Payday Loans

Keresés

Az érzékszervek élettana PDF Nyomtatás E-mail
34. Az érzékelő ember
Klug Nándor
Az érzékszervek élettana

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

Előszó
Bevezetés

I. Az idegrendszer

1. Az idegelemek
2. A gerinczagy és a magasabb agyrészek működése
3. Az agykéreg működése

II. A tapintás

4. A bőr szerkezete
5. Közérzések
6. A tapintási érzések átnézete
7. Nyomásérzés
8. Hőérzés
9. Helyérzés

III. A szaglás és ízlés

10. Szaglás
11. Izlés

IV. A hallás

12. A hangérzésről általában
13. A külső és középső fül szerkezete
14. A belső fül szerkezete
15. Hangvezetés a külső fülben
16. Hangvezetés a középső fülben
17. Hangvezetés a belső fülben
18. A hangérzések ereje, magassága
19. A hangérzések csengése (timbre)
20. Harmónia és diszharmónia

V. A látás

21. A szem szerkezete
22. A szem védőkészüléke
23. Fénytörés a lencsében
24. Fénytörés a szemben
25. Alkalmazkodás a szemben
26. A szem hibái
27. Entoptikai tünemények. Szemtükör
28. Az ideghártya ingerlése
29. Egyszerű színek
30. Vegyes színek
31. Ellentétesség a színérzésben
32. A fényérzés lefolyása
33. Szemmozgások
34. Látás két szemmel
35. Sztereoszkópi látás
36. A tárgyak távolságának és nagyságának felismerése

Betűrendes név- és tárgymutatóElőszó

Midőn készséggel engedtem a Kir. Magyar Természettudományi Társulat Elnöksége megtisztelő felhívásának, hogy az élettanból sorozatos előadást tartsak, előadásaim tárgyául az érzékszervek élettanát választottam. Tettem ezt azért, mivel az érzékszervek fiziológiáját a legalkalmasabbnak tartom a népszerűsítésre. Mert míg az élettan többi fejezetei az anatomia és chemia köréből nagyobb jártasságot kivánnak, addig az érzékszervek tanulmányozásában már némi kevés ismeret a fizikából csaknem elegendő. Az érzékszervek működése talán általánosabb érdekű is, mint más szerveinké.

Törekedtem az érzékszervek élettanát, a szokástól eltérőleg, az agy élettanával kapcsolatosan ismertetni úgy, a mint a művelt, de nem szakember számára megfelelőnek vélem. Az érzés és észrevevés magában az agyban folyik le, az ő működésétől az érzékszervek élettana ma már elválaszthatatlan. Az agyműködés belévonásával egyöntetű és magában kerek egészet is alkot az érzékszervek fiziológiája, melyet, a népszerű modor daczára, a tudomány mai színvonalának megfelelően írtam le.

A munka megírásánál segédforrásokúl kiváltképen a következő műveket használtam: HELMHOLTZ, Handbuch der physiologischen Optik, és Die Lehre von den Tonempfindungen; BERNSTEIN, Die fünf Sinne des Menschen; PFAUNDLER, Lehrbuch der Physik und Meteorologie; OGDEN N. ROOD, Die moderne Farbenlehre; THANHOFFER, Szövettan és szövettani technika; valamint saját idevágó műveimet és ezek között első sorban "Az emberélettan" czímű tankönyvemet. Az idézett munkákban találhat további részleteket az, ki a tárgyba mélyebben óhajt betekinteni.

A Társulat titkársága örömmel fogadta abbeli óhajtásomat, hogy mire előadásaim véget érnek, könyvalakban is megjelenjenek; így jutottam abba a helyzetbe, hogy búcsúzóúl immár a kész munkát nyújthatom t. hallgatóimnak.

Budapest, 1896. márczius havában
Klug Nándor

 

Klug Nándor
Az érzékszervek élettana

 

LAST_UPDATED2