Payday Loans

Keresés

A Hétfői Szabadegyetem és 1956 PDF Nyomtatás E-mail

modor3

SZABADEGYETEM ÉS 1956 – 1981


DOKUMENTUMOK
Jegyzetek

1. sz. dokumentum

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/III-4-b alosztály9


ESVÉGH MIKLÓS r. ôrnagy elvtárs
III/III-4-a alosztály vezetôje

Helyben


További felhasználásra megküldöm bizalmas uton keletkezett információnkat.

„Barátom10 október 19-én megjelent a III., Fôtér 2.-ben lévô Betlen Eörsi-féle lakáson, hogy részt vegyen a repülô egyetem soronkövetkezô elôadásán. Bár több embertôl volt igérete, hogy szólnak neki, ha lesz elôadás, valójában annak köszönhette, hogy elmehet, hogy felhivta XXXXXXX és beszélgetésre akarta invitálni estére.

XXXXXXXXX burkoltan közölte, hogy egyetem van, találkozót beszélt meg barátommal a XXXXXXXX 3/4 8-ra és elvitte az elôadásra. Barátom szemrehányására közölte, hogy többször próbálta felhivni, de az állomás félrekapcsolt. Égetô [Péter] is ezt állitotta utóbb, amikor az elôadás után XXXXXXX.

Ha ez igaz is, nem magyarázza, hogy Solt Ottilia és az a volt egyetemi hallgató ismerôse miért nem mondtak errôl semmit, akikkel az elmult héten beszélt. A dolgot sulyosbitja, hogy már volt egy elôadás, egy hete. Barátom csak annak tudhatja be ezt az információs degradálást, hogy kénytelen volt minden olyan akció elôl kitérni, ami legutóbbi hónapokban mozgatta ezt a társaságot. Mig a XXXXXXXX volt észszerü magyarázata, XXXXXXX most a Demszky ügyben11 ez már kiesett: gyakorlatilag barátom ha nincs is elszigetelve, de már nem az elsô vonalban informáltak között van.

Az egyetemi elôadást Szilágyi Saci [Sándor] vezette be, aki ismertette a bemutatandó Bibó-szalag12 létrejöttének körülményeit, dióhéjban utalt Bibó pályájára és a három nagyobb szamizdatban ismert Bibó-müre, valamint Bencze Bibó elemzésére.13 Ezek után kb. másfél órányi történetfilozófiai fejtegetés következett, amelyben Bibó a modern fenomenalizmus [fenomenológia] szellemtörténet és antropológiai idealizmus teljes fegyvertárát, sôt egy adag neotomista okoskodást is felvonultat annak a történelem-matematika14 tételnek a cáfolatára, ami a lét és tudat és az osztályharc történelmi kategóriájáról szól. Okfejtése eléggé terjedelmes, helyenként szellemes, de viszonylag sok gyenge pontja van. Fôleg ugy tud hatni, hogy a filozófiailag meglehetôsen müveletlen bölcsészek elhiszik okfejtéseit.

Az elôadás után Krassó György emelkedett szólásra és megemlékezett 1956 októberérôl. A megemlékezés Illyés Gyula „egy mondat a zsarnokságról” címu versébôl, 56-os rádió felvételekbôl állt. Ezt követôen Szabó Miklós fejtette ki, mit hagyott örökül 56, és mit ért el? Következtetései meglehetôsen borulátóak voltak, viszont ellenpéldaként a lengyeleket hozta fel, akik „rendelkeznek politikai arculattal”.

Ismét Krassó következett: Ismertette azt az ENSZ-hez küldendô memorandumot, ami Pákh Tibor elleni intézkedéseket és represszáliákat tartalmaz,15 azzal a megjegyzéssel, hogy ez a Helsinki alapokmány szellemének megcsufolása, és pártatlan orvosi vizsgálatot, valamint Pákh szabadonbocsátását és utlevelének visszaadását követeli. Aláirásra szólitotta fel a jelenlévôket, de sokan eloldalogtak. Barátom nem irt alá, Szász és Égetô sem. Szász még megjegyzéseket is megengedett magának. Krassó ezek után ismertette, hogyan kisérelte meg a beszélgetést az intézet fôorvoshelyettesével és pillanatnyilag mi van Pákh Tiborral? Mindenesetre Nagy András ehhez hozzátette, hogy engedélyezték három fônyi delegációnak, hogy Pákh-ot meglátogassa, ennek tagjai, Krassó, Solt Ottilia és Szilágyi Sándor. Ez látogatási idôtôl független. Szilágyi holnapra, 21-re az Elmegyógyintézet kertjében csendes demonstrációt javasolt, melynek résztvevôi oda mennek és együtt várják be, hogy mi van Pákh-al?

Jövô héten hétfôn egyelôre ugyanitt ujabb elôadás, Kis János következik.”Megjegyzés:

A tmb.16 jelentését szóban az alábbiakkal egészitette ki:

Az 1981. október 19-én megtartott „repülô egyetemen” általa ismert személyek voltak: Szilágyi Sándor, Kartal Zsuzsa és férje, Krassó György, Szász István, Háy Ágnes, Égetô Péter és Bagdi Emôke, Kôszeg Ferenc, Csákó Mihály, Benyó Pál, Matolay Magda, Petri György, Nagy András, Demszky Gábor, Eörsi János, Bethlen [Betlen] Anna, Szabó Miklós, Hlavács Miklós,17 férfi, kb. 28-30 éves, valahol a Krisztinában vagy környékén lakik, mert hétköznap a Zöldfából visz ebédet. Szakállas, „Tolsztoj-haju” fekete.18 „Guevara” becenevü, kb. 28 éves férfi, szakállas, fekete, kontyba kötött haja van. Az OSZK-ban vagy a Fôv. Szabó Ervin Könyvtárban dolgozik.19 Kb. 30-40 egyetemista külsejü fiatal.

Az Ideggondozó kertjében tartandó megmozdulást Szilágyi Sándor hirdette, melyhez Krassó György csatlakozott. Láthatóan nem tetszett az ötlet Szász Istvánnak, Benyó Pálnak, Szabó Miklósnak.

– Szász István mondta elôzô nap este a Kacsa étteremben: Demszky Gábornak van olyan lehetôsége, be tudja mérni azt, kit hivtak be a rendôrségre. Valami kapcsolata lehet amivel a valódiságot ellenôrizni tudja. Egy emberrôl – akit megállapitani nem tudott – már bemérték, hogy valótlant állitott.

– A „repülô egyetem” lakásgondokkal küszködik. A késôbbiekben, ha sikerül, több lakásban váltva kivánják az összejöveteleket megtartani.

– Az elhangzott szövegbôl ugy tünt neki, mintha az 1956-os megemlékezést magnóra vették volna fel, amit Nyugatra kivánnak kiküldeni.

– Jól ismeri az Elmegyógyintézetben lévô körülményeket. Többször elôfordult, hogy a betegek a kertben látogatókat támadtak meg. Ennek alapján javasolta, hogy ezt a körülményt felhasználva a csendes tüntetés megzavarása, a megjelentek szétoszlatása lehetséges volna.

Budapest, 1981. október 27.
Jávor Miklós r. ôrnagy alosztályvezetô
Nytsz: 4/5-833;
K: 1 pld - /kivonat/ Cim2. sz. dokumentum

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORUAN TITKOS!
III/III-4-a- alosztály

Jelentés

Vezetôi utasitásra 1981. október 21. és 22-én meghallgatásokat folytattunk le az 1981. X. 19-i „repülô egyetemen” elhangzottakkal kapcsolatban.

A meghallgatások célja volt, hogy adatokat szerezzünk be a „repülô egyetem” október 19-i elôadásán az 1956-os ellenforradalom 25. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre vonatkozóan. Ezáltal az ily módon birtokunkba jutó információk, valamint operativ uton keletkezett adatok mérlegelése alapján döntsünk arról, hogy a megemlékezés közremüködôi – Krassó György, Szabó Miklós és Petri György – ellen eljárást kezdeményezzünk. El kivántuk érni továbbá, hogy a „repülôegyetemen” részt vevô személyek körében zavar támadjon, az eddig meglévô „sérthetetlenségükbe” vetett hitük meginogjon, s igy intézkedéseink a jövôre nézve preventiv, visszatartó hatást gyakoroljanak rájuk.

A fenti célok érdekében az összejövetelen megjelent személyek közül október 21-én 5 fôt – dr. Benyó Pál, Jávor István, Égetô Péter, Koszoru Lajos és Szász István – október 22-én pedig ujabb 5 fôt – Eörsi János, Betlen Anna, Nagy Ilona, dr. Csákó Mihály és Kôszeg Ferenc – hallgattunk meg a BRFK Állambiztonsági Vizsgálati Alosztályán.

A meghallgatott személyek közül Jávor István és Nagy Ilona tagadta, hogy részt vett volna a „megemlékezésen”. Kôszeg Ferenc és Csákó Mihály elismerte a részvételt, de semmi érdemlegeset nem voltak hajlandók jegyzôkönyvbe mondani. A többiek a ténylegesen megtörtént eseményekrôl hajlandók voltak beszélni. Az általuk elmondottak azonban csupán a vitathatatlan alaptényekre vonatkoztak, a pontos részletekre „nem emlékezett” egyikük sem, illetve csak arra, hogy Krassó hangmontázst játszott be korabeli rádióadásokból és felolvasta Illyés Gyula versét, mert tudták, ennek beismerésével nem árthatnak neki. Szabó Miklós és Petri György szereplésérôl szintén csak általánosságban beszéltek. Az összejövetelen részt vevô barátaik, ismerôseik nevét egyik meghallgatott személy sem volt hajlandó megnevezni.

Sebes Katalin idézésünkre megtagadta a megjelenést, majd késôbb a BRFK Vizsgálati Alosztályán tiltakozott az ôt ért „rendôri zaklatás” miatt.

Az elsôdleges ellenzéki reflexiók szerint az intézkedésekbôl az látszik, „csak kellemetlenkedni akart a rendôrség”. Furcsának találták viszont, hogy „Szilágyira nem is igyekeztek adatokat gyüjteni”, és az összejövetelen szereplô elôadók – Krassó György, Szabó Miklós és Petri György – meghallgatására nem került sor.

Bence György az ellenzék egyik vezéralakja is kiváncsi arra, hogy a hatóságok továbblépnek-e a tulajdonképpeni szereplôk felé, de reméli, nem megy tul az ügy az eddigi kereteken, „bár a még ezelôtti keretek sokkal kellemesebbek voltak”. Attól tart, hogy a lakásgazdák megijednek most egy kicsit, s a jövôben még nehezebb lesz alkalmas lakást találni.

Nagy András – a SZETA egyik vezetôje – szerint „nem lehet tudni, hogy ügy van, vagy csak prevenció az egész.”

Kôszeg Ferenc ugy gondolja, „nem akarnak többet, mint a multkori – „Szamizdat Irodával” kapcsolatos – akció során, s valahogy ugy is fogják lezárni”.20

Általános megitélés szerint október 23-a miatt volt ez a hatósági akció, hogy az ellenzék lássa, a rendôrség dolgozik és nem ajánlatos komoly akciót szervezni az évforduló kapcsán. Ezt a nézetet látják igazoltnak azzal is, hogy a „repülô egyetem” általában nem érdekelte a meghallgatókat, csak a hétfôi „különmüsor”. A meghallgatások hirének hatására többen – igy pl. Bence György, Szilágyi Sándor, Krassó György, Kenedi János és Petri György – számitottak arra, hogy ôket is beidézik a rendôrségre.

Az akcióval kapcsolatos információkat értékelve megállapitható, mivel az ellenzéki személyek körében elterjedt intézkedéseink hire, igy az ügyben további hasonló formában történô meghallgatásoknak nincs értelme. Az érintett személyek informálták egymást az eseményekrôl, és tudják, a rendôrségnek joga van meghallgatásokat folytatni, de nekik is jogukban áll megtagadni a jegyzôkönyvi vallomást.

A meghallgatási jegyzôkönyvekben szereplô adatok alapján nincs jogi lehetôség az elôadók elleni eljárás inditására, részben a terhelô adatok hiányában, illetve azért, mivel az késôbb egy esetleges eljárás folyamán nem használható fel.

Eljárás kezdeményezése esetén a bizonyitási nehézségeken tul számolni kell azzal is, hogy az ellenséges nyugati hirközlôszervek és sajtóorgánumok fokozzák a hazánk elleni propagandakampányt. Adataink szerint ugyanis az ellenzéki személyek a „Szamizdat Irodával” kapcsolatos intézkedéseink óta azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy kiépitsenek egy olyan állandóan élô, szervezett információs láncot nyugati hirügynökségek és kapcsolataik felé, mely lehetôvé teszi számukra az ôket ért esetleges „retorziókról” szóló hirek azonnali továbbitását. Ez véleményük szerint biztonságot, védelmet nyujt nekik, mivel a nyugati közvélemény kiáll mellettük, s megakadályozza a hivatalos szervek „tulkapásait”. Elképzelésük megvalósitását mostani intézkedéseink hatására erôteljesebben szorgalmazzák.

A keletkezett adatok összegzése alapján megállapitható, intézkedéseink alapvetôen elérték a kitüzött célt. A meghallgatások bizonyos zavart okoztak az ellenzék körében, s a visszatartó hatás is megmutatkozott. Erre utal az is, hogy az 1956-os ellenforradalom évfordulójával kapcsolatban más komolyabb rendezvényekre nem került sor, illetve csak igen csekély részvétel mellett. /Pl. Bibó sirjának koszoruzásán kb. 10-en vettek részt./21

Ugyanakkor várható, hogy a „repülôegyetemi” elôadások rendszeresen folytatódnak a jövôben is. Ezt látszik igazolni legfrissebb információnk, mely szerint 1981. X. 26-án a Budapest, III., Fô tér 2. szám alatt Eörsi János és Betlen Anna lakásán ismét elôadásra került sor, melyet Kis János tartott. Az összejövetelen kb. 80-an voltak. A meghallgatásokkal csak egy bejelentés szintjén foglalkoztak.

Adataink szerint az elôzetes terveknek megfelelôen kéthetente Bibó kazettákat hallgatnak, a közbeesô hétfôkön pedig Kis János folytatja az elmult „szemeszterben” megkezdett szovjetológiával foglalkozó elôadássorozatát.

A szervezôk régóta tartó lakásproblémája javult, ugyanis dr. Ungár Anna orvos felajánlotta lakását elôadások tartására.

A fentiek alapján célszerünek látszik a jövôbeni elôadások összkörülményeinek függvényében esetenként hasonló zavaró, bomlasztó jellegü akciók kezdeményezése. Ennek sikeres végrehajtása érdekében szükségesnek tartjuk:

– Az elôadások hallgatóságáról meglévô adataink pontositását, illetve kiegészitését, különös tekintettel az ellenzék perifériáján mozgó személyekre, akiktôl adott esetben érdemleges vallomást várhatunk a „repülô egyetemre” vonatkozóan. A résztvevôk feltérképezését és dokumentálását egyrészt az operativ figyelés bevonásával, másrészt egy nyilt közbiztonsági ellenôrzés legendájával kivánjuk biztositani.

A közbiztonsági ellenôrzés során az intézkedô egyenruhás rendôrök igazoltatnák a „repülôegyetemrôl” távozó hallgatóságot az összejövetel helyszinének közelében.

– Az ily módon birtokunkba jutó adatok rendszerezése után lehetôség nyilik a kevésbé ismert személyekkel kapcsolatos aktiv intézkedésekre, melyek a csoportról történô leválasztásukat elôsegithetik. Ennek keretében nevelô jellegü beszélgetések folytatására, munkahelyi vezetôk tájékoztatására, esetleg operativ célra történô felhasználásukra22 kerülhet sor.

– Szükségesnek látszik az elôadások uj szinhelyéül szolgáló lakás tulajdonosának – dr. Ungár Anna – munkahelyi vezetôi felé – Pest megyei Tanács Tüdôgyógyintézete és Tüdôgondozó Intézete – történô szignalizálás,23 melyben kérjük, hogy folytassanak beszélgetést Ungárral. Ennek során hivják fel a figyelmét a „repülô egyetem” müködésének politikailag káros voltára, társadalmi veszélyességére és szólitsák fel, ne adja oda lakását ilyen jellegü összejövetelek megrendezésére.Budapest, 1981. október 28.
Dr. Izsó Attila r. hdgy.
Nytsz.: 4/4-1785/81; K: 4 pld.; 1 pld. Felterjesztve; 1 okd 11-OD-4884.; 1 pld. Táj. alo.; 1 pld. Táj. ti.; Készitette: IA/KM


3. sz. dokumentum

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORUAN TITKOS!
III/III-4-a alosztály


Tárgy: A „repülô egyetemmel” kapcsolatos közbiztonsági ellenôrzôakció végrehajtására

JAVASLAT

Jóváhagyott javaslat alapján a „repülô egyetem” müködésének zavarása, a résztvevôk feltérképezése, illetve dokumentálása érdekében egy nyilt rendôri, közbiztonsági ellenôrzô akciót tervezünk végrehajtani, az alábbiak szerint:

Az akció meginditására a BM III/1. osztállyal és a III. kerületi Rendôrkapitányság Közrendvédelmi osztályával történt elôzetes konzultáció alapján egy valódi vagy fiktiv állampolgári bejelentés alapján kerülne sor. A bejelentés az összejövetelek helyszinét – Budapest, III., Fô tér 2. I. 8. sz. lakás – biztositó Eörsi János lakókörnyezetébôl származna.

A bejelentô személy felhivja a rendôrség figyelmét arra, hogy kéthetente hétfô esténként rendszeresen nagyobb létszámu, „rossz külsejü” személyekbôl álló csoport megy be a Fô tér 2. sz. elsô emeletén lévô egyik lakásba, s ezek a személyek megjelenésüknél fogva félelmet ébresztenek benne, illetve környezetében. Valószinünek tartja, hogy „rosszban sántikálnak” és kéri a kerületi rendôrkapitányság vezetôjét, hogy vizsgáltassa ki a dolgot.

Az akció végrehajtására a bejelentés alapján a Budapest, III., Fô tér 2. I. 8. szám alatti lakásban az operativ helyzet függvényében a tavaszi „szemeszter” elején egyik hétfôeste kerül sor.

Az intézkedést a kerületi rendôrkapitányság közrendvédelmi osztályán beosztott egyenruhás rendôrök hajtják végre. A rendôröket az akciót megelôzôen eligazitjuk. Nyomatékosan felhivjuk figyelmüket a szabályos és kulturált intézkedésre, miután feltehetô, hogy a jelenlévôk a rendôröket provokálni próbálják, illetve megjegyzéseket tesznek rájuk.

Az elôadás helyszinére elôször két egyenruhás rendôr megy ki, ahol a háziak várható kérdésére a legendának megfelelôen közlik az állampolgári bejelentés tényét, s hogy azt jöttek ellenôrizni, majd felszólitják a jelenlévôket személyazonosságuk igazolására. Miután „meglepôdnek” a nagy létszámu társaság láttán rádión erôsitést kérnek, hogy gyorsabban menjen az igazoltatás. A kérésre felmegy a lakásba további négy – addig a közelben várakozó – egyenruhás rendôr, majd közösen folytatják az adatok ellenôrzését és irásban történô rögzitését. Ezzel az akció körülményeit kivánjuk élethüvé tenni, s ezáltal a legendát erôsiteni.

Valószinü, hogy az összejövetelen résztvevôk közül többeknél nem lesz személyazonossági igazolvány, esetleg néhány személynek nem lesz bejegyzett munkahelye. Ezeket a személyeket a rendôrök a hatályos jogszabályoknak megfelelôen elôállitják a kerületi kapitányságra adataik tisztázása céljából.

Négy óra elteltével elengedik ôket azzal, hogy a szabálysértési törvény rendelkezései alapján eljárást fognak kezdeményezni ellenük.

Az akciót megelôzôen a várható konzekvenciákra tekintettel differenciáltan, egyenként megvizsgáljuk az elôadásokra rendszeresen feljáró hálózati személyek24 pozicióját, s ennek eredményeként megfelelôen eligazitjuk ôket, illetve ahol szükséges intézkedünk arra, hogy az akció napján ne menjenek el az elôadásra.

A hallgatóság intézkedéseink utáni reagálásának lemérése érdekében az akcióval egyidôben 3/e „labda” operativ technikai rendszabályt24 tervezünk alkalmazni.

A közbiztonsági ellenôrzés során birtokunkba jutó adatok rendszerezése után lehetôség nyilik a „repülôegyetem” müködésének további zavarására, bomlasztására. Ezt elsôsorban további aktiv intézkedésekkel, nevelô jellegü beszélgetések folytatásával és a munkahellyel rendelkezô hallgatók munkahelyi vezetôik felé történô szignalizációval kivánjuk megvalósitani.

Az akciót követôen – bôvebb információk alapján – hálózati pozicióink további erôsitését tervezzük.

A fentiek alapján kérem a javaslatban foglaltak végrehajtását engedélyezni.25


Budapest, 1981. december 29.
Dr. Izsó Attila r. hdgy.
Nytsz.: 4/4-2036/81.; K: 1 pld. 11-OD-4884.;
Készitette: IA/KMJegyzetek


1 A Kis János elôadás-sorozatát váltó hetekben Solt Ottilia és Nagy András Komjádi u. 3. alatti lakásán Hegedüs András tartott elôadásokat a kelet-európai hatalmi-bürokratikus rendszerekrôl.

2 Betlen Oszkár 1956-ig a Szabad Nép fôszerkesztô-helyettese volt, majd 1969-ben bekövetkezett haláláig a Párttörténeti Intézet tudományos fômunkatársa, Panni édesanyja pedig az említett idôszakban a Népmuvelési Intézet elôadója.

3 1981. október 19-én.

4 1984 novemberében – lásd: Beszélô Összkiadás I., 749–752. o.

5 A beszélgetés során elsiklottam fölötte, de ez az írás nem jelenhetett meg a Beszélôben, hiszen ennek elsô száma csak késôbb, 1981. december 13. körül látott napvilágot. Amikor ezt utólag próbáltam tisztázni Pannival, azt mondta: egészen biztos, hogy a szóban forgó esemény elôtt olvasta a röplapot – aminek viszont lapzártáig nem akadtam a nyomára.

6 Nem véletlenül: a „meghallgatás” intézményét ugyanis nem ismerte a magyar eljárási törvény; ezt a szervek maguk kreálták, hasonlóan az „elszámoltatás” gyakorlatához. Mindkettôt olyan esetekben alkalmazták, amikor – jogi értelemben – nem volt megállapítható alapos gyanú valamely buncselekmény elkövetésére. A meghallgatás tehát nem volt sem tanúkihallgatás, sem gyanúsítottkénti kihallgatás, nem lévén folyamatban semmiféle ügy. A szervek egyébként – amint azt a 2. sz. dokumentum is bizonyítja – tökéletesen tisztában voltak vele, hogy a „meghallgatás” jogon kívüli, törvénytelen eszköz.

7 A BRFK Állambiztonsági Vizsgálati Alosztálya.

8 Petô Iván akkori felesége.

9 A BM Állambiztonsági Fôcsoportfônökségén a III/III-4-b alosztály feladata volt a szektásokkal, trockistákkal, álbaloldaliakkal, a III/III-4-a alosztályé pedig a radikális ellenzékiekkel szembeni elhárítás.

10 Ez maga a jelentést író spicli; valami miatt ezt a formulát használták a jelentéseikben.

11 Az ügy Demszky Gábor emlékei szerint az volt, hogy leállították a kocsiját, átkutatták, és elkobozták tôle a nyomdai sokszorosítás kellékeit.

12 Az 1971–72 fordulóján hangszalagon rögzített Az európai társadalomfejlôdés értelmérôl címu elôadásról van szó.

13 Nem világos, hogy mely Bibó-muvekre utal a szerzô. A hivatkozott elemzés pontosan: Bence György–Kis János: Határolt forradalom, megszorított többpártrendszer, feltételes szuverenitás; a Bibó Emlékkönyvben jelent meg.

14 Helyesen: történelmi materialista.

15 Dr. Pákh Tibort elmegyógyintézetbe zárták és kényszergyógykezelték, miután az Egyetemi templomban éhségsztrájkkal (az ô szavaival: tiltakozó böjttel) tiltakozott az ellen, hogy útlevelét elkobozták a komáromi határátkelônél, mert Lengyelországba akart utazni. Vö. Beszélô Összkiadás I., 80–83. o.

16 Társadalmi megbízott: aki önként, világnézeti meggyôzôdésbôl tett jelentést a szerveknek.

17 Valószínuleg (félrehallásból eredô) elírás, Grawátsch Péter helyett.

18 Nem sikerült azonosítani.

19 Farkas János, az OSZK-ban volt raktáros.

20 Rendôrhatósági figyelmeztetéssel vagy megrovással. Vö. Beszélô Összkiadás I., 51. o.

21 A Szent-Iványi István körüli egyetemista-baráti társaság; a résztvevôk (hármójuk emlékei szerint): Geréby György, Király Edit, Kovács András, Márton László, Mohay Tamás, Moksony Ferenc, Róna-Tass Ágnes, Szent-Iványi Ilona és Szent-Iványi István. Miután elénekelték a Himnuszt, s elindultak haza, elmenôben még látták, hogy két temetôôrruhás egyén elviszi a sírról a koszorút.

22 Beszervezésükre.

23 Értsd: írnak egy levelet.

24 Besúgók.

25 Lehallgató készüléket.

26 A tervezett akcióra végül nem került sor.


____________________________________________


A honlapszerkesztő megjegyzése:

Tudomásom szerint Grawátsch Péter az RTL KLUB hírszerkesztőségében,

Szász István meg a NÉPSZAVA szabad sajtójában találta meg később a helyét...

Utóbbi személy rendszeresen járt ki hozzánk a csütörtöki klubesténkre,

s vitték a szót és ették a palacsintát Mikes-Micsinai Tamással,

de amikor feleségem a 90-es években felhívta állás/munkaügyben: meg sem ismerte...

Szilágyi Sándor pedig később, amerikai ösztöndíjas útja előtt elsorvasztotta a Repülőegyetemet!

LAST_UPDATED2