fogják kísérni a második eljövetelt. 

Globális elmekontroll

A harmadik lépés során egy telepatikus-elektronikus oda-vissza csatolásos kommunikáció megvalósítása. Mit is jelent ez pontosan? Nagyon alacsony rezgésű, és alacsony rezgésű hullámokkal kezdik majd bombázni a Földön élőket. 
Egyfajta globális elmekontrollt hoznak létre, természetesen ezt is a H.A.A.R.P. segítségével. Dr. Daniel Winter fizikus szerint: "A HAARP nagyfrekvenciás energiakibocsátása csatolódhat a Föld bolygó által keltett extrém nagy hullámhosszúságú sugárzásokkal. Ez utóbbiakat maga a Föld bolygó kelti, az egész bolygóra kiterjedő hálózatot alkot, és egyértelműen meghatározza a bioszféra lényeinek viselkedését és életműködését. A HAARP geomágneses hatásai beavatkoznak a Föld lüktetésébe. 

Más szóval komplett tudatalatti üzenetek tudnak majd úgy bejutni a fejekbe, hogy arról az emberek nem is fognak tudni. Elültetnek bennük egy érzést, egy gondolatot, egy kollektív tudatot. 

Ezután pedig a messiás meg fog jelenni több országban egy időben. 

Minden országban az adott legnagyobb vallást fogja éltetni és hirdetni. A muszlimok Mohamedet, a keresztények pedig Krisztust fogják látni, míg mások Buddhát. 

Ily módon fogják elérni szép lassan, hogy az emberek tovább gondolkodjanak, és az összes vallás istene egyetlen istenné olvadjon. 

Azonban Jézus sem marad meg, mint egyetlen istenkép. Őt is beolvasztják majd egy új világvallás vezetőjének a személyébe. 

A végső lépés

A megtévesztés céljából létrehozott elektronikus eredetű, és teljesen mesterséges akció tehátr egy olyan globális természetfeletti jelenséget fog létrehozni, mely azt az illúziót fogja kelteni, holgy egy földönkívüli invázió közeleg. 

A keresztények el fogják hinni, hogy közeleg az elragadtatás, és csak az égből érkező Földönkívüliek menthetik meg a bolygó lakosságát attól a sátáni erőtől, mely úgy beleivódik elektronikus modern világunkba, mint valami rákfene. 

Különböző elektromos dolgokhoz köthető természetfeletti jelenségek fognak végigsöpörni a bolygón. Nem tisztázott hogy pontosan milyen módon, de ez a rejtélyes sátáni erő a koaxiális kábeleken, elektronikus hálózatokon, telefonokon keresztül fog terjedni és megmutatkozni. 

Lehet hogy egyfajta számítógépes vírus lesz, mely képes lesz materializálódni. 


A hologramnok már el vannak helyezve a műholdjaink nagy részén, mert a NASA és a titkos árnykormányok már évtizedek óta készülődnek. Természetesen minden a legnagyobb titokban zajlik. 

Rengeteg pénzt költöttek rá hogy műholdak sztázait helyezzék fel a sztratoszférába. Ezeknek a műholdaknak jó része teljesen titkos, hivatalosan nem is léteznek. gyakran ezeket az objektumokat nézik az égen idegen űrhajóknak, ufóknak. 

Nagy valószínűséggel a sokszor észlelt rejtélyes Fekete lovag is egy ilyen kulcsfontosságú szerkezet lehet. De hogy hogyan is vetítik ki a hologramokat az égre? A chemtrailek, vagyis a vegyi csíkok nem véletlenül vannak az égen. 

Ezekkel a szerekkel készítik ugyanis fel a légkört arra, hogy majd egy óriási képernyőként tudjon funkcionálni ha eljön az idő. 

Az ENSZ korábban azt mondta, hogy 2009 az Asztronómia éve lesz. Így szerették volna felkészíteni a világot a Világkormány eljövetelére. Még egy űrvalutát is készítettek, melyet Kvázi Univerzális Intergalatikus Címletként emlegettek. A fizetőeszköznek nincsenek éles szélei, GPS alapú, és képes esemény figyelésre, valamint folyamatos adósság monitorozásra. Egyszóval totális kontrollal rendelkezik megfigyelés szempontjából felettünk. 

Az Új Világkormány

Az események láncolata egyetlen célt szolgál. A több ezer műhold, a H.A.A.R.P. és más hasonló szerkezetek, a hologram vetítők, és a NASA technológiája mind-mind ugyanannak a "magasztos" célnak az árnyékában lettek előkészítve, hogy az emberek az események hatására önként vessék alá magukat egy Új Világkormány hatalmának. 

A Föld népei egyesülni fognak, eltörlik a különböző nyelveket, fizetőeszközöket, és egyetlen globális vallás lesz egyeduralkodó a bolygón. 

Totális kontroll alá kerül a lakosság. 7 milliárd ember életét fogja alig néhány tucat gazdag és tehetős család irányítani, monitorozva mindent, és mindenkit. Nem lesz többé soha egyetlen szabad gondolata sem az embereknek, mert mindenről tudni fognak, a nekik nem tetsző elemeket pedig egyszerűen eltávolítják a Föld színéről. 

Kapcsolódó: 
Az Új Világrend globális kontrollja, a Nagy Testvér, mesterséges intelligencia, robotok (ujvilagtudat.blog) 
A civilizációnk legnehezebb korszakában élünk, dekadenciával és szegénységgel telve, amelyet csak a fájdalom és a szenvedés ural. Ez annak köszönhető, hogy megengedtük, hogy az életünk és sorsunk jelenlegi urai manipulálják a jövőnket, de most mégsem elégedettek ezzel és makacsul ragaszkodnak hozzá, hogy a biotechnológiának tegyenek ki minket. Az a céljuk, hogy megszerezzék a globális kontrollt és létrehozzák az új, orwelli világrendet.
Soro s György esetében a valóság rosszabb, mint a legrosszabb összeesküvés-elmélet (tutiblog.com
Múlt héten robban a bomba a Frankfurtel Allgemeine Zeitungban, miszerint Nyemcov nem volt más, mint Soros kijáró-embere, akinek a feladata - többek között - egy "ukrán típusú" zavargás megszervezése lett volna. Azóta persze letartóztattak két csecsen származású merénylőt, akik azonban - Mohamed mellett - Putyin elkötelezett és fanatikus hívei. Na ebből kéne kibogozni mi is történt.
Soros szerint iszlámellenesek vagyunk és miattunk nő a terrorizmus kockázata(pestisracok.hu
Parádés publicisztikát írt a The Guardian című brit napilapba Soros György, hírhedt nemzetközi spekuláns. A magyar származású milliárdos természetesen a migrációs krízisről és a terrorizmusról fejtette ki véleményét. Dolgozatát azzal indítja Soros, hogy "a terroristák és a demagógok akarnak megfélemlíteni minket, de ezt nem hagyhatjuk!"
Így lopja el az adataid és az életed a Microsoft - a te beleegyezéseddel!
(vilaghalo.info
Bombaként robbant a hír: az új Windows 10 felhasználási feltételeit elfogadva gyakorlatilag lemondunk a magánéletünk titkairól, mindenünket szabadon használhatja a "Nagy Testvér"! A malac gondolkozik az ólban: "Milyen jó életünk van itt! A gazda etet, nem fagyunk meg télen és mindezt ingyen!"
Az UEFA süket és vak ellenőrt küldött Bukarestbe (jobbegyenes.blog) 
Szerdán jelent meg a hír, miszerint az UEFA fegyelmi eljárást kezdeményez a Románia-Magyarország Eb-selejtezőn a pályán és a lelátón történt események miatt. A fegyelmi bizottság a következő bűnlajstromot állapította meg. Románia: lelátói rendbontás, fáklyák és petárdák dobálása, lézerezés, sportszerűtlen viselkedés. Magyarország: rasszista viselkedés, fáklyák és petárdák dobálása, zavargás a lelátón, sportszerűtlen viselkedés. (Magyar zászlót égettek a román szurkolók!)
Őrizetbe vették Hatvannégy Vármegye erdélyi elnökét (888.hu
Szőcs Zoltánt az alkotmányos rend elleni cselekedetek elkövetésére, valamint a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésére történő felbujtással gyanúsította meg a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni fellépéssel foglalkozó ügyészség.
Cigányok kamaszok késeltek és raboltak a körúti szórakozóhely vécéjében (index.hu
Két fiatalkorú fiú és egy társuk ellen, csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt, folytat nyomozást IX. kerületi rendőrkapitányság. Három cigány fiú december 27-én, tehát vasárnap hajnali fél hat körül vonszolta egy Ferenc körúti szórakozóhely illemhelyére a sértettet, akit a mobiltelefonja átadására szólítottak fel. Miután a telefon gazdája nem engedelmeskedett, az elkövetők egyike, Virágh Renátó pillangókést rántott elő és szegezett neki, majd több helyen - a csuklóján és a combján is - megszúrták vele.
Izrael földmérgezéssel folytat területrabló háborút (hidfo.ru
Az izraeli hadsereg elismerte, hogy szándékosan tettek terméketlenné több mint 170 hektár földet a gázai határ mentén, hogy ezzel "megkönnyítsék az ott zajló biztonsági intézkedéseket". Repülőgépekkel mérgeket szórtak szét a palesztin gazdák földjein, hogy ott lehetetlenné váljon mindenfajta mezőgazdasági tevékenység.


Ilyen fegyverekkel vadászik Izrael a palesztin gyerekre...


A kód neve 451

Ismerve a gondolkodásmódjukat érdemes a 451-et évszámként is megvizsgálni! Érdekes módon egy zsinat is volt akkor, még pedig egy rendkívül karakteres ember-gyűlölő, emberiség-ellenes összeesküvésnek tekinthető fórum. Mint ha idegen faj tartotta volna (!!!) amely szemben áll az emberi fajjal! Talán van is ebben valami, újabban egyre több bizonyíték kerül elő ezt alátámasztandó! 

Ez a díszes társaság az, akik rendszeresen átírták a bibliát, és tervszerűen meghamisították a kereszténység eredeti tanításait. E folyamat nem állt meg, olykor olvasni lehet arról, hogy rabbik és püspökök közösen értelmezik és módosít(gat)ják a Szentírást a Vatikánban. (Talán már nem is szent az az írás, oly sokat kotorásztak benne!) 


A 451-es kalkedoni zsinat feltehetőleg kezdete lehet egy bizonyos háttérhatalmi tevékenységnek, mely az emberiség lélekszámának korlátozását tűzte ki célul. (magyarul: fajirtást) Ez logikailag teljesen alátámasztja a két világháború és a többi háború valódi okait. Magyarázatot ad ételeink és ivóvizünk iparosított mérgezésére és egy ideje a légtereink tönkre tételére. Más ésszerű magyarázatot én nem találok az összefüggésekre, mint hogy ez faji háború! Az ellenség jól lát minket, csak (egyelőre) mi nem látjuk őt! (olvasónktól)

IDÉZETEK AZ APOKRIF IRATOKBÓL

-A katolikus hit szerint (451 óta) az ember eredendően bűnös. Már a méhben lévő magzat is.
Ezzel szemben az apokrif iratok szerint Jézus ezt tanította: 
"Az ember Fény természetű, Bűntelen, Szépséges, Tiszta és Szabad, testbe zárt isteni Fény!" 

-"Fény van minden emberben. És... Fény és Fény között nincs különbség." 
"Ugyan az a Fény van minden emberben, sőt ebben a kutyában is, sőt ebben a fűszálban is!" 

-"Isten országa Bennetek van! 
Nem kőből és fából épült házakban. (templomok) 
Hasítsd szét a fát, és ott leszek. 
Emeld fel a követ, és megtalálsz." 

-"Ne építsetek az én atyámnak templomokat, 
mert az én atyám temploma a Világ. 
Egy mező a csillagos ég alatt. Egy Hold-sütötte tengerpart. Egy liget. Vagy egy barlang, ahol a Nimfák játszadoznak*. 
EZ a templom, Nem az amit az ember épít." 

*: csak én teszem hozzá, hogy... Nimfák? Lehetséges, hogy Jézus a Szeret-kezésre gondolt - Tudtommal az is egy módja a rezgés-szint-emelésnek. (Hangsúlyozom, hogy a nagy Szeretettel Teli együttlétre gondolok, nem egy akármilyen szexre.) 

Vagy esetleg a nimfák... nem fizikai testű (földönkívüli) lények, akik (abban az időben) segítettek felvenni a kapcsolatot a magasabb dimenziókkal és a Fénnyel? 
Nektek milyen ötleteitek vannak? 

-Hogyan imádkozzunk: 
-"Ne térdelj le Atyám előtt.... Milyen volna, ha haza mennél, és apád előtt letérdelnél?" 
-451-ben vezetik be, hogy összekulcsolt kézzel imádkozzunk. Az őskeresztény katakombák falán Széttárt karokkal imádkozó emberek vannak ábrázolva ! 

-"Ti is tudtok gyógyítani, ahogyan én, csak ébresszétek fel a bennetek lévő Fényt, és adjátok át azt a gyógyulni vágyónak !" 

-"Minden vallás és minden tanítás egyformán szent, mert a Fényből való." 
(Hozzáteszem, hogy tudtommal Buddha tanításaiba is belenyúltak később. Tehát NE a mai állapotukban nézzük a vallásokat, hanem Jézus idejében.) 
"Az én Atyámnak és az én Anyámnak sok-sok neve van az embereknél, mégis ugyan az." 
"Atyámat nevezik a görögök Zeusznak, az idiaiak Barhma-nak, ...... , a szkíták Arany Napnak." 

-A Reinkarnációról: "Mindannyian, ti élőlények, egy hosszú ösvény eredményei vagytok, és évezredek óta járjátok a világok köreit, akárcsak én." 

-"Nincs bűnös, csak tudatlan, akit meg kell tanítani. 
Nincs gonosz, csak beteg, akit a Szeretet gyógyíthat meg." 
2015. december 28. 11:10 Akivagyok Vagyok írta 


A cenzúra kódja: 451

Az új kód akkor jelenik meg a böngészőben, ha hatósági utasításra tiltották le a hozzáférést. Sok ilyen eset van, így a felhasználók is tudni fognak róla. - írta: Dajkó Pál, 4 napja 

Az internetes szabványokért felelős testület (IETF) Internet Engineering Steering csoportja (IESG) pénteken bejelentette, hogy új státuszkódot fogadtak el, az "Error 451"-et, mely akkor jelenik meg majd a böngészőkben, ha a felhasználó azért nem ér el egy tartalmat, mert a hozzáférést valamilyen hatóság rendelete alapján tiltották le. Vagyis a felhasználók ezek után az egyéb kódokat (pl. 404: nem található az oldal) akkor látják, ha a hozzáférés megtagadása feltehetően technikai okokból történt, megszűnt az oldal stb., egyéb esetekben az új kód jelenik meg. 

A testület azért döntött az új kód bevezetése mellett, mivel az egész világon jellemző, hogy a hatóságok, kormányok mind több hozzáférést tiltanak le törvényességi okokra hivatkozva, és a szakemberek úgy vélik, hogy erről a felhasználóknak joga van értesülni. 

A szám egyébként Ray Bradbury klasszikussá vált, 1953-as regényére utal, a Fahrenheit 451-re, mely az állami agymosás és cenzúra máig egyik legjobb ábrázolása - a cím maga az a hőmérsékleti pont, melyen a papír meggyullad. 

A film 1966-ban készült! 
...a jövő már elkezdődött... 
https://youtu.be/M9n98SXNGl8
Hatalmas árvíz pusztít Nagy-Britanniában: North Yorkshirben az árvíz elmosta a régi hidat. A szerkezetet még a rómaiak építették, a híd nem tudott ellenállni a nyomásnak és összeomlott. 


Videó: tvzvezda.ru


Két kis hírecske a fősodrású médiából

Az európai muzulmán szervezetek abszurd követelésekkel álltak elő! 
Dániában arról beszélnek, hogy egyes városnegyedeket a sária törvényei szerinti igazgatás alá kerüljenek. Külön jogot a muzulmánoknak? 

Az elmúlt napokban két különleges követelés volt. A bécsi OECD konferencián (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) az "Európai muzulmánok szervezetei a szociális egységért" azt követelték, hogy olyan irányelveket vezessenek be, melyek az iszlámfóbiát a nyilvános vitában megakadályozzák. Bashy Quraishy, a szervezet titkára szerint ez nem a muzulmánok külön joga, hanem ez olyan szólásszabadság, ami a muzulmánokat is megilleti. Mint ahogy a homofóbia és antiszemitizmust ellen hozott intézkedések is megvédik ezen kissebségek jogait, így a muzulmánok jogait is meg kell védeni. (Komment: Én ezt úgy értelmezem, hogy ha a muzulmánok kövezni akarnak, akkor az az ők joguk.) 

A másik követelése az volt, hogy a sária törvényeit vezessék be Tingbjerkben és Nörrebroban, Koppenhága két negyedében. 
(Facebook


Kapcsolódó: 
Vallások álcája mögé rejtett tömeggyilkosságok (reggeliujsag.ro
Manapság egyre többet hallani a különféle vallási csoportok által elkövetett szélsőséges akciókról, terrortámadásokról. Dzsihádok, szent háborúk, a vallások takarásába rejtett magaspolitikai érdekek takarásában emberéletek százai, ezrei áldoztatnak fel most is. Az elvakult gyilkosságok melyeket ún. vallási indokokkal követnek el, persze nem újkeletűek, áttekintve ezek kortörténetét meg kell állapítani, hogy az emberiség egyik legvérengzőbb vallási terrorszervezete nem volt más, mint a római keresztény egyház takarásában működött egykori inkvizíció.
Betiltották a karácsonyi reklámot, mert a karácsonyt mutatja (ujszo.com
Szex, pia, vérfürdő? Nem ezekért, hanem amiatt tiltottak be Nagy-Britanniában egy karácsony előtti reklámfilmet, mert az ünnep eredeti értelmére utalt. Bruneiben, Szomáliában, Tádzsikisztánban betiltották a karácsonyt, ám ha abszurd ünnepi döntéseket keresünk, nem kell ilyen messzire menni. Konkrétan elég megnézni, mi történt Londonban.
Közös európai hadsereget hoznának létre a németek (hidfo.ru
Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter egy egységes európai hadsereg létrehozására tett felhívást, valamint felszólította az európai országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. A politikus szerint a migrációs válság rámutatott arra, hogy Európa meg kell védje magát, kiterjedtebb közös szerepvállalásokra van szükség a kontinenst érintő problémák kezelése terén.
Amerikai külügyi szóvivő: mi békét vittünk Szíriába (karpatinfo.net
John Kirby az Egyesült Államok szíriai szerepvállalását így summázta: "Békét, biztonságot vittünk Szíriába". Dicsérte a "humanitárius segítséget", amelyet Washington a háború sújtotta országnak nyújtott, és John Kerry külügyminisztert is, amiért az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatot fogadott el az elkövetkező béketárgyalásokról.
Nem lesz kibúvó? A német pénzügyminiszter szerint be kell fogadni a menekülteket (balrad.com
Az Európai Unió tagállamai 2016-ban majd belátják, hogy csak közösen tudják megoldani a menekültválságot - mondta a német pénzügyminiszter egy vasárnapi lapinterjúban. A kelet-európai tagországoknak is be kell fogadniuk menekülteket, de kevesebbet, mint Németország.
Cseh Elnök "Ez egy invázió és nem a menekültek spontán mozgása"(hirvilag.co)Milos Zeman a cseh néphez intézett karácsonyi beszédében kifejtette, hogy jelenleg nem a menekültek spontán mozgása történik hanem Európa megszállása za jlik. Zeman szerint felettébb gyanús a, hogy a migránsok nagy része 20 és 35 év közötti férfi.
Kína 5000 elitkommandóst küld Oroszország segítségére az IÁ elleni küzdelemhez (yournewswire.com
A Pentagon és az Obama-rezsim megdöbbent. A Kreml bejelentette, hogy Kína legelitebb katonai erejét küldi a levantei háborús övezetbe Oroszország segítségére az ISIS elleni küzdelemben. A "Szibériai tigris" és az "Éjszakai Tigris" különleges alakulatok kaptak engedélyt bevetésre a kínai Népi Gyűléstől vasárnap, miután Kína túljutott az első terrorizmus elleni törvényen, amely lehetővé teszi, hogy a hadsereg részt vegyen terrorellenes külföldi missziókban.
Egy orosz atom-tengeralattjáró kijátszo tta az amerikai felderítést
(biztonsagpiac.hu
Egy hónapig járta az amerikai parti vizeket egy Akula osztályú orosz atom-tengeralattjáró anélkül, hogy az USA védelmi apparátusa észrevette volna. Az ügynek várhatóan súlyos következményei lesznek nemcsak a partvédelmi erőknél és a tengeralattjáró-elhárításnál. Egyes elemzők szerint az ügy meggondolásra késztetheti a kormányt a tengerészetnek szánt költségvetési tételek csökkentését illetően is.


Tetten érhető csoda Szántón

Miután úgy jó tíz éve Ziribár felfedte előttünk gyönyörű tartalmú és rejtélyes eredetű, több ezer éven át szigorúan őrzött titkát, minden Téli Napfordulón, december 21-én több száz tisztelő várakozik a Boldogasszony kápolna előtt. A még sötét hajnalból lassan, csendben jönnek elő az árnyak, és megtöltik a kápolna körüli hegyoldat. Nesztelenek a léptek nehogy idő előtt ébresszük a Napot. A Boldogasszony oltárát megtöltik a mécsesek és megvilágítják a szobrot. Boldogasszony kék szeme megcsillan. Kelet felől lassan pirkad. Kirajzolódnak a környék hegyei, lent a faluban megszólalnak a rorátéra hívó harangok. Várjuk a Fény születését. A hajnalpír felerősíti a várakozás perceit, az arcok mind egy irányba, a Ziribárra feszülnek. Erre még a falu közvilágítási lámpái is tisztelettel kialszanak. 

Aztán egyszer csak a Ziribár hegyszoros közepének anyaölében, a mögötte álló hegy fölött megjelenik a sumér csoda. A jelenlévőket döbbenten üli meg a látvány. A várva várt remény megérkezett a legsötétebb éjszaka után. A kápolna bejáratával szemben maga a Boldogasszony örül a legjobban, hisz az egész esemény Őérette van, egy éve erre a pillanatra vár. A Nap Őt öltözteti ünnepi Fénybe az újjászületés hajnalán. Most szó szerint Ő a Napbaöltözött Boldogasszony. Rendkívüli dolog történik Vele. Az évnek csak ezen kivételes napján találkozik az Atya tekintetével szemtől szembe, melynek erejét a Nap sugarain át közvetíti. Az életet teremtő Nap három napig egy helyben ragyog. Nem megy tovább, vár! Megvárja december 24-ét, megvárja Jézus születését, majd megnyugodva indul el újra egész évi útjára. Ettől kezdve a napok hosszabbodnak és fokozatosan világosodik. Eddig bármilyen idő volt előtte vagy utána, a Nap mindig felkelt és megmutatta magát. Mintha az égieknek és földieknek közö s lenne az akaratuk ezen a napon. 

A harmonikus kapcsolat közé az idei Napfordulón iszonyú dráma villámként csapott bele. Huszonegyedike előtti éjszakán valaki fekete festékkel kinyomta a Boldogasszony szemét és a kezében tartott tulipánt, mely az anyaméhben születő élet tiszteletét szimbolizálja. A kápolna két falára jeleket és számokat rajzolt. 

Ez még kevés volt neki, mert a Szűzanyának felajánlott nemzeti kétangyalkás Szentkoronás zászlónkat is lefújta. Az elmondhatatlanul borzalmas látvány kisöpört az agyamból minden gondolatot, üressé vált köröttem a világ. Nem hittem el a valóságot. A Boldogasszony hazájában megtörténhet ilyesmi? 

Annak a népnek országában, akiket Nimród óta gyermekeiként óv-véd és gondoskodik rólunk? Milyen elvetemült eszme alázhatta meg ennyire? Kinek állhat érdekében saját hazánkban meggyalázni magyarságunkat, kereszténységünket, hazánkat azzal, hogy a nemzeti zászlónkat megalázza? Egy percig szélütöttként keringtem a kápolnába, majd amikor a szörnyű dráma eljutott az értelmemig, ordítva szakadt ki belőlem a zokogás. Eszmélésem fájdalmát csak fokozta a felismerés: nem holmi kábítós, ostoba kamasz ákom-bákomja, hanem egy tudatos, kitervezett provokáció történt, direkt a Napforduló előtti éjszakán. 

A falra rajzolt jelekben titokzatos intelligencia üzent nekünk, Mária népének. A Boldogasszony szeme, kezében tulipánnal, a kápolna léte a nemzet zászlajával és a kereszténység, elviselhetetlen értékrend az elkövető világában, eszmerendszerében. Ezért ezzel a tettével az egész magyar nemzetet, édes hazánkat gyalázta meg. De pusztító üzenet a sumér örökségünknek is, hisz nem véletlenül időzítette akcióját a Napfordulóhoz kapcsolódó Ziribár tagadhatatlanul sumér tartalmához, a magyarság ősi történelméhez. Kinek áll érdekében megtagadni sumér kötődésünknek. Ostoba tettével éppen a sumér létjogosultságot bizonyítja, hisz tőle való félelmében azt akarta pusztítani. Ezzel magára haragítja a nép nagy részét, akiknek a gyűlölet alapállásban nem a sajátja. Veszélyes tettével tehát nemzeti önérzetünk jogos védelmében a békét is megtámadta. Miért nem vállalja fel nyíltan hitét fényes nappal mint mi? Tolvaj jár éjjel. Az azonnali rendőrségi feljelentésen túl az illetőt az egész nemze t megvetése és kitagadása kellene hogy sújtsa. 

December 21-én reggel szokás szerint ismét több száz ember gyülekezett a kápolna körül. A szörnyű látványtól mindenkin a döbbenet, az érthetetlenség csendje dermesztette meg. A Fény ünneplése helyett drámai gyász fájdalma töltötte el mindenki szívét. Ami eddig soha nem fordult elő, a Nap nem mutatta meg magát. Sűrű köd takarta el a Napkeltét. A Nap sem akarta látni ezt a szörnyűséget, nem tudott volna a Boldogasszony megvakult szemébe nézni. Nem volt bennem sem harag, sem gyűlölet, sem bosszú, csak mély fájdalom. Aztán közösen elimádkoztunk egy Miatyánkot az elkövető lelki üdvéért, és könnyezve elénekeltük hazánkért és Boldogasszonyunk bocsánatáért a Himnuszt. Isten áldd meg a magyart! 

Ott helyben, egy emberkét eldöntöttük, hogy a gonosztett ellenére, vagy éppen ezért egy áldást osztó Krisztus szobrot állítunk a kőbánya falának sziklapárkányára. A szobrot kizárólag felajánlásokból illetve adományokból lehet elkészíteni. Úgy ahogyan a Csillagösvény többi létesítményét. Felállításával bizonyítjuk azt, hogy e mögött nem csak a saját mániám, hanem Istentől való népakarat van! 

És ekkor jött a csoda! A legsötétebb mélységből. Az eset miatt nyugtalanul, este tíz óra tájt felmentem a kápolnába. Senki nem volt ott, egyedül voltam. Letakarítottam a rengeteg részvétet, bocsánatot kérő gyertyaláng maradványait Boldogasszony oltáráról, a viaszból majd otthon új gyertyákat öntök. 

A gyertyafényes kápolnában nem mertem felnézni a szoborra az iszonytató látvány miatt. Aztán lassan, szégyenlősen mégis csak fellopakodott a tekintetem és elállt a lélegzetem. Tiszta volt az arca! Valaki megtisztította. 


Másnap, december 22-én, kedden kora reggel ismét felmentem a hegyre többedmagammal. A város felől hömpölyögve ömlött a köd falunk felé. Az egész völgy fölött vastagon telepedett meg a köd, mint a tenger, csak idefent maradt tiszta az égbolt. A hetek óta egyfolytában felhős nyirkos, maszatos időben ma hosszú idő után előbújt a Nap, szembenézett a Boldogasszonnyal és végre egymásra mosolyogtak! Gyönyörű volt! Mindenkin látszott az ujjongás. Még el sem vonult a Nap fénye a szoborról az emberek neki estek a falfestékeknek. Ki zsebkendővel, ki pálcikákkal kaparta a falakat. Délután mire újra felmentem, eltűntek a gyalázat nyomai. Valaki elvitte a zászlót speciális tisztítóba. 


Tetejére kiderült, hogy a csillagászati Napforduló idén ma reggel öt óra negyvenkilenc perc, öt másodperckor történt meg, és nem tegnap. Ki tudná ezt így megrendezni? 

Az egész Napfordulós eset futótűzként szaladt át az országon, pedig nekem nincs internetem. Az elkövető nem sejthette, hogy tettével pillanatokon belül a fél országot egy egységbe tömöríti. Nem győztem az üzeneteket, segítséget felajánló telefonokat fogadni az ország különböző pontjaiból, még külföldről is. Ismét felnéztem az égre, és mint ahogyan a Csillagépítés során oly sokszor, most is azt mondtam: Köszönöm Uram, ez megint Te voltál! 

Pilisszántó. 2015. december 21-22. 
Szőnyi József


Krisztus, a Megváltó szobra Rio de Janeiroban

Az "Áldást osztó Jézus" szobor felállításához adományokat a pilisszántói Takarékszövetkezetben vezetett számlára lehet befizetni. 

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet számlaszám: 

65700031-10123140 
Pilisszántóért Egyesület

Adója 1% felajánlását ugyanitt a 18715125-1-13 Adószámon fogadjuk. 

Az összefogás erejében bízva hálás köszönettel Szőnyi József az Egyesület elnöke.

HonlapLeiratkozás