Payday Loans

Keresés

A legújabb

A BIBLIOGRÁFIA - III. rész PDF Nyomtatás E-mail
Magyar "pogány" ősvallás - Magyar népi hiedelmek/kereszténység

vnlny

NÉPI HITEK ÉS HIEDELMEK,

A NÉPI VALLÁSOSSÁG BIBLIOGRÁFIÁJA -
III. rész

 

O. NAGY Gábor

1976 Magyar szólások és közmondások. 2. kiad. Budapest

NAGY Gyula (szerk.)

1965 Orosháza története és néprajza. II. Orosháza néprajza. Orosháza

NAGY Gyula (szerk.)

1975 Élet a Vásárhelyi-pusztán. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 4.

NAGY Ilona

1977 Betegségdémonok. MNL I. 266.

NAGY Ilona

1979 A föld teremtésének mondája. Ethn. XC. 323–330.

NAGY Ilona

1982 Vadász. MNL V. 452.

NAGY János

1902 Játékok kukorica fosztáskor. Ethn. XIII. 230.

NAGY János

1963 Egyházunk országos szervezetének történeti áttekintése. Békehírnök, júl. 1. 8–9. 1.

NAGY József

1900 Hegyhátvidéki népszokások. Ethn. XI. 357–366.

NAGY József

1935 Váltott gyerek. Ethn. XLVI. 129–130.

I. NAGY Mária

1982 Keleti szláv párhuzamok a lómaszkhoz. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 127–128.

NAGY Olga

1974 Hősök, csalókák, ördögök. Bukarest

NAGY Ödön

1938 Téli néphagyományaink. Kolozsvár

NAGY Ödön (szerk.)

1939 Tavaszi néphagyományaink. Kolozsvár

NAGY Ödön

1980 Népszokások múltja és jövője Havadon. In: Népismereti dolgozatok 1980. 191–202. Bukarest

NAGYNÉ MIHÁLYI Róza

1939 Kakaslövés Apácán. In: Nagy Ö. (szerk.) 1939: 32–34.

NAGY VARGA Vera

1984 Az emberi élet fordulói. In: Bárth (szerk.) 1984: 897–940.

NAGYFALUSY Lajos

1938 Az Eucharistia, Magyarország életforrása (1038–1938). Klny. a kalocsai J. T. érseki főgimnázium 1937–38. évi Értesítőjéből. Kalocsa

NAGYFALUSY Lajos

1939 Kalocsa az újabbkori magyar hitélet gyújtófáklyája. Klny. a kalocsai J. T. érseki főgimnázium 1938–39. évi Évkönyvéből. Kalocsa

NAGYVÁTHY János

1820 Magyar házi gazdasszony. Pest

NATTER-NÁD Miksa

1956 A juniperus felhasználása az ókortól napjainkig. Orvostörténeti Közlemények, 2. 18–45.

NEDELICZI VÁLI Mihály

1792 Házi Orvos Szótáratska. Győr

{7-790.} Négyszáz év 

1968 Négyszáz év. 1568–1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázados évfordulója alkalmából. Kolozsvár

NEMES Dezső

1956 Az ellenforradalom hatalomra jutása és rémuralma Magyarországon, 1919–1921. Budapest

NEMESKÉRI János–ÉRY Kinga–KRALOVÁNSZKY Alán

1960 A magyar jelképes trepanáció. Antropológiai Közlemények, 4. sz. 3–32.

NEMESKÜRTY István

1959 Bornemisza Péter, az ember és az író. Budapest

NÉMETH Gyula

1941 Az észbeli gyarlóság kifejezése a magyarban. Budapest NÉMETH Lajos

1885 A Római kath. egyházi szertartások értelmező kézikönyve. Budapest

NIEDERMÜLLER Péter

1976 A vesszőzés és az analóg népszokások szemiotikai elemzése. In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1976: 150–163.

NIEDERMÜLLER Péter

1978–79 A tavaszi és nyári ünnepkör szokásai a zempléni hegyvidéken. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 17. 113–119.

NIEDERMÜLLER Péter,

1981a Az első tűz mágikus szerepe a kárpáti pásztorfolklórban. Ethn. XCII. 400–412.

NIEDERMÜLLER Péter

1981b Kalendáris szokások a Zempléni-hegyvidék falvaiban. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 207–235.

NIEDERMÜLLER Péter

1981c A családi élet szokásai és a társadalmi viselkedés szabályai a Zempléni-hegyvidéken. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 295–310.

NIEDERMÜLLER Péter

1981d A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 177–200. Budapest

NIEDERMÜLLER Péter

1983 Az akció mítosza. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 409–417.

NILSSON, Martin P.

1916–19 Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtsfestes. Archiv für Religionswissenschaft XIX. 50–150.

NILSSON, Martin P.

1941 Geschichte der griechischen Religion. München

NILSSON, Martin P.

1950 Griechischer Glaube. Bern

NOVÁK József Lajos

1913 Adatok Bény község néprajzához. NÉ XIV. 32–67.

NOVÁK László–UJVÁRY Zoltán (szerk.)

1983 Lakodalom. Debrecen

NOVÁK Vilmos

1943 A születés, keresztelő és halálozás szokásai a muravidéki szlovénoknál. Ethn. LIV. 177–186.

NYÁRY Albert

1877 Adatok az álarczos jelmezek történetéhez hazánkra vonatkozólag. Arch. Ért. XI. 13–18.

{7-791.} NYÁRY Albert

1931 A palóc anya és gyermeke. Ethn. XLII. 167–174.

NYISZTOR Zoltán

1926 A szektákról Magyarországon. Budapest

OJTOZI Eszter

1982 A máriapócsi baziliták cirillbetűs könyvei. Debrecen

OLÁH Andor

1956a A dobozi Petőfi termelőszövetkezet tagjainak egészségügyi kultúrája és ellátottsága. NÉ XXXVIII. 197–217.

OLÁH Andor

1956b Népi orvoslás, orvostörténet, orvostudomány. (A népi orvoslás kutatásának orvostörténeti jelentősége.) Orvostörténeti Közlemények, 3. 84–105.

OLÁH Andor

1965 Egy orosházi kenőasszony tudománya. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 289–336.

OLÁH Andor

1969 Pápai-Páriz Ferenc a magyar Hippokrátész. Orvostörténeti Közlemények, 50. 87–106.

OLÁH Andor

1975 Szemelvények Békés megye népének járványtani megfigyeléseiből, elképzeléseiből. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 259–273.

OLÁH Andor

1979a „Eddig dolgom után, ezután hitem után élek” – A magyar népi gerontológia tanulságai. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 179–206.

OLÁH Andor

1979b „Tudós ember” vagy „tudatlan kuruzsló”. Forrás, XI. 2. sz. 62–74.

OLÁH Andor

1980 A Proposal to Construct a Categorical Model Classifying the Material Collected of Hungarian. Folk Medicine. Ethnomedizin, VI. 1–4. sz. 249–267.

OLÁH Andor

1981 Előszó a Békés megyei népi orvoslás szótárához. Ms. NKCs Adattára

OLÁH Andor

1982 A Békés megyei népi orvoslás szókincse. Confessio, 2. sz. 113–116.

OLÁH Andor

1985 „Fűbe-fába az orvosság!” Békés megyei népi orvoslás. I. Békéscsaba

OLÁH Andor

1986 Újhold, új király. Budapest

OLASZ Ferenc (fotó és összeáll.)

1975 Fejfák. Budapest

ORBÁN Balázs

1868–1873 A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I–VI. Pest .

ORTUTAY Gyula

1934 A szerelem Ajakon a házaséletig. NNy VI. 159–167, 211–217.

ORTUTAY Gyula

1940 Fedics Mihály mesél. ÚMNGy I. Budapest

ORTUTAY Gyula (szerk.)

1949 Néprajzi tanulmányok. Budapest

ORTUTAY Gyula

1956 Kérdőív betlehemes játékok gyűjtéséhez. Ethn. LXVII. 91–98.

{7-792.} ORTUTAY Gyula

1958 Kis magyar néprajz. Budapest

ORTUTAY Gyula (szerk.)

1979 A Magyar Folklór. Budapest

ORTUTAY Gyula–KATONA Imre

1970 Magyar népdalok. I–II. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Katona Imre. Budapest

ORTUTAY Gyula–KATONA Imre

1975 Magyar népdalok. I–II. 2., bőv. kiad. Budapest

OSVÁTH Pál

1875 Bihar vármegye sárréti járása leírása. Nagyvárad

Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. I–XXI. Budapest

1887–1901

OTROKOCSI FÓRIS Ferenc

1693 Origines Hungaricae. Franeker

OTTLYK Ernő

1965 Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk történetében. Budapest

ÖHLER Anna

1972 Német ráolvasókönyv Pécsváradról. Janus Pannonius Múz. Évk. 16 (1971). 217–256.

ÖRSI Julianna

1974 A műrokonság egyik fajtája Karcag társadalmában. Ethn. LXXXV. 354–366.

PAASONEN, H.

1909 Über die ursprünglichen Seelenvorstellungen bei den Finnisch-Ugrischen Völkern und die Benennungen der Seele in ihren Sprache. JSFOu 26.

PAIS Dezső

1914 Agyafúrt. MNy X. 414–417.

PAIS Dezső

1949 A régi magyarság szellemi életének kérdésköréből. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 75. Budapest

PAIS Dezső

1953 Árpád- és Anjou kori mulattatóink. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1953: 95–110.

PAIS Dezső

1975 A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Budapest

PALÁDI-KOVÁCS Attila

1968 Farsangi remélés Eger vidékén. Ethn. LXXIX. 241–252.

PALÁDI-KOVÁCS Attila

1969 Népi mondák és hiedelmek Szádvárról. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 8. 51–55.

PALÁDI-KOVÁCS Attila

1973 Ukrán szórványok a 18–19. században Magyarország északkeleti részén. NK–NT VII. 327–368.

PALÁDI-KOVÁCS Attila

1982 A Barkóság és népe. Miskolc

PALÁDI-KOVÁCS Attila

1985 Magyar tájak néprajzi felfedezői. Budapest

PALOTAY Sándor–SZIGETI Jenő

1977 Tévedések útján. A „Jehova tanúi”. Budapest

PÁPAI PÁRIZ Ferenc

1977 Pax Corporis… (1690). In: Békességet magamnak, másoknak. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Nagy Géza. Bukarest

{7-793.} PAPP György

1988 A betlehemesjáték hagyománya Észak-Vajdaságban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 181–197.

PAPP János

1957 A Keresztyéni Tanítások eddigi kiadásai. Református Egyház, 187–189.

PAPP János

1959 Adalékok a „Keresztyéni Tanítások és Imádságok” történetéhez. Egyháztörténet, 1–2. sz. 101–103.

PAPP Zoltán Sándor

1975 A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Budapest

PÁSZTOR Lajos

1940 A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest

PÁSZTOR Lajos

1943 A máriavölgyi kegyhely a XVII–XVIII. században. Klny. a Regnum 1942/43. évi Szekfű Gyula-emlékkönyvéből. Budapest

PATAY Pál

1977 Régi harangok. Budapest

PAULOVITS Sándor

1930 Magyarország kegyhelyei és azok csodái. Budapest

PAULSON, I.

1958 Die primitiven Seelenvorstellungen der nordeuropäischen Völker. Stockholm

PAULSON, I.

1961 Schutzgeister und Gottheiten des Wildes (der Jagdtiere und Fische) in Nordeurasien. Stockholm. Studies in Comparative Religion 2. Stockholm–Göteborg–Uppsala

PAULSON, I.

1962 Weltbild und Natur in der Religion der nordsibirischen Völker. Ural-Altaische Jahrbücher XXXIV. 113–124.

PAULSON, I.

1980 Az észak-eurázsiai háziszellemek és bálványaik. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 422–434.

PAYR Sándor

1905 A Perlakiak négyszázados ároni háza. Egyháztörténeti monographia. Budapest

PAYR Sándor

1924 A dunántúli evangélikus egyházkerület története. I. Sopron

PECHTOL János–SZIGETI Jenő

1966 Megjegyzések „Az erdélyi és az alföldi baptista misszió korszakai” c. cikkhez. Theologiai Szemle, új folyam IX. 3–4. sz. 99–101.

PENAVIN Olga

1972 Székelykeve (Skorenovac) népének hitvilága. HITK IV. 11–12. sz. 121–146.

PENAVIN Olga

1975 Népi gyógyászat Kórógyon. HITK VIII. 23–24. sz. 99–117.

PENAVIN Olga

1977 Halotti búcsúztatók, imák, koldusénekek, gyógyító ráolvasások. HK IX. 32. sz. 5–22.

PENAVIN Olga

1981 A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék

PENAVIN Olga

1983 Néprajzi tanulmányok. Értekezések, monográfiák 7. Újvidék

PENAVIN Olga

1988 Népi kalendárium. Újvidék

PENOVÁTZ Antal

1979 Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék

{7-794.} PÉNTEK János–SZABÓ T. Attila

1976 Tájékoztató mutatvány egy népi növényismereti gyűjtésből. Nyelv. és Ir. Közl.

PÉNTEK János–SZABÓ T. E. Attila

1976 Egy háromszéki falu népi növényismerete. Ethn. LXXXVII. 203–225.

PENTIKÄINEN, Juha

1968 The Nordic Dead-Child Tradition (1). Nordic Dead Child Beings. FFC 202. Helsinki

PENTIKÄINEN, Juha

1979 The Symbolism of Liminality. In: Biezais (ed.) 1979: 154–166.

PESOVÁR Ernő

1978 A magyar tánctörténet évszázadai. Budapest

PESOVÁR Ernő

1980 Dramatikus táncok. In: Lelkes (szerk.) 1980: 341.

PESOVÁR Ferenc

1983 A juhait kereső pásztor. Székesfehérvár

PETERCSÁK Tivadar

1978 Hegyköz. Miskolc

PETERCSÁK Tivadar

1985 Népszokások Filkeházán. Debrecen

PÉTERFY Gyula

1979 A passio. Keresztény Magvető, 4. 249–254.

PÉTERY József

1946 A szentmise története. Budapest

PETHŐ Lénárd

1929 Az andocsi búcsújáróhely ismertetése. Andocs

PEUCKERT, Will-Erich

1942 Deutscher Volksglaube im Spätmittelalter. Stuttgart

PIASCHEWSKI, Gisela

1935 Der Wechselbalg. Ein Beitrag zum Aberglauben der nordeuropäischen Völker. Breslau

PIRIGYI István

1982 A görögkatolikus magyarság története. Nyíregyháza

PIRNÁT Antal

1961 Die Ideologie der siebenbürger Antitrinitarier in den 1570-er Jahren. Budapest

PLOSS, Heinrich

1911 Das Kind im Brauch und Sitte der Völker. Leipzig

PÓCS Éva

1963 Kötés és oldás a magyar néphitben. Ethn. LXXII. 565–612.

PÓCS Éva

1964 Zagyvarékas néphite. Népr. K. IX. 3–4. sz.

PÓCS Éva

1965 A karácsonyi asztal és a karácsonyi vacsora hiedelemköre. Népr. K. X. 3–4. sz.

PÓCS Éva

1967 „Földöreganyám, csak neked panaszolom…” Vil. 8. 1. sz. 26–31.

PÓCS Éva

1968 A magyar ráolvasások műfaji és rendezési problémái. NK–NT I. 253–280.

PÓCS Éva

1977 Szöveg – cselekmény – hiedelem összefüggései a nem epikus ráolvasásokban. NK–NT

IX. 51–59.

PÓCS Éva

1979a A magyar néphit ún. természetfeletti lényei. Ethn. XC. 331–341.

{7-795.} PÓCS Éva

1979b A népi gyógyászat és a néphit kutatásának határterületei. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 61–75.

PÓCS Éva

1980a A falu hiedelemvilágának összetevői. In: Szemerkényi (szerk.) 1980: 269–358, 574–670.

PÓCS Éva

1980b Lidérc, lidércfény. MNL III. 452–454.

PÓCS Éva

1982 Kenyér és lepény. A régi nyersanyag és technológia szerepe a halottkultuszban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 184–199. Budapest

PÓCS Éva

1983a Tér és idő a néphitben. Ethn. XCIV. 177–206.

PÓCS Éva

1983b Gondolatok a magyarországi boszorkányperek néprajzi vizsgálatához. Ethn. XCIV. 134–146.

PÓCS Éva

1984 Egyházi benedikció – paraszti ráolvasás. In: Hofer (szerk.) 1984: 109–137.

PÓCS Éva

1985–1986 Magyar ráolvasások. I–II. Budapest

PÓCS Éva

1986a Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Budapest

PÓCS Éva

1986b Tündér és boszorkány Délkelet- és Közép-Európa határán. Ethn. XCVII. 177–256.

PÓCS Éva

1989 Tündérek, démonok, boszorkányok. Budapest

PÓCS Éva

1989a Faires and witches at the boundary of South-Eastern and Central Europe. FFC 243. Helsinki

POKOLY József

1904–1905 Az erdélyi református egyház története. I–V. Budapest

POLNER Zoltán

1978 Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Szeged

POMERANCEVA, Erna

1969 Der Wassermann in der russischen Volksdichtung. DJBVk 15. 50–65.

PÓR Anna

1962 Az első betyárszínjáték. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 155–172.

POSONYI Erzsébet

1942 A Tar Lőrinc monda és a Szent Patrik purgatóriumi víziók keletkezése. Magyarságtudomány, I. 195–224.

PROPP, V. J.

1963a Az orosz agrárrítusok tanulmányozásának módszerei. Műv. Hagy. V. 55–63.

PROPP, V. J.

1963b Russzkije agrarnije prazdnyiki. Leningrad

PUCZ Antal

1822 A babonák és az ő sokféle nemeinek rövid előadása. Esztergom

PUTZ Éva

1943 A kolonyi lagzi. Pozsony

RAB János–TANKÓ Péter–TANKÓ Magdolna

1981 Népi növényismeret Gyimesbükkön. In: Népismereti dolgozatok 1981. 23–28. Bukarest

{7-796.} Ráböjtölés 

1905 Ráböjtölés. Görögkatolikus Szemle, márc. 19. 4.

RÁCZ Gábor

1979 A népgyógyászati adatok értékelése. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 51–60.

RÁCZ Gábor

1980 Népi gyógyászati kutatások Marosvásárhelyen. Néprajzi Hírek, IX. 3. sz. 94–98.

RÁCZ Gábor–FÜZI József (szerk.)

1973 Kovászna megye gyógynövényei. Sepsiszentgyörgy

RÁCZ Sámuel

1794 A borbélyi tanításoknak első darabja. Pest

RADÓ Polikárp

1957 Az egyházi év. Budapest

RADÓ, Polycarpus

1961 Enchiridion liturgicum. I–II. Roma

RADVÁNSZKY Béla, báró

1879–1880 Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I–III. Budapest

RADVÁNSZKY Béla, báró

1883 Lakodalmak a XVI. és XVII. században. Századok, XVII. 217–242.

RADVÁNYI Sándor

1902 Az egységes népének kérdéséről. Görögkatolikus Szemle, márc. 16. 3–4.

RAJECZKY Benjamin

1976 „Regélni”. In: Rajeczky Benjamin írásai. 236–237. Budapest

RÄNK, Gustav

1949 Die heilige Hinterecke. FFC 137. Helsinki

RÄNK, Gustav

1949–1951 Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der Nordeuropäischen Völker. I–II. Stockholm

RÄNK, Gustav

1956 Die Schlange als Schwellenschutz in der schwedischen Volksüberlieferung. Ethnos 1–2. 57–72.

RANKE, Kurt

1927 Alp. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 1. Ed. Hoffmann-Krayer, Ernst–Bächtold-Stäubli, Hanns. Berlin–Leipzig, 1927: 281–305.

RANKE, Kurt

1951 Indogermanische Totenverehrung. I. Der dreissigste und vierzigste Tag im Totenkult der Indogermanen. FFC 140. Helsinki

RANTASALO, A. V.

1919–1920 Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten mit entsprechenden Gebräuchen de Germanen verglichen. I–III. FFC 30–32. Sortavala

RAPAICS Raymund

1932 A magyarság virágai. Budapest

RÁTH-VÉGH István

1934 Magyar kuriózumok. Budapest

REGULY Antal

1975 R. A. palóc jegyzetei. 1857. Sajtó alá rendezte Selmeczi Kovács Attila. Dolgozatok a palóckutatás körében 1. Eger

REINDL Román

1896 A katolikus anyaszentegyház szentelményei. Budapest

{7-797.} REIZNER János

1899–1901 Szeged története. I–IV. Szeged

RELKOVIĆ Davorka

1928 Adalékok a Somlóvidék folklórjához. Ethn. XXIX. 94–107.

RÉSŐ ENSEL Sándor

1867 Magyarországi népszokások. Pest

RÉTHEI PRIKKEL Marián

1924 A magyarság táncai. Budapest

RÉVÉSZ Imre

1924 Régi magyar imádkozók és imádságok. Protestáns Szemle, 73–81, 137–149.

RÉVÉSZ Imre

1925 A magyarországi protestantizmus történelme. A magyar történettudomány kézikönyve III. 4. Budapest

RÉVÉSZ Imre

1936 Debrecen lelki válsága. 1561–1571. Századok, LXX. 38–75, 163–203.

RÉVÉSZ Imre

1943 Egy fejezet a magyar református ébredés történetéből. Debrecen

RÉVÉSZ Imre

1947 A szatmárnémeti nemzeti zsinat. Budapest

RÉVÉSZ István

1944 A templomi paramentumokról. (Az evangélikus keresztyén egyház istentiszteleti textíliáiról, oltárterítőiről, liturgikus öltözeteiről, annak történetéről és értelméről.) In: Kemény–Gyimesi 1944: 391–412.

RÉVÉSZ Kálmán

1892 A presbyterium legelső nyomai hazai ref. egyházunkban. Protestáns Szemle, 419–446.

RICHTER M. István

1899 A csecsemő Német-Prónán és vidékén. Ethn. X. 381–391.

ROCHHOLTZ, E. L.

1866 Das Allerseelenbrod. Germania XI. 1–29.

ROHDE, Erwin

1925 Psyché. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Tübingen

RÓHEIM Géza

1911 Sárkányok és sárkányölő hősök. Ethn. XXII. 129–142, 193–209.

RÓHEIM Géza

1913a A halálmadár. Ethn. XXIV. 23–26.

RÓHEIM Géza

1913b Kedd asszonya. Ethn. XXIV. 90–95.

RÓHEIM Géza

1915 Adalékok a finnugorság varázserő-fogalmához. Ethn. XXVI. 225–278.

RÓHEIM Géza

1916 A tudás almája. NÉ XVII. 34–37.

RÓHEIM Géza

1917a Spiegelzauber. Imago V. 63–120.

RÓHEIM Géza

1917b A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. Ethn. XXVIII. 58–99.

RÓHEIM Géza

1918 A kazár és a magyar nagyfejedelem. Ethn. XXIX. 142–145.

RÓHEIM Géza

1920 Lucaszék. In: Adalékok a magyar néphithez. (Második sorozat.) 29–277. Budapest

RÓHEIM Géza

1925 Magyar néphit és népszokások. Budapest

{7-798.} RÓHEIM Géza

1952 The Evil Eye. American Imago IX. 351–365.

RÓHEIM Géza

1954 Hungarian and Vogul Mythology. New York

RÓNAY László

1956 Bogumilizmus Magyarországon a XI. század elején Gellért püspök „Deliberatio”-jának tükrében. ItK 471–474.

RÓNA-TAS András

1981 The character of Hungarian-Bulgaro-Turkic relations. In: Turkic-Bulgarian-Hungarian Relations. Ed. Káldi-Nagy Gyula. Studia Turco-Hungarica V. Budapest

RONCSIK J.

1927 A tűz a babonában, néphitben és a népszokásban Magyarországon. Debrecen

ROSZNER Ervin, br.

1887 Régi magyar házassági jog. Budapest

RÖHRICH, Lutz

1966 Az ördög alakja a népköltészetben. Ethn. LXXVII. 212–228.

RUITZ Izabella

1965–66 A parasztifjúság társas élete a Bódva vidékén (1880–1950). I–II. Ethn. LXXVI. 572–601, LXXVII. 93–117.

SAHLINS, M. D.

1973 Törzsek. In: Service–Sahlins–Wolf 1973: 135–315.

SAJNOVICS János

1770 Demontstratio Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae

SAKRAUSKY, Oskar

1973 Nemzetiségi kisebbségek és kisebbségi egyházak Közép-Európában. In: Bárczay–Sakrausky–Vass (szerk.) 1973: 7–14.

SALAMON Anikó

1975 Gyímesi mondák. In: Mai népi hiedelmek. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 10. 65–156. Budapest

SÁNDOR István (szerk.)

1965 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945–1954. Budapest

SÁNDOR István (szerk.)

1971 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955–1960. Budapest SÁNDOR István (szerk.)

1977 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850–1870. Budapest

SÁNDOR Mihályné

1976 Egy bihari parasztasszony hiedelmei. FA 4. 187–282.

SÁRKÁNY Mihály

1983 A lakodalom funkciójának megváltozása falun. Ethn. XCIV. 279–285.

SARTORI, Paul

1911 Die Speisung der Toten. Dortmund

SASVÁRI László

1980a „Görög” kegyeleti szokások Észak- és Kelet-Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, 92. 147–155.

SASVÁRI László

1980b Ünnepi szokások a hazai görög katolikusok körében. Ms.

SASVÁRI László

1982 Görög katolikus gyászszertartások. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 391–395. Budapest

{7-799.} SCHAEFER Jakab S. J.

1897 A boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországban. Budapest

SCHEFFELOWITZ, I.

1912 Das Schlingen und Netzmotiv in Glauben und Brauch der Völker. Giessen

SCHMIDT, Bernhardt

1871 Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Altertum. Leipzig

SCHMIDT, Leopold

1952 Gestaltheiligkeit im bäuerlichen Arbeitsmythos. Wien

SCHMIDT, Leopold

1958 Heiliges Blei in Amuletten, Motiven und anderen Gegenstünden des Volksglaubens in Orient. Wien

SCHMIDT, Leopold

1976 Hochzeitsbrauch im Wandel der Gegenwart. Wien

SCHMIDT, Leopold

1980 Niemandsland. In: Volksglaube und Volksbrauch. 56–73. Berlin

SCHMITT Jenő Henrik

1899 Felekezetnélküli testvérközösségek a szellemi vallás alapján. Budapest

SCHMITT Jenő Henrik

1927 Religio azoknak, akikben fiatal a kedély, egyben Jézus egy élete és bevezetés a megismerésbe bárki számára. Budapest

SCHMITZ, C. A. (Hrsg.)

1964 Religionsethnologie. Frankfurt am Main

SCHNEEWEISS, Edmund

1925 Die Weihnachtsbräuche der Serbokroaten. Wien

SCHNEEWEISS, Edmund

1935 Grundriss des Volksglaubens und der Volksbräuche der Serbokroaten. Celje

SCHNEEWEISS, Edmund

1961 Serbokroatische Volkskunde. Berlin

SCHNELLER Károly

1930 A magyarországi protestáns népesség demológiai sajátosságai. Klny. az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulójára kiadott Emlékkönyvből. Miskolc

SCHRAM Ferenc

1957a Temetkezési szokásaink. Budapest

SCHRAM Ferenc

1957b Adalékok betlehemes játékaink dallamainak eredetéhez. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1957: 463–466.

SCHRAM Ferenc

1966 Népszokások Bereg megyéből. Népr. K. XI. 1–2. sz. 167–198.

SCHRAM Ferenc

1968 Búcsújárás Magyarországon. Teológia II. 94–100.

SCHRAM Ferenc

1970 Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. I–II. Budapest

SCHRAM Ferenc

1972 Turai népszokások. Szentendre

SCHRAM Ferenc

1974 A népének egy csoportjának kialakulása Magyarországon. Ethn. LXXXV. 373–383.

SCHRAM Ferenc

1975 A máriabesnyői búcsújáróhely. In: Studia Comitatensia 3. 277–300. Szentendre

SCHRAM Ferenc

1976 A szentek tiszteletének népszokásai XVII. századi énekeskönyveinkben. Vig. XLII. 31–34.

{7-800.} SCHRAM Ferenc

1982 Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. III. Budapest

SCHWALM Edit

1978 A naptári ünnepek szokásai és hiedelmei Mátraderecskén. In: Bakó (szerk.) 1978: 73–87.

SCHWALM Edit, Cs.

1982 A poszrik. (Adatok a palóc poszrikos kendőhöz.) In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 453–476.

SCHWARTZ Elemér

1919 A nagyfalvai bolygó vadászról szóló monda. Ethn. XXX. 91–94.

SCHWARTZ Elemér

1925 A virágszentelés Nyugat-Magyarországon. Ethn. XXXVI. 15–21.

SCHWARTZ Elemér

1928 Vallási néprajz. Ethn. XXXIX. 165–168.

SCHWARTZ Elemér

1943 Vallási néprajz. In: A magyarság néprajza. IV. 2. kiad. 424–426.

SEBESTYÉN Ádám

1972 A bukovinai, andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig. Szekszárd

SEBESTYÉN Gyula

1900 A magyar varázsdob. Ethn. XI. 433–446.

SEBESTYÉN Gyula

1902a Regös-énekek. MNGy IV. Budapest

SEBESTYÉN Gyula

1902b A regösök. MNGy V. Budapest

SEBESTYÉN Gyula

1906a Bábtáncoltató betlehemeseink szerepe a magyar mysteriumok történetében. Ethn. XVII. 101–112.

SEBESTYÉN Gyula

1906b A pünkösdi király és királyné. Ethn. XVII. 32–43.

SEBJANICS Ferenc

1944 Fenyőlakodalom a Mura vidékén. Ethn. LV. 156.

SEEMAYER Vilmos

1936 A régi lakodalom Nemespátrón. Ethn. XLVII. 72–90.

SEEMAYER Vilmos

1937 A bodnártánc eredetéhez. Ethn. XLVIII. 86.

SEGALEN, Martine

1981 Amours et mariages de l’ancienne France. Paris

SELIGMANN, Siegfried

1910 Der böse Blick und Verwandtes. I–II. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens aller Zeiten und Völker. Berlin

SELIGMANN, Siegfried

1927 Die magischen Heil- und Schutzmittel aus der unbelebten Natur. Eine Geschichte des Amulettenwesen. Stuttgart

SELMECZI KOVÁCS Attila

1967 A Mátra vidéki molnárok élete a XIX. század végén. Ethn. LXXVII. 189–201.

SEMAYER Vilibáld

1903 A rézbányai turkajárás. NÉ IV. 23–29.

SENN, Harry

1982 Rumanian Werewolves. Season, Ritual, Cycles. Folklore, 93. 206–215. London

{7-801.} SERGŐ Erzsébet

1974 Siklósi offerminták. Ethn. LXXXV. 445–454.

SERGŐ Erzsébet

1979 Népi gyógyászati eszközök a magyar múzeumokban. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 287–312.

SERVICE, E. R.–SAHLINS, M. D.–WOLF, E. R.

1973 Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest

SIIKALA, Anna-Leena

1978 The Rite Technique of the Siberian Shaman. FFC 220. Helsinki

SOLDAN, W. G.–HEPPE, H. L. J.

1912 Geschichte der Hexenprozesse. München

SOLYMÁR Pál

1944 Templomi és gyülekezeti szokások. In: Kemény–Gyimesi 1944: 505–520.

SOLYMOS Ede

1957 Farsangi maszkajárás Baján. Ethn. LXVIII. 354–356.

SOLYMOSSY Sándor

1915 „A vadász temetése.” Ethn. XXVI. 232–255.

SOLYMOSSY Sándor

1922 . Keleti elemek népmeséinkben. Ethn. XXXIII. 30–44.

SOLYMOSSY Sándor

1927 A „vasorrú bába” és mitikus rokonai. Ethn. XXXVIII. 217–235.

SOLYMOSSY Sándor

1930 Ősi fejfaformák népünknél. Ethn. XLI. 65–84.

SOLYMOSSY Sándor

1931 Népmeséink sárkányalakja. Ethn. XLII. 113–132.

SOLYMOSSY Sándor

1943 Hitvilág, In: A magyarság néprajza. IV. 2. kiad. 286–382.

SÓLYOM Jenő

1947 Az evangélikus egyháznak mint közösségnek a története Magyarországon. Budapest

SOMOGYI Imre

1937 A vallás szabadsága és a baptisták. Budapest

SOMOGYI Imre

1947 A Szabad Egyházak a fakultatív vallásoktatás mellett. Szabadság, ápr. 3.

SÓS József

1965 A népi gyógyítás emlékei. In: Nagy Gy. (szerk.) 1965: 589–601.

Sozialkultur der Familie 

1982 Hessische Blátter für Volk- und Kulturforschung 13. Giessen

SÖRÖS Béla

1904 A magyar liturgia története. Budapest

SPIELMANN József

1979 Történelmi reflexiók a népi orvoslás és az orvostudomány viszonyáról. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 35–50.

STEMPLINGER, Eduard

1922 Antiker Aberglaube in modernen Ausstrahlungen. Leipzig

STERNBERG, L. Ja.

1926 Matyeriali po szvagybe i szemejno-rodovomu sztroju narodov SZSZSZR. Leningrad

STRAUSZ Adolf

1897 Bolgár néphit. Budapest

SUMMER, Montague

1956 The history of witchcraft and demonology. 2. ed. New York

{7-802.} SÜLI Éva

1971 Adatok a népi gyógyítás kistelki hagyományaiból. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 447–468.

SYDOW, C. W. von

1948 Die Begriffe des Ersten und Letzen in der Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der Erntebrauche. In: Selected Papers on Folklore. Cøpenhagen

A Szabadegyházak Elnöki Tanácsának nyilatkozata. Kis Újság

1947

A Szabadegyházak Szövetségének sajtónyilatkozata. Szabad Nép, ápr. 2. 1947

SZABADFALVI József

1964 A gazdasági év vége és az őszi pásztorünnepek. Műv. Hagy. VI. 19–64.

SZABADFALVI József–VICA Gyula (szerk.)

1981 Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai X. Miskolc

SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.)

1984 Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai XIII. Miskolc

SZABADFALVI József–VIGA Gyula

1986 Árucsere és migráció. Miskolc

SZABÓ Attila

1979 Melius Péter és a Kolozsvári Herbárium. In: Melius 1979: 5–90.

SZABÓ Attila

1981 Gyógynövényismereti tájmonográfiák. Korunk, XL. 10. sz. 766–768.

SZABÓ Imre

1906 Farsang és húsvét a dévai csángótelepen. NÉ VII. 90–94.

SZABÓ Imre

1907 A gainai leányvásár. NÉ VIII. 274–287.

SZABÓ Imre

1910 Az oláhok kedd asszonya (Marti Seara). Ethn. XXI. 32–28, 167–172.

SZABÓ Jenő

1913 A görög-katholikus magyarság utolsó kálvária útja 1896–1912. Budapest

SZABÓ Lajos

é. n. Vallási néprajz. Református népi hitélet. Előtanulmány A magyarság néprajzához. Ms.

SZABÓ Lajos

1975 Taktaszadai mondák. Budapest

SZABÓ László

1966 A Niagarától északra. Budapest

SZABÓ László (szerk.)

1973 Jászdózsa és a palócság. Eger–Szolnok

SZABÓ László Gy.–KÓCZIÁN Géza

1982 Gyógynövények Sadler József „Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” c. művében. Gyógyszerészet, 26. sz. 212–219.

SZABÓ T. E. Attila–PÉNTEK János

1976 Ezerjófű – Etnobotanikai útmutató. Bukarest

SZABÓ Zoltán

1935 Milyen „papot” szeretnék? (Feleletek egy körkérdésre). Igazság és Élet, 52–53.

SZABÓ Zoltán–VASADY Bél

1936 Kálvin a nép tudatában. Az Igazság és Élet füzetei 7. Debrecen

{7-803.} SZABOLCSI Bence–BARTHA Dénes (szerk.)

1953 Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Zenetudományi Tanulmányok I. Budapest

SZABOLCSI Bence–BARTHA Dénes (szerk.)

1957 Zenetörténeti tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Budapest

SZABÓNÉ Futó Rózsa

1976 Növények szerepe a népi gyógyászatban Taktaszadán. Herman Ottó Múz. Évk. XV. 249–259.

SZACSVAY Éva

1984 Az esztendő ünnepei. In: Bárth (szerk.) 1984: 873–896.

SZACSVAY Éva

1987 Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Budapest

SZALAY Emőke

1972 Lakodalmi szokások Berettyóújfaluban. Déri Múz. Évk. 1971. 363–383.

SZALONTAI Barnabás

1977 Viaszöntő népszokás Máriapócson. Nyírbátor

SZAMOTA István

1891 Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten 1054–1717. Budapest

SZÁNTÓ Konrád

1983–1987 A katolikus egyház története. I–III. Budapest

SZATHMÁRI Ibolya

1975 Lakodalmi szokások Hajdúszováton. Déri Múz. Évk. 1974. 567–618.

SZATHMÁRI Ibolya, V.

1978a Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyóújfalui néphagyományban. Bihari Múz. Évk. II. 219–242.

SZATHMÁRI Ibolya, V.

1978b Maskurások a kismarjai disznótorban. Múzeumi Kurír, 27. sz. 41.

SZEBENI Olivér

1963a Kornya Mihály. Békehírnök, ápr. 15., máj. 1., máj. 15.

SZEBENI Olivér

1963b Az elismerés 60. évfordulójára. Békehírnök, nov. 15.

SZEBENI Olivér

1965 Az elismerés 60. évfordulójára. Békehírnök, nov. 15. 8.

SZEBENI Olivér

1980 Anabaptisták. Budapest

SZEBENI Olivér

1983 Anabaptisták. Magyarországi Baptista Egyház. Budapest

SZEGFŰ László

1968 Eretnekség és tirannizmus. ItK 5. 501–516.

SZÉKELY György

1954 A huszitizmus visszhangja Magyarország népeiben. MTA Társ. K. ...

SZÉKELY György

1956 A huszitizmus és a magyar nép. I. Századok, 90. 331–367.

SZÉKELY György

1963 Színjátéktípusok leírása és elemzése. Budapest

SZÉKELY György

1965 Színjátéktípusok dramaturgiája. Budapest

SZÉKELY György

1986 A színjáték világa. Budapest

{7-804.} SZÉKELY László

1943 Áhítat falun. Adatok Csíkszentdomokos vallásos néprajzához. Csíkszereda

SZÉKELY László

1944 Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához. Csíkszereda

SZÉKELY László

1975 A néphagyományokat őrző egyház. Vig. XLI. 109–112.

SZÉKELY László

1976 A vallásos néprajz útjai és feladatai. Vig. XLII. 35–42.

SZÉKELY László

1978 Katolikus hagyományok az erdélyi református székelyek néprajzában. Vig. XLIV. 593–597.

SZÉMAN Zsuzsa

1974 Der Wiesel im ungarischen Volksglauben und Brauchtum. Acta Ethn. XXIII. 45–61.

SZÉMAN Zsuzsa

1983 A lakodalom hagyományőrző szerepe és társadalmi funkciója Felsőtárkányon. Ethn. XCIV. 285–296.

SZEMERKÉNYI Ágnes (szerk.)

1980 Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. Néprajzi Tanulmányok. Budapest

SZEMERSZKY József

1935 Füvek és virágok megáldása. Keleti Egyház, II. 176–178.

SZENDREY Ákos

1928 Az ősmagyar temetkezés. Ethn. XXXIX. 12–26.

SZENDREY Ákos

1929 „Leánycégér”, „Kendőfa”. NNy I. 317–318.

SZENDREY Ákos

1931a Az új tűz. Ethn. XLII. 153–154.

SZENDREY Ákos

1931b Menyasszony-kontyolás. NNy III. 211–217, 263–274.

SZENDREY Ákos

1932a Az új pár együttevésének jelentősége a házasságban. Ethn. XLIII. 31–32.

SZENDREY Ákos

1932b Közvetítők szerepe a házasságkötésben. Ethn. XLIII. 168–171.

SZENDREY Ákos

1933 Makói házassági szokások. NNy V. 134–137.

SZENDREY Ákos

1935a A füstölés a magyar néphitben. Ethn. XLVI. 42–48.

SZENDREY Ákos

1935b Lakodalmi előkészületek. Ethn. XLVI. 48–51.

SZENDREY Ákos

1937a A társadalmi érintkezés formái. Ethn. XLVIII. 372–385.

SZENDREY Ákos

1937b A sirató. NNy IX. 15–21.

SZENDREY Ákos

1938a A népi élet társas összejövetelei. Ethn. XLIX. 124–138.

SZENDREY Ákos

1938b A népi társasmunkák és összejöveteleik. Ethn. XLIX. 273–286.

SZENDREY Ákos

1938c Szokolyai népszokások. NÉ XXX. 297–305.

{7-805.} SZENDREY Ákos

1939 Pusztafalusi néphagyományok. NÉ XXXI. 156–170.

SZENDREY Ákos

1940 Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. Ethn. LI. 87–90.

SZENDREY Ákos

1941 A halott lakodalma. Ethn. LII. 44–53.

SZENDREY Ákos

1942 A magyar áldomás. Ethn. LIII. 123–131.

SZENDREY Ákos

1946 A magyar lélekhit. Ethn. LVII. 34–46.

SZENDREY Ákos

1948 A magyar néphit kutatása. Budapest

SZENDREY Ákos

1955 Hexe, Hexendruck. Acta Ethn. IV. 129–169.

SZENDREY Ákos

1956 Lakodalmi szokások gyűjtése. Budapest

SZENDREY Ákos

1958 Die Vorbereitung der Hochzeit und der Abschluss des Ehevertrages bei den Ungarn. Acta Ethn. VI. 371–434.

SZENDREY Ákos

1959 A napforduló és a mágikus állatvédés összekapcsolásának kérdése. Ethn. LXX. 313–343.

SZENDREY Ákos–SZENDREY Zsigmond

1940 Részletek a készülő magyar babonaszótárból. Ethn. LI. 321–336.

SZENDREY Zsigmond

1914 Ember és természetfeletti lények a szalontai néphitben. Ethn. XXV. 315–326.

SZENDREY Zsigmond

1916 Szalontai jeles napok. Ethn. XXVII. 73–80.

SZENDREY Zsigmond

1927 Szatmár megye néphagyományai. I. Ethn. XXXVIII. 241–250.

SZENDREY Zsigmond

1928a Szatmár megye néphagyományai. II. Ethn. XXXIX. 27–38.

SZENDREY Zsigmond

1928b Magyar népszokások a fonóban. Ethn. XXXIX. 147–164.

SZENDREY Zsigmond

1929 Lakodalmi kurjantások. NNy I. 215–222, 281–292.

SZENDREY Zsigmond

1931a Fára aggatott rongyok. Ethn. XLII. 198.

SZENDREY Zsigmond

1931b A „kongózás”. Ethn. XLII. 21–26.

SZENDREY Zsigmond

1932a Tiltott és előírt ételek a magyar népszokásokban. Ethn. XLIII. 15–19.

SZENDREY Zsigmond

1932b Egyházkelő. Ethn. LXIII. 85–87.

SZENDREY Zsigmond

1933a A magyar népszokások osztályozása. Ethn. XLIV. 21–30.

SZENDREY Zsigmond

1933b A néphit mennykője. Ethn. XLIV. 163.

SZENDREY Zsigmond

1933c Az új asszony avatása. NNy V. 133–134.

{7-806.} SZENDREY Zsigmond

1934 Apróbb szokások, népszokástöredékek. NNy VI. 24–26.

SZENDREY Zsigmond

1935 Népszokásaink és hiedelmeink eredetének kérdéséhez. Ethn. XLVI. 18–22.

SZENDREY Zsigmond

1936 Fára aggatott rongyok. Ethn. XLVII. 198.

SZENDREY Zsigmond

1937a A varázslócselekvések személye, ideje és helye. Ethn. XLVIII. 13–23.

SZENDREY Zsigmond

1937b A varázslatok eszközei. Ethn. XLVIII. 386–405.

SZENDREY Zsigmond

1937c A növény-, állat- és ásványvilág a varázslatokban. Ethn. XLVIII. 154–166.

SZENDREY Zsigmond

1938a A nép élő hitvilága. Ethn. XLIX. 257–273.

SZENDREY Zsigmond

1938b A halottak, szentelmények és eljárásmódok a varázslatokban. Ethn. XLIX. 32–46.

SZENDREY Zsigmond

1940a A kígyó, házi kígyó és kígyókő. Dunántúli Szemle, 7. sz. 201–202.

SZENDREY Zsigmond

1940b A magyar népszokások ősi elemei. Ethn. LI. 352–360.

SZENDREY Zsigmond

1941a Évnegyedi szokásaink és babonáink. Ethn. LII. 10–23.

SZENDREY Zsigmond

1941b A tavaszelő ünnepkörének szokásai és hiedelmei. Ethn. LII. 101–110.

SZENDREY Zsigmond

1941c A tavaszelő, nyár és ősz ünnepkörének szokásai és hiedelmei. Ethn. LII. 180–188.

SZENDREY Zsigmond

1943a Művelődéstörténet és babonafejlődés. Ethn. LIV. 56–63.

SZENDREY Zsigmond

1943b Oktató és alkalmi hagyományok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 328–349.

SZENDREY Zsigmond

1943c Jeles napok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 269–285.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

1937 Születés és gyermekkor. In: A magyarság néprajza. IV. 155–169.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

1943a Szokások. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 132–268.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

1943b Házasság. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 157–177.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

1943c Betegség, gyógyítás. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 193–204.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

1943d Vallásos élet. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 244–250.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

1943e Temetés. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 251–257.

SZENTESI TÓTH Kálmán

1929 Lakodalmi szokások a Nagykunságban. Karcag

SZENTHELYI-MOLNÁR István

1971 A boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországon. Budapest

SZEREMLEI Sámuel

1874 Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Budapest

{7-807.} SZIGETI Jenő

1970 Milton Elveszett paradicsoma Magyarországon. ItK 205–213.

SZIGETI Jenő

1973 Protestáns népi olvasmányok a XIX. században az Alföldön. Ethn. LXXXIV. 332–341.

SZIGETI Jenő

1978 „Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” Budapest

SZIGETI Jenő

1979a A magyarországi pünkösdi mozgalom irodalmának bibliográfiája. Bevezető. Ms. Bupapest

SZIGETI Jenő

1979b Útkeresés a római katolikus egyházban. Békehírnök, XXIII. (LXXIII.) 11. sz. 47.

SZIGETI Jenő

1981a „És emlékezzél meg az útról.” Budapest

SZIGETI Jenő

1981b Egy baptista bibliaárus: Novák Antal. In: Szigeti 1981a: 59–68.

SZIGETI Jenő

1981c A református egyház kapcsolatai a protestáns kisegyházakkal a két világháború között. In: Szigeti 1981a: 151–164.

SZIGETI Jenő

1981d A pünkösdi mozgalom történeti gyökerei. In: Szigeti 1981a: 165–185.

SZIGETI Jenő

1981e Az egyházak új irányvétele a felszabadulás után. In: Szigeti 1981a: 213–233.

SZIGETI Jenő

1985a Fejezetek a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből. Budapest

SZIGETI Jenő

1985b Egy elfelejtett tudományos ismertetés 1869-ből a hódmezővásárhelyi nazarénusokról. In: Vallási néprajz 2. 107–128. Budapest

SZIGETI Jenő

1986 A békési paraszt-ecclesiolák válsága és a baptista gyülekezet megalakulása (1890–1891). In: Tüskés (szerk.) 1986a: 444–478.

SZIKLAY János

1884 A magyar népszínmű története. Budapest

SZILÁGYI István

1980 Kálváriák. Budapest

SZILÁRDFY Zoltán

1984 Barokk szentképek Magyarországon. Budapest

SZLATKY Mária

1977 Pettyéni Borbély Márton Kéziratos orvosló könyve (1683–1701). Orvostörténeti Közlemények, 82. 27–49.

SZTRIPSZKY Hiador

1909 Halottasházi játékok Máramarosban. Erdélyi Múzeum, XXVI. Új folyam IV. 180–188.

SZUHAY Benedek

1900 Az egyházlátogatás (Canonica visitatio). Miskolc

SZŰCS Jenő

1972 A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága. Levéltári Közlemények 43. 213–253.

SZŰCS Sándor

1935 Lóhátas legények és ijesztők a Sárréti lakodalmakban. Debreceni Szemle, IX. 370–371.

SZŰCS Sándor

{7-808.} 1936a Táltosok és boszorkányok a Nagysárréten. Ethn. XLVII. 39–48.

SZŰCS Sándor

1936b Sárréti javasok. Debreceni Szemle, 61–63.

SZŰCS Sándor

1938 Veszettorvosok a Nagysárréten. Ethn. XLIX. 394–399.

SZŰCS Sándor

1940 A sárkány a sárréti nép hiedelmében. Ethn. LI. 454–460.

SZŰCS Sándor

1941 Javasok a Nagysárréten. Ethn. LII. 265–273.

SZŰCS Sándor

1943 Adatok az alföldi táltosok ismeretéhez. Ethn. LIV. 84–85.

SZŰCS Sándor

1945 Az „égbenyúló fa” a sárréti néphitben. Ethn. LVI. 23–26.

SZŰCS Sándor

1951 Időért viaskodó táltosok. Ethn. LXII. 403–409

TAGÁNYI Károly

1918 A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. III. Ethn. XXIX. 24–49.

TAKÁCS Béla

1962 A balmazújvárosi „Testvérközösség” története. (Egy vallásos-kommunisztikus szektamozgalom a századforduló idején.). Theologiai Szemle, 7–8.

TAKÁCS Béla

1983 Református templomaink úrasztali terítői. Budapest

TAKÁCS János

1974 Karizmatikus megújulás az egyházban. Szolgálat, 22. sz. 39–46.

TAKÁCS Lajos

1974 Húsvéti határjárás 1761-es leírása. Ethn. LXXXV. 389–396.

TAKÁTS Sándor

1917 Rajzok a török világból. III. Budapest

TÁLASI István

1977 Kiskunság. Budapest

TÁRKÁNY SZÜCS Ernő

1981 Magyar jogi népszokások. Budapest

TASNÁDI KUBACSKA András

1939 A mondák állatvilága. Budapest

TÁTRAI Zsuzsanna

1977 A pünkösdi királynéjárás dunántúli változatainak szerkezeti elemzése. NK–NT IX. 189–215.

TÁTRAI Zsuzsanna

1984 Tavaszi leányjátékok. In: Balázs–Hála (szerk.) 1984: 249–260.

TÉGLÁS Gábor

1912 Kalotaszegi oláh míthoszi emlékek. Ethn. XXIII. 158–170.

TEMESVÁRY Rezső

1899 Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon. Budapest

TESSEDIK Sámuel–BERZEVICZY Gergely

1979 A parasztok állapotáról Magyarországon. Válogatta, szerkesztette, a bevezetést és az életrajzokat írta: Zsigmond Gábor. A magyar néprajz klasszikusai. Budapest

TETTAMANTI Sarolta

1975 Temetkezési szokások a X–XI. században a Kárpát-medencében. In: Studia Comitatensia 3. 79–123.

{7-809.} TETTAMANTI Sarolta

1982 Temetkezési szokások a Kárpát-medencében a X–XI. században. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 86–94. Budapest

THOMAS, Keith

1971 Religion and the Decline of Magic. London

TILLHAGEN, Carl-Herman

1970 Volkstümliche Wahrsagekunst in Schweden während des vorigen Jahrhunderts. Acta Ethn. XIX. 369–388.,

TIMAFFY László

1962 Orvostörténeti emlékek a mecseki „tudós gyógyember” hagyományaiban. Arrabona 4. 207–215.

TIMÁRNÉ BALÁZSY Ágnes

1986 Múzeumi textíliák színezékvizsgálata. Ms. Budapest

TIMKÓ Imre

1971 Keleti kereszténység-keleti egyházak. Budapest

TOKARJEV, Sz. A.

1957 Religioznije verovanyija vosztocsnoszlavjanszkih narodov XIX-nacsala XX. veka. Moszkva–Leningrad

TOLNAI Vilmos

1904 Fügét mutat. Ethn. XV. 28–31.

TOMBOR Ilona

1968 Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV–XIX. századból. Budapest

TOPOROV, V. J.

1972 Ot isztorii k koszmogonii. Tallin

TOROCZKÓI WIGAND Ede

1914 A magyar csillagos ég. NÉ XV. 270–285.

TÓTH Dezső

1941–1942 A hevesnagykunsági református egyházmegye múltja. Az egyházi élet hétköznapjai. I–II. Debrecen

TÓTH Endre

1934 Az úrvacsoraosztás Dunántúl a reformációtól a 18. század végéig. Theologiai tanulmányok 38. Debrecen

TÓTH Endre

1935 A legáció. Eredete, története és helyzete, különös tekintettel Dunántúlra. Pápa

TÓTH Endre

1940 A belsősomogyi református egyházmegye Mária Terézia korában. Csurgói Könyvtár XV. Kaposvár

TÓTH Endre

1941 A pápai református egyház története. Pápa

TÓTH Izabella

1978 Népi gyógyítás a délnyugat-szlovákiai magyarok körében. Ms. Pozsony, Komensky Egyetem

TÓTH Izabella, Danterné

1980 Növények a népi gyógyításban. Múzeumi Híradó, IV. 3. sz. 14–17. Dunaszerdahely

TÓTH József

1975 A néphit és népszokások rendszere Örményházán a szerelemtől a keresztelőig. HITK VII. 23–24, 117–145.

TÖRÖK Károly

1867 Magyar alföldi népszokások, III. Keresztelési szokások. In: Nagy Miklós (szerk.): Magyarország képekben. I. 168–187. Pest

{7-810.} TREVOR-ROPER, Hugh R.

1967 The European witch-craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Religion, the Reformation and Social Change, and other essays. London

TURNER, V. M.

1972 Betwixt and Between. The Liminal Period in Rites de passage. In: Lessa–Vogt (ed). 1972: 338–347.

TURÓCZI-TROSTLER József

1958 Czibere bán és Koncz vajda. MTA Nyelv. K. XIII. 171–183.

TÜSKÉS Gábor

1980 Útmenti és temetői kőfeszületek Abaliget–Orfű környékén. Ethn. XCI. 98–113.

TÜSKÉS Gábor (szerk.)

1986a „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest

TÜSKÉS Gábor

1986b A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 18–62.

TÜSKÉS Gábor

1987 A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. NK–NT XIV. 215–233.

TÜSKÉS Gábor–KNAPP Ilona Éva

1982 Egy dunántúli búcsújáróhely a XVIII. században. Ethn. XCIII. 269–291.

TYLOR, E. B.

1871 Primitive Culture. I–II. London

Új ájtatossági formák 

1935 Új ájtatossági formák... Keleti Egyház, II. 123.

ÚJSZÁSZY Kálmán

é. n. Népi hitélet (protestáns sajátosságok). Ms.

ÚJSZÁSZY Kálmán

1936 A falu. Útmutató a magyar falu tanulmányozásához. Sárospatak

UJVÁRY Zoltán

1957 Egy farsangi játék funkciójának kérdéséhez. Ethn. LXVIII. 143–160.

UJVÁRY Zoltán

1958 Primitív tűzgyújtás a Zempléni hegyvidékről. Ethn. LXIX. 462–469.

UJVÁRY Zoltán

1960 Balszerencsés napok jegyzéke egy kéziratos könyvben. Ethn. LXXI. 107–109.

UJVÁRY Zoltán

1962 A szakállas farkas mondájához. Ethn. LXXII. 458–461.

UJVÁRY Zoltán

1964 A magyar agrárrítusok zoomorf démonaihoz. Műv. Hagy. VI. 129–152.

UJVÁRY Zoltán

1966 Antropomorf mitikus lények a magyar és európai agrárhagyományokban. Műv. Hagy. VIII. 5–58.

UJVÁRY Zoltán

1969 Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Műv. Hagy. XI.

UJVÁRY Zoltán

1972 A török alakja a magyar dramatikus népszokásokban. Déri Múz. Évk. 1971. 419–436.

UJVÁRY Zoltán

1972–1974 A ló az alföldi falvak dramatikus népszokásaiban. Műv. Hagy. XV–XVI. 299–337.

UJVÁRY Zoltán

1975 Varia folkloristica. Írások a néphagyomány köréből. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

1978 A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen

{7-811.} UJVÁRY Zoltán

1979 Népszokások és színjátékok. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

1980a Népszokás és népköltészet. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

1980b A kakasütés szokásai és a kakaskultúra. In: Ujváry 1980a: 161–276.

UJVÁRY Zoltán

1981 Népszokások és színjátékok. II. rész. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

1983 Játék és maszk. I–III. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

1988 Játék és maszk. IV. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

1989 Állatmaszkok. Debrecen

ULLMANN Péter

1982 Halottvirrasztás egy mai erdélyi faluban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 153–163. Budapest

URBAS, W.

1898 Aberglaube der Slowenen. Zeitschrift für österreichische Volkskunde, IV. 142–152.

VAJDA László

1951 Rítustanulmányok. I. A ház középoszlopának szerepéhez. II. Egy magyar agrárrítus elterjedésében. Ethn. LXII. 50–52, 62–72.

VAJDA László

1959 Zur phaseologischen Stellung des Schamanismus. Ural-Altaische Jahrbücher 31. 456–485. Wiesbaden

VAJDA Tibor

1975 Hogyan ismerkedtem meg a karizmatikus mozgalommal. Szolgálat, 26. sz. 59–61.

VAJKAI Aurél

1936 Rándulás és törés. Ethn. XLVII. 294–299.

VAJKAI Aurél

1937a Adatok a Felföld népi orvoslásához. Ethn. XLVIII. 140–154.

VAJKAI Aurél

1937b Falusi foghúzók. Ethn. XLVIII. 42–45.

VAJKAI Aurél

1938 Az ősi javasember. Ethn. XLIX. 346–373.

VAJKAI Aurél

1939 Adatok a népi orvosláshoz a Bakony–Balaton vidékén. Ethn. L. 65–68.

VAJKAI Aurél

1940 A csatkai búcsú. Adatok a népi orvosláshoz. Ethn. LI. 50–73.

VAJKAI Aurél

1941 A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. NÉ XXXIII. 231–258.

VAJKAI Aurél

1942 Népi orvoslás a dunántúli búcsújáróhelyeken. Magyarságtudomány, I. 116–139.

VAJKAI Aurél

1943 Népi orvoslás a Borsavölgyében. Kolozsvár

VAJKAI Aurél

1947a Az ősi ember imádságai. Ethn. LVIII. 237–238.

VAJKAI Aurél

1947b Az ördöngös molnárlegény. Ethn. LVIII. 55–68.

VAJKAI Aurél

1948a Népünk természetismerete. Budapest

{7-812.} VAJKAI Aurél

1948b A magyar népi orvoslás kutatása. Budapest

VAJKAI Aurél

1955 Parasztfürdőhelyek. Az Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1. 76–106.

VAJKAI Aurél

1959 Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Budapest

VAJKAI Aurél

1975 Egy kéziratos orvoslókönyv. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 245–257.

VAKARCS Kálmán

1908 A torontálmegyei német keresztelők. NÉ IX. 203–209.

VAKARCS Kálmán

1933 Tuskóhúzás a szentgotthárdi járásban. Ethn. XLIV. 139–149.

VÁMSZER Géza

1932 A csíki szőnyegek festő anyaga. Székelység, 2. sz. 25.

VÁMSZER Géza

1959 Adatok a csíki farsangi szokásokhoz. Ethn. LXX. 393–405.

VANKÓNÉ DUDÁS Juli

1976 Falum, Galgamácsa. Studia Comitatensia 4. Szentendre

VARGA Gyula

1958 Játékos-dramatikus táncok Biharban. Tánctud. Tan. 107–112.

VARGA Sándor

1988 Gergelyjárás Göntérházán. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 167–171.

VARGA Zoltán

1936 Debreceni lelkipásztorok mint híveik politikai és társadalmi vezetői (1790–1848). Debrecen

VARGA Zsuzsa

1974 Népi funkciójú képek és szobrok kutatásáról. Ethn. LXXXV. 454–465.

VARGYAS Lajos

1941 Áj falu zenei élete. Budapest

VARGYAS Lajos

1963 Keleti párhuzamok Tar Lőrinc pokoljárásához. Műv. Hagy. V. 37–52.

VARGYAS Lajos

1978 A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 15–28. Budapest

VARGYAS Lajos

1984 Keleti hagyomány – nyugati kultúra. Budapest

VARJAS Béla

1943 XVI. századi magyar orvosi könyv. Kolozsvár

VARRÓ Aladár Béla

1941 Gyógynövények gyógyhatásai. Budapest

VASADY Béla

1936 A református pogány. Az Igazság és Élet füzetei 6. Debrecen

VASAS Samu–SALAMON Anikó

1986 Kalotaszegi ünnepek. Budapest

VASS Vince

1926 Baptisták, nazarénusok, adventisták, üdvhadsereg, nemzetközi bibliakutatók. Budapest

VEREBÉLYI Kincső

1977 Róheim Géza. Ethn. LXXXVIII. 580–594.

{7-813.} VERES Péter

1971 Szárszó. Budapest

VERES Péter

1975 Jobb: bal::férfi:nő. In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1975: 83–92.

VERES Péter

1976 Duális osztályozó rendszerek. Ethn. LXXXVII. 348–358.

VERESS Endre

1941 Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és írásai (1221–1864). Budapest

VERSÉNYI György

1890 A bányarémről. Ethn. I. 335–345.

VERSÉNYI György

1892 Babonás napok. A körmöczbányai m. kir. állami főreáliskola huszonkettedik évi értesítője, 1891/2.

VERSÉNYI György

1894 Adalékok a gyermekről való magyar néphithez. Ethn. V. 110–117.

VESZELY Károly

1860 Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Kolozsvár

VETŐ Lajos

1966 Tapasztalati valláslélektan. Budapest

VIDA Tivadar

1975 A Pray-kódex orvostörténeti vonatkozásai. Magyar Könyvszemle, 91. 2. sz. 121–136.

VIDACS Bea

1985 Komaság és kölcsönösség Szentpéterszegen. Ethn. XCVI. 509–529.

VIGA Gyula (szerk.)

1981 Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai XII. Miskolc

VIGA Gyula (szerk.)

1983 Abaúj néprajza. Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplénben 4. Miskolc

VIGA Gyula

1987 19. századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozásai. Miskolc

VIGH János

1959 Isten Egyháza 50 éve Magyarországon. Ms. Budapest

VILKUNA, Asko

1956 Das Verhalten der Finnen in „heiligen” (pyhá) Situationen. FFC 164. Helsinki

VILKUNA, Asko

1959 Die Ausrüstung des Menschen für seinen Lebensweg. FFC 179. Helsinki

VILKUNA, Kustaa

1958 A hét és napjai. Ethn. LXIX. 185–205.

VILKUNA, Kustaa

1975 A hét és napjai. In: Gulya (szerk.) 1975: 393–418.

S. VINCZE Edit

1961 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása és tevékenységének első évei. Budapest

VISKI Károly

1930 A hivatalnok. NNy 51–53.

VISKI Károly

1932a Volksbrauch der Ungam. Budapest

VISKI Károly

1932b Hungarian peasants customs. Budapest

{7-814.} VISKI Károly

1942 A hagyomány tárgyai. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. II. 345–388.

VISKI Károly

1943 Drámai hagyományok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 291–327.

VISZKOK (VETŐ) Lajos

1935 A hit által való megigazulás elve egyszerű evangélikus hívek lelkivilágában. Kísérleti valláslélektani tanulmány. Szolnok

VITA Zsigmond

1939 Nagyenyed vidéki turkások. Ethn. L. 163–166.

VITA Zsigmond

1965a A csömör orvosi és népi gyógyítása a XVII–XIX. században. Orvostörténeti Közlemények, 34. 30–35.

VITA Zsigmond

1965b A székfűvirág, mint népi gyógyszer. Orvostörténeti Közlemények, 35. 323–325.

Vízkereszt 

1901 Vízkereszt ünnepe. Görögkatholikus Szemle, jan. 20. 5.

VOHMANN Péter

1968 Kiss Ferenc. In: A békesség fejedelmének útján. 3. köt. 2–4.

VOIGT Vilmos

1965 A sámánizmus mint etnológiai kutatási probléma. Nyelvtudományi Közlemények 67. 379–390.

VOIGT Vilmos

1975 A szibériai sámánizmus. Nyelvtudományi Közlemények 77. 207–214.

VOIGT Vilmos

1976 Miért hiszünk a hiedelmekben? A hiedelem paradigmatikus és szintagmatikus tengelye. Ethn. LXXXVII. 559–568.

VOIGT, Vilmos

1976a Der Schamanismus als ethnologisches Forschungsproblem mit besonderer Rücksicht auf den sibirischen Schamanismus. In: Glaube und Inhalt. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 15. 75–96. Budapest

VOIGT, Vilmos

1976b Glaube und Inhalt. Drei Studien zur Volksüberlieferung. In: Glaube und Inhalt. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 15. ... Budapest

VOIGT, Vilmos

1978 Shamanism in North Eurasia as a Scope of Ethnology. In: Diószegi, V.–Hoppál (ed.) 1978: 59–81.

VOIGT Vilmos

1981 Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. Budapest

VOIGT Vilmos

1983 Az érzelmek és a fájdalom eltávolítása (Menyasszonysiratók). In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 397–407.

VOIGT, Vilmos

1986 Zur Kulturgeschichte der ungarischen Ethnomedizin. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 10. 481–491.

VOIGT Vilmos–SZÉPE György–SZERDAHELYI István (szerk.)

1975 Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény. Budapest

VOIGT Vilmos–SZÉPE György–SZERDAHELYI István (szerk.)

1976 A társadalom jelei. Szemiotikai tanulmányok. Budapest

VOLLY István

1938 Népi játékok. Budapest

{7-815.} VOLLY István

1948 Mária-ének. Budapest

VUORELA, Toivo

1967 Der böse Blick im Lichte der finnischen Überlieferung. FFC 201. Helsinki

WASCHNITIUS, V.

1913 Perht, Holda und verwandte Gestalten. Ein Beitrag zur deutschen Religionsgeschichte. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse, 174. Band 2. Abhandlung. Wien

WEBER, Max

1982 A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Budapest

WEBSTER, Hutton

1948 Magic, a Sociological Study. Stanford

WEICHHART Gabriella

1911 Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon 1600–1630. Budapest

WEISER, Lily

1926 Germanische Hausgeister und Kobolde. Niederdeutsche Zeitschrift für Volkskunde, 4. 1.

WICHMANN Györgyné

1907 A moldvai csángók szokásaiból. Ethn. XVIII. 284–294.

WICHMANNÉ HERMANN Júlia

1936 Moldvai csángó menyegző Szabófalván. Ethn. XLVII. 57–65.

WIEDER Gyula

1890 Kincsásó babonák és ráolvasások. Ethn. I. 247–252.

WINKLER, H. A.

1931 Salomo und die Karina. Eine orientalische Legende von der Bezwingung einer Kindbettdämonin durch einen heiligen Helden. Stuttgart

WLISLOCKI, Heinrich

1892 Jósló állatok a kalotaszegi néphitben. Ethn. III. 47–55.

WLISLOCKI, Heinrich

1893a Aus dem Volksleben der Magyaren. München

WLISLOCKI, Heinrich

1893b Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren. Münster

WLISLOCKI Henrik

1894 Fákra aggatott fogadalmi rongyok a magyar néphitben. Ethn. V. 320–326.

WLISLOCKI Henrik

1896 A sokacz néphit köréből. Ethn. VII. 289–296.

WLISLOCKI, Heinrich von

1896a Quälgeister im Volksglauben der Rumänen. Am Urquell VI. 17–19, 60–62, 90–92, 108–110, 142–144.

WOLF, Werner

1929 Der Mond im deutschen Volksglauben. Bühl

WOLFRAM, Richard

1965 Christbaum und Weihnachtsgrün. Österreichischer Volkskunde Atlas 2. Lieferung 28., 29. 1–59.

XANTUS János

1981 A természet kalendáriuma. Budapest

ZADRAVECZ István

1934 Mátraverebély-Szentkút. Szentkút

[ZADRAVECZ István] PÁTER ZADRAVECZ

1967 Titkos naplója. Budapest

{7-816.} ZALABAI Zsigmond

1985 Hazahív a harangszó. Bratislava

ZALÁN Menyhért

1927 Bornemisza szentostya-babonája. Ethn. XXXVIII. 200–201.

ZALÁN Menyhért

1928 A nagyszombati szentelt tűz használata népünknél. Ethn. XXXIX. 109–112.

ZAY Anna

1979 Herbárium (1718). Folia Rákócziana 2. Nyíregyháza

ZEČEVIĆ, Slobodan

1981 Mitska bica Srpskih predanja. Beograd

ZELENIN, Dmitrij

1927 Russische (ostslawische) Volkskunde. Berlin–Leipzig

ZELENYÁK János

1908 A gyógynövények hatása és használata. Budapest

ZENTAI János

1966 Egy letűnt életforma utolsó képviselője az Ormánságban. A kólészó. Janus Pannonius Múz. Évk. 1965. 181–203.

ZENTAI László

1963 A keresztény testvérgyülekezet. Ms. Baptista Teológiai Szeminárium, Budapest

ZENTAI Tünde

1972 A természetfeletti lények átváltozásának kérdése az ormánsági néphit összefüggésében. Janus Pannonius Múz. Évk. 16 (1971). 207–216.

ZENTAI Tünde

1974 A kísértet és a visszajáró halott epikus megjelenítése az Ormánságban. Janus Pannonius Múz. Évk. 14–15 (1969–1970). 297–308.

ZENTAI Tünde

1975 Az ormánsági „szépasszony” helye a magyar néphitben. Janus Pannonius Múz. Évk. 17–18 (1972–1973). 223–237.

ZENTAI Tünde

1976 The Figure of the „szépasszony” in Hungarian Folk Belief. Acta Ethn. XXV. 251–274.

ZENTAI Tünde

1983 Ormánsági hiedelmek. FA 15.

ZOLOTARJOV, A. M.

1980 Társadalomszervezet és dualisztikus teremtésmítoszok Szibériában. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 29–58.

ZÓLYOMI József

1980 Az emberi élet fordulóihoz és a naptári ünnepekhez fűződő szokások a Mailáth-uradalom cselédeinél a két világháború között. Nógrád megyei Múz. Évk. VI. 251–295.

ZOVÁNYI Jenő

[1922] A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest

ZSILINSZKY Mihály

1907 A magyarországi protestáns egyház története. Budapest

ZSOVA Ilona

1971 Népies gyógyítás a Bodrogközben. In: Kovács D. (szerk.) 1971: 366–375.

LAST_UPDATED2