Payday Loans

Keresés

A legújabb

Cion Bölcsei
A boldog élet bölcselete és poézise
2012. december 02. vasárnap, 21:48

herzl_bicycle

A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei

Jövőbelátó cári hírszerzők hamisításának máig élő igazsága

Az az írás, amely "A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei" néven vált ismertté, a körülötte máig zajló tudományos és politikai vita, valamint egyértelműen bizonyítható hamisításai dacára a világtörténelem egyik legfontosabb dokumentumává vált. Ezt azzal vívta ki magának, hogy tanulmányozóinak jelentős részét ma is meg tudja győzni egy titkos szövetség világuralomra törekvő stratégiájának a létezéséről. Tartalma az ember és az emberi természet mély megértéséről tanúskodik. Szemléletesen írja le azokat a módszereket, amelyeket ez a titkos szövetség uralmának megteremtése érdekében kíván alkalmazni az emberiséggel szemben. Ezért ez a dokumentum nem csak híres, hanem hírhedt is. Kiváló felkészültségű tudósok bizonyították be róla, hogy csaló hamisítvány. Más kutatók viszont azt állítják, hogy a Jegyzőkönyvek hamis volta ellenére valóságosan létező összeesküvésről ad hírt, s szerzőséget azért tulajdonítják hazug módon a zsidóknak, hogy igazi szerzői rejtve maradjanak. Többen rámutattak, hogy a Jegyzőkönyveknek valójában nincs köze a judaizmushoz, és csak a megrögzött antiszemiták állítják ennek az ellenkezőjét.

A magunk részéről annyit bocsáthatunk előre, hogy a Jegyzőkönyvek számos tekintetben kétséget kizáróan hamisítványnak minősíthetők, mivel nem a szerzők által sugalmazott titkos tanácskozásokról készültek. Ugyanakkor a történelem menete több lényeges vonatkozásban is az ezekben a hamisítványokban körvonalazott stratégiát látszik követni. Ez - utólagosan - a tartalmi hitelességét támasztja alá. Az emberek többsége - köztük a főáramlatú történészek jelentős része nincs tudatában annak, vagy egzisztenciális okokból nem akar róla tudomást venni, hogy szervezett erők immáron csaknem 300 éve az általuk kidolgozott stratégiának megfelelően kívánják befolyásolni a történelem menetét. Ez a szervezett erő minden eszközt felhasznál arra, hogy rejtve maradjon és legfőbb működési elve a szigorú titoktartás. Ha pedig egy nemzetközileg megszerveződött erő rejtett céljai érdekében titkos módszerekkel érvényesíti gondosan álcázott stratégiáját, akkor azt összeesküvésnek is nevezhetjük. Hiszen az összeesküvés nem jelent mást, minthogy szervezett érdekcsoportok koordináltan és titokban fejtik ki tevékenységüket, hogy céljaikat - a többi társadalmi tényező ellenállásának kikapcsolásával - minél hatékonyabban és gyorsabban érhessék el. Ha nyíltan tevékenykednének, akkor nem lennének összeesküvők, de céljaikat is nehezebben, vagy sehogy sem, érhetnék el.

Ha valaki sötét szobában élt egész életén át, őszintén állíthatja, hogy nap és fény nincs is, és csupán mítosz, megtévesztés azt állítani, hogy létezik napfény. Egy ilyen vélekedés természetesen nem változtat azon a tényen, hogy a nap és fénye létezik. Azok a szervezett magánhatalmi struktúrák, amelyek kitűzték az új világrend bevezetését, komoly előrehaladást értek el a tömegtájékoztatás, az emberi tudat befolyásolása és ellenőrzése terén. Az eredmények közé tartozik az is, hogy bizonyos fogalmak átértelmezésre kerültek. Mivel a háttérerők között megtalálhatóak többek között a cionizmushoz tartozó csoportok is, ezért ezek a csoportok a II. világháborút követően igyekeztek egyenlőségjelet tenni a judaizmus és a cionizmus közé. A Jegyzőkönyvek világosan utalnak rá, hogy a távlati célok elérésének egyik feltétele az antiszemitizmus átértelmezése zsidóellenességgé. Emiatt is igen tanúságos a Jegyzőkönyvek olvasása mind zsidók és nem zsidók számára. E sorok írója úgy látja, hogy a Jegyzőkönyvek mögött meghúzódó háttérerők valójában egyik néphez sem tartoznak, és a zsidó néppel sem azonosíthatók. Ez az arctalan pénzviszonyokba elrejtőzött érdekszövetség ténylegesen csak önmagához tartozik. Kizárólag önmaga érdekeit érvényesíti és a saját uralmát kívánja kiépíteni.

Az antiszemita kifejezés eredetileg a szemita népekhez való ellenséges viszonyulást fejezte ki. Az idők folyamán azonban átalakult az értelme, és ma már zsidóellenességet jelent. Az arabok is szemiták és közülük kerülnek ki legnagyobb számmal a cionizmus áldozatai. Több tudományosan dokumentált könyv tanúbizonysága szerint az oroszországi zsidó lakosság jelentős része nem palesztinai eredetű. Ismert tény, hogy az egykori Kazár-birodalom uralkodó osztálya, majd pedig lakóinak többsége a VIII. század során vette fel a zsidó vallást, hogy segítségével megszilárdítsa függetlenségét a görögkeleti kereszténységet képviselő Bizánci Birodalommal, és az iszlámot képviselő arab kalifátusokkal szemben. Amikor a XX. század fordulóján megszületett egy zsidó állam létesítésének a terve Palesztinában, ez egyben azt is jelentette, hogy számos bennszülött arabot el kell majd távolítani szülőföldjéről, Palesztinából. Ha tehát a fajilag csak részlegesen szemitának tekinthető keleti zsidóság felvállalja szemita palesztinok erőszakkal való eltávolítását, ezt a szó eredeti értelmében antiszemitizmusnak lehetne tekinteni.

A Jegyzőkönyvek meglehetősen pontosan vázolja azt a tervet, amelyet végül is a XX. század során - lényeges részeiben - meg is valósítottak. De a benne foglalt elgondolások kezdeményei 2000 évvel ezelőtti hasonló dokumentumokban és megnyilatkozásokban is fellelhetőek. A Jegyzőkönyvek készítői azt a látszatot kívánták kelteni, hogy az a zsidó nép legmagasabb vezetői körében lefolyt állítólagos bizalmas tárgyalásokról készült. A kutatónak gondosan meg kell vizsgálni, hogy milyen érvek és ellenérvek támasztják alá azt, amit a dokumentum önmagáról állít. Ha gondolati kísérletként igaznak fogadjuk el, hogy magas rangú zsidó vezetők titkos tanácskozásairól készül feljegyzések foglalata, akkor meg kell állapítanunk, hogy a Jegyzőkönyvek egyformán sértik zsidók és nem zsidók érdekeit. De csak arra hivatkozva kizárni egy dokumentum saját állításának a valódiságát, hogy az sértő lehet egyes emberek számára, nem tekinthető tudományos eljárásnak.

Az a körülmény, hogy a II. világháború során az európai zsidó lakosság ahhoz hasonló szenvedéseken ment keresztül, amilyeneket megjövendölt a Jegyzőkönyvek, már önmagában el kellene, hogy gondolkoztasson minden népét és kultúráját szerető zsidó és nem zsidó embert. Mind a kommunizmus, mind a nemzetközi pénzügyi közösséggel szövetkezett cionizmus tekinthető úgy is, mint a Jegyzőkönyvekben foglalt program fokozatos átültetése a gyakorlatba a XX. század során. A kommunizmus eltávolította a Romanov dinasztiát, valamint az orosz arisztokráciát, és behelyettesítette egy olyan szűk csoport zsarnoki diktatúrájával, amelyben a részben kazár eredetű keleti zsidóság is fontos szerepet játszott. Ez a diktátori hatalommal rendelkező csoport óriási földterületekre, gazdasági és emberi erőforrásokra tette rá a kezét. A cionizmust, mint politikai ideológiát arra használták, hogy alátámasszák a keleti zsidóság igényét önálló nemzeti otthon megteremtésére, mivel a cári Oroszországban bizonyos időszakokban súlyos üldöztetésnek voltak kitéve. Tény, hogy a XIX. és a XX. század fordulóján és a XX. század elején antiszemita pogromokra került sor Oroszországban. Ennek méreteit azonban különböző okokból részben fel is nagyították. Ez a taktika nyugaton elősegítette a cionista érdekek érvényesítését és megkönnyítette a keleti zsidóság kivándorlását a nyugati országokba.

Stephen Wise rabbi szerint 1900-ig főleg a jelentős arányban kazár eredetűnek tekinthető askenazi zsidóság vándorolt ki az Egyesült Államokba, míg a németországi szefard zsidóság bevándorlását korlátozták. 1910-ig Oroszországból mintegy egymillió keleti zsidó bevándorló érkezett és ez már jelentős szavazóerőt is képviselt. Ma Amerika lakosságának mintegy a 3 %-a zsidó származású, és egyes szerzők adatai szerint ma már ők töltik be az amerikai kormányzat vezető pozícióinak a jelentős részét.

A brit és az amerikai kormányt a zsidó nemzeti mozgalom cionista vezetői vették rá arra, hogy a nyugati és a palesztinai zsidóság többségének az ellenzése dacára létrehozzanak egy zsidó nemzeti otthont Palesztinában. Egy ilyen nemzetállam létrehozása nem volt Nagy-Britannia érdeke, és óriási költségeket vont el Londontól egy olyan időszakban, amikor az első világháború sikeres folytatása minden erőforrást igénybe vett.

DRÁBIK JÁNOS

folytatás:

http://mek.oszk.hu/06800/06897/html/0407.htm

+

ELŐADÁS

http://www.youtube.com/watch?v=-NAmWbonNZE