Payday Loans

Keresés

MEDVETÁNC REPERTÓRIUM PDF Nyomtatás E-mail

MEDVETÁNC REPERTÓRIUM


1981/1.
Balogh Zoltán: Polányi Károly - Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet
Szilágyi Ákos: A lázadás esztétikája (vázlat az orosz futurizmusról)
Karácsony András: Egy dilemma 1918-19-ben (Lukács György és Sinkó Ervin)
Bajomi Iván: A pályázati rendszerről
Kozák Gyula: Kornai János: A hiány
Szabó Miklós: Az aranytojást tojó tyúk történetéhez
Lengyel György: Irányított gazdaság és tervgazdaság

1981/2-3.
Orthmayr Imre: A kereskedőtőke szerepe az eredeti felhalmozás folyamatában
Tallár Ferenc: A XIX. századi orosz nemesi értelmiség ideológiái
Krausz Tamás: Szocializmus egy országban (Megjegyzések egy történelmi vitához)
Elekes Zsuzsa-Pázmándy Györgyi: Társadalmi egyenlőtlenségek az egyetemi felvételin
Szakolczay Árpád: Mobilitás és értékrendszerek
Gyürei Vera: A fanatikus optimista (József Attila a tankönyvek tükrében)
Soós Károly Attila: Gazdasági reformok bevezetése és részleges visszavonása: a jugoszláv példa
Mizsei Kálmán: Az 1980-as lengyel válság gazdasági okai
Gyurgyák János: Polányi Károly a Bécsi Magyar Újságnál
Polányi Károly cikkei a Bécsi Magyar Újságban (1921-23)

1982/1.
Balogh Zoltán: Tanulmánytöredék a népességrobbanásról
Orosz István: A luciferi mű és a szférikus Lukács
Nagy Mária: Teóriák az oktatás megújításáról
Antal László: Gondolatok gazdasági mechanizmusunk reformjáról
Nagy Gyula: A munkaerő vállalatok közötti elosztása egy megyében (Egy szabályozási kísérlet és tapasztalatai)
Juhász Pál: Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem (Agrárszociológiai tanulmányok)
Anatole Kopp: Szovjet életmódkísérletek a húszas években
Szvák Gyula: Marx és a középkori Oroszország
Karl Marx: A XVIII. századi titkos diplomácia története

1982/2-3.
Balogh Zoltán: Utópia és sci-fi
Szelényi Iván: Az állam viszonylagos autonómiája vagy az állami termelőmód
Szvák Gyula: A cári autokrácia történelmi társadalmi alapjai
Tallár Ferenc: Az orosz történelmi fejlődés sajátossága, a 30-as évek
Miklós Tamás: Luxemburg oroszlánkörmei (Egy 1918-as cikk hátteréhez)
Miszlivetz Ferenc: Paul Levi. Kiútkeresés a német munkásmozgalomban 1918-21
Kronstein Gábor: Szülőpolitika, szülői érdekérvényesítés
Havas Gábor: A kulturális hátrányos helyzetről
Csákó Mihály-Liskó Ilona: A magyar szakmunkásképzés rendszere és társadalmi meghatározói
Bauer Tamás: A kelet-európai tervgazdálkodás politökonómiai értelmezéséhez
Réti Tamás: A csehszlovák tervgazdaság kialakulása 1945-1953
Kovács János Mátyás: Az elfelejtett konszenzus (A Preobrazsenszkij-Buharin vita újraértékeléséhez)
Egy régi vita az "új gazdaságról" (Válogatás E. Preobrazsenszkij - N. Buharin írásaiból)
Lakatos László: Az íráskultúra és a kapitalizmus szelleme
Hajnal István: Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés

1982/4-1983/1.
Hankiss Elemér: Kényszerpályán?
Szabó Miklós: Szabó Dezső a politikai gondolkodó
Szilágyi Ákos: Aufklérizmus és terror
Radnóti Sándor: Néma játék (Spiró György: Az Ikszek)
Mészáros József-Templom Katalin-Vajda Júlia: Determinált viselkedéstípusok a bölcsészkaron
Kardos László: Orvostanhallgatók és a KISZ
Győri Péter: Budapesti városrészek társadalma
Makkai László: Uradalom és parasztgazdaság a feudális Európában
Komló László: Hogyan iparosodik mezőgazdaságunk
Donáth Ferenc: Tulajdon és hatékonyság
Juhász Pál: Az agrárértelmiség szerepe és a mezőgazdasági szövetkezetek
Magyar Bálint: A szövetkezetek és az állami szektor a lengyel mezőgazdaságban
Max Weber: A szocializmusról
Litván György-Varga János: Az emigráns Jászi Oszkár levelezéséből
Jászi Oszkár: Levelek

1983/2-3.
Madarász Aladár: Sehonnai szakácskönyvek, avagy néhány szempont a XIX. század végi utópiák és a német munkásmozgalom kapcsolatának kutatásához
Tallár Ferenc: Értékválság és prózaforma
Szegő Andrea: Gazdaság és politika - érdek és struktúra
Antal László: Koncepciózus vádirat bizonyítás nélkül (Hozzászólás Szegő Andrea tanulmányához)
Mesterházi Miklós: Ernst Bloch-ról
Ernst Bloch: Tanulmányok Jób könyvéről
Erős Ferenc: Wilhelm Reich
Wilhelm Reich: Válogatott írások

1983/4-1984/1.
Ancsel Éva: A történelmi hallgatagságról
Tordai Zádor: Messianizmus, baloldaliság, zsidóság
Karádi Éva: Fogarasi Béla - értelmiségi életpálya a XX. században
Darvas Péter: Oktatás és tervgazdálkodás (1949-1953)
Bruszt László: Érdekszervezetek a politikai rendszerben. Korporatizmus elméletek
Lengyel László: Korporatív vállalat korporatív államban. Az olasz korporatív irányítás
Papp Zsolt: A "jóléti állam" problémái - szociológiai nézőpontból
Az állami termelési módról (Interjú Szelényi Ivánnal)
Hegedűs József-Tosics Iván: Lakásreform a nyolcvanas években
Pető Iván-Szakács Sándor: A gazdasági intézményrendszer átalakítása 1948-49-ben
Szilágyi Ákos: Bengt Jangfeldt tanulmánya elé
Bengt Jangfeldt: Adalékok V. V. Majakovszkij és L. J Brik szerelmének történetéhez

1984/2-3.
Balogh Zoltán: Egy marxista öltözködésszociológia vázlata
Nyíri Kristóf: Az osztrák emberkép (Konzervatív elmélet Hofbauertől Hayekig)
Hanák Péter: 1898 (A nemzeti és az állampatrióta értékrend frontális ütközése a Monarchiában)
Halász Gábor: Az oktatáspolitika szerkezete a hatvanas-hetvenes években
Rév István: Kaktusz-sziget (Egy pedagógiai kísérlet)
Lengyel György: A jobboldali gazdaságideológiák magyar formaváltozatáról
Závada Pál: Teljes erővel (Agrárpolitika 1949-1953)
Szabó Károly-Virágh László: A begyűjtés "klasszikus" formája Magyarországon (1950-53)
Juhász Pál-Magyar Bálint: Néhány megjegyzés a lengyel és a magyar mezőgazdasági kistermelő helyzetéről a hetvenes években
Havas Gábor: Foglalkozásváltási stratégiák különböző cigány közösségekben
Soós Károly Attila: Béralku és "sérelmi politika" (Adalékok a mechanizmusreform 1969. évi első megtorpanásának magyarázatához)
Nyers Rezső: Péter György, a kommunista és a reformer Péter György műveinek bibliográfiája
Péter György: A népgazdaság központi, tervszerű irányításáról

1984/4-1985/1.
Szilágyi Ákos: 1984-en innen és túl
Hajdú Tibor: 1918-19. Két forradalom utóélete
Szabó Miklós: Magyar nemzettudat problémák a huszadik század második felében
Bán Zoltán-Szemere Anna: Állami Áruház (Operett az 50-es években)
Nagy Mária: Ki építhet tantermeket? Helyi törekvések és oktatásfejlesztés
Szalai Júlia: A szociálpolitika nyelve - amit kifejez és amit eltakar
Ferge Zsuzsa: A szociálpolitikai fejlesztés kérdései
Győri Péter: A szociálpolitikai irányítás szervezeti rendszerének reformjáról
Tellér Gyula: Ómechanizmus, új mechanizmus, ipari szövetkezetek
Berényi Gábor: Eduard Bernstein és a modern kapitalizmus
Egy liberális szocialista (Eduard Bernstein írásai elé)
Eduard Bernstein: A szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai (részletek)
Eduard Bernstein: Hogyan lehetséges tudományos szocializmus? (részletek)

1984/4-1985/1. szám melléklete
Tengelyi László: Autonómia és világrend (Kant az etika fundamentumáról)

1985/2-3.
Németh G. Béla: A budapesti Tudományegyetem 250. évfordulójára
Köbli József: Az elkanyarodás kihívása
Karády Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején
Kovács M. Mária: Ügyvédek az árral szemben (Antiszemitizmus és liberális ellenállás a Horthy-korszakban)
Váradi László: Külföldi diplomáciai mentési kísérletek a budapesti zsidóságért
Schmidt Mária: Mentés vagy árulás? (Magyar zsidó önmentési kísérletek a második világháború alatt)
Erős Ferenc-Kovács András-Lévai Katalin: "Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?" (Interjúk)
Köves Erzsébet: Csaadajev és az orosz történelem
Szilárd Léna: Jung előfutára? (Dosztojevszkij a bálványteremtésről)
Hetényi Zsuzsa: Messianisztikus forradalomfelfogás a század eleji orosz irodalomban
Hetényi Zsuzsa-Korompai Eszter: Iszaak Babel műveinek bibliográfiája
Szabó Ildikó: Az érvényesülés konfliktusai (Egy empirikus vizsgálat néhány tapasztalata)
Saád József: Építészek az újjáépítés szolgálatában
Gyekiczky Tamás: A munkafegyelem szabályozásának társadalmi feltételeiről
Körösényi András-Türei Sándor: Liberális hatások a "szocialista vállalkozás" elméletére (Beszélgetés Liska Tiborral)
Nagy Endre: Bevezetés Horváth Barna: Demokrácia és jog című tanulmányához
Horváth Barna: Demokrácia és jog

1985/4-1986/1.
Bacsó Béla: Rembrandt: A három kereszt (Egy rézkarc változatairól)
Tallár Ferenc: Levelek Okudzsaváról
Tengelyi László: Descartes és Kant a bűn eredetéről
Miklós Tamás: Paul Feyerabendről
Paul Feyerabend: Tézisek az anarchizmusról
Paul Feyerabend: A relativizmus elemei
Zürichi beszélgetés Paul Feyerabenddel
Miklós Tamás: Fekete-e az ördög?
Nyíri Kristóf: Hagyomány és gyakorlati tudás
Komoróczy Géza: Nabú-zuqup-kéna, Adad-sum-uszur, Már-Istar (Az értelmiség helyzete és lehetőségei a birodalmi Asszíriában)
Pőcze Gábor-Révész Sándor-Varga Viktor: Tancsapda
Szapor Judit: Egy szabad egyetemért (A Társadalomtudományok Szabad Iskolája)
Gombár Csaba: Jövőképek - képek az ország jövőjéről
Lengyel László: Politikai magatartás és gazdasági viselkedés egy kis ország jövőképében (Gombár Csaba írásához)
Szabó Máté: Új társadalmi mozgalmak - a társadalmi mozgalmak új típusai?
Sólyom László: A társadalom részvétele a környezetvédelemben
Neumann László: A munkaszervezeti megújulás lehetőségei a vállalati gazdasági munkaközösségekben
Csanádi Mária: Beépülési törekvések - szelektív "befogadás" (Vállalati esélyek és a döntési mechanizmus)
Rácz Margit: A vállalatok részvétele a KGST-n belüli együttműködésben
Mohácsi Kálmán: Az agrárexport dilemmái

1985/4-1986/1. szám melléklete:
Szilágyi Ákos-Kovács András Bálint: Tarkovszkij, az orosz film Stalkere

1986/2-3.
Bacsó Béla: A hermeneutikai hagyomány és a hermeneutikai kérdésfeltevés aktualitása (Karl Rudolf Bultmannról)
Karl Rudolf Bultmann: A hermeneutika problémája
Heller Mária-Némedi Dénes-Rényi Ágnes: A nyilvánosság belső korlátai (Mit olvas ki az olvasó a sajtószövegekből)
Manchin Robert-Szelényi Iván: Szociálpolitika az államszocializmusban (Piac, redisztribúció és társadalmi egyenlőtlenségek a kelet-európai szocialista társadalmakban)
Ferge Zsuzsa: Zsörtölődő megjegyzések Szelényi Iván és Manchin Róbert tanulmányához
Hegedűs József: Állam és piac a lakáspolitikában
Tosics Iván: A magánkézbe adott lakásépítés Nyugaton és Magyarországon
Laczkó Mihály: Kossuth zempléni válsága
Gerő András: Mamelukok és zoltánok (Népképviselők a Monarchia Magyarországán)
Lengyel György: A magyar gazdasági elit rekrutációja és képzettsége a XIX. században és a XX. század első felében
Standeisky Éva: Kassák Lajos és Szabó Dezső (Egy kapcsolat története)
Miklós Tamás: A Szép Szóról (Fejtő Ferenc cikke elé)
Fejtő Ferenc: A Szép Szóról a Medvetáncnak
Varga János: A miskolci népítélet

1986/4-1987/1.
Miklós Tamás: József Attila tanulmányok szövegének és keletkezési idejének helyreállítása
Antal Z. László: Beteg-utak (Az érszűkületes betegek ellátásának vizsgálata)
Juhász Pál: Mai képünk a parasztságról és a falusi társadalom néhány jellegzetességéről
Kopátsy Sándor: Agrárpolitikánk történelmi mozgástere
Hunya Gábor: Feszültségi pontok a román mezőgazdaság szervezeti és irányítási rendszerében
Liskó Ilona: Kudarcok középfokon
Fehér M. István: Ráció, racionalitás, racionalizmus: Lukács és a jelenkori filozófia
Hegedűs B. András-Kozák Gyula-Szabóné Dér Ilona: Interjú Jánossy Ferenccel
Pető Iván: A gazdaságirányítási mechanizmus megítélésének változásai

1987/2.
Gerő András: Az ezredévi emlékmű
Sinkó Katalin: A millenniumi emlékmű, mint kultuszhely
Halmai Gábor: Az országgyűlés szerepének módosulása az ügyrendek tükrében
Révész Sándor: A KISZ XI. kongresszusának sajtója
Bajomi Iván: Egy társadalmi vita anatómiája
Mizsei Kálmán: Vázlat Lengyelország politikatörténetéhez 1943-1957
Réti Tamás: Román-szovjet integrációs formák 1944-1956 (A román tervgazdaság kialakulása)
Csaba László: A szovjet gazdaság átépítése
Körkérdés a posztmodernről
Radnóti Sándor: Az embivalens műbírálat (Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba című könyvéről)
Bozóki András-Sükösd Miklós: Agrárszocializmus és ideális anarchizmus (Schmitt Jenő Henrik és magyarországi hatása)
Schmitt Jenő Henrik írásaiból
Talált látványok (Ráth László fotóiból)

1987/2. szám melléklete: Fordulat és reform
Fordulat és reform 1987.
Háttértanulmányok:
I. A magyargazdaság helyzete a nyolcvanas években.
II. Az infrastruktúra, a szolgáltatás és a reform.
III. A gazdasági és a társadalmi reformok összefüggései.
IV. Javaslat a nyilvánosság és a tömegkommunikáció reformjára
Lengyel László: Adalékok a Fordulat és Reform történetéhez
Bihari Mihály: Reform és demokrácia
Vági Gábor: A tanácsi gazdálkodásról
Juhász Pál: Gondolatok a gazdasági reform intézményi megalapozásáról
Köves András: A KGST-együttműködés lehetőségei a szovjet reformok tükrében
Lányi András: Hagyomány, szerep, azonosság (Kihez fordul a reform?)
Szalai Júlia: Társadalmi válság és reformalternatívák

1987/3-4.
Tallár Ferenc: Kultúra és modernizáció
Kontler László: A konzervativizmus útján (Politikaelmélet és politizálás Angliában a XVII. század második felében)
Petőcz György: Bizonytalanság és harmónia (James Harrington Oceanaja és a liberális kihívás)
Faragó Béla: Az alkotmányteremtés nehézségei
Kerekes Zsuzsa: Válaszúton az Országgyűlés
Kukorelli István: Változások az Országgyűlés összetételében az 1985-ös választások nyomán
Halmai Gábor: Az egyesületek és az állam
Rév István: A Nagy Hisztéria, avagy az önmagát beteljesítő jóslat
Mizsei Kálmán: Vázlat Lengyelország politikatörténetéhez 1957-1987
Inotai András: Irányzatok az európai KGST-országok ipari exportjának nemzetközi versenyképességében
Pártos Gyula: A magyar híradástechnika dilemmái
Rácz Margit: Az informatikai világpiac sajátosságai a nyolcvanas években
Gyurgyák János-Litván György: Válogatás Jászi Oszkár és Polányi Károly levelezéséből

1988/1.
Bacsó Béla: A művészet szemlélete és a művészettörténet (Az esztétikai tapasztalat rehabilitációja két kép példáján)
Vajda Mihály: A phüzisz fogalma, amely Heidegger "Lét és idő"-jéből még hiányzik
Balassa Péter: Az ördögregény két huszadik századi változata (A "Doktor Faustus" és "A Mester és Margarita" példáján)
Kiss Ilona: Szabadság és nyugalom (Etika és poétika "A Mester és Margaritá"-ban)
Borisz M. Gaszparov: "A Mester és Margarita" motívumszerkezetéről
Sáska Géza: Felnőttoktatás a negyvenes és az ötvenes években
Horváth Ágota: Elkülönítve (Szegregációs jelenségek a szociális otthonokban)
Szabó Miklós: A legitimáció történeti alakváltozásai
Bruszt László: A centralizáció csapdája és a politikai rendszer reformalternatívái
Juhász Pál: Zsákutcában van-e a magyar mezőgazdaság?
Laki Mihály: A területi párt- és állami szervek szerepe a magyar ipar centralizálásában
B. Molnár Béla: Vállalati szakítópróba (Demokratizálás és önállósodási törekvések)
Böszörményi Géza-Gyarmathy Lívia: Beszélgetés Faludy Györggyel
Fejős Zoltán: Harc a háború ellen és az új demokratikus Magyarországért (Szemelvények egy New York-i magyar hetilap cikkeiből)
Válogatás a "Harc" 1944-45-ös cikkeiből
Melléklet: Jelentések a határon túli magyar kisebbségek helyzetéről
Mészöly Miklós: Egyetemes magyar felelősségtudat
Tamás Gáspár Miklós: Liberalizmus és nacionalizmus
Bibó István levele Szalai Pálhoz
Molnár Gusztáv: Limes
Ara Kovács Attila-Dávid György-Joó Rudolf-Kőszegi László-Nagy József-Tóth Károly Antal-Vásárhelyi Judit: Jelentés a romániai magyar kisebbség helyzetéről
R. Süle Andrea: A Román Kommunista Párt nemzetiségi politikája a pártdokumentációk tükrében
Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal első jelentése a Magyarországra települő külföldi állampolgárok munkába állását segítő tanácsi tevékenységről és a további munkalehetőségekről
Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal második jelentése a román állampolgárok magyarországi elhelyezkedési tapasztalatairól
Regényi Emil-Törzsök Erika: Romániai menekültek Magyarországon, 1988
A Csehszlovák Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának munkaközössége: A magyar kisebbség Csehszlovákiában
Fényi Tibor: A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiája 1944-1988
Arday Lajos: A jugoszláviai magyar nemzetiség helyzete (1981)
Für Lajos: A magyar tudományművelés Jugoszláviában
Balla Gyula: Kárpátaljai magyarság 1918-1988

Melléklet: Demény Pál: "A Párt foglya voltam"

1988/2-3.
Némedi Dénes: A kritikai elmélet normatív bázisának problémája Habermasnál
Felkai Gábor: Ideális beszédhelyzet és egyetemes kommunikációs közösség (Jürgen Habermas és Karl-Otto Apel diszkurzív felelősségetikája)
Vajda Mihály: Felelőtlen vázlat Közép-Európáról: Nosztalgia vagy remény?
Molnár Gusztáv: A feltámadt Leviatán
Tordai Zádor: Birtoklás vagy emberséges élet
Vásárhelyi Miklós: Az első meghiúsított reformkísérlet (Az 1953-as kormányprogram)
Magyar Bálint: 1956 és a magyar falu
Bibó István: Magyarország helyzete és a világhelyzet (Emlékirat)
Kis János: Az 1956-57-es restauráció
Molnár Gusztáv: Jordáky Lajos Naplója elé
Jordáky Lajos Naplója (1956. március 11 - 1957. március 8.)
E. Bártfai László: Ifj. Leopold Lajos írása elé
Ifj. Leopold Lajos: Színlelt kapitalizmus

Melléklet: Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896-1986
(Válogatott tanulmányok)

A kontinentális Európa ideológiájának új vonásai a századfordulón
A liberalizmus elvi kérdései I. A klasszikus liberalizmus
A liberalizmus elvi kérdései II. A modern liberalizmus
A többség hatalma és a kisebbség joga (Érdek és politikai akarat viszonya a modern demokrácia felfogásban)
A svéd modell válsága
Az utópikus gondolkodás
Programideológiák és állapotideológiák (Az ideológia szerepe és típusai a polgári korszakban)
Új vonások a századforduló magyar konzervatív politikai gondolkodásában
Középosztály és újkonzervativizmus
A magyar girondistáktól az ébredő magyarokig
Szabó Dezső a politikai gondolkodó
Az aranytojást tojó tyúk történetéhez
Magyar nemzettudat-problémák a XX. század második felében
Reformtörekvések Magyarországon a XX. században
Hogyan látjuk ma 1956-ot
Válság és reformtörekvések

1988/4-1989/1.
Majsai Tamás: Egy epizód az észak-erdélyi zsidóság második világháború alatti történetéből (Slachta Margit fellépése a Csíkszeredáról kiutasított zsidók érdekében)
Kovács Éva: A hontalanság ötödik éve: 1922. Kassa
Závada Pál: Hazátlanok, sorakozó! (Forráselemzés 1947-48-ban áttelepült csehszlovákiai magyarok dokumentumairól)
Dávid Zoltán: A magyarországi szlovákok száma 1900-1960
R. Süle Andrea: A közép- és kelet-európai német kisebbségek kitelepítése a második világháború után
Hetesi Erzsébet-Málovics Jánosné: Munkatáborok az azovi- és donyeci hátságon
Szántó András: Az 1951-es budapesti kitelepítés
Tar Sándor: A lehetőség
Csalog Zsolt: Tábornok voltam (Részletek egy dokumentum-portréból)
Halász Gábor: Radikális ideológia és kompromisszumos gyakorlat: oktatáspolitika Magyarországon a hetvenes évek elején
Vásárhelyi Mária: A gazdasági reform a közgondolkodásban
Patkós Éva: Lev Sesztov írásai elé
Lev Sesztov: Teremtés a semmiből (A. P. Csehov)
Lev Sesztov: Egy nagy filozófus emlékére (Edmund Husserl)
Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről
Mészöly Miklós: Egyetemes magyar felelősségtudat
Tamás Gáspár Miklós: Liberalizmus és nacionalizmus
Bibó István levele Szalai Pálhoz [1978]
Molnár Gusztáv: Limes
Ara-Kovács Attila – Dávid György – Joó Rudolf – Kőszegi László – Nagy József – Tóth Károly Antal – Vásárhelyi Judit: Jelentés a romániai magyar kisebbség helyzetéről
R. Süle Andrea: A Román Kommunista Párt nemzetiségi politikája a pártdokumentumok tükrében
Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal első jelentése a Magyarországra települő külföldi állampolgárok munkába állását segítő tanácsi tevékenységről és a további munkalehetőségekről
Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal második jelentése a román állampolgárok magyarországi elhelyezkedési tapasztalatairól
Regényi Emil – Törzsök Erika: Romániai menekültek Magyarországon, 1988
A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának munkaközössége: A magyar kisebbség Csehszlovákiában
Fényi Tibor: A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiája 1944–1988
Arday Lajos: A jugoszláviai magyar nemzetiség helyzete (1981)
Für Lajos: A magyar tudományművelés Jugoszláviában
Balla Gyula: Kárpátaljai magyarság 1918–1988

LAST_UPDATED2