Payday Loans

Keresés

A legújabb

Bakay Kornél iskoláskönyvei PDF Nyomtatás E-mail
Magyar "pogány" ősvallás - Magyar népi hiedelmek/kereszténység

bakay 5

Bakay Kornél
Történelem 5. osztályosoknak


Tartalom


Kedves szülők és tanárok!
Kedves gyerekek!
A történelem velem kezdődik! (Molnár V. József)
A föld benépesülése
Az ősképek (Molnár v. József)V
Hogyan beszéltünk? (Harangozó Imre)
Az ősi írások rejtelmes világa
Az isten-királyok birodalmai
A sumérok országa
A fáraók birodalma
Az Indus-völgyi királyság
A Kaukázus és a kincses Kelet
A teremtés magyar mitológiája (Harangozó Imre)
Ősi magyar hitvilágunk (Harangozó Imre)
Európa ókora
Az ókori Kelet nagyhatalma: Kína
A pogány Róma és Jézus kereszténysége
A szeretet vallása (Harangozó Imre)
Rokonaink: a keleti lovas népek
Atilla nagykirály és birodalma
A magyarság eredetmondája (Molnár V. József)
A magyarok művészete és költészete (Harangozó Imre)
Az Árpádok országa
A vérszerződés
A magyarok országa a Kárpát-medence!
A magyarság nap-tisztelete (Molnár V. József)
Európa új királysága
Böngésző


Kedves szülők és tanárok!

Egyre szebb kivitelű, egyre színesebb, egyre gazdagabb tartalmú tankönyveket vehetnek kézbe a gyermekeink, ám sem a tantervi előírások, sem a tananyagok nem azt a célt tűzik az iskolák elé, hogy a világot egy magyar gyermek szemével láttassák, hanem sokkal inkább azt, hogy a semleges egyetemességet tekintsék a legfőbb értéknek, amelyhez semmiféle érzelmi kötődés nem kapcsolható, sőt a kis magyar lelkekbe ezzel a módszerrel már idejekorán belesulykolható, beleégethető: a magyarság csak a történelem peremén létezett a kezdetektől fogva, hiszen a hivatalosan előírt tankönyvekben az un. emberréválás folyamatának döbbenetesen kezdetleges leírása után az ókori Kelet, a görög, majd pedig a római történelem és kultúra hosszadalmas taglalása következik s csak a tankönyvek legvégén kerül sor, mindösszesen 15-17 oldalnyi terjedelemben, a magyar őstörténet összegzésére. De ez az összegzés is magáért beszél!

Mi azt a célt tűztük magunk elé, hogy a 11-12 éves gyermekeink rendkívül fogékony és még el és meg nem rontott tudatába elültessük az igazi tudás mustármagját, mégpedig úgy, hogy az egész világ történelmét a magyar nép históriájának szemszögéből mutassuk be. Természetesen nem gondoljuk azt, hogy a magyarok és rokon népeik voltak a világegyetem fejlődésének meghatározói és mozgató rugói, de azt igenis gondoljuk és valljuk, hogy a magyarság ezredéves történelme során lényegesen fontosabb szerepet játszott, mint amilyen szerepkörbe kényszerítették a legújabb korban Európa és a világ, a magyarokkal szinte soha sem rokonszenvező, nagyhatalmai. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerjék és megtudják, hogy az igazi Magyarország a Kárpát-medence egésze volt, amelyet egy főhatalom alatt, először a világtörténelemben, a hunok egyesítettek, majd őket követték az avarok és a magyarok. S ezt a 330 000 km2-es zárt és egységes térséget őseink 1920-ig megőrizték, megóvták, sőt a 19. század végéig tömegesen soha el nem hagyták.

Célunk annak bemutatása is, hogy miért és miben egyedülálló a magyarság történelme a többi néphez képest?

Legelőször is abban, hogy mi vagyunk az egyetlen keletről ide érkezett, nem indoeurópai nyelvű, ugyanakkor tiszta europid embertani fajtájú népessége Európának. Másodjára abban, hogy a magyar állam hét évszázadon (9-16. század) át Európa meghatározó hatalmi tényezője volt, amely státusát 1526 után elvesztette. Harmadjára abban, hogy a ősi országunkat tudatosan és előre eltervezett módon feldarabolták s ezáltal a magyar nemzet érzelmi és biológiai közösségét erőszakosan megszüntették.

Azt szeretnénk, ha a gyermekeink otthon vagy a történelem órák utáni szünetekben mernének kérdezni és a Szülők vagy a Tanárok éreznének magukban kellő bátorságot és elszántságot arra, hogy legjobb tudásuk szerint hitelesen és egyértelműen válaszoljanak a legkényesebb kérdésekre is.

Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a tankönyv, amelynek szerzői Isten-hívők, így nem kívánnak olyan színben feltűnni, mintha minden kérdésre tudnák a választ s még kevésbé olyan színben tetszelegni, mintha a világon minden, anyagi okokkal megmagyarázható volna. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a hit is történelmi tényként kezelendő s a mítosz is hiteles része a történelemnek.

Valljuk és hirdetjük, hogy a Múlt embere nem bárdolatlan, bugyuta, kezdetleges (primitív) lény volt. Ellenkezőleg.

Sokunkban régóta élt az a vágy, hogy új magyar történelmi tankönyek kerülhessenek a gyermekeink kezébe, kezdve az ötödik osztállyal, s eljutva egészen az érettségiző fiataljainkig, sőt azon is túl. Valljuk és hisszük, hogy a magyar jövő ezen áll vagy bukik.

Az egyetemi tankönyv gyanánt használható Őstörténetünk régészeti forrásai I-II. és III. kötete már készen van, az általános iskolák 6-7. és 8. osztályosai, valamint a gimnáziumok négy osztálya számára írt tankönyvek 2005/07-ben a könyvesboltokba kerülnek. Ez az első, kisiskolásoknak készült könyvünk egyúttal próba-kötet is. Várjuk a szülői és a tanári észrevételeket.

Kiadónk és fő támogatónk, a László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület, összesen 16 tankönyv kiadását vállalta: négy általános iskolait, négy gimnáziumit és nyolc egyetemit. Minél többen nyúlnak e tankönyvek után, annál bizonyosabb, hogy erőfeszítéseink megfelelő eredményeket hoznak.

Budapest, 2004. július 1-jén
A szerkesztő

http://mek.oszk.hu/02100/02161/#

*

Bakay Kornél et al.
Történelem 6. osztályosoknakTartalom
Kedves gyerekek!
Hunok és magyarok (Olvasmány)
Európa Atilla hun király birodalma után
A Kárpát-medence szerepe a 6-9. században
A keresztény Európa
Szent István király intelme fiához, Imre herceghez (Részlet - Olvasmány)
A Magyar Nagyfejedelemség
A magyar Szent Korona legendás méltósága (Olvasmány)
A Magyar Királyság Európa erős állama
A magyar állam
Szent István király életműve
Utódlási gondok
Kálmántól Vak Béláig
A magyar Szent Korona méltósága (Olvasmány)
Válaszúton Kelet és Nyugat között
Magyarország először veszti el a függetlenségét A mongol invázió
A Magyar Nagyfejedelemség és Királyság műveltsége és művészete
A dallamok üzenete
Egyházi műveltség
A magyar birodalom Európában
Az Anjouk kora (1301-1386)
Nagy Lajos, a lovagkirály
Műveltség és kultúra a 14. századi Magyarországon
Zsigmond magyar király és német császár birodalma
A Hunyadiak kora
Hunyadi Mátyás birodalma
Műveltség és kultúra a 15. századi Magyarországon
Küzdelem a török ellen
A Kárpát-haza feldarabolása a 16. században
Marakodás, belső bajok
A mohácsi csatavesztés következményei
A reformáció
Erdély felemelkedése
A Habsburgok magyarellenessége
A török kiűzése, Erdély végromlása
II. Rákóczi Ferenc fejedelem kiáltványa (Részlet - Olvasmány)
Cum deo pro patria et libertate
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca
Fegyverrel a Kárpát-haza újraegyesítéséért
A magára hagyott fejedelem mártíromsága
Műveltség és kultúra a 16-18. századi Magyarországon
Böngésző


Kedves gyerekek!

Minden esztendőben többet és többet tudtok meg a minket körülvevő világról, egyre többet olvastok és hallotok Magyarországról, a mi jelenlegi hazánkról. Látjátok a televízióban és a számítógépek segítségével az interneten, milyen végtelen nagy a Föld, mennyi ország és mennyi nép lakja a különböző földrészeket. S mindegyik népnek, mindegyik országnak külön történelme van.

Az ember származásáról és a legősibb birodalmakról az ötödik osztályban már tanultatok, sőt egy kicsi ízelítőt a magyarok múltjából is kaptatok. De valóban csak ízelítőt. Ideje hát, hogy mélyebbre merüljünk s megkíséreljük megtudni: kik vagyunk mi, magyarok itt a Kárpát-medencében?

Másként látják és értékelik a múltat a nagy lélekszámú, hatalmas területű, erős és gazdag országok polgárai, mint a viszonylag kicsiny földdarabon élő, jóval kisebb létszámú embercsoportok. Elég, ha az Amerikai Egyesült Államokra gondoltok, amely jelenleg nemcsak a világ legerősebb országa, de az anyagi és szellemi javak döntő részének birtokosa is. Évezredekre visszanyúló történelme azonban nincs. De néhány száz esztendős múltja sem egy nép hagyatéka, hiszen az USA története a legkülönbözőbb nemzetek bevándorolt fiainak története. Ebben a hatalmas országban élnek angolok, franciák, németek, írek, skótok, spanyolok, olaszok, lengyelek, magyarok, oroszok, kínaiak, japánok, s még felsorolni sem lehetne, ki mindenki még. De élnek itt igen nagy számban, hajdan rabszolgaként behurcolt, afrikaiak és jóval kisebb számban őslakos indiánok. Nekik mindannyiuknak van saját ősi történelmük, de az amerikai földrészhez csak az indiánok kötodnek. A többiek jöttek valahonnan s hozták magukkal a nyelvüket, a hagyományaikat, a szokásaikat, a viseletüket, a konyhájukat. Amikor Amerika földjére léptek, erőszakos hódítókként támadtak rá az őslakos indiánokra, s rablott zsákmányként vettek birtokukba egyre nagyobb területeket, javarészt kiírtva az ott élő indiánokat. Ez történt Észak-Amerikában, ez történt Közép- és Dél-Amerikában is.

[...]

Mi, magyarok tehát az európai országoknak abba a csoportjába tartozunk, amelyek egykor régen jelentősek voltak, ám hajdani gazdasági, katonai és politikai erejüket elvesztették. átírták szlovákra, románra, oroszra, ukránra, szerbre, horvátra, németre s a legtöbb helyen megtiltották a magyar nevek használatát, de nem ritkán a magyar beszédet is. Így a megcsonkított, jelenlegi Magyarországból kilépve akár észak, akár kelet, akár dél, akár nyugat felé igyekszünk, alig ismerjük fel az ősi magyar településeket. Mindegyik tudatosan el van torzítva. Mert ugyan melyikünk ismerné fel, hogy a felvidéki Studienka az ősi Deákit, Jablonové Pozsonyalmást takarja? S ráadásul a környező utódországokban nemcsak a helységneveket, de magát a történelmet is állandóan és tudatosan meghamisítják. És még ma is gyakran tettlegesen is bántalmazzák azokat, akik magyarul beszélnek, mert magyarokként ősi földjükön élnek. Ismerkedjünk meg hát igaz történelmünkkel a jelenkori Európa megszületésének korszakától, a Krisztus születése utáni első évszázadoktól a 18. század derekáig.


http://mek.oszk.hu/03700/03764/#

LAST_UPDATED2