Payday Loans

Keresés

Magyaródy Szabolcs PDF Nyomtatás E-mail
2013. december 17. kedd, 10:48

Bakos István: Laudáció Magyaródy Szabolcsról

Az elmúlt évszázad során több hullámban, mintegy kétmillió főre gyarapodott magyar emigrációról, akik közé a 63 éve kivándorolt Magyaródy Szabolcs is tartozik, rendkívül ellentmondásos, olykor torz, kép alakult ki hazánkban. A világ félszáz országában élő – magyar diaszpóra külföldi megítélésében az 1956-os forradalom és szabadságharc csodája; eseményei és hősei hoztak fordulatot. Ők voltak azok, akik nemzetünkről lemosták a gyalázatot, fölélesztették a magyarok iránti szolidaritás hamvadó parazsát világszerte, lelket öntöttek az elárvult emigráció tagjaiba, közösségeibe. Így történhetett, hogy a szabadságharc leverését követő menekültáradatot, szimpatizánsok sokasága, – köztük az egyházak és a KMCSSZ –, tisztelgő együttérzése, konkrét segítsége fogadta Nyugaton. Az elhagyott, idegen elnyomatásban sínylődő csonka-ország vezetői azonban, a „disszidensekkel” ellenségesen bántak. Akárcsak Mindszenty József hercegprímással, a nyájától évtizedekre megfosztott főpásztorral. Amikor negyven éve kijöhetett az amerikai nagykövetségről, hogy száműzzék az országból, a szétszóratott magyarság hivatott lelkipásztora lett. Az ország katolikus egyházi vezetője a bécsi Pázmáneumból, mára nemzet apostolaként indult missziós útjaira. Sorra látogatta az elárvult, magyar szórvány-közösségeket nemcsak Nyugat-Európában, hanem a tengeren túl; Kanadában, az USA-ban, Dél Amerikában, Dél-Afrikában, Ausztrália és Új- Zéland távoli köreiben is bátorította, lelkesítette a keresztény magyar megmaradás híveit.

A magyar diaszpóra fönnmaradásában kiemelkedő szerepet vállaltak azok – a Kárpát-medence különböző részéből származó – emigránsok, akikben erős kötődés maradt a szétszakított és kényszerből elhagyott történelmi haza iránt, akik a nemzeti megmaradás, a visszatérés szándékával igyekeztek szervezetten megőrizni és továbbadni a nyelvet, kultúrát, gyarapítani az értékeket. Törődtek az otthonmaradt közösséggel is, amelyből vétettek. A hat évtizede Kanadában élő Magyaródy Szabolcs és az általa rekrutált 105. számú öregcserkész-csapat Hunyady Mátyás Munkaközössége közéjük tartozik, őket képviseli.

A szovjet-kommunista zsarnokság évtizedeiben a nyugati magyar emigráció, – kiváltképp a magyar egyházak és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCsSz) –, felbecsülhetetlen szerepet játszott a keresztény, magyar, nemzeti és polgári hagyományok, értékek megőrzésében, átmentésében, fontos szellemi teljesítményeik, (Pl. Cs. Szabó, Márai, Wass Albert stb.) kiadásában megismertetésében. Meghatározó az 1956-os forradalom és szabadságharc örökségének ápolásában, hiteles felmutatásában, a határon túli magyarság gondjainak fölvállalásában, és támogatásában, ill. a magyar demokrácia, a nemzeti függetlenség gondolatának ébrentartásában végzett munkásságuk.

MAGYARÓDY SZABOLCS kivételes szerepet tölt be: egész életét a hiteles külföldi magyar propagandának szentelte, szinte egyedül vállalta magára egy egész intézmény feladatkörét. Ezzel méltán vívta ki elismerésünket, megbecsülésünket, sőt csodálatunkat.

Nyugdíjasan a Külföldi Magyar Cserkészszövetség öregcserkész vezetőtisztje, és a Hunyadi Mátyás  Öregcserkész Munkaközösség vezetője, lett. A MUNKAKÖZÖSSÉG CÉLJA: A magyarság külföldi hírnevének javítása; szomszédaink intenzív propagandájának ellensúlyozása; külföldi kormányok felvilágosítása;, az angol nyelvű, magyar történelmi  tárgyú könyvakciók szervezése és bonyolítása, főként az egyetemi könyvtárakban. A Magyar Külügyminisztérium és a magyar lobby csoportok munkáját is hatásosan kívánják előkészíteni, segíteni s angol-nyelvű szakirodalommal támogatni. Magyaródy Szabolcs kapcsolatot tart a fél világgal, főleg honlapja és A HOLLÓ c. tájékoztatója ( a 65. száma jelent meg) révén.

Tevékenysége sokrétű. 1. Angol nyelvű magyar történelmi tárgyú könyvek kiválasztása, 2. íratása, fordítása, nyomtatása, és azok ingyenes terjesztése. 3.Néhány éve – a történeti szakirodalomban és a politológiában – egyedülálló akcióra vállalkozott. Négy zsebkönyvet íratott és adott ki szerbül, románul, ruszinul illetve szlovákul, amelyek – szándéka szerint – saját nyelvükön elébük, illetve angolul a világ elé tárja e négy nép valódi, tárgyilagos, a magyarságéval összefonódott történelmét.  A kiadvány 18 000 példányban. jelent meg, de a többi, angol nyelvű könyvükkel együtt a www.corvinuslibrary.com c. honlapjukon is olvasható.

Eddig több, mint százezer könyvet és CD-t adományoztak (főként) amerikai egyetemi-, államigazgatási-, kutatóintézeti-, és média- könyvtáraknak, valamint neves történészeknek és a diplomáciai képviseleteknek. Az, EU és NATO döntéshozók, diplomaták, háttérírók is kaptak ezekből, s újabban kiterjesztették működési területünket Magyarországra, Európára és Távol-Keletre. Az eddig forgalmazott és kiadott könyveik nagykereskedelmi értéke kb. 1 millió US dollár.  A honlapjukon mintegy 200, teljes egészében olvasható és letölthető angol nyelvű, magyar tárgyú könyv és esszé jelent meg, amelyet eddig több, mint 350 000 alkalommal néztek meg. Érdemes megemlíteni, hogy látogatóik között szép számmal keresték fel honlapjukat egyetemi tanárok, diákok, sőt az amerikai kormányzat és az amerikai fegyveres erők képviselői is. Eljutnak sok helyre, s az általuk nyújtott információkat használják. Munkaközösségük tagjai önkéntesek, fizetést semmiféle jogcímen nem kaphatnak. Akciókat a kanadai és amerikai magyar (főként kisnyugdíjasok) támogatásából tartják fenn.

Számos kiváló szerzőjük között ott találjuk Mindszenty József bíborost, s megemlítem: a felvidéki Balassa Zoltánt, Janics Kálmánt,, az erdélyi Biró Sándort, Makkait,a romániai Matatias Carpot, az angol C. A. Macartneyt, az amerikai, Harry Hill Bandholtz-ot, köztük van Cseres Tibor, Eckhardt Tibor,Jeszenszky Géza: és számos más kitűnő történész, politológus nevét és műveiket, ideértve számos kiváló fordítójukat is. Szerzőként természetesen Magyaródy Szabolcs is jelen van, akinek ötödik kiadást megért, népszerű Kiskátéjának minden magyar ember könyvtárában ott a helye, éljen bárhol is e Föld kerekén.. E százoldalas kis zsebkönyvében nemcsak a múltunkkal, hanem jövőnkkel is foglalkozik a szerző, praktikus tanácsokat adva pl. arra, hogy miként védekezhetünk, mi kis nemzetek a globalizmussal szemben, s arra, hogyan legyünk úrrá különféle bajainkon… Az imára buzdító Mindszenty bíboros példája nyomán, ő augusztus 20-át, a magyar szolidaritás világot átfogó lángjaival ünnepeli. Ezt az akcióját a KMCsSz keretében szervezi.

Munkaközössége legjobb, legszorgosabb közreműködőit Magyaródy Szabolcs a„PRO PATRIA IN EXTERIS” emlékéremmel honorálja. Őneki e MINDSZENTY- EMLÉKÉREM a méltó jutalma.